Giáo án hóa học 11 bài 11 Axit photphoric và muối photphat

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:12

Giáo án hóa học 11 bài 11 Axit photphoric và muối photphat . Giáo án hóa học 11 bài 11 Axit photphoric và muối photphat . Giáo án hóa học 11 bài 11 Axit photphoric và muối photphat . Giáo án hóa học 11 bài 11 Axit photphoric và muối photphat Tuần (Từ 22/10/2018 đến 27/10/2018) Ngày soạn: 17/10/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 18 BÀI 11: AXIT PHOTPHORIC MUỐI PHOTPHAT A MỤC TIÊU Kiến thức HS nêu được cấu tạo phân tử axit photphoric HS liệt kê tính chất vật lý, tính chất hố học axit photphoric, điều chế ứng dụng của axit photphoric HS biết cách phân biệt muối photphat với muối khác Kỹ - HS viết phương trình hóa học thể tính chất hóa học axit photphoric muối photphat - Giải tập axit photphoric muối photphat Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - Năng lực tính tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn cũ Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hóa học photpho Lấy ví dụ minh họa Dẫn vào Axit quan trọng photpho axit photphoric Muối axit photphoric muối photphat Vậy tính chất chúng có đặc biệt, có giống khác so với hợp chất nitơ? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo phân tử tính chất vật lí axit photphoric I- AXIT PHOTPHORIC 1- Cấu tạo phân tử GV: Viết CTCT H3PO4 Tính số oxi hóa P phân tử H3PO4 HS tham khảo SGK phát biểu vê tính chất vật lí H3PO4 H O H H O O O P CTCT: Trong H3PO4 , P có số oxi hóa +5 2- Tính chất vật lí Chất rắn, suốt, khơng màu t0nc: 42,3oC Háo nước, dễ chảy rữa, tan nước theo tỉ lệ nào, không bay hơi, không độc Hoạt động 2: Nghiên cứu tính chất hóa học axit photphoric Tính chất hóa học Trong dung dịch H3PO4 tồn đồng a) Tính axit thời phần tử nào? H3PO4 axit nấc, độ mạnh trung bình + 2HS: có ion: H , H2PO4 , HPO4 , H3PO4  H+ + H2PO4- K1 = 7,6.10 – PO43- H3PO4 phân tử H2PO4-  H+ + HPO42- K2 = 6,2.10 – HPO42-  H+ + PO43- K3 = 4,4.10 – 13 => có tính chất chung axit: - Quỳ tím → đỏ GV ý: axit nấc, nên - tác dụng với kim loại → muối + H2 H3PO4 tác dụng với kiềm theo tỉ lệ - tác dụng với oxit bazơ bazơ → khác cho sản phẩm muối khác muối + H2O - tác dụng với muốimuối + axit HS viết phương trình hóa học thể tính chất H3PO4 gọi tên H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O sản phẩm Natri đihidrophotphat H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O Natri hidrophotphat VD: H3PO4 + Ca(OH)2 H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O 1 Natri photphat nOH − n H PO4 H2PO4HPO42PO432 muối muối Axit photphoric khó bị khử P+5 bền N+5 b) Tác dụng nhiệt Ở 200-250oC axit photphoric bớt nước 2H3PO4 → H4P2O7 + H2O Đun tiếp 400-500oC H4P2O7 → HPO3 + H2O Hoạt động 3: Tìm hiểu điều chế ứng dụng axitphotphoric Điều chế HS nêu cách điều chế H3PO4 a) Trong phòng thí nghiệm P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O b) Trong công nghiệp Axit H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit quặng apatit GV: ngồi dùng phản ứng PX5 + H2O → H3PO4 + HX Ca3(PO4)2+ 3H2SO4 → 3H3PO4↓ + 3CaSO4 - Đốt P: P + O2 → P2O5 P2O5 + H2O → H3PO4 Ứng dụng HS nêu ứng dụng Dùng điều chế muối photphat sản xuất phân lân Dùng việc nhuộm vải, sản xuất men sứ, dùng công nghiệp thực phẩm Hoạt động 4: Tìm hiểu vê muối photphat II- MUỐI PHOTPHAT Muối photphat muối axit photphoric - Muối đihidrophotphat: H2PO4- Muối hidrophotphat: HPO42- Muối photphat trung hòa: PO431- Tính chất a) Tính tan Tất muối đihidrophotphat tan Muối hidrophotphat photphat trung hoà kali, natri amoni dễ tan, lại khơng tan b) phản ứng thủy phân Các muối photphat bị thủy phân d.dịch HS viết phương trình phân tử Na3PO4 + H2O  Na2HPO4 + NaOH phương trình ion thu gọn PO43- + H2O  HPO42- + OH – 2- Nhận biết ion photphat Thuốc thử: Dung dịch AgNO3 Hiện tượng: Tạo kết tủa màu vàng 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 ↓ Củng cố Chú ý tính axit axit H3PO4: khả tác dụng với bazơ tạo loại muối tùy theo tỉ lệ Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... điều chế muối photphat sản xuất phân lân Dùng việc nhuộm vải, sản xuất men sứ, dùng công nghiệp thực phẩm Hoạt động 4: Tìm hiểu vê muối photphat II- MUỐI PHOTPHAT Muối photphat muối axit photphoric. .. axit photphoric - Muối đihidrophotphat: H2PO4- Muối hidrophotphat: HPO42- Muối photphat trung hòa: PO431- Tính chất a) Tính tan Tất muối đihidrophotphat tan Muối hidrophotphat photphat trung hoà... dụng với muối → muối + axit HS viết phương trình hóa học thể tính chất H3PO4 gọi tên H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O sản phẩm Natri đihidrophotphat H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O Natri hidrophotphat
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 11 Axit photphoric và muối photphat, Giáo án hóa học 11 bài 11 Axit photphoric và muối photphat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay