Chính sách tiêu dùng xanh ở việt nam

210 15 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 21:40

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƢƠNG NGUYỄN GIA THỌ CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội – Năm 2019 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƢƠNG NGUYỄN GIA THỌ CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản lý Kinh tế Mã số : 31 01 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN CÔNG SÁCH TS TRẦN MẠNH HÙNG Hà Nội - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Ngồi thơng tin liên quan đến nghiên cứu đƣợc trích dẫn nguồn, tồn kết trình bày Luận án đƣợc rút từ việc phân tích nguồn liệu thu đƣợc tơi thực Tất liệu đƣợc sử dụng trung thực nội dung Luận án chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Ngƣời cam đoan Nguyễn Gia Thọ LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập hồn thành luận án, nhận đƣợc nhiều quan tâm, giúp đỡ, động viên gia đình, đồng nghiệp, quý thầy cô, Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng; Trung tâm tƣ vấn, đào tạo thông tin tƣ liệu Tác giả xin trân trọng cảm ơn hƣớng dẫn khoa học sâu sắc hai thầy hƣớng dẫn PGS, TS Trần Công Sách TS Trần Mạnh Hùng, xin cám ơn nhà khoa học Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng, môn Quản lý kinh tế cán Trung tâm tƣ vấn, đào tạo thông tin tƣ liệu tạo môi trƣờng nghiên cứu đầy tính khoa học thuận lợi để Nghiên cứu sinh (NCS) thực luận án Tác giả xin trân trọng cảm ơn Bộ Kế hoạch - Đầu tƣ, cán Bộ, Sở ban ngành địa phƣơng doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình điều tra, thu thập số liệu để thực nội dung đề tài luận án Xin cảm ơn gia đình đồng nghiệp, Thƣ viện quốc gia Việt Nam, Thƣ viện Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung uơng, Thƣ viện trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Hà Nội giúp đỡ tác giả trình thu thập tƣ liệu để thực đề tài luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Gia Thọ i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài luận án Mục đích ý nghĩa nghiên cứu đề tài luận án 3 Kết cấu luận án Chƣơng TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu cơng bố liên quan đến sách tiêu dùng xanh 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu cơng bố ngồi nƣớc liên quan đến sách tiêu dùng xanh 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc liên quan đến sách tiêu dùng xanh9 1.1.3 Những vấn đề thuộc đề tài luận án chƣa đƣợc cơng trình công bố nghiên cứu giải .14 1.1.4 Những vấn đề trọng tâm luận án tập trung nghiên cứu giải 16 1.2 Phƣơng hƣớng giải vấn đề luận án 16 1.2.1 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu đề tài 16 1.2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 17 1.2.3 Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứuvà khung phân tích luận án 17 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH TRONG PHÁT TRIÊN KINH TẾ XANH 22 2.1 Tiêu dùng xanh phát triển kinh tế xanh 22 2.1.1 Kinh tế xanh bên liên quan phát triển kinh tế xanh 22 2.1.2 Tiêu dùng xanh vai trò tiêu dùng xanh phát triển kinh tế xanh 29 2.2 Chính sách tiêu dùng xanh phát triển kinh tế xanh 35 2.2.1 Khái quát khung sách tiêu dùng xanh vai trò sách tiêu dùng xanh phát triển kinh tế xanh 35 ii 2.2.2 Bản chất, nội dung tiêu chí đánh giá sách tiêu dùng xanh 43 2.3.Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạch định, thực thi sách tiêu dùng xanh 55 2.3.1 Nhóm yếu tố khách quan .55 2.3.2 Nhóm yếu tố chủ quan 57 2.4 Kinh nghiệm số nƣớc giới hoạch định thực thi sách tiêu dùng xanh phát triển kinh tế xanh học cho Việt Nam 60 2.4.1 Kinh nghiệm nƣớc 60 2.4.2 Bài học rút cho Việt Nam 67 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH VIỆT NAM 70 3.1 Khái quát thực trạng tiêu dùng xanh Việt Nam 70 3.1.1 Thực trạng tiêu dùng, mua sắm Việt Nam 70 3.1.2 Thực trạng tiêu dùng xanh Việt Nam 77 3.2 Thực trạng sách tiêu dùng xanh Việt Nam 81 3.2.1.Thực trạng chủ trƣơng, sách chung Đảng Nhà nƣớc tiêu dùng xanh Việt Nam .81 3.2.2 Nhóm sách nhằm hạn chế tiêu dùng sản phẩm “nâu” .84 3.2.3 Nhóm sách nhằm ràng buộc ngƣời tiêu dùng thực tiêu dùng xanh 94 3.2.4 Nhóm sách nhằm khuyến khích, kích thích hỗ trợ tiêu dùng xanh97 3.2.5 Nhóm sách bảo vệ ngƣời tiêu dùng xanh 106 3.3 Đánh giá chung thực trạng sách tiêu dùng xanh Việt Nam 109 3.3.1 Những thành bƣớc đầu 109 3.3.2 Những hạn chế, yếu nguyên nhân 116 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 119 4.1 Bối cảnh triển vọng phát triển kinh tế xanh, tiêu dùng xanh Việt Nam thời kỳ tới năm 2030 119 4.1.1 Bối cảnh phát triển kinh tế xanh, tiêu dùng xanh Việt Nam thời kỳ tới năm 2030 .119 4.1.2 Triển vọng phát triển kinh tế xanh, tiêu dùng xanh Việt Nam thời kỳ tới năm 2030 .120 iii 4.2 Quan điểm phƣơng hƣớng hồn thiện sách tiêu dùng xanh Việt Nam thời kỳ tới năm 2030 124 4.2.1 Quan điểm hồn thiện sách tiêu dùng xanh Việt Nam đến năm 2030 124 4.2.2 Phƣơng hƣớng hồn thiện sách tiêu dùng xanh Việt Nam đến năm 2030 .124 4.3 Một số giải pháp hồn thiện sách tiêu dùng xanh Việt Nam đến năm 2030 126 4.3.1 Rà sốt lại tồn sách liên quan đến tiêu dùng xanh 126 4.3.2 Hồn thiện khung thể chế, sách cho tiêu dùng xanh 127 4.3.3 Nâng cao hiệu q trình thực thi sách tiêu dùng xanh 136 4.4 Một số khuyến nghị 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ Từ viết tắt BGTVT Bộ Giao thông vận tải BTNMT Bộ Tài ngun mơi trƣờng CNH, HĐH Cơng nghiệp hố, đại hố CSC Chính sách cơng DN Doanh nghiệp DVX Dịch vụ xanh KT-XH Kinh tế xã hội KTX Kinh tế xanh NHNN Ngân hàng nhà nƣớc PTBV Phát triển bền vững TDBV Tiêu dùng bền vững TDX Tiêu dùng xanh TTX Tăng trƣởng xanh UBCKNN XHCN Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng anh IFC International Finance Corporation Tổ chức Tài quốc tế FTA Free trade agreement Hiệp định thƣơng mại tự GRI Global Reporting Initiative Tổ chức báo cáo sáng kiến toàn cầu Cụm từ tiếng việt v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các nhân tố kinh tế xanh .25 Bảng 2.2 Các nguyên tắc phát triển bền vững Liên Hợp Quốc 26 Bảng 2.3 Các tiêu chí tiêu dùng xanh nghiên cứu 54 Bảng 2.4 Khung sách chung lĩnh vực sách mơi trƣờng 61 Bảng 3.1 Tiêu dùng cuối kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014-2017 71 Bảng 3.2 Thực hoạt động đấu thầu Việt Nam giai đoạn 2014-2017 73 Bảng 3.3 Các loại thực phẩm hàng hóa thƣờng tiêu dùng hộ gia đình 74 Bảng 3.4 Số lƣợng đơn vị kinh tế, hành nghiệp Việt Nam 76 Bảng 3.5 Danh mục sản phẩm xanh Việt Nam .79 Bảng 3.6 Biểu khung thuế bảo vệ môi trƣờng .85 Bảng 3.7 Mức thu thuế bảo vệ môi trƣờng hành 86 Bảng 3.8 Biểu thuế thiêu thụ đặc biệt 87 Bảng 3.9 Biểu mức thuế suất dầu thô khí thiên nhiên, khí than: 90 Bảng 3.10 Các mục tiêu các-bon thấp kinh tế từ văn sách hành 92 Bảng 3.11 Các sách tín dụng, sách giá sách tài khác cho phát triển kinh tế xanh Việt Nam 100 Bảng 3.12 Hệ thống sách thúc đẩy tái chế Việt Nam 103 Bảng 3.13 Hệ thống sách thúc đẩy tái chế Việt Nam 105 Bảng 3.14 Kế hoạch xây dựng ban hành tiêu chí nhãn xanh cho sản phẩm 107 Bảng 3.15 Danh sách sản phẩm đơn vị đƣợc cấp nhãn nhãn xanh 108 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Khung lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án 19 Hình 2.1 Khung phân tích cho hệ thống tiêu chí phát triển xanh 28 Hình 2.2 Diễn biến từ tiêu dùng nâu sang “tiêu dùng xanh” hƣớng tới tiêu dùng bền vững 34 Hình 2.3 Khung sách tiêu dùng xanh 41 Hình 3.1 Tỷ trọng tiêu dùng cuối kinh tế Việt Nam giai đoạn 2015-2017 71 Hình 3.2 Logo đƣợc chọn làm biểu trƣng cho nhãn sinh thái Việt Nam 106 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Biến động dân số Việt Nam theo thời gian 75 Biểu đồ 3.2: Đặc điểm giới tuổi ngƣời tiêu dùng 76 Biểu đồ 3.3: Đặc điểm giới tuổi ngƣời tiêu dùng 77 Biểu đồ 3.4: Các nguồn thơng tin sách tiêu dùng xanh 113 Ít cấp thiết cấp thiết cấp thiết Không nên Nên Ban hành thực thi quy định pháp luật liên quan đến việc buộc doanh nghiệp cung cấp thông tin trung thực ảnh hƣởng môi trƣờng sản phẩm trƣớc đƣa thị trƣờng Ban hành thực thi quy định pháp luật liên quan đến việc buộc doanh nghiệp Sử dụng lƣợng tái tạo thực hoạt động bền vững Nếu nên mức độ cấp thiết Ít cấp thiết cấp thiết cấp thiết Không nên Nên Nếu nên mức độ cấp thiết Ít cấp thiết cấp thiết cấp thiết Khơng nên Nên Áp dụng quy định liên quan đến lƣợng lƣợng tiêu thụ sản phẩm 10 Các giải pháp khác…………………………… ………………………………………………………… Nếu nên mức độ cấp thiết Ít cấp thiết thiết cấp thiết Ít cấp thiết thiết cấp thiết cấp cấp C THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Xin ơng bà vui lòng cho biết số thông tin quan, đơn vị Câu Cơ quan, đơn vị nơi ông bà công tác quan sau đây? (ơng/ bà khoanh tròn vào đáp án phù hợp) Chính phủ, Các Bộ, quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc phủ, UBND cấp tỉnh/ thành phố Các quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh/ thành phố UBND cấp quận/huyện /thị xã Các quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận Huyện/ thị xã UBND cấp xã /phƣờng Các quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã/ phƣờng 10.Cơ quan tƣ pháp: Tòa án, Viện kiểm sát 11.Hội đồng nhân dân 12.Quốc hội Câu 2: Ngành, lĩnh vực Ơng/ bà cơng tác nay? (ơng/ bà khoanh tròn vào đáp án phù hợp) Tài nguyên, môi trƣờng Công thƣơng Nông nghiệp phát triển, nông thôn Lao động, thƣơng binh xã hội Y tế Giao thông, vận tải Tài Kế hoạch đầu tƣ Du lịch 10 Xây dựng 11 Khoa học công nghệ 12 Thông tin truyền thông 13 An ninh, quốc phòng 14 Ngành, lĩnh vực khác Trân trọng cảm ơn MS2: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm) Kính thƣa q ơng/bà! Để có đánh giá sát thực việc hoạch định thực thi sách Tiêu dùng xanh Việt Nam nhằm cung cấp luận khóa học nhằm đề xuất khung sách tiêu dùng xanh thời kỳ tới tiến hành nghiên cứu đề tài: “Chính sách tiêu dùng xanh Việt Nam” Xin ơng (bà) vui lòng cho ý kiến, đánh giá nội dung sau cách đánh dấu (X) vào ô trống tƣơng ứng mà ông (bà) cho phù hợp điền câu trả lời vào chỗ trống Thơng tin mà Ơng/Bà cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học đƣợc ghi dƣới dạng khuyết danh Rất mong đƣợc giúp đỡ q ơng/bà Giải thích số thuật ngữ: * Tiêu dùng xanh chuỗi hành vi: i) Mua sắm sản phẩm dịch vụ xanh; ii) Sử dụng xanh: tiết kiệm, tái sử dụng, tái chế, sử dụng bao bì xanh, xử lí rác xanh; iii) Tuyên truyền tác động đến cộng đồng thực mua sản phẩm xanh sử dụng xanh * Một sản phẩm đƣợc xem xanh đáp ứng đƣợc tiêu chí: Sản phẩm đƣợc tạo từ vật liệu thân thiện với môi trƣờng; Sản phẩm đem đến giải pháp an toàn đến môi trƣờng sức khoẻ; Sản phẩm giảm tác động đến mơi trƣờng q trình sử dụng; Sản phẩm tạo môi trƣờng thân thiện an tồn sức khoẻ A THƠNG TIN NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN Họ tên:………………………………………… (Không bắt buộc) Công ty:………………………………………… Số Điện thoại:………………………………………… (Không bắt buộc) B: NỘI DUNG CÂU HỎI Câu 1: Theo Ông/ Bà việc Nhà nƣớc ban hành thực thi sách tiêu dùng xanh nhƣ: (chính sách liên quan đến việc buộc doanh nghiệp cải thiện công nghệ, tăng xuất, tăng hiệu sử dụng nguồn lực; Cắt giảm công nghệ gây ô nhiễm; Cung cấp thông tin trung thực sản phẩm dịch vụ; Cung cấp thông tin trung thực ảnh hưởng môi trường sản phẩm; Sử dụng lượng tái tạo thực hoạt động bền vững; Áp dụng quy định liên quan đến lượng lượng tiêu thụ sản phẩm; áp thuế môi trường … )sẽ ảnh hƣởng nhƣ đến hoạt động cơng ty, doanh nghiệp? (Ơng /bà xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần tác động lớn ơng bà đánh số sau giảm dần đến hết) Tác động 9) Số thứ tự ƣu tiên Làm tăng chi phí sản xuất doanh nghiệp 10) Làm giảm kết hoạt động tài doanh nghiệp 11) Làm giảm sức cạnh tranh thị trƣờng doanh nghiệp 12) Sẽ cắt giảm lợi nhuận doanh nghiệp 13) Sẽ đem đến cho doanh nghiệp hội tạo giá trị 14) Làm tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trƣờng 15) Làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp 16) Các tác động khác (ghi rõ) ……………….………………… Câu Cơng ty/doanh nghiệp ơng/bà lựa chọn máy móc, thiết bị; dây chuyền sản xuất dựa vào tiêu chí sau đây? (Ông /bà xếp theo thứ tự ƣu tiên giảm dần yếu tố quan trọng ông bà đánh số sau giảm dần đến hết) Tiêu chí để lựa chọn máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất cho Số thứ tự doanh nghiệp ƣu tiên 1) Giá 2) Nguồn gốc, xuất xứ, thƣơng hiệu máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất 3) Lƣợng lƣợng mà máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất tiêu thụ 4) Khả tác động đến mơi trƣờng máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất 5) Mức độ đại máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất 6) Mức độ hao phí ngun vật liệu máy móc, thiết bị, dây cuyền sản xuất 7) Khả sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất ngƣời lao động 8) Các tiêu chí khác (ghi rõ) ………………………………… …………………………………………………………… Câu Hiện Doanh nghiệp/ công ty ông bà nhận đƣợc loại hỗ trợ, ƣu đãi sau từ phía phủ để thay đổi dây chuyền sản xuất theo hƣớng tiết kiệm lƣợng, tiết kiệm nguyên vật liệu; thân thiện với môi trƣờng, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế sản xuất thu hồi lƣợng từ chất thải; sử dụng sản phẩm sử dụng lƣợng sạch, lƣợng tái tạo, sản xuất cung cấp sản phẩm xanh đến ngƣời tiêu dùng? (Ơng bà/ tích “X” vào để đánh giá theo mức độ nhận hỗ trợ, ưu đãi đó: điểm khơng nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi ít; nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi mức trung bình, nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi mức nhiều nhận đƣợc hỗ trợ, ƣu đãi mức nhiều Các loại hỗ trợ, ƣu đãi Điểm 1) Giảm thuế 2) Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Ko bt nhiều nhiều 3) Ƣu đãi, hỗ trợ để mở rộng thị trƣờng Ko bt nhiều nhiều 4) Hỗ trợ vốn Ko bt nhiều nhiều 5) Hỗ trợ thủ tục hành Ko bt nhiều nhiều 6) Hỗ trợ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều 7) Hỗ trợ xây dựng chuỗi nhà hàng, gian hàng giới thiệu cung cấp sản phẩm xanh đến tay ngƣời tiêu dùng 8) Hỗ trợ giá việc sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ xanh 9) Các loại hỗ trợ khác ( ghi rõ) ………………… ………………………………………………………… Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Câu Ông/ bà cho ý kiến đánh giá quy định sau phủ số tiêu chí (Ơng bà/ đánh giá theo thang điểm đó: - mức độ kém; - mức độ kém; - mức trung bình; - thực tốt; - thực tốt Nếu đến quy định ông bà đánh dấu X vào khơng biết) Tính bao quát quy định 1) Hệ thống quy định mơi trƣờng 2) Chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy việc sử dụng lƣợng tái tạo thực hoạt động bền vững 3) Thuế tài nguyên 4) Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ gây ảnh hƣởng khơng tốt với mơi trƣờng 5) Phí bảo vệ mơi trƣờng 6) Các quy định liên quan đến nhãn sinh thái (nhãn môi trƣờng) 7) Các quy định, tiêu chuẩn nhập công nghệ, dây chuyền sản xuất 8) Luật sử dụng lƣợng tiết kiệm, hiệu 9) Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 10) Các quy định liên quan đến hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xanh 11) Các quy định liên quan đến xây dựng mạng lƣới tiêu dùng xanh Mức độ Mức độ phù hợp nghiêm quy minh, định chặt chẽ quy định Mức độ chồng chéo quy định Không biết đến quy định Câu Ông/bà cho ý kiến đánh giá mức độ thực chƣơng trình, hoạt động sau cơng ty, doanh nghiệp? (Ơng bà/ tích “X” vào ô để đánh giá theo mức độ thực đó: điểm khơng thực thực mức ít; thực mức trung bình, thực mức nhiều thực mức nhiều Chƣơng trình, hoạt động Điểm Gắn nhãn sinh thái/gắn nhãn xanh cho sản phẩm cơng ty Ko bt nhiều nhiều Đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn xanh Ko bt nhiều nhiều 4 Tái chế bao bì Ko bt nhiều nhiều Thiết lập ngƣỡng phát thải sản xuất Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Khuyến khích sử dụng cơng nghệ tiết kiệm lƣợng Áp dụng tiêu chuẩn công nghệ đại sản xuất Sử dụng hiệu lƣợng giảm nhiễm q trình sản xuất Khuyến khích tái sử dụng thơng qua sửa chữa thay Sử dụng công nghệ thu gom, xử lý chất thải theo quy định phảm luật 10 Xây dựng, thực Chƣơng trình, dự án, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ xanh 11 Cung cấp thông tin trung thực dịch vụ sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng 12 Cung cấp thông tin ảnh hƣởng tới môi trƣờng sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng 13 Xây dựng mạng lƣới, cửa hàng, gian hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ xanh đến tay ngƣời tiêu dùng 14 Cung cấp, phổ biến thông tin sản phẩm xanh đến ngƣời tiêu dùng 15 Tổ chức chƣơng trinh, chiến dịch quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ xanh công ty, doanh nghiệp 16 Tổ chức ngày hội tiêu dùng xanh 17 Tuyên truyền cho ngƣời tiêu dùng hạn chế sử dụng bao bì, túi đựng hàng hóa gây hại đến môi trƣờng nhƣ: Hạn chế sử dụng túi nilon… 18 Tuyên truyền, cung cấp thông tin để khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử dụng hàng hóa có dán nhãn sinh thái, dán nhãn tiết kiệm lƣợng 19 Tun truyền, cung cấp thơng tin để khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử dụng hàng hóa có khả tái chế, tái sử dụng 20 Xây dựng cơng trình công ty, doanh nghiệp theo hƣớng tiết kiệm lƣợng, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trƣờng 21 Ƣu tiên sử dụng, lắp đặt thiết bị, sản phẩm có dánh nhãn sinh thái, nhãn tiết kiệm lƣợng 22 Có quy định để cán bộ, công nhân viên công ty, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm lƣơng nhƣ: điện, nƣớc; sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu 23 Các chƣơng trình, hoạt động khác ………………………….………………………… …………………………………………………… … Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều Ko bt nhiều nhiều bt nhiều nhiều bt nhiều nhiều bt nhiều nhiều bt nhiều nhiều bt nhiều nhiều bt nhiều nhiều Ko Ko Ko Ko Ko Ko ít ít ít 4 4 4 Câu Ông/ bà cho biết số khó khăn, rào cản mà cơng ty, doanh nghiệp ông/ bà gặp phải trình thực chƣơng trình, hoạt động sau: Tích “X” vào phù hợp Khó khăn kinh phí; Khó khăn Khó khăn sở vật thiếu nguồn chất; mức khó nhân lực Khó độ đại áp dụng Chƣơng trình, hoạt động để thực khăn dây quy khác chuyền sản định (Nhân xuất pháp luật lực) (Tài chính, (Chế tài) kỹ thuật) Gắn nhãn sinh thái/gắn nhãn xanh cho sản phẩm công ty Mua sắm xanh khu vực công công ty Khuyến khích sử dụng cơng nghệ tiết kiệm lƣợng Đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn xanh Tái chế bao bì Xây dựng mạng lƣới tiêu dùng xanh Thiết lập ngƣỡng phát thải sản xuất Áp dụng tiêu chuẩn công nghệ đại sản xuất Sử dụng hiệu lƣợng giảm ô nhiễm q trình sản xuất 10 Tái sử dụng thơng qua sửa chữa thay 11 Sử dụng công nghệ thu gom, xử lý chất thải theo tiêu chuẩn, quy định pháp luật 12 Cung cấp thông tin trung thực dịch vụ sản phẩm 13 Cung cấp thông tin ảnh hƣởng tới môi trƣờng sản phẩm 14 Xây dựng mạng lƣới, cửa hàng, gian hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ xanh 15 Cung cấp, phổ biến thông tin sản phẩm xanh đến ngƣời tiêu dùng 16 Tổ chức ngày hội tiêu dùng xanh 17 Nghiên cứu phát triển sản phẩm 18 19 20 21 22 23 24 25 26 dịch vụ xanh Tuyên truyền cho ngƣời tiêu dùng hạn chế sử dụng bao bì, túi đựng hàng hóa gây hại đến mơi trƣờng nhƣ: hạn chế sử dụng túi nilon… Tuyên truyền, cung cấp thơng tin để khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử dụng hàng hóa có dán nhãn sinh thái, dán nhãn tiết kiệm lƣợng Tuyên truyền, cung cấp thông tin để khuyến khích ngƣời tiêu dùng sử dụng hàng hóa có khả tái chế, tái sử dụng Xây dựng cơng trình cơng ty, doanh nghiệp theo hƣớng tiết kiệm lƣợng, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với mơi trƣờng Đóng thuế, phí bảo vệ môi trƣờng Thi hành Luật sử dụng lƣợng tiết kiệm, hiệu Thi hành Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 Thi hành Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ gây ảnh hƣởng khơng tốt với mơi trƣờng Các chƣơng trình, hoạt động khác …………………………………… … C Thông tin doanh nghiệp, công ty Câu 1: Địa điểm hoạt động công ty Huyện/Quận/TP:…………………………………… Tỉnh/TP……………………… … Câu Công ty, doanh nghiệp ông / bà sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm, dịch vụ sau đây? Các loại sản phẩm, dịch vụ Sản xuất Đồ điện gia dụng (bóng đèn, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa…….) Thực thẩm Các loại bao bì, đóng gói sản phẩm Máy móc, Thiết bị, dây chuyền sản xuất Nguyên vật liệu xây dựng Thiết bị văn phòng Quần áo, giầy dép Dịch vụ du lịch Dịch vụ y tế 10 Dịch vụ giáo dục 11 Các loại sản phẩm, dịch vụ khác Câu Công ty, doanh nghiệp ông bà thuộc thành phần kinh tế sau đây? Tích X Cơng ty Tích X Cơng ty Cơng ty, doanh nghiệp Cơng ty, doanh nghiệp nhà nƣớc có 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Cơng ty, doanh nghiệp liên Hợp tác xã doanh nhà nƣớc tƣ nhân Doanh nghiệp tổ Công ty, doanh nghiệp tƣ nhân chức trị - xã hội Câu Quy mô doanh nghiệp, công ty? Doanh nghiệp siêu nhỏ (với 10 ngƣời lao động trở xuống) Doanh nghiệp nhỏ (Tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống, số lao động từ 10 đến 200 người với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ thương mại có tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống có lao động từ 10 đến 50 người ) Doanh nghiệp Vừa (Tổng nguồn vốn từ 20 đến 100 tỷ đồng, số lao động từ 200 đến 300 với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp xây dựng với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ có tổng nguồn vốn 10 tỷ đến 50 tỷ số lao động từ 50 đến 100 người) Doanh nghiệp lớn Tổng số vốn 100 tỷ lao động 300 ngƣời Trân trọng cảm ơn! MS3: PHIẾU ĐIỀU TRA NGƢỜI TIÊU DÙNG Đề tài: “Nghiên cứu sách tiêu dùng xanh Việt Nam” “Ghi chú: Phiếu thu thập số liệu nhằm mục đích cho nghiên cứu mà khơng có mục đích khác Mọi thơng tin cá nhân bảo mật Tác giả xin cam kết chân thành cảm ơn”! I Thông tin chung Phỏng vấn ngày: / /2018 Tỉnh: Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Tuổi: .Giới tính: Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn: Đại học/trên đại học [ ] Cao đẳng/trung cấp [ ] Trung học phổ thông [ ] Loại hộ : Khá [ ] Trung bình [ ] Nghèo [ ] II Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng xanh (Ghi chú: Mức độ ảnh hưởng: 1: 80% - 100%; 60% - 80%; 40% - 60%; 20% 40%; < 20%) Ý kiến Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng xanh Giá hàng hóa Nhận thức Trình độ văn hóa/giáo dục Thu nhập Văn hóa tiêu dùng Phong tục tập quán/tôn giáo Mức độ phát triển kinh tế Cơ chế sách Yếu tố lợi ích tiêu dùng Môi trƣờng III Kết hiệu trình thực thi sách tiêu dùng xanh 3.1 Anh/chị biết đến sách tiêu dùng xanh nào? Kể tên số sách? 3.2 Anh/chị tham gia khóa tập huấn tiêu dùng xanh chƣa? Có [ ] Chƣa [ ] 3.3 Anh chị biết sách/chƣơng trình tiêu dùng xanh qua kênh thơng tin nào? Internet [ ] Bạn bè [ ] Tivi [ ] Sách/báo/tạp chí [ ] Ngƣời nhà [ ] Khác [ ] 3.4 Anh/chị thay đổi thói quen để mua sản phẩm thân thiện với môi trƣờng chƣa? Thay đổi nhiều [ ] Một vài lần [ ] Thay đổi [ ] Chƣa thay đổi đƣợc [ ] 3.5 Nếu có Anh/chị thay đổi thói quen mua sắm/tiêu dùng xanh nào? [ ] Tắt điện sau dùng [ ] Sử dụng thiết bị điện tiết kiệm điện [ ] Sử dụng xăng thân thiện môi trƣờng [ ] Hạn chế sử dụng túi bóng ni lơng mua sắm [ ] Không để dƣ thừa thức ăn/không đổ thức ăn dƣ thừa [ ] Sử dụng thiết bị tiết kiệm nƣớc [ ] Tiết kiệm nƣớc trình sử dụng [ ] Mua sắm sản phẩm thân thiện mơi trƣờng (nếu có lấy ví dụ): [ ] Mua sắm sản phẩm/hàng hóa sử dụng cơng nghệ thân thiện với môi trƣờng 3.6 Hiệu sách tiêu dùng xanh Kết Tốt Khơng thay đổi Kém Nhận thức Tiết kiệm lƣợng Tiết kiệm chi phí Sức khỏe Mơi trƣờng Lối sống IV Các nhân tố ảnh hƣởng đến trình hoạch định thực thi sách (Ghi chú: Mức độ ảnh hưởng: 1: 80% - 100%; 60% - 80%; 40% - 60%; 20% 40%; < 20% - tích lại mức nhiều lần) Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạch định Tuyên Thực Hành Đào tạo thực thi sách truyền hành động Trình độ văn hóa/giáo dục Văn hóa/thói quen tiêu dùng Phong tục tập quán/tôn giáo Mức độ phát triển kinh tế Cơ chế sách Yếu tố lợi ích tiêu dùng Mơi trƣờng Giới tính Tuổi V Ảnh hƣởng sách tiêu dùng xanh lên tiêu dùng hàng hóa ngƣời dân Ghi chú: (1) Hồn tồn khơng đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Trung lập; (4) Đồng ý; (5) Rất đồng ý Ảnh hƣởng sách tiêu dùng xanh Ý kiến 5 Lợi ích sách tiêu dùng xanh - Giảm chi phí tiêu dùng - Tăng số lƣợng sản phẩm tiêu dùng - Tiếp cận sản phẩm chất lƣợng hơn/thân thiện môi trƣờng - Sử dụng sản phẩm đảm bảo sức khỏe Nhận thức/hành vi/ứng xử tiêu dùng xanh - Tăng hiểu/biết tiêu dùng xanh - Tăng hiểu/biết tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trƣờng - Thay đổi hành vi tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trƣờng - Tăng nhận thức trách nhiệm tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trƣờng - Tăng ứng xử/hành động tiêu dùng xanh Đầu tƣ 5 - Tăng đầu tƣ sản phẩm thân thiện môi trƣờng - Tăng hiệu đầu tƣ cho hàng hóa dịch vụ - Thay đổi hƣớng đầu tƣ thị trƣờng hàng tiêu dùng - Tăng đầu tƣ cho sản phẩm khoa học công nghệ - Tăng hiệu sử dụng vốn Môi trƣờng - Giảm ô nhiễm áp lực lên mơi trƣờng - Giảm chi phí khắc phục nhiễm môi trƣờng - Tăng trách nhiệm nhận thức môi trƣờng - Môi trƣờng phát triển bền vững thân thiện Bền vững tiêu dùng - Thói quen tiêu dùng xanh bền vững - Đảm bảo cân lợi ích – xã hội – môi trƣờng - Tăng trách nhiệm nhận thức tiêu dùng xanh - Đảm bảo tài nguyên môi trƣờng cho hệ tƣơng lai Mức độ ảnh hƣởng sách tiêu dùng xanh - Ảnh hƣởng lớn đến tiêu dùng hàng hóa - Ảnh hƣởng tích cực tiêu cực đến tiêu dùng hàng hóa - Ảnh hƣởng tích cực lớn tiêu cực XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... quan đến sách tiêu dùng xanh: khái niệm tiêu dùng xanh, sách tiêu dùng xanh; Nội dung sách tiêu dùng xanh; Cơng cụ sử dụng thực sách tiêu dùng xanh; Các yếu tố ảnh hƣởng sách tiêu dùng xanh; Kinh... Tiêu dùng xanh vai trò tiêu dùng xanh phát triển kinh tế xanh 29 2.2 Chính sách tiêu dùng xanh phát triển kinh tế xanh 35 2.2.1 Khái quát khung sách tiêu dùng xanh vai trò sách tiêu dùng xanh. .. thi sách tiêu dùng xanh nƣớc học cho Việt Nam Về thực tiễn: - Trên sở lý luận đó, luận án phân tích, đánh giá sách tiêu dùng xanh Việt Nam, qua ra khó khăn, bất cập sách tiêu dùng xanh Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiêu dùng xanh ở việt nam , Chính sách tiêu dùng xanh ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay