Giáo án hóa học 10 bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:20

Giáo án hóa học 10 bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học . Giáo án hóa học 10 bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học . Giáo án hóa học 10 bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học Giáo án hóa học 10 bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học . Tuần 32 (Từ 2/4/2018 đến 7/4/2018) Tiết 61 Ngày soạn: 27/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 CHƯƠNG 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC A MỤC TIÊU Kiến thức HS nêu khái niệm tốc độ phản ứng yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng HS giải thích yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt độ, kích thước hạt chất phản ứng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng Kỹ - Sử dụng công thức tính tốc độ trung bình phản ứng, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ pư để làm tăng tốc độ phản ứng - Tính tốc độ trung bình phản ứng Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích môn Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Năng lực tính tốn Năng lực tư logic B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án - Dụng cụ: èng nghiƯm - Hố chất: dd BaCl2; Na2S2O3 0,5M ; H2SO4 0,1M; Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình học Dẫn vào Các phản ứng hóa học khác xảy nhanh chậm khác nhau, để đánh giá mức độ nhanh chậm phản ứng, ta dùng khái niệm tốc độ phản ứng Vậy tốc độ phản ứng Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Chúng ta nghiên cứu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm tốc độ phản ứng hóa học I Khái niệm tốc độ phản ứng hóa học Thí nghiệm GV làm TN sgk: : Tiến hành: lấy Na2S2O3 BaCl2 cho vào ống nghiệm 1, Cho đồng thời H2SO4 vào ống nghiệm HS quan sát nhận xét Hiện tượng: ống nghiệm 1: kết tủa vàng xuất ? Điều chứng tỏ phản ứng (1) sau lúc so với phản ứng (2)? Na2S2O3 + H2SO4 → HS: phản ứng xảy nhanh S + SO2 + H2O + Na2SO4 p.ứng ống nghiệm 2: kết tủa trắng xuất GV: y/c HS tìm thực tế phản ứng minh họa cho loại phản BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl ứng nhanh chậm Nhận xét: Các phản ứng hố học khác HS: tìm thực tế xảy nhanh chậm khác GV KL: Các phản ứng hóa học khác xảy nhanh chậm khác nhau, để đánh giá mức độ nhanh chậm p/ư, ta dùng khái niệm tốc độ phản ứng Tốc độ phản ứng a.Khái niệm Tốc độ phản ứng đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ chất phản ứng sản phẩm phản GV đưa công thức chung ứng đơn vị thời gian V =+ C t b.Đơn vị: mol/l.s, ph, h GV: Khi phản ứng hóa học xảy nồng độ chất tham gia sản Vậy : tđpư tính theo chất A/ từ t1 → t2: phẩm phản ứng biến đổi ntn? c2-c1 c1-c2 C HS: -Trong trình phản ứng, nồng V = t -t = t2-t1 = t độ chất tham gia giảm dần, nồng (c2 C1; t2 >t1) t2-t1 HS: đưa công thức tính t/độ tbình chất B * Tốc độ trung bình đại lượng gần khoảng thời gian ta xét VD phản ứng hóa học xảy theo phương trình sau: A + 2B → C a [A]p/ư = 1,01-1 = 0,01 M B/đ 1,01M 4,01M oM [B]p/ư = 0,02 M Sau 20’ 1M ? ? [B]còn lại = 4,01-0,02 M = 3,99 M a Tính nồng độ chưa biết bảng [C] = [A]p/ư = 0,01M\ b Tính tốc độ trung bình phản b Vtb = 5.10-3 mol/l.ph ứng theo A Hoạt động 2: Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng hóa học: xét ảnh hưởng nồng độ II.Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: Ảnh hưởng nồng độ * ThÝ nghiƯm GV làm TN: Cho Na2S2O3 vµo èng nghiƯm vµ pha lo·ng - Hiện tượng: ống nghiệm pha lỗng èng nghiÖm Nhá H2SO4 (nồng độ thấp) kết tủa xuất sau vµo èng nghiƯm ốngnghiệm khơng pha loãng HS : Quan sát nêu tượng: - Nhận xét: Phản ứng cốc có nhiệt độ cao xảy nhanh cốc có nhiệt độ thấp Kết luận: ? Nồng độ a/hưởng ntn đến tđpư HS: Khi tăng nồng độ chất Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng tđpư tăng G/thích: Khi tăng nồng độ, số phân tử GV g/ thích: Khi cac chất va chạm khí tăng => số va chạm tăng => tốc độ vnhau >, tđpư >, va chạm x/r pư, phản ứng tăng Lưu ý: chất rắn khơng có nồng độ va chạm có hiệu x/r pư Hoạt động 3: Tìm hiểu ảnh hưởng áp suất đến tốc độ phản ứng Ảnh hưởng áp suất ?Vậy pư có chất khí tham gia áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng Kết luận: Đối với phản ứng có chất HS: Nhắc lại kiến thức: Đối với chất khí , tăng áp suất , tốc độ phản ứng khí, thể tích nhiệt độ kh đổi, tăng Lu ý: chØ cã chÊt khÝ míi g©y áp suất tỉ lệ với so mol chất -Khi tăng P nồng độ chất khí ¸p st tăng theo, nên P tng thỡ cng áp suất ảnh hởng đến tng phản ứng có tham gia chÊt khÝ Củng cố hướng dẫn nhà * Cng c GV nhắc lại khái niệm tốc độ phản ứng, ảnh hởng nồng độ áp suất đến tốc độ phản ứng * Hng dn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy Gi¸o ¸n Ho¸ häc líp 10 THPT Đờng An Đặng Thị Hơng Giang ... đánh giá mức độ nhanh chậm p/ư, ta dùng khái niệm tốc độ phản ứng Tốc độ phản ứng a.Khái niệm Tốc độ phản ứng đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ chất phản ứng sản phẩm phản GV đưa công...Vậy tốc độ phản ứng Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Chúng ta nghiên cứu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm tốc độ phản ứng hóa học I... nồng độ chưa biết bảng [C] = [A]p/ư = 0,01M b Tính tốc độ trung bình phản b Vtb = 5 .10- 3 mol/l.ph ứng theo A Hoạt động 2: Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng hóa học: xét ảnh hưởng nồng độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học, Giáo án hóa học 10 bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay