Giáo án hóa học 11 bài 21 Luyện tập giải bài tập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:27

Giáo án hóa học 11 bài 21 Luyện tập giải bài tập công thức phân tử hợp chất hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 21 Luyện tập giải bài tập công thức phân tử hợp chất hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 21 Luyện tập giải bài tập công thức phân tử hợp chất hữu cơ Tuần 15 (Từ 3/12/2018 đến 8/12/2018) Ngày soạn: 28/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 30 BÀI 21: LUYỆN TẬP: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết khái niệm ý nghĩa : Công thức đơn giản nhất, công thức phân tử Kỹ - Cách thiết lập công thức đơn giản từ kết phân tích nguyên tố - Cách tính phân tử khối cách thiết lập công thức phân tử Thái độ, tưởng - lòng u thích mơn - thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ HS chữa BT3, BT4 -SGK Dẫn vào Bài tốn xác định cơng thức phân tử hợp chất hữu toán quan trọng cách để xác định CTPT hợp chất hữu cơ? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết Hs nhắc lại phương pháp xác Thiết lập công thức phân tử định công thức phân tử a) Dựa vào thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố CxHyOzNt → xC + yH + zO + tN M(g) 12x 1y 16z 14t 100% %C %H %O %N x= M %C 12.100 ;y= M % H 1.100 ;z= M %O 16.100 b) Thông qua CTĐGN CTĐGN: CaHbOc CTPT: (CaHbOc)n M = (12a + b + 16c)n => tìm n c) Tính trực lượng sản phẩm đốt cháy CxHyOz+(x+ )O2 →xCO2+ H2O y z − y nA mol nCO2 nH2O => áp dụng quy tắc đường chéo, tìm x; y Thay giá trị x, y vào M M = 12.x + 1.y + 16z => tìm z Hoạt động 2: Luyện tập tìm cơng thức phân tử HS chữa tập SGK Bài – SGK Tr.95 Bài – SGK Tr.95 Tính khối lượng mol nguyên tử a dA/kk = 2,07 => MA = 29.2,07 = 60 b => MA = 60 Bài – SGK Tr.95 Bài – SGK Tr.95 %C = 88,235% Hướng dẫn %H = 100 – 88,235 = 11,765% - Tính % khối lượng H dX/kk = 4,690 => MX = 136 - Tính khối lượng mol phân tử Gọi CTPT: CxHy - Xác định CTPT thông qua % khối x = 136.88,235/12.100 = 10 lượng nguyên tố y = 136.11,765/1.100 = 16  CTPT: C10H16 Bài – SGK Tr.95 Bài – SGK Tr.95 V0,3gA = V0,16gO2 Hướng dẫn  => MA = 60 - Tính khối lượng mol phân tử nA = 0,3/60 = 0,005 mol - Đổi mol chất nCO2 = 0,44/44 = 0,01 mol - Xác định CTPT trực sản nH2O = 0,18/18 = 0,01 mol phẩm cháy Gọi CTPT: CxHyOz x = nCO2/nA = 0,01/0,005 = y = 2.nH2O/nA = 2.0,01/0,005 = MA = 12.2 + + 16z = 60  z = => CTPT: C2H4O2 Bài – SGK Tr.95 Bài – SGK Tr.95 %C = 81,08%; %H = 8,10% Hướng dẫn %O = 100 – 81,08 – 8,10 = 10,82% - Tính % khối lượng H - Xác định CTĐGN: lập tỉ lệ x:y:z thông qua % khối lượng nguyên tố - Từ M, xác định CTPT thông qua CTĐGN Bài – SGK Tr.95 Hướng dẫn - Xác định CTPT dựa vào % khối lượng nguyên tố Bài – SGK Tr.95 Hướng dẫn - Tính khối lượng mol phân tử - Xác định CTPT thông qua CTĐGN Gọi CTPT: CxHyOz x:y:z= = 6,76 : 8,10 : 0,676 = 10 : 12 :  CTĐGN: C10H12O  CTPT: (C10H12O)n  M = 148n = 148  n = => CTPT: C10H12O Bài – SGK Tr.95 Gọi CTPT: CxHyOz x = 88.54,54/12.100 = y = 88.9,10/1.100 = z = 88.36,36/16.100 =  CTPT: C4H8O2 Bài – SGK Tr.95 dX/H2 = 31 => MX = 31.2 = 62 CTĐGN: CH3O  CTPT: (CH3O)n  M = 31n = 62  n=2  CTPT: C2H6O2 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV híng dÉn HS lµm BT3-SGK * Hướng dẫn nhà Làm số BT sau Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn gam hchc A thu 6,6 gam CO 3,6 gam H2O Tỉ khối A so với N2 2,143 Tìm CTPT A? A C2H6O B C3H8O C C3H6O2 D C4H8O2 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,2g hợp chất hữu A thu 4,4g CO 1,8g H2O Xác định CTPT A biết làm bay 1,1g A thể tích thu thể tích 0,4g khí O2 điều kiện nhiệt độ, áp suất A C2H6O B C3H8O C C3H6O2 D C4H8O2 Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Kiểm tra 15 phút Chọn đáp án Câu 1: Đốt cháy hợp chất hữu thu sản phẩm CO H2O Kết luận sau xác nhất? A Chất hữu chứa C H B Chất hữu tạo nguyên tố: C, H O C Trong thành phần chất hữu chắn C, H O D Hợp chất hữu chứa nguyên tố C, H, O, N Câu 2: Phân tích hợp chất hữu chứa C, H, O người ta tìm %C = 62,06%; %H = 10,34% Vậy %O giá trị đây? A 62,06% B 27,6% C 10,34% D 26,7% Câu 3: Một chất hữu CTĐGN CH Phân tử khối 56 CTPT hợp chất hữu là: A C3H6 B C4H8 C C4H10 D C5H10 Câu 4: Nếu tỉ khối A so với khơng khí 1,517 phân tử khối A là: A 44 B 40 C 42 D 41 Câu 5: Thể tích 2,64 gam chất A thể tích 0,96 gam khí O2 điều kiện Khối lượng mol phân tử A là: A 60 B 62 C 74 D 88 Câu 6: Một hợp chất hữu CTPT C4H8O2 CTĐGN hợp chất là: A C4H8O2 B C2H4O C C2H4O2 D CH2O Câu 7: Phân tích hợp chất hữu chứa C, H O người ta tìm %C= 81,08%; %O = 10,82% Vậy %H giá trị đây? A 8,10% B 81,08% C 10,82% D 8,01% Câu 8: Thành phần % hợp chất hữu chứa C, H, O theo thứ tự là: 54,6%; 9,1%; 36,3% Vậy CTĐGN hợp chất hữu là: A C4H8O2 B C2H4O C C5H9O D C3H6O Câu 9: Hợp chất Y chứa C, H, O M Y = 88 Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam Y thu 1,76 gam CO2 0,72 gam H2O CTPT Y là: A C2H4O2 B C2H4O C C4H8O2 D CH2O Câu 10: Hợp hất hữu X chứa C, H O %C = 40%, %H = 6,67% Tỉ khối X so với H2 30 CTPT X là: A C2H4O2 B.C3H8O C C2H6O2 D C3H6O Đáp án: 1C, 2B, 3B, 4A, 5D, 6B, 8D, 9C, 10A ... đáp án Câu 1: Đốt cháy hợp chất hữu thu sản phẩm có CO H2O Kết luận sau xác nhất? A Chất hữu chứa C H B Chất hữu tạo nguyên tố: C, H O C Trong thành phần chất hữu chắn có C, H có O D Hợp chất hữu. .. động 2: Luyện tập tìm công thức phân tử HS chữa tập SGK Bài – SGK Tr.95 Bài – SGK Tr.95 Tính khối lượng mol nguyên tử a dA/kk = 2,07 => MA = 29.2,07 = 60 b => MA = 60 Bài – SGK Tr.95 Bài – SGK... Phân tích hợp chất hữu chứa C, H, O người ta tìm %C = 62,06%; %H = 10,34% Vậy %O giá trị đây? A 62,06% B 27,6% C 10,34% D 26,7% Câu 3: Một chất hữu có CTĐGN CH Phân tử khối 56 CTPT hợp chất hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 21 Luyện tập giải bài tập công thức phân tử hợp chất hữu cơ, Giáo án hóa học 11 bài 21 Luyện tập giải bài tập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay