Giáo án hóa học 11 bài 6 Bài thực hành 1 axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:04

Giáo án hóa học 11 bài 6 Bài thực hành 1 axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li . Giáo án hóa học 11 bài 6 Bài thực hành 1 axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Tuần (Từ 24/9/2018 đến 29/9/2018) Ngày soạn: 20/9/2018 Ngày bắt đầu dạy: ./…./2018 Tiết BÀI 6: BÀI THỰC HÀNH A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nhớ lại khái niệm axit, bazơ, muối - HS ghi nhớ điều kiện xảy phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li Kỹ - HS tiến hành thí nghiệm hố học, quan sát tượng rút nhận xét Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có ý thức cẩn thận, tiết kiệm hóa chất làm thí nghiệm hóa học Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận - lực thực hành B CHUẨN BỊ Giáo viên - Dụng cụ: dụng cụ, gồm: ống nghiệm, kẹp gỗ, đũa thuỷ tinh, giá để ống nghiệm, chổi rửa, giấy lau - Hố chất: quỳ tím, dung dịch phenoltalein, dung dịch HCl 0,1M, NaOH, CH3COOH 0,1M, NH3, CaCl2 đặc, Na2CO3 đặc Học sinh Xem trước thực hành C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình thực hành Dẫn vào Thực số thí nghiệm kiểm chứng axit, bazơ, muối số phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn, chia nhóm thực hành GV giới thiệu nội dung thí nghiệm: hố chất cách tiến hành HS ghi nhớ bước tiến hành Khi làm TN, ghi lại tượng vào GVlưu ý HS tiến hành thí nghiệm cẩn thận, tránh để hố chất rơi tay, quần áo, sách Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm I Nội dung Thí nghiệm 1: thử tính axit bazơ GV giới thiệu hố chất: quỳ tím, dung dịch phenoltalein, dung dịch HCl, NaOH, CH3COOH, NH3 Tiến hanh thí nghiệm: Dùng đũa thuỷ tinh nhúng vào dung dịch nhỏ vào quỳ tím Quan sát biến đổi Dung dịch HCl: quỳ tím  đỏ màu quỳ tím va nhận xét? Dung dịch CH3COOH: quỳ tím  đỏ Lưu ý: lau đũa thuỷ tinh trước Dung dịch NaOH: quỳ tím  xanh nhúng vào dung dịch khác Dung dịch NH3: quỳ tím  xanh => Nxét: dung dịch HCl dung dịch =>Nhận xét? CH3COOH có mt axit dung dịch NaOH dung dịch NH3 có mt bazơ Thí nghiệm 2: phản ứng trao đổi - Lấy khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 ion dung dịch chất điện li đặc vào ống nghiệm, nhỏ dung Xuất kết tủa trắng dịch CaCl2 đặc vào CaCl2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaCl => Hiện tượng? Ca2+ + CO32-  CaCO3 Giải thích? - Lọc kết tủa, cho HCl vào Có bọt khí Kết tủa tan => Hiện tượng? CaCO3+2HCl CaCl2 + CO2 + H2O - Lấy vài ml dung dịch NaOH vào ống CaCO3 + 2H+  Ca2+ + CO2 + H2O nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch phenoltalein quan sát - dung dịch có màu hồng - Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống - dung dịch màu hồng nghiệm quan sát HCl + NaOH  NaCl + H2O Giải thích? H+ + OH-  + H2O => dung dịch mơi trường kiềm Sau tiến hành thí nghiệm GV y/c nên màu hồng nhóm phát biểu, nêu tượng giải thích Kết thúc thí nghiệm, nhóm thu dọn rửa dụng cụ Củng cố hướng dẫn nhà  Củng cố Y/c HS ghi nhớ khái niệm axit, bazơ, đổi màu chất thị môi trường axit bazơ phản ứng trao đổi ion điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch  Hướng dẫn nhà Viết tường trình nộp vào tiết sau: Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... nhúng vào dung dịch khác Dung dịch NH3: quỳ tím  xanh => Nxét: dung dịch HCl dung dịch =>Nhận xét? CH3COOH có mt axit dung dịch NaOH dung dịch NH3 có mt bazơ Thí nghiệm 2: phản ứng trao đổi - Lấy... nhà  Củng cố Y/c HS ghi nhớ khái niệm axit, bazơ, đổi màu chất thị môi trường axit bazơ phản ứng trao đổi ion điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch  Hướng dẫn nhà Viết tường trình nộp... Thí nghiệm 2: phản ứng trao đổi - Lấy khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 ion dung dịch chất điện li đặc vào ống nghiệm, nhỏ dung Xuất kết tủa trắng dịch CaCl2 đặc vào CaCl2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaCl
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 6 Bài thực hành 1 axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án hóa học 11 bài 6 Bài thực hành 1 axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay