Quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố hà nội

229 17 0
  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 21:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - - NGUYỄN THỊ QUỲNH QUẢN HOẠT ĐỘNG THƢ VIỆN HƢỚNG TỚI GIÁO DỤC “VĂN HÓA ĐỌC” CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - - NGUYỄN THỊ QUỲNH QUẢN HOẠT ĐỘNG THƢ VIỆN HƢỚNG TỚI GIÁO DỤC “VĂN HÓA ĐỌC” CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quảngiáo dục Mã số : 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vƣơng Thanh Hƣơng PGS.TS Trần Thị Thái NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận án trung thực Kết luận án chƣa đƣợc công bố cơng trình Tác giả luận án Nguyễn Thị Quỳnh ii LỜI CẢM ƠN Luận án Tiến sĩ phần quan trọng trình học tập nghiên cứu Với tất tình cảm chân thành tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Trung tâm Đào tạo Bồi dƣỡng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và nhà khoa học tham gia đào tạo NCS Quản giáo dục khóa 2014-2018 dìu dắt, giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin đƣợc bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới tập thể cán hƣớng dẫn luận án: PGS.TS Vương Thanh Hương, PGS.TS Trần Thị Thái ln tận tình dẫn, giúp đỡ, động viên chia sẻ với kinh nghiệm quý báu trình thực luận án Tôi xin cảm ơn trƣờng Đại học Thủ Đô Nội đồng nghiệp quan nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi công việc, tài khích lệ mạnh mẽ để tơiđộng lực phấn đấu vƣơn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu suốt thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn chuyên gia Sở Giáo dục Đào tạo Nội, phòng Giáo dục Đào tạo, trƣờng THCS địa bàn thành phố Nội nhiệt tình cộng tác, hỗ trợ chúng tơi q trình thực nội dung nghiên cứu phục vụ luận án Tôi xin đƣợc cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, chuyên gia lĩnh vực quản hoạt động TV nhiệt tình tiếp sức tạo thuận lợi để hồn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu Cuối cùng, xin cảm ơn ngƣời thân yêu gia đình ln gần gũi, chia sẻ, cảm thơng động viên kịp thời để tơi tập trung nguồn lực cho việc hồn thành chƣơng trình học Tơi xin trân trọng cảm ơn! Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Quỳnh iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản HS : Học sinh NVTV : Nhân viên thƣ viện QL : Quản THCS : Trung học sở TV : Thƣ viện iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể nghiên cứu đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Những luận điểm bảo vệ 8 Những đóng góp luận án 9 Cấu trúc luận án CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG THƢ VIỆN HƢỚNG TỚI GIÁO DỤC “VĂN HÓA ĐỌC” CHO HỌC SINH THCS 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Các nghiên cứu hoạt động thƣ viện quản hoạt động thƣ viện 10 1.1.2 Các nghiên cứu hoạt động thƣ viện quản hoạt động thƣ viện trƣờng phổ thông 13 1.2 Các khái niệm 16 1.2.1 Thƣ viện trƣờng THCS hoạt động thƣ viện trƣờng THCS 16 1.2.2 Văn hóa đọc giáo dục văn hóa đọc cho học sinh THCS 23 1.2.3 Quản hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho học sinh THCS 35 v 1.3 Nội dung hoạt động thƣ viện trƣờng THCS hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh 38 1.3.1 Tổ chức phục vụ bạn đọc 38 1.3.2 Tuyên truyền giới thiệu sách nhà trƣờng 41 1.3.3 Tiết học thƣ viện bậc THCS 43 1.4 Nội dung quản hoạt động thƣ viện trƣờng THCS hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh 46 1.4.1 Lập kế hoạch 47 1.4.2 Tổ chức thực 50 1.4.3 Chỉ đạo thực 54 1.4.4 Kiểm tra đánh giá 57 1.4.5 Xây dựng môi trƣờng điều kiện bảo đảm thực 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG THƢ VIỆN HƢỚNG TỚI GIÁO DỤC “VĂN HÓA ĐỌC” CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 68 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 68 2.1.1 Một vài nét kinh tế, giáo dục thành phố Nội 68 2.1.2 Vài nét giáo dục THCS thành phố Nội 69 2.2 Khái quát tổ chức nghiên cứu thực trạng 72 2.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 72 2.2.2 Đối tƣợng khảo sát 72 2.2.3 Nội dung nghiên cứu 72 2.2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 72 2.2.5 Tiêu chí thang điểm đánh giá 73 2.3 Thực trạng hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh trƣờng THCS địa bàn thành phố Nội 75 2.3.1 Thực trạng mức độ nhận thức vai trò thƣ viện trƣờng THCS 75 vi 2.3.2 Thực trạng hứng thú đọc sách học sinh THCS 76 2.3.3 Thực trạng công tác phục vụ bạn đọc thƣ viện trƣờng THCS 77 2.3.4 Thực trạng công tác tuyên truyền, giới thiệu sách thƣ viện trƣờng THCS 79 2.3.5 Thực trạng tiết học thƣ viện trƣờng THCS TP Nội 84 2.3.6 Đánh giá chung thực trạng hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho học sinh THCS 86 2.4 Thực trạng quản hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh trƣờng THCS địa bàn thành phố Nội 88 2.4.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng quản hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho học sinh trƣờng THCS 88 2.4.2 Thực trạng lập kế hoạch hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh trƣờng THCS 90 2.4.3 Thực trạng tổ chức thực hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh trƣờng THCS 96 2.4.4 Thực trạng đạo thực hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh trƣờng THCS 102 2.4.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh trƣờng THCS 108 2.4.6 Thực trạng xây dựng môi trƣờng điều kiện đảm bảo cho hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh THCS 114 KẾT LUẬN CHƢƠNG 127 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG THƢ VIỆN HƢỚNG TỚI GIÁO DỤC “VĂN HÓA ĐỌC” CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 128 3.1 Định hƣớng phát triển giáo dục phổ thông bối cảnh đổi giáo dục 128 vii 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản 130 3.3 Đề xuất biện pháp quản 131 3.3.1 Tổ chức đạo thực đổi hoạt động thƣ viện trƣờng THCS 131 3.3.2 Tổ chức thực bồi dƣỡng cho nhân viên thƣ viện cách tổ chức có hiệu hoạt động thƣ viện trƣờng THCS 139 3.3.3 Huy động lực lƣợng giáo dục tham gia tích cực vào hoạt động thƣ viện trƣờng THCS 144 3.3.4 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động thƣ viện trƣờng THCS 150 3.3.5 Xây dựng môi trƣờng điều kiện đảm bảo thực giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh THCS 157 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 164 3.6 Thử nghiệm biện pháp đề xuất 171 3.6.1 Khái quát trình thử nghiệm 171 3.6.2 Phân tích kết thử nghiệm 174 KẾT LUẬN CHƢƠNG 179 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 180 Kết luận 180 1.1 Về luận 180 1.2 Về thực tiễn 180 1.3 Về đề xuất biện pháp 181 Khuyến nghị 182 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 185 TÀI LIỆU THAM KHẢO 186 PHỤ LỤC viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: So sánh đặc điểm TV trƣờng phổ thông với TV trƣờng đại học 22 Bảng 1.2 Các hoạt động TV trƣờng THCS hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho HS 44 Bảng 1.3: Ma trận quản hoạt động TV trƣờng THCS hƣớng đến giáo dục văn hóa đọc cho HS 63 Bảng 2.1: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ GV CBQL cấp THCS 70 Bảng 2.2 Trình độ lý luận trị GV CBQL cấp THCS 70 Bảng 2.3: Mức độ nhận thức vai trò TV trƣờng THCS thành phố Nội 75 Bảng 2.4: Thực trạng mức độ hứng thú đọc sách HS THCS 76 Bảng 2.5: Mức độ đánh giá thủ tục mƣợn trả sách TV trƣờng THCS thành phố Nội 77 Bảng 2.7: Mức độ thực công tác tuyên truyền, giới thiệu sách thƣ viện trƣờng THCS 79 Bảng 2.8: Mức độ kết thực công tác tuyên truyền giới thiệu sách thƣ viện trƣờng THCS 81 Bảng 2.10: Mức độ hiệu tiết học TV hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho HS THCS 84 Bảng 2.11: Thực trạng hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho HS THCS 86 Bảng 2.12: Mức độ nhận thức tầm quan trọng quản hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho học sinh trƣờng THCS 88 Bảng 2.13: Thực trạng lập kế hoạch hoạt động TV hiệu trƣởng trƣờng THCS hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho HS 91 Bảng 2.14: Thực trạng tổ chức thực hoạt động TV hiệu trƣởng trƣờng THCS hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho HS 97 PL4 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Mẫu phiếu (Dành cho cán quản nhân viên TV) Để có sở khoa học đề xuất biện pháp quản (QL) có hiệu hoạt động TV (TV) trƣờng THCS, hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc sách cho HS THCS, từ góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng THCS, xin q thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề dƣới cách đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn quý thầy/ cô! Câu 1: Ý kiến thầy/ vai trò hoạt động TV (TV) nhà trƣờng THCS? Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Khơng quan trọng Câu 2: Đánh giá thầy/ cô mức độ đáp ứng TV THCS việc giáo dục văn hóa đọc cho HS nhà trƣờng mà thầy cô công tác? Mức độ đáp ứng STT Đáp ứng tốt Nội dung Công tác phục vụ bạn đọc Các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách Đáp ứng phần Không đáp ứng nhà trƣờng Các tiết học TV Khác: ………………………………… Câu 3: Nhận xét thầy/cô cách xếp, trƣng bày sách, báo, tài liệu TV nhà trƣờng? Rất khoa học Khoa học Ít khoa học Khơng khoa học Ý kiến khác: ……………………………………………………………………… Câu 4: Nhận xét thầy/cô thủ tục mƣợn trả sách TV nhà trƣờng? Rất thuận tiện Thuận tiện Ít thuận tiện Khơng thuận tiện Ý kiến khác: ……………………………………………………………………… PL5 Câu 5: Nhận xét bạn mức độ hiệu tiết học TV hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS THCS? Rất hiệu Hiệu Ít hiệu Khơng hiệu Câu 6: Đánh giá thầy/cô mức độ thực mức độ kết thực hoạt động TV hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS nhà trƣờng mà thầy cô công tác? Mức độ thực TT Nội dung Thƣờng Thi xuyên thoảng Giới thiệu sách đầu tuần Triển lãm sách theo chủ đề Ngày hội đọc sách Các thi sách: kể chuyện, vẽ tranh, đóng kịch Tủ sách di động Tủ sách mini lớp học TV xanh Tun dƣơng HS có thành tích đọc sách Khác: K.bao Mức độ kết Tốt Khá TB Thầy/cô vui lòng cho biết số thơng tin sau: Trƣờng THCS: ……………………………………………………… Chức danh: Cán quản NV TV: Chuyên trách Kiêm nhiệm Xin chân thành cảm ơn quý thầy/ cô! Yếu PL6 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Mẫu phiếu (Dành cho cán quản nhân viên TV) Để có sở khoa học đề xuất biện pháp quản (QL) có hiệu hoạt động TV (TV) trƣờng THCS, hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc sách cho HS THCS, từ góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng THCS, xin q thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề dƣới cách đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn quý thầy/ cô! Câu 1: Đánh giá thầy/ vai trò QL hiệu trƣởng đối với hoạt động TV trƣờng THCS hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS? Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Khơng quan trọng Câu 2: Đánh giá thầy/ cô thực trạng lập kế hoạch hoạt động TV hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS nhà trƣờng mà thầy cô công tác? Mức độ thƣc STT Nội dung Tập huấn Hƣớng dẫn kỹ lập kế hoạch hoạt động TV cho nhân viên TV Chỉ đạo nhân viên TV xây dựng kế hoạch hoạt động TV cụ thể Hiệu trƣởng phê duyệt kế hoạch hoạt động TV Điều chỉnh kế hoạch Định hƣớng mục tiêu kế hoạch hoạt động TV hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS Kế hoạch xác định rõ nguồn lực thực Thƣờng xuyên Thi thoảng K.bao Mức độ kết Tốt Khá TB Yếu PL7 Kế hoạch xác định biện pháp cụ thể để đạt tới mục tiêu giáo dục văn hóa đọc cho HS Khác :………… Câu 3: Đánh giá thầy/ cô thực trạng tổ chức hoạt động TV hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS nhà trƣờng mà thầy cô công tác? Mức độ thƣc STT Nội dung Thƣờng xuyên Thi thoảng K.bao Mức độ kết Tốt Khá TB Yếu HT quy định rõ cá nhân, phận với yêu cầu, trách nhiệm cụ thể Hiệu trƣởng thành lập tổ cộng tác viên TV HT thống nhất, cụ thể hóa văn hƣớng dẫn thực nhiệm vụ QL hoạt động TV với hội đồng sƣ phạm Hiệu trƣởng tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng kỹ QL, nghiệp vụ TV cho cá nhân, phận có liên quan HT đạo tham gia tổ chức đoàn thể Khác :………… Câu 4: Đánh giá thầy/ cô thực trạng đạo hoạt động TV hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS nhà trƣờng mà thầy cô công tác? Mức độ thƣc STT Nội dung Thực tuyên truyền, phổ biến văn pháp quy, quy định, kế hoạch thực Thƣờng xuyên Thi thoảng K.bao Mức độ kết Tốt Khá TB Yếu PL8 hoạt động TV tới tập thể GV HS Cán quản đạo nhân viên TV thực nghiêm túc công tác chuyên môn thƣ viện Chỉ đạo nhân viên TV thực lƣu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách chuyên môn lĩnh vực thƣ viện công tác phục vụ bạn đọc Chỉ đạo Tổ cộng tác viên TV phối hợp thực với nhân viên TV Chỉ đạo lực lƣợng phối hợp thực theo kế hoạch cụ thể Huy động tham gia tích cực cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội cộng đồng Thực chế độ tun dƣơng khen thƣởng HS có thành tích hoạt động TV Chỉ đạo giáo viên TV xây dựng nội dung chƣơng trình, giáo án hƣớng tới mục tiêu giáo dục văn hóa đọc cho HS 10 11 12 Chỉ đạo duyệt giáo án TV theo quy định Chỉ đạo giáo viên TV thực tiết dạy theo quy chế chuyên môn Bồi dƣỡng lực chun mơn trình độ nghiệp vụ sƣ phạm cho giáo viên TV Thực chế độ PL9 sách giáo viên thƣ viện theo quy định Khác:………… Câu 5: Đánh giá thầy/ cô thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động TV hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS nhà trƣờng mà thầy cô công tác? Mức độ thƣc STT Nội dung Thƣờng xuyên Thi thoảng K.bao Mức độ kết Tốt Khá TB Yếu HT xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo hoạt động TV HT thành lập ban kiểm tra hoạt động TV Hiệu trƣởng thống kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động TV Hiệu trƣởng khuyến khích ý thức tự kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động nhân viên TV Hiệu trƣởng trì chế độ báo cáo thƣờng xuyên Hiệu trƣởng tổ chức tốt công tác thi đua khen thƣởng Khác :………… Câu 6: Đánh giá thầy/ cô thực trạng xây dựng môi trƣờng cho hoạt động TV hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” hoc HS THCS nhà trƣờng mà thầy cô công tác? Mức độ thƣc STT Nội dung I Các biện pháp hành : Hiệu trƣởng nhà trƣờng đạo việc đơn giản hóa thủ tục mƣợn trả nghiệp vụ TV Thƣờng xuyên Thi thoảng K.bao Mức độ kết Tốt Khá TB Yếu PL10 Hiệu trƣởng ban hành văn hƣớng dẫn cụ thể hoạt động TV II Bổ sung nguồn tài liệu thƣờng xuyên Từ ngân sách nhà nƣớc Từ xã hội hóa giáo dục Từ nguồn sáng kiến kinh nghiệm, tài liệu tự học, tài liệu tham khảo GV Từ việc luân chuyển tài liệu TV nhà trƣờng THCS địa bàn V Phát huy vai trò lực lƣợng giáo dục: Vai trò quản hiệu trƣởng Vai trò nhân viên TV Vai trò GVCN, giáo viên mơn cơng tác định hƣớng, tun truyền văn hóa đọc sách cho HS THCS Vai trò gia đình Vai trò tập thể lớp nhóm bạn bè III Điều kiện sở vật chất phục vụ cho hoạt động thƣ viện IV Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thơng tin VI Xây dựng văn hóa học tập nhà trƣờng PL11 Câu 7: Thầy/cô cho biết nguyên nhân thực trạng quản hoạt động TV hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc nhà trƣờng THCS mà thầy/cơ cơng tác? Cán QL chƣa quan tâm đạo hoạt động TV NV TV chuyên trách nhƣng hạn chế lực, nghiệp vụ chuyên môn Nhân viên TV kiêm nhiệm Ý kiến khác: Thầy/cơ vui lòng cho biết số thông tin sau: Trƣờng THCS: ……………………………………………………… Chức danh: Cán quản NV TV: Chuyên trách Kiêm nhiệm Xin chân thành cảm ơn quý thầy/ cô! PL12 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Mẫu phiếu (Dành cho giáo viên) Để có sở khoa học đề xuất biện pháp QL hoạt động TV (TV) trƣờng THCS địa bàn thành phố Nội, hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc sách cho HS THCS, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng, xin thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề dƣới cách đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn Xin cám ơn thầy/cô! Câu 1: Ý kiến thầy/ vai trò hoạt động TV nhà trƣờng THCS? Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng Câu 2: Đánh giá thầy/ vai trò QL hiệu trƣởng đối với hoạt động TV trƣờng THCS? Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Khơng quan trọng Câu 3: Thầy/ cho biết vai trò quan trọng chủ thể/ phận/ lực lƣợng có tác động đến việc giáo dục văn hóa đọc cho HS THCS nay? Mức độ tác động STT Chủ thể Giáo viên với hoạt dạy học giáo dục Nhân viên TV với hoạt động TV HS với hoạt động tự học đọc sách Hiệu trƣởng Cha mẹ HS Bạn bè Anh chị lớp Khác: ……… Tác động nhiều Tác động Khơng tác động Câu 4: Trong q trình dạy học mình, thầy có hƣớng dẫn HS kỹ đọc sách? Thƣờng xuyên Thi thoảng Không PL13 Câu 5: Trong trình dạy học, thầy có hƣớng dẫn HS tìm đọc tự đọc sách, tài liệu liên quan đến nội dung học tập TV nhà trƣờng không? Thƣờng xuyên Thi thoảng Không Câu 6: Đánh giá thầy/cô mức độ thực mức độ kết hình thức hoạt động TV nhà trƣờng hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS THCS? Mức độ kết Mức độ thực STT Nội dung Thƣờng Thi xuyên thoảng K.bao Tốt Khá TB Yếu Giới thiệu sách đầu tuần Triển lãm sách theo chủ đề Ngày hội đọc sách Các thi sách: kể chuyện, vẽ tranh, đóng kịch Tủ sách di động Tủ sách mini lớp học TV xanh Tuyên dƣơng HS có thành tích đọc sách Khác: Câu 7: Đánh giá thầy/ cô mức độ đáp ứng TV THCS việc giáo dục văn hóa đọc cho HS nhà trƣờng mà thầy cô công tác? Mức độ đáp ứng STT Nội dung Công tác phục vụ bạn đọc Các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách nhà trƣờng Các tiết học TV Khác: ………………………………… Đáp ứng tốt Đáp ứng phần Không đáp ứng PL14 Câu 8: Đóng góp ý kiến thầy để cơng tác quản hoạt động TV hiệu trƣởng hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho HS THCS mang lại hiệu hơn: Thầy/cơ vui lòng cho biết số thông tin sau: Giáo viên môn: ……………………………………………… Mức độ lên TV nghiên cứu đọc tài liệu thầy/cô: Trên lần/tuần dƣới lần/ tuần Xin chân thành cảm ơn quý thầy/ cô! PL15 Mẫu phiếu PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho chuyên gia) Để có sở khoa học đề xuất biện pháp QL hoạt động TV (TV) trƣờng THCS địa bàn thành phố Nội, hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc sách cho HS THCS góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng, xin thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề dƣới cách đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn thầy/cô! Câu 1: Theo thầy/cô quản hoạt động TV hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho HS THCS có ý nghĩa nhƣ nào? Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng  Khơng quan trọng Tại sao: Câu 2: Xin đồng chí cho biết mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản hoạt động TV hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho HS THCS nay: Mức độ cần thiết S T T Nội dung Tổ chức đạo đổi hoạt động TV trƣờng THCS Tổ chức thực chƣơng trình bồi dƣỡng cho nhân viên TV cách tổ chức hiệu hoạt động TV trƣờng THCS Huy động lực lƣợng giáo dục tham gia tích cực vào hoạt động TV trƣờng THCS Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động TV trƣờng THCS Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Mức độ khả thi Rất khả thi Khả thi K khả thi PL16 Xây dựng môi trƣờng điều kiện đảm bảo thực giáo dục “văn hóa đọc” cho HS THCS Khác: ……………………… Câu 3: Thầy/cô chia kinh nghiệm quản hoạt động TV hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” mình? Thầy/cơ vui lòng cho biết số thông tin sau: Chức danh: Cán Phòng GD-ĐT Cán quản Chun gia Sở GD_ĐT Nhân viên TV Xin chân thành cảm ơn quý thầy/ cô! PL17 Mẫu phiếu PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho HS – Trƣớc sau thử nghiệm) Để có sở khoa học đề xuất biện pháp QL hoạt động TV (TV) trƣờng THCS địa bàn thành phố Nội, hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc sách cho HS THCS, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng, xin bạn vui lòng cho biết ý kiến vấn đề dƣới cách đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn Câu 1: Bạn có thích đọc sách khơng? Thích Bình thƣờng Khơng thích Câu 2: Khảo sát mức độ kỹ đọc sách học sinh thông qua đọc đoạn văn ngắn nhƣ sau: LỢN CƢỚI ÁO MỚI Có anh tính hay khoe Một hơm, may đƣợc áo mới, liền đem mặc, đứng hóng cửa, đợi có qua ngƣời ta khen Đứng từ sáng đến chiều chả thấy hỏi cả, tức Đang tức tối, thấy anh, tính hay khoe, tất tƣởi chạy đến hỏi to: - Bác có thấy lợn cƣới tơi chạy qua không? Anh liền giơ vạt áo ra, bảo: - Từ lúc mặc áo này, chả thấy lợn chạy qua cả! (Ngữ văn 6, Tập 1) Câu 3: Đánh giá lực viết cảm thụ văn học sinh thông qua đoạn văn cụ thể: MẸ HIỀN DẠY CON Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ, nhà gần nghĩa địa, thấy ngƣời đào, chơn, lăn, khóc, nhà bắt chƣớc đào, chơn, lăn, khóc Bà mẹ thấy thế, nói: “Chỗ khơng phải chỗ ta đƣợc” Rồi, dọn nhà gần chợ Thầy Mạnh Tử gần chợ thấy ngƣời ta buôn bán điên đảo, nhà bắt chƣớc nô nghịch buôn bán điên đảo Bà mẹ thấy thế, lại nói: “Chỗ khơng phải chỗ ta đƣợc” Bèn dọn nhà đến cạnh trƣờng học PL18 Thầy Mạnh Tử gần trƣờng học, thấy trẻ đua học tập lễ phép, cắp sách vở, nhà bắt chƣớc học tập lễ phép, cắp sách Bấy bà mẹ vui lòng, nói: “Chỗ chỗ ta đƣợc đây” (Ngữ văn 6, Tập 1) Bạn vui lòng cho biết số thơng tin sau: Giới tính: Nam Nữ HS lớp: …………… Xin chân thành cảm ơn! ... giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh trƣờng THCS địa bàn thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Biện pháp quản lí hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh trƣờng THCS địa bàn thành phố. .. quản lí có hiệu hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho học sinh THCS? Đó lí việc lựa chọn đề tài luận án: Quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh. .. trường THCS địa bàn thành phố Hà Nội Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận thực trạng quản lí hoạt động thƣ viện hƣớng tới giáo dục văn hóa đọc cho học sinh THCS địa bàn thành phố Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố hà nội , Quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay