Giáo án hóa học 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:29

Giáo án hóa học 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tuần 16 (Từ 10/12/2018 đến 15/12/2018) Ngày soạn: 5/12/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 31 BÀI 22: CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết khái niệm đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thể HS hiểu luận điểm thuyết cấu tạo hóa học Kỹ HS biết viết công thức cấu tạo hợp chất hữu Thái độ, tưởng lòng u thích mơn thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kim tra bi c HS chữa BT – SGK GV nhËn xÐt Dẫn vào Các nguyên tử phân tử hợp chất hữu liên kết với nào? Theo nguyên tắc gì? Cơng thức thể cách thức liên kết nguyên tử phân tử gọi công thức cấu tạo Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cơng thức cấu tạo I Cơng thức cấu tạo Khái niệm GV nêu khái niệm lấy VD Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự cách thức liên kết nguyên tử phân tử VD: Các loại CTCT - CTCT khai triển: biểu diễn tất GV lấy ví dụ CTCT khai triển lk CTCT thu gọn - CTCT thu gọn: nguyên tử nhóm GV hướng dẫn HS cách thu gọn thành nguyên tử l với nguyên tử C nhóm nguyên tử viết thành nhóm chi biểu VD: C3H8, C2H6O diễn lk nguyên tử C với nhóm chức VD: C3H8: CH3-CH2-CH3 C2H6O: CH3-CH2-OH Hoạt động 2: Tìm hiểu thuyết cấu tạo hóa học II Thuyết cấu tạo hóa học Nội dung thuyết cấu tạo hóa học - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo HS ghi nội dung thứ thuyết hóa trị theo thứ tự cấu tạo hoá học định Thứ tự liên kết gọi cấu GV giải thích luận điểm bổ sung tạo hóa học Sự thay đổi thứ tự liên hoá trị số nguyên tố thường gặp kết đó, tức thay đổi cấu tạo hóa học, tạo hợp chất khác GV lấy ví dụ C2H6O để rõ hoá trị nguyên tố, thay đổi cấu tạo để chất Hoá trị C 4, H 1, O 2, N 3, Cl VD: CH3 - CH2 - OH CH3 - O - CH3 tác dụng với Na ko tác dụng với Na HS ghi nội dung thứ hai thuyết cấu tạo hoá học - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon hóa trị Ngun tử cacbon khơng liên kết với nguyên tử nguyên tố khác mà liên kết với tạo thành mạch GV giải thích luận điểm bổ sung cacbon (mạch vòng, mạch khơng loại mạch C vòng, mạch nhánh, mạch khơng nhánh) CH3 -CH2 –CH =CH2 (mạch khơng nhánh) GV lấy ví dụ C4H8 để rõ loại CH  CH3 - CH3 -CH3 (mạch nhánh) mạch cacbon CH2 - CH2 │ CH2 - CH2 (mạch vòng) - Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử) cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết nguyên tử) H HS ghi nội dung thứ ba thuyết cấu Cl | | tạo hoá học H  H  H Cl  C  Cl GV giải thích luận điểm | | H Cl Khí Lỏng Cháy khơng cháy Ý nghĩa Thuyết cấu tạo hoá học giúp giải tượng đồng đẳng đồng phân Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV y/c HS viết CTCT chất CTPT: C3H8O * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 16 (Từ 10/12/2018 đến 15/12/2018) Ngày soạn: 5/12/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tit 32 cấu trúc phân tử hợp chất hữu (tiÕp) A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết khái niệm đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thể HS hiểu luận điểm thuyết cấu tạo hóa học Kỹ HS biết viết công thức cấu tạo hợp chất hữu Thái độ, tưởng lòng u thích mơn thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số KiĨm tra bµi Viết CTCT chất CTPT C3H8O, C4H9Cl, C4H8 Dẫn vào Tìm hiểu số khái niệm hóahọc hữu cơ: khái niệm đồng đẳng, đồng phân, cấu trúc liên kết phân tử hợp chất hữu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm đồng đẳng, đồng phân II Đồng đăng, đồng phân GV đưa dãy CTPT: CH4, C2H6, Đồng đẳng C3H8, C4H10… y/c HS so sánh số nguyên tử C H chất trước sau HS: Các chất hay nhiều nhóm CH2 GV:Vậy CTPT chung ký hiệu ntn? HS: H-(CH2)n-H GV bổ sung: chất khơng thành phần số nhóm CH2 mà tương tự đặc điểm cấu tạo,dẫn đến t/c hoá học tương tự Hiện tượng gọi đồng đẳng HS nêu khái niệm đồng đẳng dãy đồng đẳng GV y/c HS viết CTCT C3H8O HS: CH3-CH2-CH2-OH CH3-CH2-O-CH3 CH3-CH(OH)-CH3 GV: CTPT viết CTCT khác nhau, chất tính chất khác nhau, gọi đồng phân GV lấy ví dụ loại đồng phân Những hợp chất thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 tính chất hố học tương tự chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng Đồng phân Khái niệm: Những hợp chất khác CTPT gọi chất đồng phân nhiều loại đồng phân: - đồng phân mạch C - đồng phân vị trí liên kết bội - đồng phân loại nhóm chức - đồng phân vị trí nhóm chức Hoạt động 2: Tìm hiểu liên kết hóa học cấu trúc phân tử hợp chất hữu IV Liên kết hoá học cấu trúc phân tử hợp chất hữu GV: Liên kết chủ yếu ptử hchc liên kết cộng hóa trị Liên kết cộng hố trị hchc chia làm Liên kết đơn loại: lk xichma lk pi GV vẽ CTCT công thức electron y/c HS nhận xét lk phân tử CH4 Liên kết đơn hay liên kết xichma HS: Liên kết đơn, cặp electron cặp electron chung tạo nên chung biểu thị gạch GV: lk gọi lk xich ma HS nêu khái niệm lk đơn nối nguyên tử Liên kết xichma liên kết bền GV: Trong ptử CH4 lk xichma hướng đỉnh tứ diện, ptử CH4 cấu trúc tứ diện Liên kết đôi GV vẽ CTCT công thức electron phân tử C2H4 y/c HS nhận xét lk nguyên tử C HS: Liên kết nguyên tử C liên kết đôi, cặp electron chung tạo nên GV: lk đôi gồm lk xich ma lk pi HS nêu khái niệm lk đôi GV vẽ CTCT công thức electron phân tử C2H2 y/c HS nhận xét lk nguyên tử C HS: Liên kết nguyên tử C liên kết ba, cặp electron chung tạo nên GV: lk ba gồm lk xich ma lk pi HS nêu khái niệm lk ba Liên kết đôi hai cặp electron chung tạo nên biểu thị hai gạch nối nguyên tử Liên kết đôi gồm lk xich ma lk pi Liên kết pi liên kết bền xichma Liên kết ba Liên kết ba ba cặp electron chung tạo nên biểu thị ba gạch nối nguyên tử Liên kết ba gồm lk xich ma lk pi Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV y/c HS viÕt CTCT c¸c chÊt: C4H10O * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... Hoạt động 2: Tìm hiểu liên kết hóa học cấu trúc phân tử hợp chất hữu IV Liên kết hoá học cấu trúc phân tử hợp chất hữu GV: Liên kết chủ yếu ptử hchc liên kết cộng hóa trị Liên kết cộng hoá trị... thuyết cấu tạo hóa học II Thuyết cấu tạo hóa học Nội dung thuyết cấu tạo hóa học - Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo HS ghi nội dung thứ thuyết hóa trị theo thứ tự cấu tạo... tróc phân tử hợp chất hữu (tiếp) A MC TIấU Kiến thức Học sinh biết khái niệm đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thể HS hiểu luận điểm thuyết cấu tạo hóa học Kỹ HS biết viết công thức cấu tạo hợp chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, Giáo án hóa học 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay