Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:05

Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ . Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ . Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ . Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ . Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ . Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ Tuần (Từ 1/10/2018 đến 6/10/2018) Ngày soạn: 27/9/2018 Ngày bắt đầu dạy: ./…./2018 Tiết 11 CHƯƠNG II NITƠ - PHOTPHO BÀI 7: NITƠ A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu vị trí nitơ bảng tuần hồn, viết cấu hình electron ngun tử ngun tố nitơ - HS nêu cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, liệt kê tính chất hố học, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, phương pháp điều chế nitơ phòng thí nghiệm cơng nghiệp - HS giải thích phân tử nitơ bền có liên kết ba, nên nitơ trơ nhiệt độ thường, hoạt động nhiệt độ cao - HS biết tính chất hố học đặc trưng nitơ tính oxi hố ngồi có tính khử Kỹ - HS dự đốn tính chất, kiểm tra dự đốn kết luận tính chất hoá học nitơ - HS viết phương trình minh hoạ tính chất hố học Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - lực thực hành B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Ở lớp 10, nghiên cứu nhóm VIIA - nhóm halogen, nhóm VIA - nhóm oxi, lưu huỳnh Trong chương trình lớp 11, tiếp tục tìm hiểu nhóm VA IVA Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, cấu hình electron ngun tử nitơ I Vị trí, cấu hình electron ngun GV y/c HS viết cấu hình electron tử nitơ (7N) từ cho biết vị trí nitơ bảng tuần hoàn N (Z = 7): 1s22s22p3 HS lên bảng viết cấu hình trả lời => nitơ nằm 7, nhóm VA, chu kỳ ? Từ cấu hình electron số electron Nguyên tử khối: 14 lớp cùng, nhận xét hình CTPT: N2 thành phân tử nitơ? Công thức electron : Phân tử nitơ gồm nguyên tử, N N chúng có liên kết CTCT: N ≡ N Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí nitơ II Tính chất vật lý GV: nitơ có nhiều khơng khí, - khí, khơng màu, khơng mùi, khơng chiếm khoảng 78% thể tích khơng khí vị, nhẹ khơng khí, hố lỏng GV y.c HS tham khảo SGK + liên hệ -1960C, tan nước thực tế cho biết tính chất vật lý - Nitơ khơng trì cháy hơ nitơ? hấp Hoạt động 3: Nghiên cứu tính chất hóa học nitơ GV đưa số hợp chất nitơ III Tính chất hố học y/c HS xác định số oxi hố: - Do có liên kết ba bền vững nên NH3 N2 N2O NO N2O3 NO2 nhiệt độ thường, nitơ tương đối trơ N2O5 mặt hóa học Ở nhiệt độ cao, nitơ hoạt GV: từ mức oxi hố nitơ, động dự đốn tính chất hoá học nitơ? Các mức oxh: -3, 0, +1, +2, +3, +4, HS trả lời: nitơ có tính oxi hố +5 tính khử GV: nitơ thể tính oxi hố nào? Tính oxi hố thể tính khử nào? Lấy thí a) Tác dụng với kim loại tạo muối dụ minh hoạ nitrua HS trả lời: nitơ thể tính oxi hố • Ở nhiệt độ thường nitơ tác dụng tác dụng với kim loại hidro (có với kim loại Li độ âm điện nhỏ hơn) thể tính N2 + Li → Li3N (liti nitrua) khử tác dụng với phi kim mạnh• Ở nhiệt độ cao nitơ tác dụng với (có độ âm điện lớn hơn) số kim loại : Ca, Mg, Al … HS lấy thí dụ xác định số oxi N2 + Mg→ Mg3N2 (magie nitrua) hố nitơ, từ xác định vai trò b) Tác dụng với hidro nitơ phản ứng N2 + H2 ↔ NH3 H = -92 kJ Tính khử Tác dụng với oxi: Ở 3000oC (hồ quang điện) : N2 + O2 ↔ NO GV giải thích hình 2.1 , tượng sau NO kết hợp với oxi khơng khí tạo khí nitơ đioxit màu nâu đỏ 2NO + O2 → NO2 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 Các oxit khác nitơ N2O N2O3 N2O5 không điều chế từ phản ứng trực tiếp nitơ oxi Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng, trạng thái tự nhiên điều chế nitơ IV Ứng dụng : SGK GV y/c HS nghiên cứu SGK nêu ứng dụng, trạng thái tự nhiên sản xuất nitơ thực tế V Trạng thái tự nhiên HS nghiên cứu SGK trả lời Nitơ thiên nhiên hỗn hợp hai đồng 14 15 Trong thiên nhiên nitơ tồn dạng tự N 0,37% vị: N 99, 63% hợp chất - Dạng đơn chất : N2 chiếm khoảng mưa khơng khí có màu nâu, giải thích câu ca dao: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” 80% thể tích khơng khí - Dạng hợp chất: khoáng vật NaNO3 (diêm tiêu); thành phần protein, axit nucleic nhiều hợp chất hữu khác VI Điều chế Trong CN Phương pháp chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng: GV giải thích phương pháp: Sau loại CO2 nước, k.khí hóa lỏng áp suất cao -2000C Nâng nhiệt độ đến -196oC N2 sơi tách Trong PTN Nhiệt phân muối amoni nitrit NH4NO2 → N2 + H2O Đun nóng dung dịch bão hòa amoni nitrit dung dịch hỗn hợp NaNO2 NH4Cl NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H2O Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Từ Z, viết cấu hình electron suy vị trí nitơ bảng tuần hồn - Tính chất hóa học nitơ: tính oxi hóa tính khử Làm BT lớp * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... hóa học nitơ GV đưa số hợp chất nitơ III Tính chất hố học y/c HS xác định số oxi hố: - Do có liên kết ba bền vững nên NH3 N2 N2O NO N2O3 NO2 nhiệt độ thường, nitơ tương đối trơ N2O5 mặt hóa học. .. nitơ I Vị trí, cấu hình electron ngun GV y/c HS viết cấu hình electron tử nitơ (7N) từ cho biết vị trí nitơ bảng tuần hoàn N (Z = 7) : 1s22s22p3 HS lên bảng viết cấu hình trả lời => nitơ nằm 7, ... học Ở nhiệt độ cao, nitơ hoạt GV: từ mức oxi hoá nitơ, động dự đốn tính chất hố học nitơ? Các mức oxh: -3, 0, +1, +2, +3, +4, HS trả lời: nitơ có tính oxi hố +5 tính khử GV: nitơ thể tính oxi hố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ, Giáo án hóa học 11 bài 7 Nitơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay