Giáo án hóa học 11 bài 2 Axit bazơ muối

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:59

Giáo án hóa học 11 bài 2 Axit bazơ muối .Giáo án hóa học 11 bài 2 Axit bazơ muối Giáo án hóa học 11 bài 2 Axit bazơ muối . Giáo án hóa học 11 bài 2 Axit bazơ muối Giáo án hóa học 11 bài 2 Axit bazơ muối Tuần (Từ 3/9/2018 đến 8/9/2018) Ngày soạn: 30/8/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết BÀI : AXIT, BAZƠ, MUỐI (tiết 1) A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối theo thuyết A-rê-ni-ut - HS xác định chất axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối Kỹ - HS viết phương trình điện li axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính cụ thể - HS giải tập xác định nồng độ ion dung dịch chất điện li Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ HS chữa BT3-SGK a) Các chất điện li mạnh b) Các chất điện li yếu 2+ HClO  H+ + ClOBa(NO3)2  Ba + 2NO3 HNO2  H+ + NO20,10M 0,10M 0,20M HNO3  H+ + NO30,02M 0,02M 0,02M KOH  K+ + OH0,01M 0,01M 0,01M Dẫn vào Ở lớp 9, ta có khái niệm axit, bazơ, muối Tuy nhiên, chất, axit, bazơ hay muối có đặc điểm chung gì? Chúng ta tìm hiểu axit, bazơ muối theo thuyết Areniut 4 Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm axit GV y/c Hs viết trình phân li axit HCl CH3COOH GV hướng dẫn HS nhận xét q trình phân li có đặc điểm chung? GVhướng dẫn HS đọc SGK rút định nghĩa axit theo Areniut Nội dung I Axit Định nghĩa HS: HCl  H+ + ClCH3COOH  CH3COO- + H+ -> phân li H+ Axit chất tan nước điện li ion H+ GV bổ sung: dung dịch axit có mặt ion H+ nên có số tính chất hố học chung gây ion H+ GV giới thiệu: phân tử HCl CH3COOH phân li nước điện li nấc ion H+ => axit 1nấc GV y/c HS viết pt điện li H2SO4 GV bổ sung: với H2SO4, nấc thứ phân li hoàn toàn nấc thứ phân li phần H2SO4 phân li H+ theo nấc => H2SO4 axit nấc Tương tự, GV y/c HS viết phương trình điện li H3PO4 nhận xét GV lưu ý: H3PO4 phân li khơng hồn tồn nấc ? Khái niệm axit nhiều nấc? Axit nhiều nấc - axit nấc axit tan nước phân li nấc ion H+ H2SO4  H+ + HSO4HSO4-  H+ + SO42HSO4-  H+ + SO42- axit hai nấc axit tan nước phân li hai nấc ion H+ => H3PO4 axit nấc Nhận xét: Những axit phân tử có từ nguyên tử H trở lên có khả điện li H+ gọi axit nhiều nấc Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm bazơ GV y/c HS viết pt điện li NaOH, KOH nhận xét => định nghĩa bazơ? II Bazơ NaOH  Na+ + OHKOH  K+ + OH=> điều điện li ion OHBazơ chất tan nước điện li anion OHGV bổ sung: bazơ phân li ion OH- nên có số tính chất VD: Ca(OH)2, Ba(OH)2 hố học chung gây ion OH Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm hidroxit lưỡng tính III Hidroxit lưỡng tính Hidroxit lưỡng tính chất vừa Định nghĩa hidroxit lưỡng tính ? có khả phân li axit, vừa có khả phân li bazơ GV lấy ví dụ Zn(OH)2 Phương trình điện li Zn(OH)2 (hay H2ZnO2): Zn(OH)2  Zn2+ + 2OHZn(OH)2  2H+ + ZnO22GV bổ sung hidroxit lưỡng tính thường gặp Một số hidroxit lưỡng tính thường gặp: Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Be(OH)2, … Chúng tan nước có lực axit, lực bazơ yếu Al(OH)3 (hay HAlO2.H2O): Al(OH)2  Al3+ + 3OHTương tự, HS tập viết phương trình Al(OH)2  H+ + AlO2- + H2O điện li Pb(OH)2 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Y/c HS ghi nhớ khái niệm axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối theo thuyết Areniut Viết phương trình điện li axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối BT3, 4, SGK * Hướng dẫn nhà Làm BT2 SGK Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy II- KHÁI NIỆM VỀ AXITBAZƠ THEO BRONSTED (Nâng cao) 1- Định nghĩa Axit chất nhường H+Bazơ chất nhận proton Axit Bazơ + H+ CH3COOH + H2O  CH3COO - + H3O+ NH3 + H2O  NH4+ + OH 2- Ưu điểm thuyết Bronsted Giải thích tính bazơ chất khơng chứa nhóm OH Thuyết Bronsted cho trường hợp dung môi H2O III- HẰNG SỐ PHÂN LI AXITBAZƠ * Hằng số phân li axit Ka HA  H+ + AHằng số phân li axit: Ka = pKa = -lgKa Giá trị Ka phụ thuộc vào chất axit nhiệt độ Giá trị Ka nhỏ, pKa lớn, lực axit yếu Vd: CH3COOH  CH3COO- + H+ Ka = pKa = -lgKa * Hằng số phân li bazơ Kb MOH  M+ + OHHằng số phân li bazơ: Kb = pKb = -lgKb Giá trị Kb phụ thuộc vào chất bazơ nhiệt độ Giá trị Kb nhỏ, pKb lớn, lực bazơ yếu Vd: NH3 + H2O  NH4+ + OHKb = pKb = -lgKb BT: có dung dịch sau: a) CH3COOH 0,10M (Ka = 1,75.10-5) Tính nồng độ mol ion H+ b) NH3 0,10M (Kb = 1,80.10-5) Tính nồng độ mol ion OHHướng dẫn: a) CH3COOH  CH3COO- + H+ Bđ: 0,10M 0 Phân li: x M xM xM CB: 0,10 – x x x số phân li axit: Ka = = = 1,75.10-5  x = b) NH3 + H2O  NH4+ + OHBđ: 0,10M 0 Phân li: x M xM xM CB: 0,10 – x x x số phân li bazơ: Kb = = = 1,80.10-5  x = Tuần (Từ 10/9/2018 đến 15/9/2018) Ngày soạn: 4/9/2018 Ngày bắt đầu dạy: ./…./2018 Tiết AXIT, BAZƠ, MUỐI (tiết 2) A MỤC TIÊU Kiến thức - HS nêu định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối theo thuyết A-rê-ni-ut - HS xác định chất axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối Kỹ - HS viết phương trình điện li axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính cụ thể - HS giải tập xác định nồng độ ion dung dịch chất điện li Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ ? Nêu khái niệm axit bazơ theo thuyết Areniut Lấy ví dụ minh hoạ? + Chữa BT 4, SGK GV nhận xét cho điểm Dẫn vào Axit chất tan nước phân li ion H + Bazơ chất tan nước phân li ion OH - Vậy muối tan nước phân li ion nào? Chúng ta tìm hiểu khái niệm muối Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu muối IV Muối Định nghĩa GV gợi ý HS viết phương trình điện li HS viêt phương trình điện li muối NaCl, Na2SO4, NaHCO3, (NH4)2SO4 GV giúp HS rút nhận xét muối GV y/c HS đọc SGK phát biểu định nghĩa muối GV gợi ý HS đọc SGK nêu khái niệm muối trung hồ,muối axit, lấy ví dụ HS nghiên cứu SGK rút nhận xét điện li muối nước GV lưu ý : số muối có H Na2HPO3, NaH2PO2 muối trung hồ khơng có khả phân li H+ NaCl  Na+ + ClNa2SO4  2Na+ + SO42NaHCO3  Na+ + HCO3(NH4)2SO4  2NH4+ + SO42Dung dịch muối có mặt cation kim loại (hoặc NH4+) anion gốc axit Định nghĩa: muối hợp chất tan dung dịch điện li cation kim loại (hoặc NH4+) anion gốc axit - Muối mà anion gốc axit khơng có H có khả phân li thành H+ gọi muối trung hoà: VD: NaCl, Na2SO4, (NH4)2SO4 - Muối mà anion gốc axit có H có khả phân li thành H+ gọi muối axit: Vd NaHCO3, NaHSO4 NaHCO3  Na+ + HCO3HCO3-  H+ + CO322 Sự điện li muối nước Nhận xét: - Hầu hết muối tan nước phân li hoàn toàn thành cation kim loại (hoặc NH4+) anion gốc axit (trừ số muối chất điện li yếu) - Nếu anion gốc axit H có tính axit gốc phân li yếu H+ Hoạt động 2: Luyện tập LUYỆN TẬP: Bài (Bài 1.8 SBT Tr.4) Theo Areniut, chất axit, chất bazơ? Viết phương trình axit: HBrO3 điện li HBrO3  H+ + BrO3A Cr(NO3)3 B HBrO3 bazơ: CsOH C CdSO4 D CsOH CsOH  Cs+ + OHBài (Bài 1.10 SBT Tr.4) Axit mạnh HNO3 axit yếu HNO2 có nồng độ 0,10M có HNO3  H+ + NO3nhiệt độ Sự so sánh nồng độ ion 0,10M 0,1M sau đúng? A [H+]HNO3 < [H+]HNO2 B [H+]HNO3 > [H+]HNO2 C [H+]HNO3 = [H+]HNO2 D [NO3-]HNO3 < [NO2-]HNO2 Bài (Bài 1.11 SBT Tr.4) Viết phương trình điện li chất sau dung dịch : 1/ Axit mạnh H2SeO4 (nấc thứ điện li mạnh) 2/ Axit yếu ba nấc H3PO4 3/ Hidroxit lưỡng tính Pb(OH)2 4/ Na2HPO4 5/ NaH2PO4 6/ Axit mạnh HMnO4 7/ Bazơ mạnh RbOH HNO2  0,10M => Đáp án B H+ + NO2 Đáp án B H+ + NO2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 11 bài 2 Axit bazơ muối, Giáo án hóa học 11 bài 2 Axit bazơ muối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay