Giáo án hóa học 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:25

Giáo án hóa học 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ . Giáo án hóa học 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ Tuần 14 (Từ 26/11/2018 đến 1/12/2018) Ngày soạn: 22/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 28 CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU BÀI 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu đặc điểm chung hợp chất hữu Phân loại hợp chất hữu - HS hiểu nguyên tắc phân tích định tính định lượng nguyên tố Kỹ - Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu - Tính hàm lượng % nguyên tố từ kết phân tích Thái độ, tư tưởng - lòng u thích mơn - thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Giáo án, hệ thống câu hỏi liên quan Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Các chất thể sống thuộc loại hợp chất gì? Rượu, giấm… gì? Hóa học hữu nghiên cứu hợp chất hữu Vậy hợp chất hữu đặc điểm chung gì, tìm hiểu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hợp chất hữu I Khái niệm hợp chất hữu hoá GV yêu cầu HS nhắc lại khái học hữu niệm hợp chất hữu cơ, hoá học Hợp chất hữu hợp chất cacbon hữu cơ, ý so sánh tỉ lệ số (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, lượng hợp chất hữu so với hợp cacbua ) chất cacbon (chiếm tỉ lệ Hoá học hữu ngành hoá học lớn) chuyên nghiên cứu hợp chất hữu Hoạt động 2: Phân loại hợp chất hữu II Phân loại hợp chất hữu GV hướng dẫn HS nghiên cứu • Hiđrocacbon hợp chất thành phần phân tử số chất hữu học từ rút khái tạo thành nguyên tử hai niệm hiđrocacbon dẫn xuất nguyên tố C H hiđrocacbon : • Dẫn xuất hiđrocacbon GV đưa số thí dụ hợp hợp chất mà phân tử C, H chất hữu HS biết: CH4; hay nhiều ngun tử C2H4; C2H5OH; CH3Cl, nguyên tố khác O, N, S, HS phân loại hợp chất hữu halogen Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm chung hợp chất hữu III Đặc điểm chung hchc GV đưa số thí dụ hợp a) Về thành phần cấu tạo chất hữu HS biết - Nhất thiết phải chứa cacbon Ngoài Vd: CH4 ; C2H4 ; C2H5OH ; chủ yếu nguyên tố phi kim CH3Cl, GV yêu cầu HS nhận xét - Liên kết hoá học hợp chất hữu thường liên kết cộng hố trị b) Về tính chất vật lí GV lấy ví dụ xăng dầu khơng tan - Thường nhiệt độ nóng chảy, nhiệt nước độ sơi thấp (dễ bay hơi) - Thường ko tan nước, tan nhiều dung môi hữu c) Về tính chất hố học VD : xăng dầu dễ cháy GV lấy ví dụ so sánh phản ứng - Đa số hợp chất hữu bền Na2CO3 BaCl2 hố học vơ với nhiệt dễ cháy cơ, kết tủa xuất lập tức, - Phản ứng hợp chất hữu thường xảy chậm, theo nhiều hướng phản ứng nấu rượu xảy khác tạo hỗn hợp sản phẩm vài đồng hồ Hoạt động 4: Tìm hiểu phân tích nguyên tố GV giới thiệu phân tích nguyên IV Sơ lược phân tích nguyên tố tố I Phân tích định tính GV trình bày phân tích định - Mục đích: xác định ngun tố tính mặt hợp chất hữu - Nguyên tắc: chuyển nguyên tố hchc thành chất vô đơn giản nhận chúng pứ đặctrưng GV trình bày phân tích định lượng - Từ mCO2, tính mC, %C - Từ mH2O, tính mH, %H - Phương pháp: Chuyển C → CO2: đục nước vôi Chuyển H → H2O: CuSO4 khan chuyển màu trắng thành xanh Chuyển N → NH3: làm xanh quỳ tím ẩm Phân tích định lượng - Mục đích: Xác định thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố phân tử hợp chất hữu - Nguyên tắc: Cân khối lựơng xác hchc chuyển nguyên tố dạng hc vơ đơn giản Xác định xác khối lượng thể tích chất tạo thành, từ tính %khối lượng ng tố - Phương pháp: a (g) hchc → CO2 + H2O + N2 - dẫn sản phẩm qua qua bình đựng dung dịch H2SO4 đ (hoặc P2O5, CaCl2 khan) => khối lượng bình tăng = mH2O - dẫn khí lại qua bình đựng Ca(OH)2 dư (hoặc Ba(OH)2 dư, KOH dư) => khối lượng bình tăng = mCO2 - Nếu bình Ca(OH)2 (hoặc Ba(OH)2) dư khối lượng kết tủa thu giúp tính mCO2 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O - Nếu khơng dẫn qua bình H 2SO4 mà dẫn vào bình KOH hay Ca(OH) m bình tăng = mCO2 H2O - Khí lại N2 => VN2 * Cơng thức tính: mC = ; => %C = mCO2 44 mH = - Từ VN2, tính mN, %N => mO; %O 12 m H 2O 18 mN = VN2 22,4 ; => %H = ; => %N = 28 GV hướng dẫn HS làm BT 3- SGK mO = mX – mC – mH - mN mC 100% mX mH 100% mX mN 100% mX 0,6g hchc A → 0,672 lit CO2 + %O = 100% - %C - %H - %N VD: BT 3- SGK 0,720g H2O 0,6g hchcA→0,672litCO2 + 0,720g H2O Áp dụng công thức: VCO Áp dụng công thức: 0,672 mC = 22,4 mH = 12 = m H 2O 18 22,4 12 => %H => %C 0,672 12 mC = 22,4 = 0,36g => %C = 60% 0,720 mH = 18 = 0,08g => %H = 13,3% => %O %O = 100% - %C - %H Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Khái niệm, phân loại, đặc điểm hợp chất hữu cơ, nguyên tắc phương pháp phân tích nguyên tố * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... chất hữu cơ, hoá học Hợp chất hữu hợp chất cacbon hữu cơ, ý so sánh tỉ lệ số (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, lượng hợp chất hữu so với hợp cacbua ) chất cacbon (chiếm tỉ lệ Hoá học hữu ngành... hoá học lớn) chuyên nghiên cứu hợp chất hữu Hoạt động 2: Phân loại hợp chất hữu II Phân loại hợp chất hữu GV hướng dẫn HS nghiên cứu • Hiđrocacbon hợp chất thành phần phân tử số chất hữu học. .. xăng dầu dễ cháy GV lấy ví dụ so sánh phản ứng - Đa số hợp chất hữu bền Na2CO3 BaCl2 hố học vơ với nhiệt dễ cháy cơ, kết tủa xuất lập tức, - Phản ứng hợp chất hữu thường xảy chậm, theo nhiều hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ, Giáo án hóa học 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay