Giáo án hóa học 10 bài 32 Hidrosunfua lưu huỳnh đioxit lưu huỳnh trioxit

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 18:08

Giáo án hóa học 10 bài 32 Hidrosunfua lưu huỳnh đioxit lưu huỳnh trioxit . Giáo án hóa học 10 bài 32 Hidrosunfua lưu huỳnh đioxit lưu huỳnh trioxit . Giáo án hóa học 10 bài 32 Hidrosunfua lưu huỳnh đioxit lưu huỳnh trioxit Tuần 28 (Từ 9/3/2015 đến 14/3/2015) Ngày soạn: 1/3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 55 BÀI 32: HIDRO SUNFUA LƯU HUỲNH DIOXIT LƯU HUỲNH TRIOXIT I MỤC TIÊU Kiến thức - Hs nêu đơpch tính chất vật lý tính chất hố học H2S, SO2, SO3 - HS nêu giống khác tính chất chất - HS giải thích nguyên nhân tính khử mạnh H 2S, tính oxi hố SO3 tính oxi hố, tính khử SO2 Kỹ HS viết phản ứng hố học thể hiến tính chất H2S, SO2, SO3 Phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Tính chất hố học lưu huỳnh? Lấy thí dụ chứng minh Giảng Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu tính chất vật lí hidrosunfua A – Hidro sunfua I Tính chất vật lý GV y/c HS tính tỉ khối H2S so - Hidro sunfua (H2S) chất khí, với khơng khí, từ suy H2S nặng khơng màu, mùi trứng thối độc hay nhẹ khơng khí? HS lên bảng tính tỉ khối trả lời dH2S/kk = 34/29  1,17 => H2S nặng khơng khí 1,17 lần GV bổ sung tính chất vật lý H2S - H2S tan nước Hoạt động 2:Tìm hiểu tính chất hóa học hidrosunfua II Tính chất hố học GV: khí H2S (hidro sunfua) tan Tính axit yếu nước tạo thành dung dịch axit yếu, axit sunfuhidric (H2S) GV viết phản ứng hoá học H2S với NaOH theo tỉ lệ - tác dụng với bazơ => tạo loại - tỉ lệ 1:1 muối: muối sunfua (S2-) - muối trung hoà muối hidrosunfua (HS-) H2S + NaOH  NaHS + H2O Natri hidrosunfua (muối axit) – muối axit - tỉ lệ 1:2 H2S + 2NaOH  Na2S + 2H2O Natrisunfua (muối trung hoà) Phản ứng H2S với dung dịch GV: H2S axit lần axit kiềm: cho loại muối tuỳ theo tỉ lệ H2S + NaOH  NaHS + 2H2O Muối hidrosunfua H2S + 2NaOH  Na2S + 2H2O VD: Xác định muối tạo thành Muối sunfua trung hoà nOH trường hợp sau: a) Dẫn 2,24 lit H2S vào 200 ml dung n SO dịch NaOH 0,5M b) Dẫn 3,36 lit H2S vào 200 ml dung HSS2dịch NaOH 1,5M muối muối muối b) Dẫn 4,48 lit H2S vào 300 ml dung dịch NaOH 2M Tính khử mạnh GV y/c HS xác định số oxi hóa S H2S HS trả lời: -2 Các mức oxi hoá: -2, 0, +4, +6 Các mức oxi hoá S? GV: từ mức oxi hoá S đơn chất hợp chất dự đốn tính chất hố học H2S? HS: H2S có tính khử, số oxi hố S tăng từ -2 lên 0, +4 +6 H2S + O2 (thiếu)  H2O + S Gv y/c HS lấy ví dụ phản ứng H2S + O2 (dư)  H2O + SO2 H2S với chất oxi hoá O2 GV: H2S tác dụng với oxi khơng khí tạo thành S => dung dịch H2S để lâu khơng khí bị vẩn đục màu vàng GV lấy thêm ví dụ phản ứng H2S 3H2S + H2SO4 loãng  4S + 4H2O với H2SO4  H2S + 3H2SO4 đặc  4SO2 + 4H2O Hoạt động 3:Tìm hiểu trạng thái tự nhiên điều chế hidrosunfua III Trạng thái tự nhiên điều chế GV y/c HS nghiên cứu SGK cho biết trạng thái tự nhiên HS: nghiên cứu SGK trả lời GV đặt câu hỏi: Vì tự nhiên có nhiều nguồn phóng thải khí H2S lại khơng có tích tụ khí khơng khí? HS trả lời: Do H2S có tính khử nên bị oxi khơng khí oxi hố đến S - H2S khơng sản xuất công nghiệp 2H2S + O2  2H2O + 2S Vì H2S khơng sản xuất - Trong phòng thí nghiệm: muối cơng nghiệp? HS trả lời: H2S khơng có ứng dụng sunfua + axit 2HCl + FeS  FeCl2 + H2S Nêu phương pháp điều chế H2S Hoạt động 4: Tìm hiểu thêm vê cách nhận biết khí H2S GV lưu ý tính tan muối sunfua: IV Nhận biết - muối sunfua kim loại kiềm, PbS, CuS không tan axit amoni: tan nước 2HCl + CuS  không phản ứng - muối sunfua kim loại Mn : Ngược lại: không tan nước tan CuCl2 + H2S  CuS + 2HCl axit đen - muối sunfua kim loại Sn : => nhận H2S nhờ dung dịch muối không tan nước không tan Cu2+ Pb2+ axit Củng cố Tính chất hố học H2S tính axit yếu tính khử mạnh ? Vì bị cảm, người ta thường dùng đồ vật bạc để đánh gió Miếng bạc sau đánh xong thường có màu đen xám? Giải thích: Khi bị cảm, thể người tích tụ lượng khí H 2S tương đối cao Chính lượng H2S làm cho thể mệt mỏi Khi ta dùng Ag để đánh gió, Ag tác dụng với khí H 2S, làm giảm lượng H2S thể dần hết bệnh Miếng Ag sau đánh gió có màu đen xám màu bạc sunfua Ag2S 4Ag + 2H2S + O2  2Ag2S + 2H2O HS chữa BT3 – SGK (Tr.138) ptpứ: H2S + 4Cl2 + 4H2O  H2SO4 + 8HCl => H2S chất khử, Cl2 chất oxi hoá => Đáp án A Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm dạy: Tuần 28 (Từ 9/3/2015 đến 14/3/2015) Ngày soạn: 1/3/2015 Ngày bắt đầu dạy: …………………… Tiết 56 HIDRO SUNFUA LƯU HUỲNH DIOXIT LƯU HUỲNH TRIOXIT (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Tính chất vật lý tính chất hố học H2S, SO2, SO3 - Sự giống khác tính chất chất HS hiểu: - Ngun nhân tính oxi hố SO3 tính oxi hố, tính khử SO2 Kỹ Rèn luyện kỹ viết phản ứng hố học thể hiến tính chất H 2S, SO2, SO3 Phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực giải vấn đề Tình cảm, thái độ - Có lòng u thích mơn - Có thái độ nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hố học H2S Lấy thí dụ minh hoạ Giảng Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu lưu huỳnh đioxit B – Lưu huỳnh dioxit I Tính chất vật lý GV y/c HS tính tỉ khối SO2 so - Lưu huỳnh dioxit (SO2) (khí với khơng khí, từ suy SO2 nặng sunfurơ) chất khí, khơng màu, hay nhẹ khơng khí lần? mùi hắc, độc HS lên bảng tính tỉ khối trả lời dSO2/kk = 64/29  2,2 GV bổ sung tính chất vật lý H2S => SO2 nặng khơng khí 2,2 lần SO2 tan nhiều nước GV: oxit axit? HS: oxit axit tan nước tạo thành dung dịch axit GV: khí SO2 tan nước tạo thành dung dịch axit sunfurơ GV: H2SO3 axit yếu (mạnh axit sunfuhidric axit cacbonic) axit không bền, bị phân huỷ thành SO2 H2O GV: H2SO3 axit lần axit GV y/c HS viết phản ứng hoá học H2SO3 với NaOH VD: (BT10-SGK Tr.139) Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng II Tính chất hố học SO2 oxit axit SO2 + H2O  H2SO3 H2SO3 + NaOH  NaHSO3 + H2O H2SO3 + 2NaOH  Na2SO3 + 2H2O - tác dụng với bazơ => tạo loại muối: muối sunfit (SO32-) muối hidrosunfit (HSO3-) Phản ứng SO2 với dung dịch kiềm: cho loại muối tuỳ theo tỉ lệ SO2 + NaOH  NaHSO3 Muối hidrosunfit SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O Muối sunfit trung hoà nOH  n SO 2 HSO3SO322 muối muối GV y/c HS xác định số oxh S muối SO2 chất khử chất oxi SO2 dự đốn tính chất hố học hố SO2? HS: SO2 có tính khử, số oxi hố S tăng từ +4 lên +6, SO2 có a) SO2 chất khử tính oxi hố, số oxi hố S SO2 chất khử tác dụng với có giảm từ +4 xuống hoăc -2 tính oxi hố mạnh GV y/c HS lấy ví dụ phản ứng SO2 + Br2 + H2O  H2SO4 + HBr SO2 với chất oxi hoá Br2 xác định số oxi hoá nguyên tố thay đổi b) SO2 chất oxi hoá phản ứng SO2 chất oxi hoá tác dụng với GV y/c HS viết pthh phản ứng chất có tính khử mạnh SO2 với H2S xác định số oxi hoá H2S + SO2  H2O + S S phản ứng, từ cho biết vai trò chất phản ứng III Ứng dụng điều chế SO2 Ứng dụng GV y/c HS nghiên cứu SGK cho SGK biết ứng dụng phương pháp điều chế Điều chế SO2 SO2 PTN công - Trong PTN: nghiệp Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2SO3 HS: nghiên cứu SGK trả lời - Trong CN: đốt S quặng pirit sắt: 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2 Hoạt động 2: Tìm hiểu lưu huỳnh trioxit C – Lưu huỳnh trioxit GV thông báo tính chất SO3 I Tính chất SO3 chất lỏng, không màu, tan vô hạn nước axit sunfuric SO3 oxit axit, tác dụng mạnh GV y.c HS xác định số oxh S với nước tạo thành axit sunfuric SO3 nhận xét SO3 có tính oxh hay SO3 + H2O  H2SO4 tính khử? GV: tc SO3 học SO3 tác dụng với dung dịch bazơ phần axit H2SO4 đặc => nghiên cứu oxit bazơ tạo thành muối sunfat sau số oxh: +6 => SO3 có tính oxh mạnh II Ứng dụng GV y/c HS nghiên cứu SGK cho SGK biết ứng dụng phương pháp điều chế SO2 PTN công nghiệp Củng cố HS chữa BT1 – SGK (Tr.138) Xác định vai trò SO2 phản ứng SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4 (1) SO2 + 2H2S  3S + 2H2O (2) Trả lời: Phản ứng (1): SO2 chất khử, Br2 chất oxi hoá Phản ứng (2): SO2 chất oxi hoá, H2S chất khử Hướng dẫn nhà Học làm BT SGK Rút kinh nghiệm dạy: ... Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu lưu huỳnh đioxit B – Lưu huỳnh dioxit I Tính chất vật lý GV y/c HS tính tỉ khối SO2 so - Lưu huỳnh dioxit (SO2) (khí với khơng khí, từ suy SO2... bắt đầu dạy: …………………… Tiết 56 HIDRO SUNFUA LƯU HUỲNH DIOXIT LƯU HUỲNH TRIOXIT (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Tính chất vật lý tính chất hố học H2S, SO2, SO3 - Sự giống khác tính chất... Trong CN: đốt S quặng pirit sắt: 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2 Hoạt động 2: Tìm hiểu lưu huỳnh trioxit C – Lưu huỳnh trioxit GV thơng báo tính chất SO3 I Tính chất SO3 chất lỏng, khơng màu, tan vô
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 bài 32 Hidrosunfua lưu huỳnh đioxit lưu huỳnh trioxit, Giáo án hóa học 10 bài 32 Hidrosunfua lưu huỳnh đioxit lưu huỳnh trioxit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay