Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của chúng

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:14

Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của chúng . Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của chúng . Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của chúng Tuần (từ 15/10/2018 đến 20/10/2018) Ngày soạn : 10/10/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 16 BÀI 13: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA NITƠ HỢP CHẤT CỦA NITƠ A MỤC TIÊU Kiến thức - Ơn tập cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hố học nitơ hợp chất nitơ - Điều chế ứng dụng nitơ hợp chất nitơ Kỹ - HS viết phương trình hóa học dạng phân tử ion rút gọn thể tính chất nitơ hợp chất - Giải tập liên quan đến nitơ hợp chất - Giải tập có liên quan đến hiệu suất - Giải toán hỗn hợp kim loại tác dụng với axit nitric Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Nitơ hợp chất nitơ có vai trò quan trọng Cần lưu ý tính chất nitơ hợp chất chúng, phương pháp đặc trưng giúp giải toán nitơ hợp chất Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết GV giúp HS hệ thống lại kiến thức nitơ hợp chất - cấu hình electron => vị trí bảng tuần hồn? - từ cấu tạo mức oxi hố N, cho biết tính chất hố học nitơ? - tính chất hố học amoniac? - điều chế PTN CN? - tính chất hố học muối amoni? - tính chất hoá học axit nitric? GV lưu ý phản ứng nhiệt phân muối nitrat Nhận biết ion nitrat? Nội dung I Lý thuyết Nitơ - Viết cấu hình electron xác định vị trí - tính chất hoá học: + trơ đk thường + nhiệt độ cao: có tính oxi hố tính khử Amoniac - tính bazơ yếu: làm đổi màu thị, tác dụng với axit, muối - tính khử Muối amoni - tác dụng với dung dịch kiềm - phản ứng nhiệt phân Axit nitric - Tính axit - Tính oxi hố: + tác dụng với kim loại + tác dụng với phi kim + tác dụng với hợp chất Muối nitrat - phản ứng nhiệt phân: muối nitrat kim loại mạnh → muối nitrit + O2 muối nitrat kim loại TB → oxit kim loại +NO2+O2 muối nitrat kim loại TB → kim loại + NO2 + O2 Nhận biết ion nitrat Cu + H+ loãng => tượng: Cu tan, dung dịch có màu xanh, có khí khơng màu ra, hóa nâu k.khí Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: SGK – Tr.61 II Luyện tập Bài 1: SGK – Tr.61 Số oxi hoá N hợp chất: NH3: -3; NH4+; -3; Bài 5: SGK – Tr.62 Phần a) Bài 7: SGK – Tr.62 Hướng dẫn: - Viết phương trình phản ứng - đặt ẩn số mol chất hỗn hợp - Lập hệ phương trình - Giải hệ phương trình tìm nghiệm Bài tập bổ sung: Hòa tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3, thu V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO NO2) dung dịch Y (chỉ chứa hai muối axit dư) Tỉ khối X H2 19 Tính V NO2-: +3; NO3-: +5; NH4HCO3: -3 Bài 5: SGK – Tr.62 1/ N2 + 3H2  2NH3 2/ NH3 + HNO3 → NH4NO3 3/ NH4NO3+NaOH→NH3+NaNO3+H2O 4/ N2 + O2  2NO 5/ 2NO + O2 → 2NO2 6/ 2NO2 + 1/2O2 + H2O → 2HNO3 7/ 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 +2NO2+4H2O 8/ HNO3 + NH3 → NH4NO3 Bài 7: SGK – Tr.62 Cu+4HNO3→ Cu(NO3)2 +2NO2 + 2H2O x 2x Al + 6HNO3 →Al(NO3)3 +3NO2 + 3H2O y 3y => có hệ: 64x + 27y = 2x + 3y =0,2 Giải được: x = 0,026  mCu = 64x = 1,67g  %Cu = 56%  %Al = 44% Hướng dẫn Đặt nFe = nCu = a mol → 56a + 64a = 12 → a = 0,1 mol Quá trình oxi hóa: Fe → Fe 3+ + 3e 0,1 → 0,3 Cu → Cu 2+ + 2e 0,1 → Quá trình khử: N+5 + 3e → N+2 3x ← x N+5 + 1e → N+4 y←y Tổng ne cho tổng ne nhận ⇒3x + y = 0,5 0,2 Mặt khác: 30x + 46y = 19×2(x + y) ⇒x = 0,125 ; y = 0,125 Vhh khí (đktc) = 0,125×2×22,4 = 5,6 lít Củng cố Ghi nhớ kiến thức, đặc biệt tính chất hố học nitơ hợp chất nitơ Hướng dẫn nhà Làm BT9 SGK Tr.62 Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... thức nitơ hợp chất - cấu hình electron => vị trí bảng tuần hồn? - từ cấu tạo mức oxi hoá N, cho biết tính chất hố học nitơ? - tính chất hố học amoniac? - điều chế PTN CN? - tính chất hố học muối... khí khơng màu ra, hóa nâu k.khí Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: SGK – Tr.61 II Luyện tập Bài 1: SGK – Tr.61 Số oxi hoá N hợp chất: NH3: -3; NH4+; -3; Bài 5: SGK – Tr.62 Phần a) Bài 7: SGK – Tr.62... amoni? - tính chất hố học axit nitric? GV lưu ý phản ứng nhiệt phân muối nitrat Nhận biết ion nitrat? Nội dung I Lý thuyết Nitơ - Viết cấu hình electron xác định vị trí - tính chất hố học: + trơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của chúng, Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay