Giáo án hóa học 11 bài 23 Phản ứng hữu cơ

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:30

Giáo án hóa học 11 bài 23 Phản ứng hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 23 Phản ứng hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 23 Phản ứng hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 23 Phản ứng hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 23 Phản ứng hữu cơ BÀI 23: PHẢN ỨNG HỮU I MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết số loại phản ứng hữu cơ, đặc điểm phản ứng hữu HS hiểu chất phản ứng thế, cộng, tách Kỹ Biết phân loại phản ứng hữu theo biến đổi phân tử Thái độ Rèn luyện thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ GV: chuẩn bị hệ thống câu hỏi cho học sinh, soạn giáo án HS: Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số KiĨm tra bµi ViÕt CTCT đồng phân chất CTPT: C4H10O Dẫn vào Hoạt động GV – HS Nội dung I Các loại phản ứng GV lấy ví dụ phản ứng hữu cơ: (1): CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (2): C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (3): CH3CH2OH → CH2=CH2 + H2O HS nhận xét đặc điểm loại phản ứng: Phản ứng (1): thay vị trí nguyên tử phân tử Phản ứng (2): hợp chất kết hợp thành hợp chất Phản ứng (3): hợp chất tách thành hợp chất khác GV: phản ứng (1) gọi phản ứng phản ứng (1) gọi phản ứng cộng phản ứng (1) gọi phản ứng Phản ứng tách Định nghĩa: phản ứng phản ứng nguyên tử HS nêu định nghĩa loại phản ứng nhóm nguyên tử phân tử GV lấy ví dụ hợp chất hữu bị thay nguyên tử nhóm nguyên tử khác VD: C2H5OH + HBr → C 2H5Br + H2 O Phản ứng cộng Đn: phản ứng cộng phản ứng phân tử hợp chất hữu kếp hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất VD: C2H4 + HCl → C2H5Cl GV bổ sung: điều kiện phản ứng cộng: phân tử hợp chất hữu phải liên kết bền bị bẻ gẫy (liên kết π vòng bền) GV: ngồi loại phản ứng trên, loại phản ứng khác: phản ứng phân huỷ, phản ứng đồng phân hoá, phản ứng oxi hố… GV lấy ví dụ số phản ứng hữu HS nhận xét Vô cơ: đổ NaOH vào HCl => phản ứng xảy Hữu cơ: phản ứng lên men tinh bột để nấu rượu, nấu xà phòng => phản ứng xảy chậm GV lấy ví dụ phản ứng C3H6 với H2O CH2=CH-CH3 + H2O → CH3CHOH-CH3 → CH2OHCH2-CH3 HS nhận xét: phản ứng tạo hỗn hợp sản phẩm Phản ứng tách Đn: phản ứng tách phản ứng hai hay nhiều nguyên tử bị tách khỏi phân tử hợp chất hữu VD: - tách nước (dehidrat hoá) CH3CH2OH → CH2=CH2 + H2O - tách hidro (dehidro hoá) CH3CH2CH3 → CH2=CH-CH3 + H2 II Đặc điểm phản ứng hoá học hoá học hữu - Xảy chậm - Xảy theo nhiều hướng, tạo hỗn hợp sản phẩm Củng cố GV đưa số phản ứng hữu HS phân loại (1): C6H6 + Cl2 → C6H6Cl6 (2): C4H10 → CH4 + C3H6 (3): C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl (4): C2H5Cl + NaOH → C2H5OH + NaCl (5): C3H6 + H2 → C3H8 HS: phản ứng (1),(5) phản ứng cộng, phản ứng (2) phản ứng tách, phản ứng (3), (4) phản ứng Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm: ... loại phản ứng trên, có loại phản ứng khác: phản ứng phân huỷ, phản ứng đồng phân hoá, phản ứng oxi hố… GV lấy ví dụ số phản ứng hữu HS nhận xét Vô cơ: đổ NaOH vào HCl => phản ứng xảy Hữu cơ: phản. .. C2H5Cl + NaOH → C2H5OH + NaCl (5): C3H6 + H2 → C3H8 HS: phản ứng (1),(5) phản ứng cộng, phản ứng (2) phản ứng tách, phản ứng (3), (4) phản ứng Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm: ... CH3CH2CH3 → CH2=CH-CH3 + H2 II Đặc điểm phản ứng hoá học hoá học hữu - Xảy chậm - Xảy theo nhiều hướng, tạo hỗn hợp sản phẩm Củng cố GV đưa số phản ứng hữu HS phân loại (1): C6H6 + Cl2 → C6H6Cl6
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 23 Phản ứng hữu cơ, Giáo án hóa học 11 bài 23 Phản ứng hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay