Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:31

Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1. Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1 Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1 Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1 Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1. Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1 Tuần 17 (Từ 17/12/2018 đến 22/12/2018) Ngày soạn: 12/12/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 34 ÔN TẬP HỌC KỲ I (tiết 1) A MỤC TIÊU Kiến thức Ôn tập khái niệm điện li, axit, bazơ, muối, điều kiện phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li Ôn tập kiến thức tính chất nitơ, photpho hợp chất nitơ photpho Kỹ Phân biệt axit, bazơ, muối Viết pt phản ứng trao đổi ion Rèn luyện kỹ giải tập hợp chất nitơ photpho Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong q trình ơn tập Dẫn vào Ơn tập nội dung học chương trình chuẩn bị cho kiểm tra hết học I Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung - Nêu khái niệm: điện li, chất điện li, phân biệt chất điện li mạnh chất điện li yếu - Khái niệm axit, bazơ, muối theo thuyết Areniut - Đk phản ứng trao đổi ion Điều kiện pư trao đổi ion dd dung dịch chất điện li BT1: Viết pthh dạng phân tử ion cặp chât sau: Cu(NO3)2 NaCl CuSO4 Ba(OH)2 HCl AgNO3 HCl Ba(NO3)2 Na2CO3 H2SO4 H2SO4 Ca(OH)2 FeCl2 H2SO4 BT2: Hoàn thành pthh sau: 1/ Fe + HNO3 → 2/ Cu + HNO3 → 3/ S + HNO3(đ) → 4/ P+ HNO3(đ)  5/ FeO + HNO3 → 8/ NaNO3 → 9/ Mg(NO3)2 → 10/ Cu(NO3)2 → 11/ AgNO3 → 12/ H3PO4 + NaOH (1:1) 13/ H3PO4 + NaOH (1:2) 14/ H3PO4 + NaOH (1:3) BT3: (BT6-SGK Tr.45) Hoà tan 30g hỗn hợp Cu CuO 1,5lit dung dịch axit HNO3 1M thấy 6,72 lít khí NO (đktc) Xác định hàm lượng % Cu CuO hỗn hợp Tính nồng độ mol Cu(NO3)2 HNO3 dung dịch sau phản ứng, biết thể tích dung dịch không thay đổi chất điện li: Sản phẩm tạo thành phải có chất: chất kết tủa, chất bay chất điện li yếu BT1: BT2: 1/ Fe+4HNO3→Fe(NO3)3 + NO +2H2O 2/ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 3/ S + 6HNO3 (đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 4/ P+ 5HNO3(đ)H3PO4+5NO2 + H2O 5/ FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O 8/ 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2 9/ Mg(NO3)2 → MgO + 2NO2 + ½ O2 10/ Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2 + ½ O2 11/ AgNO3 → Ag + NO2 + ½ O2 12/ H3PO4 + NaOH  NaH2PO4+ H2O 13/ H3PO4 +2NaOHNa2HPO4+2H2O 14/ H3PO4+ 3NaOH  Na3PO4+3H2O BT3: Ptppư: 3Cu +8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O Gọi nCu = xmol, nCuO = y mol Khối lượng hỗn hợp: 64x + 80y = 30g Theo giả thiết: nNO = 6,72/22,4 = 0,3 mol Theo phản ứng: nNO = 2/3 nCu = 2/3.x => nCu = 3/2.0,3 = 0,45 mol => mCu = 0,45.64 = 28,8g %Cu = 28,8.100/30 = 96% %CuO = 100 – 96 = 4% nCuO = (30-28,8)/80 = 0,015 mol BT4: (BT5-SGK Tr.54) Từ (1) (2): nCu(NO3)2 = nCu + nCuO = 0,45 + 0,015 = 0,465 mol => CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31M Theo phản ứng: nHNO3 pư = 8/3.nCu + 2nCuO = 8/3.0,45 + 2.0,015 = 1,23 nHNO3 bđ = 1,5.1 = 1,5mol =>nHNO3 dư = 1,5 – 1,23 = 0,27 mol CM HNO3 dư = 0,27/1,5 = 0,18M BT4: H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O nH3PO4 = 0.05.0,5 = 0,025 mol =>nNaOH = 3nH3PO4 = 3.0,025 = 0,075 mol VNaOH = 0,075/1 = 0,075 lit = 75ml Củng cố GV lưu ý HS viết phương trình hố học xét cặp chất khơng thể tồn dung dịch cần ý điều kiện phản ứng trao đổ ion Hướng dẫn nhà Ôn tập lý thuyết tập tương tự Bài tập: Bài 1: Khi hòa tan 27,3 gam hh kim loại Al Cu dd HNO loãng thấy 11,2 lít NO (đktc) a - Xác định thành phần phần trăm kim loại hỗn hợp đầu b - Tính khối lượng dung dịch HNO3 10% để hòa tan hồn tồn hỗn hợp Bài 2: Cho 45g hỗn hợp Cu Ag vào dung dịch HNO đặc lấy dư có 23,52 lít khí màu nâu đỏ bay đktc Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp đầu Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 18 (Từ 24/12/2018 đến 29/12/2018) Ngày soạn: 19/12/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 35 ÔN TẬP HỌC KỲ I (tiết 2) A MỤC TIÊU Kiến thức Ôn tập kiến thức tính chất cacbon, silic hợp chất chúng Ôn tập kiến thức hợp chất hữu Kỹ Viết phương trình hố học cacbon silic Rèn luyện kỹ giải tập hợp chất cacbon silic Rèn luyện kỹ giải tập xác định CTPT Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong q trình ơn tập Dẫn vào Tiếp tục ôn tập nội dung học chương trình chuẩn bị cho kiểm tra hết học I Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung BT1: Hoàn thành pthh sau: BT1: 1/ C + CO2 → 1/ C + CO2 → 2CO 2/ C + HNO3(đ) → 2/ C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O 3/ C + H2SO4(đ) → 3/ C + 2H2SO4(đ) → CO2 + 2SO2 + 4/ CO2 + NaOH → 2H2O 5/ CO2 + NaOH → 4/ CO2 + NaOH  NaHCO3 GV lưu ý HS: 5/ CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O - Trong phản ứng CO2 với kiềm (NaOH), sản phẩm phản ứng phụ thuộc tỷ lệ chất tham gia BT2: (BT5-SGK Tr.75) Cho 224ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết 100ml dung dịch KOH 0,2M Tính khối lượng chất có dung dịch tạo thành BT3: Dẫn 0,672 lít CO2 vào 200ml dung dịch NaOH 0,2M Xác định nồng độ mol muối có dung dịch thu Khí đo đktc thể tích dung dịch khơng đổi BT5 Sục 11,2 lit khí CO2 (đktc) vào 400ml dd NaOH 2M Tính CM muối thu BT6: Đốt cháy hồn toàn 7,3 gam hchc A thu 13,2 gam CO2 4,5 gam H2O Mặt khác, hố hồn tồn 29,2 gam A thu thể tích thể tích 6,4 gam O2 đo điều kiện Tìm CTPT A BT2: nCO2 = 0,224/22,4 =0,01 mol nKOH = 0,1.0,2 = 0,02mol nKOH = 2nCO2 => xảy phản ứng: CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O nK2CO3 = nCO2 = 0,1mol mK2CO3 = 138.0,01 = 1,38g BT3: nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol nNaOH = 1,33nCO2 => tạo muối: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2) Gọi nCO2 (1) = xmol, nCO2 (2) = y mol x + y = 0,03 x + 2y = 0,04 => x = 0,02; y = 0,01 nNaHCO3 = nCO2 (1) = 0,02mol mNaHCO3 = 84.0,02 = 1,68g nNa2CO3 = nCO2 (2) = 0,01mol mNa2CO3 = 106.0,01 = 1,06g BT5 nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol; nNaOH = 0,4 = 0,8 mol nNaOH = 1,6nCO2 => tạo muối: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2) Gọi nCO2 (1) = xmol, nCO2 (2) = y mol x + y = 0,5 x + 2y = 0,8 => x = 0,2; y = 0,3 nNaHCO3 = nCO2 (1) = 0,2mol => CM NaHCO3 = 0,2/0,4 = 0,5M nNa2CO3 = nCO2 (2) = 0,3mol => CM Na2CO3 = 0,3/0,4 = 0,75g BT6: V29,2gA = V6,4gO2 = 6,4/32 = 0,2mol MA = 29,2/0,2 = 146 g/mol Gọi CTPT A CxHyOz (x, y, z  0) nCO2 = 13,2/44 = 0,3 mol nH2O = 4,5/18 = 0,25 mol nA = 7,3/146 = 0,05 mol CxHyOz  xCO2 + y/2H2O 0,05 0,3 0,25 => x = 6; y = 10 => MA = 12.6 + 10 + 16.z = 146 => z =4 Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn gam hợp CTPT: C6H10O4 chất hữu A Sản phẩm cháy dẫn lần BT7: lượt qua bình (1) đựng dung dịch Gọi CTPT hchc A CxHyOz (x, y, z  H2SO4 đặc dẫn qua bình đựng 0) Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình dA/N2 = 2,143 => MA = 2,15.28 = tăng 3,6 gam, bình có 15 gam kết tủa 60g/mol Tỉ khối A so với N2 2,143 Tìm CxHyOz  xCO2 + y/2 H2O CTPT A 3g 6,6g 3,6g 0,05mol 0,15mol 0,2 mol => x = 3; y = => CT: C3H8Oz MA = 12.3 + 1.8 + 16.z = 60 => z = CTPT A : C3H8O Củng cố GV lưu ý HS: Trong phản ứng CO2 với kiềm (NaOH), sản phẩm phản ứng phụ thuộc tỷ lệ chất tham gia GV nhắc lại số dạng tốn tìm CTPT, lưu ý đề cho sản phẩm vào dung dịch H2SO4 đ Ca(OH)2 dư Hướng dẫn nhà BT: Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu A Sản phẩm cháy dẫn qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc dẫn qua bình đựng Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 4,5 gam, khối lượng bình tăng 16,5 gam Tính phần trăm khối lượng nguyên tố A Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... Tuần 18 (Từ 24 /12 /2 018 đến 29 /12 /2 018 ) Ngày soạn: 19 /12 /2 018 Ngày bắt đầu dạy: / /2 018 Tiết 35 ÔN TẬP HỌC KỲ I (tiết 2) A MỤC TIÊU Kiến thức Ôn tập kiến thức tính chất cacbon,... Mg(NO3)2 → 10 / Cu(NO3)2 → 11 / AgNO3 → 12 / H3PO4 + NaOH (1: 1) 13 / H3PO4 + NaOH (1: 2) 14 / H3PO4 + NaOH (1: 3) BT3: (BT6-SGK Tr.45) Hoà tan 30g hỗn hợp Cu CuO 1, 5lit dung dịch axit HNO3 1M thấy thoát... = 84.0,02 = 1, 68g nNa2CO3 = nCO2 (2) = 0,01mol mNa2CO3 = 10 6.0, 01 = 1, 06g BT5 nCO2 = 11 , 2/22,4 = 0,5 mol; nNaOH = 0,4 = 0,8 mol nNaOH = 1, 6nCO2 => tạo muối: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) CO2 + 2NaOH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1, Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay