Giáo án hóa học 11 bài 5 Luyện tập axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:03

Giáo án hóa học 11 bài 5 Luyện tập axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li . Giáo án hóa học 11 bài 5 Luyện tập axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Tuần (Từ 17/9/2018 đến 22/9/2018) Ngày soạn: 13/9/2018 Ngày bắt đầu dạy: ./…./2018 Tiết BÀI 5: LUYỆN TẬP: AXITBAZƠMUỐI PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nhớ lại khái niệm axit, bazơ, muối - HS nêu điều kiện xảy phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li Kỹ - HS viết phương trình ion thu gọn phản ứng Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thông qua thí nghiệm, rút kết luận B CHUẨN BỊ GV: giáo án HS: Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Nhắc lại khái niệm axit, bazơ, muối theo thuyết Areniut? Viết phương trình điện li Luyện tập loại môi trường pH loại mơi trường? Giải tốn pH Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức cũ I – Kiến thức Khái niệm axit, bazơ, muối theo - Axit chất tan nước phân li Areniut? ion H+ - Bazơ chất tan nước phân li ion OH- Hidroxit lưỡng tính chất tan nước vừa phân li axit, vừa phân li bazơ - Muối chất tan nước phân li cation kim loại (hoặc NH4+) anion gốc axit Khái niệm tích số ion nước? pH? Tích số ion nước: KH2O = [H+].[OH-] = 10-14 [H+] = 10-pH (pH = -lg[H+]) Mối quan hệ pH môi trường? Môi trường axit pH < Mơi trường trung tính pH = Mơi trường kiềm pH > Điều kiện xảy phản ứng troa đổiPhản ứng trao đổi ion xảy có ion dung dịch chất điện li điều kiện sau: gì? - Tạo thành chất kết tủa - Tạo thành chất khí - Tạo thành chất điện li yếu Phương trình ion thu gọn cho biết Phương trình ion thu gọn cho biết điều gì? chất phản ứng dung dịch chất điện li Hoạt động 2: Luyện tập Luyện tập Bài tập SGK : Bài 1, 2, 3, Tr 22, 5, 6, trang 23 Bài 1: Viết phương trình điện li Bài 1: chất: 1/ K2S → 2K+ + S22/ Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42HPO42-  H+ + PO433/ NaH2PO4 → Na+ + H2PO4H2PO4-  H+ + HPO42HPO42-  H+ + PO434/ Pb(OH)2  2H+ + PbO22Pb(OH)2  Pb2+ + 2OH5/ HBrO  H+ + BrO6/ HF  H+ + F7/ HClO4 → H+ + ClO4Bài 2: Một dung dịch có [H+] = 0,010M Tính pH [OH-] Bài 2: [H+] = 0,01M = 10-2M => pH = 10 −14 −2 => [OH-] = 10 = 10-12M Dung dịch có mơi trường axit, quỳ tím Bài 3: Một dung dịch có pH = Tính chuyển màu đỏ Bài 3: [H+] [OH-] pH = => [H+] = 10-9M 10 −14 −9 => [OH-] = 10 = 10-6M Dung dịch có mơi trường bazơ, Bài 4: Viết phương trình phân tử ion rút gọn phản ứng (nếu có xảy dung dịch cặp chất GV gọi HS lên bảng HS1 làm từ phần a - d HS1 làm từ phần e - i phenolphtalein chuyển màu hồng a/ Na2CO3+Ca(NO3)2→CaCO3↓+2NaNO3 CO32- + Ca2+ → CaCO3↓ b)FeSO4+2NaOHloãng→Fe(OH)2↓+Na2SO4 Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓ c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O HCO3- + H+ → CO2 + H2O d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O HCO3- + OH- → CO32- + H2O e) K2CO3 + NaCl → không phản ứng g) Pb(OH)2(r)+2HNO3→Pb(NO3)2 + 2H2O Pb(OH)2 (r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O h) Pb(OH)2 (r) + NaOH→Na2PbO2 + 2H2O Pb(OH)2 (r) + OH- → PbO22- + 2H2O HS trả lời tập SGK i) CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4 Cu2+ + S2- → CuS↓ Bài 5: C Bài 6: B Củng cố hướng dẫn nhà • Củng cố Y/c HS ghi nhớ khái niệm phản ứng trao đổi ion điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch HS làm SGK trang 29 • Hướng dẫn nhà Bài tập nhà: Viết phương trình ion rút gọn phản ứng( có) xảy dung dịch cặp chất sau: a) MgSO4 + NaNO3 ; b) Pb(NO3)2 + H2S ; c) Pb (OH)2 + NaOH ; d) Na2SO3 + H2O e) Cu(NO3)2 + H2O ; g) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ; h) Na2SO3 + HCl ; i) Ca(HCO3)2 + HCl Hướng dẫn a) MgSO4 + NaNO3 → không phản ứng b) Pb(NO3)2 + H2S → PbS↓ + 2HNO3 Pb2+ + H2S → PbS↓ + 2H+ c) Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O Pb(OH)2 + 2OH- → PbO22- + 2H2O d) Na2SO3 + H2O → không phản ứng e) Cu(NO3)2 + H2O → không phản ứng g) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O Ca2+ + HCO3- + OH- → CaCO3 + H2O h) Na2SO3 + 2HCl→ 2NaCl + SO2↑ + H2O i) SO32- + 2H+ → SO2↑ + H2O Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... trình ion thu gọn cho biết điều gì? chất phản ứng dung dịch chất điện li Hoạt động 2: Luyện tập Luyện tập Bài tập SGK : Bài 1, 2, 3, Tr 22, 5, 6, trang 23 Bài 1: Viết phương trình điện li Bài 1: chất: ... xảy phản ứng troa đổi • Phản ứng trao đổi ion xảy có ion dung dịch chất điện li điều kiện sau: gì? - Tạo thành chất kết tủa - Tạo thành chất khí - Tạo thành chất điện li yếu Phương trình ion. .. CuS↓ Bài 5: C Bài 6: B Củng cố hướng dẫn nhà • Củng cố Y/c HS ghi nhớ khái niệm phản ứng trao đổi ion điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch HS làm SGK trang 29 • Hướng dẫn nhà Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 5 Luyện tập axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án hóa học 11 bài 5 Luyện tập axit bazơ muối Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay