Giáo án hóa học 10 bài 34 Luyện tập oxi lưu huỳnh

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:13

Giáo án hóa học 10 bài 34 Luyện tập oxi lưu huỳnh . Giáo án hóa học 10 bài 34 Luyện tập oxi lưu huỳnh . Giáo án hóa học 10 bài 34 Luyện tập oxi lưu huỳnh Giáo án hóa học 10 bài 34 Luyện tập oxi lưu huỳnh . Tuần 30 (Từ 23/3/2015 đến 28/3/2015) Ngày soạn: 15/3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 59 BÀI 34: LUYỆN TẬP OXI - LƯU HUỲNH I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Oxi lưu huỳnh nguyên tố phi kim có tính oxi hố mạnh oxi chất oxi hoá mạnh lưu huỳnh - Hai dạng thù hình nguyên tố oxi oxi O2 ozon O3 - Hai dạng thù hình nguyên tố lưu huỳnh HS hiểu: - Mối quan hệ cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hố ngun tố với tính chất hố học oxi, lưu huỳnh - Tính chất hố học hợp chất lưu huỳnh phụ thuộc vào trạng thái số oxi hoá nguyên tố lưu huỳnh hợp chất Kỹ - Giải thích tượng thực tế liên quan đến tính chất lưu huỳnh hợp chất - Viết cấu hình electron nguyên tử O S - Giải tập định tính định lượng hợp chất lưu huỳnh Phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh ôn lại kiến thức làm tập SGK III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Giảng Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết A-KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG I – Cấu tạo tác dụng oxi lưu huỳnh GV kẻ bảng yêu cầu học sinh điền thông tin vào bảng GV hỏi: Từ đặt điểm cấu tạo giá trị độ âm điện oxi lưu huỳnh Em hãy suy tính chất hố học chúng? HS Dựa đặt điểm cấu tạo giá trị độ âm điện oxi lưu huỳnh, suy tính chất hố học chúng Oxi Lưu huỳnh Cấu hình e Vị trí Độ âm điện Số oxi hóa Tính chất hóa học đơn chất Oxi Cấu hình e O (Z = 8): 1s22s22p4 Vị trí Chu kì 2, nhóm VIA Độ âm điện 3,44 Số oxi hóa -2, Tính chất hóa học O2: - tính oxi hóa mạnh đơn chất Lưu huỳnh S (Z = 16): 1s22s22p62s23p4 Chu kì 3, nhóm VIA 2,58 -2, 0, _4, +4 S: - tính oxi hóa - tính khử Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết GV Cho HS nêu hợp chất lưu II – Tính chất hợp chất lưu huỳnh học? Dựa vào thành phân tử huỳnh số oxi hoá lưu huỳnh hợp chất Em nêu tính chất hố học chúng? Viết phương trình phản ứng minh hoạ? HS Dựa vào thành phân tử số oxi hố lưu huỳnh nêu tính chất hoá học H2S, SO2, SO3, H2SO4 GV yêu cầu Hs điền thơng tin vào bảng Viết phương trình phản ứng minh hoạ HS bổ sung kiến thức vào bảng sau: Tính chất hố học O2 S H2S SO2 SO3 H2SO4 -Tính axit X -Tính oxit axit -Tính oxi hố X -Tính khử X X Hoạt động GV - HS Hoạt động 2: Luyện tập GV Cho HS vận dụng kiến thức vừa nêu vào làm bai tập 1, 2, 3, 4, 5, SGK GV nhận xét t0 t0 X X X X X X X X Nội dung B-BÀI TẬP BT1: D BT2: 1C; 2B BT3: H2S: S có số oxh -2, mức oxi hố thấp H2SO4: S có số oxh +6, mức oxi hố cao BT4: Có phương pháp 1) Fe + S  FeS FeS + H2SO4  FeSO4 + H2S 2) Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 H2 + S  H2S BT5: Nhận biết H2S, SO2, O2: - Dùng tàn đóm đỏ để nhận biết O2 - Còn bình H2S SO2 mang đốt, khí cháy H2S, khơng cháy SO2 BT6: Phân biệt HCl, H2SO3, H2SO4: - Dùng BaCl2: Lấy dung dịch axit cho vào ống nghiệm Nhỏ dd BaCl2 vào ống nghiệm, ống có kết tủa trắng H2SO3 H2SO4 => nhận HCl Nhỏ dd HCl vào kết tủa, kết tủa tan BaSO3, không tan BaSO4=> nhận H2SO3 H2SO4 Củng cố Nhắc lại tính chất oxi, lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh Hướng dẫn nhà - Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm dạy: Tuần 30 (Từ 23/3/2015 đến 28/3/2015) Ngày soạn: 15/3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 60 LUYỆN TẬP OXI - LƯU HUỲNH (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Oxi lưu huỳnh nguyên tố phi kim có tính oxi hố mạnh oxi chất oxi hoá mạnh lưu huỳnh HS hiểu: - Mối quan hệ cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hoá nguyên tố với tính chất hố học oxi, lưu huỳnh - Tính chất hoá học hợp chất lưu huỳnh phụ thuộc vào trạng thái số oxi hoá nguyên tố lưu huỳnh hợp chất Kỹ - Giải thích tượng thực tế liên quan đến tính chất lưu huỳnh hợp chất - Viết cấu hình electron ngun tử O S - Giải tập định tính định lượng hợp chất lưu huỳnh Phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước mới, làm trước tập sách giáo khoa III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Giảng Hoạt động GV - HS Nội dung Bài tập SGK GV Hướng dẫn HS làm tập SGK - Viết PTPƯ xảy - Xác định khí tạo thành - Dựa vao PTPƯ lập hệ phương trình (một phương trình theo số mol khí phương trình theo khối lượng hỗn hợp) - Giải hệ phương trình xác định khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu BT1: Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại Mg Al tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư, thu 8,96 lit khí (đktc) a) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần dùng Giải: Hướng dẫn: Phương trình: Làm tương tự tập trước Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 Đặt nMg = x mol; nAl = y mol Có hệ: 24x + 27y = 7,8 nH2 = x + BT2: Cho 10,7 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al Cu vào dung dịch H2SO4 lỗng thấy có 7,84 lit khí (đktc) 3,2 gam chất rắn khơng tan a) Viết phương trình hố học phản ứng xảy b) Tính % khối lượng chất hỗn hợp c) Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M tối thiểu cần dùng y = 0,4 giải được: x, y Phương trình phản ứng Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 Cu + H2SO4  không phản ứng => Chất rắn không tan Cu => mCu = 3,2 gam Đặt nMg = x mol; nAl = y mol Có hệ: 24x + 27y = 10,7 – 3,2 nH2 = x + y = 0,35 giải được: x, y Củng cố Khái quát lại tính chất oxi, lưu huỳnh, phương pháp dự đốn tính chất hố học dựa vào độ âm điện mức oxi hoá Hướng dẫn nhà - Học làm BT7, SGK, làm thêm BT SBT - Ôn tập kỹ nội dung kiến thức tập chương, chuẩn bị cho kiểm tra 45 phút BT1: Phân biệt dung dịch sau: Na2SO4, NaCl, H2SO4, H2SO4, HCl BT2: Viết phương trình hố học điều chế CuSO4 BT3: Hoàn thành chuỗi phản ứng: FeSO4 FeCl2 Fe Fe2(SO4)3 FeCl3 BT4: Cho 15,2 gam hỗn hợp oxit FeO MgO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 39,2 gam muối a) Viết phương trình hố học xảy b) Tính khối lượng oxit c) Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần dùng BT5: Cho hỗn hợp Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch H 2SO4 lỗng dư thu 11,2 lit khí (đktc) có 6,4 gam chất rắn khơng tan Cũng lượng hỗn hợp cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 15,68 lit khí SO2 Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp Rút kinh nghiệm dạy: ... đầu dạy: …………………… Tiết 60 LUYỆN TẬP OXI - LƯU HUỲNH (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Oxi lưu huỳnh nguyên tố phi kim có tính oxi hố mạnh oxi chất oxi hoá mạnh lưu huỳnh HS hiểu: - Mối quan... đặt điểm cấu tạo giá trị độ âm điện oxi lưu huỳnh, suy tính chất hố học chúng Oxi Lưu huỳnh Cấu hình e Vị trí Độ âm điện Số oxi hóa Tính chất hóa học đơn chất Oxi Cấu hình e O (Z = 8): 1s22s22p4... nguyên tử, độ âm điện, số oxi hố ngun tố với tính chất hố học oxi, lưu huỳnh - Tính chất hố học hợp chất lưu huỳnh phụ thuộc vào trạng thái số oxi hoá nguyên tố lưu huỳnh hợp chất Kỹ - Giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 34 Luyện tập oxi lưu huỳnh, Giáo án hóa học 10 bài 34 Luyện tập oxi lưu huỳnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay