Giáo án hóa học 11 bài 3 Sự điện li của nước chất chỉ thị axit bazơ

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 19:01

Giáo án hóa học 11 bài 3 Sự điện li của nước chất chỉ thị axit bazơ . Giáo án hóa học 11 bài 3 Sự điện li của nước chất chỉ thị axit bazơ . Giáo án hóa học 11 bài 3 Sự điện li của nước chất chỉ thị axit bazơ . Tuần (Từ 10/9/2018 đến 15/9/2018) Ngày soạn: 4/9/2018 Ngày bắt đầu dạy: ./…./2018 Tiết BÀI 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC PH CHẤT CHỈ THỊ AXITBAZƠ A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu nước chất điện li yếu viết phương trình điện li nước - HS nêu khái niệm tích số ion nước ý nghĩa đại lượng - HS nêu khái niệm độ pH chất thị axit bazơ Kỹ - HS vận dụng tích số ion nước để xác định nồng độ H + OH- dung dịch - HS đánh giá độ axit, bazơ dung dịch dựa vào nồng độ H+; OH-; pH - HS biết sử dụng số chất thị axit, bazơ để xác định tính axit, kiềm dung dịch Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Dụng cụ: ống nghiệm, dụng cụ mang lên lớp Hoá chất: Giấy pH, quỳ tím, phenoltalein, dung dịch NaOH, dd HCl Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Viết phương trình điện li chất sau dung dịch : 1/ Axit mạnh H2SeO4 (nấc thứ điện li mạnh) 2/ Axit yếu ba nấc H3PO4 3/ Hidroxit lưỡng tính Pb(OH)2 4/ Muối: Na2HPO4, NaH2PO4 5/ Axit mạnh HMnO4 6/ Bazơ mạnh RbOH Dẫn vào Nước cất không dẫn điện Vậy nước có phải chất điện li hay khơng? Bằng dụng cụ đo nhạy, người ta thấy nước dẫn điện yếu Vì vậy, nước thực chất điện li yếu Vậy điện li nước xảy nào? Điều có tầm quan trọng sao? Chúng ta tìm hiểu điện li nước Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu phân li nước I – Nước chất điện li yếu 1- Sự điện li nước GV y.c HS Viết phương trình điện li H2O  H+ + OH – H2O 2- Tích số ion nước GV y.c HS viết biểu thức tính số cân phương trình điện li nước Bằng thực nghiệm, người ta tính được, 250C: [H+] = [OH-] = 1.10-7M GV kết luận [ H + ][OH − ] K= [ H 2O ] Tích số ion nước K H 2O = [H+] [OH-] Ở nhiệt độ 25oC K H O =10 – 14 3- Ý nghĩa tích số ion nước Dựa vào tích số ion biết nồng độ Nước mơi trường trung tính H+ OH – [H+] = [OH-] = 10 – VD: => biết nồng độ H+, tính HCl → H+ + Cl- 0,1 M nồng độ OH- ngược lại Tính nồng độ H+ OH- dung a) Mơi trường trung tính dịch [H+] = [OH-] hay [H+] = 10 – HS rút kết luận b) Môi trường axit NaOH → Na+ + OH- 0,1 M [H+] > [OH-] hay [H+] > 10 – Tính nồng độ H+ OH- dung c) Môi trường kiềm dịch [H+] < [OH-] hay [H+] < 10 – HS rút kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu pH, chất thị axit bazơ II- Khái niệm pH Chất thị axit bazơ HS nghiên cứu SGK cho biết pH 1- Khái niệm pH [H+] = 10 – pH VD: Tính nồng độ H+ pH dung CMHCl = 0,01M dịch HCl 0,010M dung dịch NaOH => [H+] = 0,01M = 10-2M => pH = 0,010M CMNaOH = 0,01M => [OH-] = 0,01M = 10-2M => [H+] = 10-12 M => pH = 12 [H+] = 10 – pH ↔ pH = -lg[H+] GV bổ sung CT tính pH: pH = -lg[H+] Thang pH thường từ đến 14 VD: Tính nồng độ H+, OH– pH dung dịch HCl 0,020M Độ pH có ý nghĩa to lớn thực tế Cho biết môi trường axit, kiềm, trung tính pH giới hạn Mơi trường axit pH < Mơi trường trung tính pH = Môi trường kiềm pH > 2- Chất thị axit-bazơ Chia nhóm HS cho nhóm dung dịch khơng ghi nhãn Dùng giấy pH bảng so màu để xác định pH Nhóm khác dùng thị axitbazơ vạn để xác định tính chất dung dịch Ví dụ : - dung dịch HCl, H2SO4 có mơi trường axit - dung dịch NaOH, Ba(OH)2 có mt bazơ - dung dịch NaCl, Na2SO4 có mơi trường trung tính - dung dịch NH4Cl, Cu(NO3)2 có mơi trường axit - dung dịch Na2CO3, CH3COONa có mơi trường bazơ Chất thị axit bazơ chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH dung dịch Để xác định xác độ pH người ta dùng máy đo pH - Qùy tím: - mt trung tính: khơng đổi màu - mt axit: đổi màu đỏ - mt bazơ: đổi màu xanh - Phenolphtalein: - mt bazơ: không màu → màu hồng Lưu ý: môi trường dung dịch: - dung dịch axit có mơi trường axit - dung dịch bazơ có mơi trường bazơ - dung dịch muối trung hồ axit mạnh bazơ mạnh có mơi trường trung tính - dung dịch muối tạo axit mạnh bazơ yếu có mơi trường axit - dung dịch muối tạo axit yếu bazơ mạnh có mơi trường bazơ Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Y/c HS ghi nhớ khái niệm tích số ion nước, pH dung dịch 4, trang 14 làm lớp * Hướng dẫn nhà BT SGK Tr.14 vµ BTVN sau: Bài 1: Cần gam NaOH để pha chế 300 ml dung dịch có pH = 10,0? Bài 2: a) Tính pH dung dịch chứa 1,46 g HCl 400 ml b) Tính pH dung dịch tạo thành sau trộn 100 ml dung dịch HCl 1,00M với 400 ml dung dịch NaOH 0,375M Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy .. .3 Dẫn vào Nước cất không dẫn điện Vậy nước có phải chất điện li hay khơng? Bằng dụng cụ đo nhạy, người ta thấy nước dẫn điện yếu Vì vậy, nước thực chất điện li yếu Vậy điện li nước xảy... tìm hiểu điện li nước Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu phân li nước I – Nước chất điện li yếu 1- Sự điện li nước GV y.c HS Viết phương trình điện li H2O ... Na2SO4 có mơi trường trung tính - dung dịch NH4Cl, Cu(NO3)2 có mơi trường axit - dung dịch Na2CO3, CH3COONa có mơi trường bazơ Chất thị axit bazơ chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 3 Sự điện li của nước chất chỉ thị axit bazơ, Giáo án hóa học 11 bài 3 Sự điện li của nước chất chỉ thị axit bazơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay