Giáo án hóa học 11 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:02

Giáo án hóa học 11 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li . Giáo án hóa học 11 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li . Giáo án hóa học 11 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Tuần (Từ 17/9/2018 đến 22/9/2018) Ngày soạn: 13/9/2018 Ngày bắt đầu dạy: ./…./2018 Tiết BÀi 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI A MỤC TIÊU Kiến thức - HS biết chất phản ứng dung dịch chất điện li phản ứng ion - HS nêu điều kiện xảy phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li Kỹ - HS viết phương trình ion thu gọn phản ứng Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua thí nghiệm, rút kết luận B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Dụng cụ: ống nghiệm, giá thí nghiệm, kẹp gỗ, chổi rửa Hoá chất: dd BaCl2, Na2SO4, NaOH, HCl, CH3COONa, Na2CO3, CaCO3 Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Có loại mơi trường? Cho biết nồng độ H + pH môi trường? Trả lời: Có loại mơi trường: - Mơi trường trung tính: [H+] = 10-7M, pH = - Môi trường axit: [H+] > 10-7M, pH < - Môi trường bazơ: [H+] < 10-7M, pH > Dẫn vào Các chất điện li (axit, bazơ, muối) tan nước phân li ion Vậy dung dịch axit, bazơ, muối ln có mặt ion Khi phản ứng hóa học xảy ra, ion dung dịch có vai trò hay khơng? Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion I – Điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li 1- Phản ứng tạo thành chất kết tủa GV làm thí nghiệm biểu diễn: nhỏ Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + NaCl dung dịch Na2SO4 vào ống nghiệm có Hiện tượng: xuất kết tủa trắng sẵn dung dịch BaCl2 Giải thích: Do Na2SO4 BaCl2 HS quan sát nêu tượng muối tan phân li hoàn toàn GV giúp HS giải thích tượng, nước nguyên nhân xảy phản ứng hoá học Na2SO4  2Na+ + SO42BaCl2  Ba2+ + 2ClPhương trình phân tử: Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + NaCl GV yêu cầu HS viết chất thành ion Phương trình ion : chúng phân li hoàn toàn Chất kết 2Na+ + SO42- + Ba2+ + Cltủa giữ nguyên dạng phân tử  BaSO4 + Na+ + 2ClRút gọn ion giống vế GV giải thích: vậy, số ion đó, có ion Ba2+ SO42- kết hợp với tạo thành chất kết tủa: Ba2+ + SO42-  BaSO4  => chất phản ứng kết hợp ion Ba2+ ion SO42- để tạo thành chất kết tủa GV thực thí nghiệm tiếp: Nhỏ dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch Na2SO4 HS viết phương trình phản ứng GV yêu cầu HS viết chất thành ion chúng phân li hoàn toàn Chất kết tủa giữ nguyên dạng phân tử Rút gọn ion giống vế Nhận xét: phương trình hóa học có phương trình ion rút gọn giống nhau, tức trường hợp, thực xảy kết hợp ion Ba2+ ion SO42- để tạo thành chất kết tủa Phương trình ion rút gọn Ba2+ + SO42-  BaSO4  Phương trình phân tử: Na2SO4 + Ba(NO3)2  BaSO4 + NaNO3 Phương trình ion : 2Na+ + SO42- + Ba2+ + Cl BaSO4 + Na+ + 2ClPhương trình ion rút gọn Ba2+ + SO42-  BaSO4  => phương trình ion rút gọn cho biết chất phản ứng GV hướng dẫn HS cách viết phương trình ion: GV lưu ý tính tan số chất: SGK 11 GV lấy thêm ví dụ: phản ứng AgNO3 NaCl GV cho HS quan sát dung dịch phenolphtalein hỏi lại HS phenolphtalein HS: phenolphtalein chất thị mơi trường bazơ, mơi trường bazơ, phenolphtalein có màu hống GV làm thí nghiệm biểu diễn: nhỏ vài giọt phenoltalein vào dung dịch NaOH => dung dịch có màu hồng Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm HS quan sát nêu tượng: màu hồng biến GV giúp HS giải thích tượng, nguyên nhân xảy phản ứng hoá học HS viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn phản ứng hai dung dịch NaOH HCl GV yêu cầu HS làm ví dụ: VD: Mg(OH)2 với dung dịch HCl Mg(OH)2 (r)+ H+  Mg2+ + H2O * Cách viết phương trình ion rút gọn: - từ phương trình phân tử, chất vừa dễ tan vừa điện li mạnh viết dạng ion, chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu giữ nguyên dạng phân tử - Rút gọn ion không tham gia phản ứng, ta phương trình ion rút gọn 2- Phản ứng tạo thành chất điện li yếu a) Phản ứng tạo nước HCl + NaOH  NaCl + H2O Giải thích: Do NaOH HCl phân li hồn tồn nước Phương trình ion : H+ + Cl- + Na+ + OH-  Na+ + Cl- + H2O Phương trình ion rút gọn: H+ + OH-  H2O b) Phản ứng tạo axit yếu HCl + CH3COONa  CH3COOH +NaCl GV nêu thí nghiệm: nhỏ dung dịch HCl Phương trình ion : vào dung dịch CH3COOH H+ + Cl- + CH3COO- + Na+  HS viết phương trình phân tử, CH3COOH + Na+ + Clphương trình ion phương trình ion thu gọn GV làm thí nghiệm tạo kết tủa AgCl sau hòa tan dung dịch NH3 HS viết phương trình ion rút kết luận GV làm thí nghiệm: rót dung dịch HCl vào cốc đựng Na2CO3 quan sát, nêu tượng GV y/c HS viết phương trình phản ứng hóa học, phương trình ion GV làm thí nghiệm tương tự với CaCO3 GV y/c HS viết phương trình phản ứng hóa học phương trình ion rút kết luận Hoạt động 2: Tổng kết học Phương trình ion thu gọn: H+ + CH3COO-  CH3COOH c) Phản ứng tạo ion phức AgCl(r) + NH3  [Ag(NH3)2]Cl Phương trình ion rút gọn: AgCl(r) + 2NH3  [Ag(NH3)2]+ + Cl3- Phản ứng tạo thành chất khí Na2CO3+2HCl2NaCl + CO2+ H2O Phương trình ion rút gọn : CO32- + 2H+  CO2+ H2O CaCO3(r)+ 2HClCaCl2+CO2+ H2O Phương trình ion rút gọn : CaCO3(r) + 2H+  Ca2+ + CO2+ H2O Kết luận:  Phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng ionPhản ứng xảy có điều kiện sau: - Tạo thành chất kết tủa - Tạo thành chất khí - Tạo thành chất điện li yếu => Trong phương trình ion thu gọn, chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu viết dạng phân tử, chất điện li mạnh viết dạng ion Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Y/c HS ghi nhớ khái niệm phản ứng trao đổi ion điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Tr.20 Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy .. .4 Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion I – Điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li 1- Phản ứng tạo... SO42- kết hợp với tạo thành chất kết tủa: Ba2+ + SO42-  BaSO4  => chất phản ứng kết hợp ion Ba2+ ion SO42- để tạo thành chất kết tủa GV thực thí nghiệm tiếp: Nhỏ dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch. .. tử, chất vừa dễ tan vừa điện li mạnh viết dạng ion, chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu giữ nguyên dạng phân tử - Rút gọn ion không tham gia phản ứng, ta phương trình ion rút gọn 2- Phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án hóa học 11 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay