Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:24

Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng . Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng . Tuần 13 (Từ 19/11/2018 đến 24/11/2018) Ngày soạn: 15/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 25 BÀI 19: LUYỆN TẬP CACBON, SILIC HỢP CHẤT CỦA CACBON SILIC A MỤC TIÊU Kiến thức Hệ thống hoá, củng cố kiến thức cacbon, silic hợp chất chúng Kỹ So sánh giống khác cấu hình electron, tính chất cacbon, silic hợp chất tương ứng Viết phương trình phản ứng minh hoạ Giải tập phân biệt chất, tính phần trăm chất hỗn hợp phản ứng số tập tổng hợp nội dung liên quan Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Bảng so sánh tính chất cacbon silic, hợp chất tương ứng, hệ thống câu hỏi cho học sinh, tập liên quan Học sinh Ơn tập cũ C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kim tra bi c Trong trình ôn tập Dẫn vào vài Cacbon silic nguyên tố thuộc nhóm IVA Vậy chúng có đặc điểm, tính chất giống nhau? Các hợp chất chúng giống khác sao? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung GV đưa bảng so sánh HS điền thông tin vào bảng trả lời giống khác cấu tạo, tính chất cacbon, silic hợp chất chúng Bảng 1: So sánh tính chất Cacbon Silic Các tính chất Cacbon Silic 2 2 2 Cấu hình elec 6C: 1s 2s 2p 14Si: 1s 2s 2p 3s 3p Độ âm điện 2,5 1,9 Các mức oxh -4, 0,+2, +4 -4,0, +2, +4 Các dạng thù Kim cương, than Si tinh thể Si vơ hình chì, fuleren, cacbon định hình vơ định hình Tính khử: tác dụng Tính chất Tính khử: tác dụng pkim, h/c pkim, h/c Tính oxi hố: tác Tính oxi hố: tác dụng kim loại dụng kim loại, H2 - Si không tác dụng với H2 - Si tan dd kiềm Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2 Bảng 2: So sánh tính chất CO, CO2 SiO2 CO CO2 Số oxh C, Si +2 +4 Trạng thái Khí Khí Td với kiềm Khơng tác dụng Có tác dụng đk điều kiện thường thường Tính khử Có tính khử Khơng có tính khử Tính oxi hố Có tính oxi hố Có tính oxi hố T/c khác Là oxit trung tính Là oxit axit yếu Nhận xét Có số e lớp cùng, CHe tương tự Silic phi kim hoạt động yếu cacbon SiO2 +4 Rắn Tác dụng với kiềm nóng chảy Khơng có tính khử Có tính oxi hố Là oxit axit yếu Bảng 3: So sánh tính chất H2CO3 H2SiO3 H2CO3 H2SiO3 Tính bền Kém bền, dễ bị phân huỷ Dễ nước đun nóng, tạo thành CO2 H2O thành silicagel Tính tan Tan nước dạng keo, khơng tan nước Tính axit Là axit yếu nấc Là axit yếu, yếu H2CO3 Bảng So sánh tính chất muối cacbonat muối silicat Muối cacbonat Muối silicat Tính tan Muối cacbonat kim loại Muối silicat kim loại kiềm kiềm amoni muối tan nước Các muối khác hidrocacbonat dễ tan Muối không tan cacbonat kim loại khác không tan nước Td với axit → CO2 Td với axit → H2SiO3 Muối hidrocacbonat tác dụng Không tác dụng với dd kiềm với dd kiềm Td nhiệt Nhiệt phân muối cacbonat thu Khó bị phân huỷ nhiệt oxit kim loại CO2 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Nhắc lại số trọng tâm, so sánh tính chất cacbon silic hợp chất chúng Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Td với axit Td với kiềm Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 13 (Từ 19/11/2018 đến 24/11/2018) Ngày soạn: 15/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 26 LUYỆN TẬP CACBON, SILIC HỢP CHẤT CỦA CACBON SILIC A MỤC TIÊU Kiến thức Hệ thống hoá, củng cố kiến thức cacbon, silic hợp chất chúng Kỹ So sánh giống khác cấu hình electron, tính chất cacbon, silic hợp chất tương ứng Viết pt phản ứng minh hoạ Giải tập phân biệt chất, tính phần trăm chất hỗn hợp phản ứng số tập tổng hợp nội dung liên quan Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp trực quan - phương pháp đàm thoại - gợi mở - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: Bảng so sánh tính chất cacbon silic, hợp chất tương ứng, hệ thống câu hỏi cho học sinh, tập liên quan Học sinh Ơn tập cũ C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong q trình ơn tập Dẫn vào Luyện giải tập cacbon silic Lưu ý tính chất quan trọng axit cacbonic axit yếu nấc, toán tỉ lệ phản ứng CO với dung dịch kiềm Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung GV gọi HS lên bảng chữa tập SGK BT2 – SGK BT2: Hướng dẫn: - Xem lại tính chất hóa học C, Si hợp chất 1/ C + CO → không tác dụng 2/ CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 3/ K2CO3 + SiO2 → K2SiO3 + CO2 4/ H2CO3 + Na2SiO3 → Na2CO3 + H2SiO3 5/ CO + CaO → không tác dụng 6/ CO2 + Mg → MgO + CO 7/ SiO2 + HCl → không tác dụng 8/ Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2 BT3 – SGK Hướng dẫn: - GV gợi ý sơ đồ phản ứng, HS viết phương trình phản ứng BT3: C CO2 Na2CO3 NaOH Na2SiO3 H2SiO3 BT4 – SGK Hướng dẫn: - Viết phương trình phản ứng - Bài tốn hỗn hợp, đặt ẩn - Lập hệ phương trình BT5 – SGK Hướng dẫn: - Viết phương trình phản ứng - Bài toán hỗn hợp, đặt ẩn - Lập hệ phương trình BT4: K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2 + H2O x x Na2CO3 + H2SO4 →Na2SO4 +CO2 +H2O y y 138x + 106y = 5,94 176x + 144y = 7,79 => đáp án A BT5: Ptpư: 2CO + O2 → 2CO2 x x/2 x 2H2 + O2 → 2H2O y y/2 y => nO2 = x/2 + y/2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol => x + y = 0,8 28x + 2y = 6,8 a x = 0,2; u = 0,6 b mCO = 5,6g, mH2 = 1,2g c %CO = 5,6/6,8.100% = 75% d %H2 = 25% GV nhận xét, cho điểm Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Nhắc lại số trọng tâm, so sánh tính chất cacbon silic hợp chất chúng * Hướng dẫn nhà ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT LÝ THUYẾT: N, P, C, Si hợp chất - vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn - dạng thù hình, tính chất vật lí đặc trưng - cơng thức phân tử đơn chất hợp chất - tính chất hóa học đơn chất hợp chất - phân bón hóa học: định nghĩa, tác dụng, độ dinh dưỡng BÀI TẬP Bài 1: Hoàn thành phản ứng phản ứng sau (nếu có): - kim loại + HNO3 1/ Cu + HNO3 đặc → 2/ Cu + HNO3 loãng → 3/ Fe + HNO3 đặc 4/ Fe + HNO3 loãng → - phản ứng nhiệt phân muối nitrat 5/ KNO3 6/ Cu(NO3)2 7/ AgNO3 - phản ứng H3PO4 với dung dịch kiềm 8/ H3PO4 + NaOH 9/ H3PO4 + NaOH 10/ H3PO4 + Ca(OH)2 11/ H3PO4 + Ca(OH)2 - phản ứng CO2 với dung dịch kiềm 12/ CO2 + NaOH 13/ CO2 + NaOH 14/ CO2 + Ca(OH)2 15/ CO2 + Ca(OH)2 - phản ứng nhiệt phân muối cacbonat 16/ KHCO3 17/ CaCO3 18/ Ca(HCO3)2 - phản ứng silic hợp chất 19/ CO2 + Na2SiO3 + H2O → 20/ Si + 2NaOH + H2O → Bài – SGK Tr.62 Bài 5,6 – SGK Tr.75 Bài 2: Hấp thụ toàn 1,12 lit khí CO (đktc) vào 400ml dung dịch Ca(OH) 0,1M Tính khối lượng kết tủa thu Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Đáp án: số mol CO2 = 1,12/22,4 = 0,05mol Số mol Ca(OH)2 = 0,4.0,1 = 0,04 mol => nOH- = 0,08mol nOH-/nCO2 = 1,6 => tạo muối CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O x x x 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 2y y y nCO2 = x + 2y = 0,05 nCa(OH)2 = x + y = 0,04 => x = 0,01 ; y = 0,02 => Kết tủa thu CaCO3 => mCaCO3 = 0,01.100 = gam Câu 1: 1/ C + CO2 → CO 2/ CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 3/ K2CO3 + SiO2 → K2SiO3 + CO2 4/ CO2 + Na2SiO3 + H2O → Na2CO3 + H2SiO3 5/ CO + CuO → Cu + CO2 6/ Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2 ... 15 /11/ 2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 26 LUYỆN TẬP CACBON, SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON VÀ SILIC A MỤC TIÊU Kiến thức Hệ thống hoá, củng cố kiến thức cacbon, silic hợp chất chúng Kỹ So sánh.. .chất cacbon, silic hợp chất chúng Bảng 1: So sánh tính chất Cacbon Silic Các tính chất Cacbon Silic 2 2 2 Cấu hình elec 6C: 1s 2s 2p 14Si: 1s 2s... lí đặc trưng - công thức phân tử đơn chất hợp chất - tính chất hóa học đơn chất hợp chất - phân bón hóa học: định nghĩa, tác dụng, độ dinh dưỡng BÀI TẬP Bài 1: Hồn thành phản ứng phản ứng sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng, Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay