toanmath com đề thi chuyên đề toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường liễn sơn – vĩnh phúc

3 66 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:43

SỞ GD –ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN NĂM HỌC 2018-2019 MƠN TỐN LỚP 10 (Thời gian làm 90 phút) Mã đề thi 130 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  x2 − x + y + = Câu 1: Hệ phương trình  có nghiệm ( x1 ; y1 );( x2 ; y2 ) Khi giá trị biểu x + y − =  2 thức A = x1 x2 + y1 + y2 là: A B C D Câu 2: Mệnh đề phủ định mệnh đề “ ∀x ∈ , x + x + > ” A “∃x ∈ , x + x + < 0” B “∀x ∈ , x + x + ≤ 0” C “∃x ∈ , x + x + ≤ 0” D “∃x ∈ , x + x + ≥ 0” Câu 3: Cho tam giác ABC, M trung điểm BC, G trọng tâm tam giác Mệnh đề sau  mệnh đúng?  đề     A AM = 3MG B AB + AC =   AG     D CM + 2CA = C BA + BM = 3GC 3BG Câu 4: Cho tập A = (−∞;3] , B = (0;2] Tìm CB A A CB A = (2;3] B CB A = (−∞;0) ∪ (2;3) C CB A = (−∞;0] D CB A = (−∞;0] ∪ (2;3] Câu 5: Gọi S tập tất giá trị m để phương trình mx − 2(m − 1) x + m − = có nghiệm Khi tổng tất phần tử S là: A -1 B C D   Câu 6: Trong hệ tọa độ Oxy cho A(−1;2), B (−2; −2), C (3;4) Tọa độ vectơ AB + CB A (7;10) B (−7;10) C (−7; −10) D (7; −10) Câu 7: Cho tập A = {1;2; a; b} Số tập có phần tử tập A A B C Câu 8: Tập xác định hàm số y = A  \ {1;3} B  \ {1} 2− x x − 4x + C [2;3) ∪ (3; +∞) Câu 9: Hàm số sau hàm số chẵn? A y = x + − x − C y = − x + + x D D (−∞;1) ∪ (1;2] B = y x3 − 3x D y= + 2x x    Câu 10: Cho u =(3; −4), v =(8;6) Tích vơ hướng u.v bằng: A B C -48 D -14   Câu 11: Cho tam giác ∆ ABC có độ dài AB = 2a, BC a= = 3,  ABC 600 Khi AB.CB B a C −3a A − a Câu 12: Đồ thị hàm số sau đồ thị hàm số ? D 3a Trang 1/2 - Mã đề thi 130 - https://toanmath.com/ x − 2x + 2 B y = x − x + 2 C y = x + 2x + 2 D y = x + x + A y = II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 13 Giải phương trình: x − x + = Câu 14 Lập bảng biến thiên xét tính đơn điệu hàm số y = − x2 + 4x  x + my = Tìm m để hệ phương trình có nghiệm Câu 15 Cho hệ phương trình  mx + y =             Câu 16 Cho u= a + 3b vng góc với = y 2a + b v 2a − b x= a − 4b vng góc với =   Tính cos( a , b ) Câu 17 Cho tam giác ∆ ABC có trọng tâm G Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn      MA + MB + MC = MC + MB Câu 18 Cho hàm số y = − x + x − , có đồ thị (P) Giả sử d đường thẳng qua A(0; −3) có hệ số góc k Xác định k cho đường thẳng d cắt (P) hai điểm phân biệt E, F cho ∆OEF vuông O (O gốc tọa độ) Câu 19 Cho số dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = Chứng minh rằng: a b c + + ≥2 3 b +1 c +1 a +1 Cán coi thi khơng giải thích thêm - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 130 - https://toanmath.com/ Câu hỏi 10 11 12 130 B C B D A C D D C A A B 207 C C B A D B D C D A B A 359 B B C D C D C D A A B A Mã đề 485 D D B B C C C B A D A A 572 A C B C C B A D D A B D 624 A D B B C A D B C C D A ... rằng: a b c + + ≥2 3 b +1 c +1 a +1 Cán coi thi khơng giải thích thêm - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 130 - https:/ /toanmath. com/ Câu hỏi 10 11 12 130 B C B D A C D... 2 C y = x + 2x + 2 D y = x + x + A y = II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 13 Giải phương trình: x − x + = Câu 14 Lập bảng biến thi n xét tính đơn điệu hàm số y = − x2 + 4x  x + my = Tìm m để hệ... https:/ /toanmath. com/ Câu hỏi 10 11 12 130 B C B D A C D D C A A B 207 C C B A D B D C D A B A 35 9 B B C D C D C D A A B A Mã đề 485 D D B B C C C B A D A A 572 A C B C C B A D D A B D 624 A D B B C A D B C
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi chuyên đề toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường liễn sơn – vĩnh phúc, toanmath com đề thi chuyên đề toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường liễn sơn – vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay