Chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía bắc nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn hiện nay

179 26 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 17:56

Trước thực trạng chất lượng TCCSĐ, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, trướcsự diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới đòi hỏi phải tiếptục nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCNDLào để đủ sức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nông thôncác tỉnh trên địa bàn trong tình hình mới HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH KHAM PHOUY CHAN THA VA DY CHấT LƯợNG Tổ CHứC Sở ĐảNG NÔNG THÔN CáC TỉNH PHíA BắC CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO GIAI ĐOạN HIệN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC HÀ NỘI - 2019 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH KHAM PHOUY CHAN THA VA DY CHấT LƯợNG Tổ CHứC Sở ĐảNG NÔNG THÔN CáC TỉNH PHíA BắC CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO GIAI ĐOạN HIệN NAY LUN N TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC Mã số: 62 31 02 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐẶNG ĐÌNH PHƯ PGS.TS LÊ VĂN CƢỜNG HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn luận án bảo đảm độ tin cậy, xác, trung thực trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án KHAM PHOUY CHAN THA VA DY MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu tác giả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 1.3 Khái qt kết nghiên cứu vấn đề luận án tập trung nghiên cứu 6 14 29 Chƣơng 2: CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG NÔNG THƠN CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Khái quát nông thôn chức năng, nhiệm vụ, vai trò, đặc điểm tổ chức sở đảng nơng thơn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2.2 Chất lượng tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng nơng thơn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 33 33 56 Chƣơng 3: CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG NÔNG THÔN CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO -THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 73 3.1 Thực trạng chất lượng tổ chức sở đảng nơng thơn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (từ năm 2010 đến nay) 3.2 Nguyên nhân vấn đề đặt 73 97 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG NƠNG THƠN CÁC TỈNH PHÍA BẮC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.1 Những yếu tố tác động, mục tiêu, phương hướng nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng nông thôn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2025 4.2 Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng nông thơn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2025 KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 110 110 116 149 151 152 164 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BBTTW : Ban Bí thư Trung ương BCHTW : Ban Chấp hành Trung ương BCT : Bộ Chính trị CHDCND : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa MTLXDĐN : Mặt trận Lào xây dựng đất nước NDCM : Nhân dân cách mạng TCCSĐ : Tổ chức sở đảng TTATXH : Trật tự an toàn xã hội XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC ĐỒ Trang đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 44 đồ 2.2: Mô hình tổ chức đảng địa phương sở 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổ chức sở đảng (TCCSĐ) nông thôn tỉnh phía Bắc Cộng hồ Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tảng Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào, hạt nhân trị sở Sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh bản, cụm tỉnh phía Bắc CHDCND Lào, phụ thuộc định vào lực lãnh đạo sức chiến đấu TCCSĐ nông thôn Chất lượng TCCSĐ yếu tố định lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng nông thôn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào Nâng cao chất lượngTCCSĐ nơng thôn điều kiện then chốt, định nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH,HĐH) nơng nghiệp, nơng thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào Điều kiện địa lý tự nhiên, KT-XH tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đòi hỏi phải nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng nông thôn Thực trạng chất lượng TCCSĐ nơng thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đặt nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu giải Trong công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng củng cố tổ chức sở Đảng bản, cụm phải coi nội dung quan trọng hàng đầu tiến hành thường xuyên Quan tâm xây dựng củng cố tổ chức sở đảng bản, cụm địa phương nội dung quan trọng công tác xây dựng Đảng Các tổ chức sở Đảng bản, cụm vùng nơng thơn tỉnh phía bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giữ vai trò quan trọng việc phát huy quyền làm chủ nhân dân, nơi thể ý chí nguyện vọng nhân dân cách toàn diện trực tiếp lĩnh vực đời sống xã hội Vì vậy, việc xây dựng củng cố tổ chức sở Đảng bản, cụm tỉnh phía bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nội dung quan quan trọng công tác xây dựng Đảng Các bản, cụm nông thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào Cơng đổi Đảng NDCM Lào khởi xướng lãnh đạo thực chất cách mạng lớn triển khai sâu rộng khắp nước Hiện nay, tỉnh phía Bắc CHDCND Lào bao gồm: Tỉnh Bo Kẹo, Luông Năm Thà, Phông Sa Ly, U Đôm Xay, Hua Phăn, Xiêng Khoang, Luông Pra Bang, Xay Nha Bu Ly, số tỉnh trung tâm du lịch lớn đất nước với nhiều tiềm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào bước vào thời kỳ sức thực nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, công nghiệp hóa, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng,… triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia tỉnh địa bàn Trong năm qua, quán triệt quan điểm đạo Đảng NDCM Lào, cấp ủy đảng từ tỉnh đến sở tập trung đạo, xây dựng củng cố TCCSĐ nông thơn ngày vững mạnh Từ tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu TCCSĐ nông thôn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương, sở Tuy nhiên việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ nơng thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm, ảnh hưởng không nhỏ đến thực nhiệm vụ trị Cụ thể số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ TCCSĐ, vai trò, chức chi chi ủy Một số cấp ủy đảng đảng bộ, chi chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo tổ chức hệ thống trị Cơng tác xây dựng đảng nói chung, cơng tác đảng viên củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ nói riêng nhiều TCCSĐ mang tính hình thức, chưa thực chất Chất lượng hiệu công tác kiểm tra giám sát Đảng chưa cao, việc thực công tác tổ chức kỷ luật đảng số nơi số thời điểm bị buông lỏng Công tác quản lý đảng viên số đảng bộ, chi lỏng lẻo, nặng quản lý thông qua hồ sơ, lý lịch mà chưa trọng quản lý mặt hoạt động khác như: phẩm chất, đạo đức lối sống, sinh hoạt, quan hệ với dân Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng số TCCSĐ chưa thường xuyên chưa nghiêm túc Chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi chưa cao, chưa phát huy tính lãnh đạo, tính giáo dục tính chiến đấu sinh hoạt đảng Một phận đảng viên biểu ngại khó, ngại khổ, lười học tập, lười suy nghĩ; thiếu chủ động sáng tạo công tác học tập; thiếu rèn luyện tu dưỡng tư tưởng, đạo đức chuyên mơn, nghiệp vụ, tư tưởng trung bình chủ nghĩa Việc tổng kết, đánh giá hạn chế, vướng mắc tổ chức mơ hình sở Đảng vùng nơng thơn chậm, hiệu chưa đạt kỳ vọng Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác xây dựng Đảng đảng bản, cụm tỉnh phía Bắc CHDCND Lào bộc lộ số vấn đề cần quan tâm như: việc đánh giá chất lượng TCCSĐ năm đảng bản, cụm sài, nặng hình thức, khơng thực chất; tình trạng "thơn, trắng đảng viên" sinh hoạt "chi ghép" Đây nguyên nhân dẫn đến việc chưa kịp thời đưa giải pháp nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCSĐ sát với thực tế Tình hình phát triển kinh tế, đời sống xã hội nơng thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào diễn biến phức tạp, số loại tội phạm xu hướng gia tăng số lượng hình thức hoạt động Nhiệm vụ bảo vệ trị nội TCCSĐ nơng thơn khó khăn nặng nề hết Trước thực trạng chất lượng TCCSĐ, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, trước diễn biến phức tạp tình hình nước giới đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào để đủ sức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn tỉnh địa bàn tình hình Cần có, nghiên cứu sâu sắc mặt lý luận thực tiễn, từ đó, đề xuất giải pháp hiệu nhằm nâng cao chất lượng tổ chức sở Đảng vùng nông thôn đặc biệt bạn cụm tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Vì tác giả chọn đề tài "Chất lượng tổ chức sở đảng nông thơn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn nay" Mục đích nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn chất lượng TCCSĐ nơng thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào, luận án đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đến năm 2025 2.2 Nhiệm vụ luận án Chất lượng tổ chức sở đảng tỉnh phía Bắc CHDCND Lào giai đoagn Để thực tốt mục đích nêu trên, luận án nhiệm vụ sau: - Khảo cứu cơng trình khoa học tiêu biểu nâng cao chất lượng tổ chức sở Đảng - Phân tích, khái quát làm sáng tỏ vấn đề lý luận chất lượng TCCSĐ nơng thơn tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào giai đoạn - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng TCCSĐ nơng thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào từ năm 2010 đến nay, xác định nguyên nhân thực trạng vấn đề đặt - Nêu phương hướng đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng TCCSĐ nơng thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đến năm 2025 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu chất lượng TCCSĐ nông thôn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu chất lượng TCCSĐ nơng thơn tỉnh phía Bắc CHDCND Lào, thời gian điều tra, khảo sát thực tiễn từ năm 2010 đến nay; phương hướng giải pháp đề xuất luận án giá trị đến năm 2025 sở lý luận, thực tiễn phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 sở lý luận Luận án nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản; quan 159 87 Ban Tổ chức Trung ương (1999), Quy định số 11/BTCTW tiêu chuẩn chi vững mạnh biết lãnh đạo toàn diện, Viêng Chăn 88 Ban Tổ chức Trung ương (2007), Văn kiện Hội nghị, Tổng kết công tác tổ chức, xây dựng đảng- cán bộ, toàn quốc năm 2007, Viêng Chăn 89 Ban Tổ chức Trung ương (2010), Truyền thống 55 năm việc tổ chức Đảng, sống nhiệp vĩ đại Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản vĩ nhân nước Lào, Viêng Chăn 90 Ban Tổ chức Trung ương (2010), Cuộc sống nghiệp vĩ đại Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản vĩ nhân nước Lào, Viêng Chăn 91 Ban Tổ chức Trung ương (2012), Nội dung quan trọng Đại hội tổ chức nước lần thứ IX, Viêng Chăn 92 Ban Tổ chức Trung ương (2012), Hướng dẫn số 68/BTC-TW ngày 06/02/2012 tổ chức thực quy định Ban Chấp hành Trung ương số 01/BCH-TW ngày 05/01/2012 tổ chức thực Điều lệ Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ IX, Viêng Chăn 93 Ban Tổ chức Trung ương (2012), Hướng dẫn số 126/BTC-TW, ngày 26/09/2012 đổi nội dung, biện pháp, quy trình, sinh hoạt chi bộ, Viêng Chăn 94 Ban Tổ chức Trung ương (2016), Văn kiện hội nghị tổng kết công tác tổ chức, xây dựng đảng - cán toàn quốc, xây dựng Đảng tổ chức năm 2016, Viêng Chăn 95 Ban Tổ chức Trung ương (2018), Hướng dẫn số 291/ BTCW, ngày 26/04/2018; thực Quy định số 01/QĐ-BCT, ngày 03/01/2018 tăng cường xây Đảng vững mạnh cấp từ Trung ương xuống sở, Viêng Chăn 96 Ban Tổ chức Trung ương (2018), Hướng dẫn số 292/ BTCW, ngày 26/04/2018, thực Quy định số 030/QĐ-BCT, ngày 03/01/2018 viềc tiêu chuẩn cán bọ lãnh đạo- quản lý, Viêng Chăn 97 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Luông Pra Bang (2017), Báo cáo tổng kết tổ chức thực công tác tổ chức xây dựng đảng - cán năm 2011- 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018- 2020, Luông Pra Bang 160 98 Ban Tổ chức Tỉnh ủy U Đôm Xay (2017), Báo cáo tổng kết tổ chức thực công tác tổ chức xây dựng đảng - cán năm 2011- 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018- 2020, U Đôm Xay 99 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Xay Nha Bu Ly (2017), Báo cáo tổng kết đánh giá kết tổ chức thực công tác tổ chức xây dương Đảng - cán năm 2011-2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018-2020, Xay Nha Bu Ly 100 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Xiêng Khoảng (2017), Báo cáo tổng kết đánh giá, kết công tác đảng - cán năm (2011-2017) phương hướng nhiệm vụ năm (2018-2020), Xiêng Khoảng 101 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hua Phăn (2017), Báo cáo tổng kết, đánh giá, kết tổ chức thực công tác tổ chức xây dựng đảng - cán năm (2011-2017) phương hướng, nhiệm vụ năm (2018-2020), Hua Phăn 102 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bo Kẹo (2017), Báo cáo tổng kết, đánh giá kết tổ chức thực công tác tổ chức xây dựng đảng - cán năm (20112017) phương hướng, nhiệm vụ năm (2018-2020), Bo Kẹo 103 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Luông Năm Tha (2017), Báo cáo tổng kết, đánh giá kết tổ chức thực công tác tổ chức xây dựng đảng - cán năm (2011-2017) phương hướng, nhiệm vụ năm (2018-2020), Luông Năm Tha 104 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phong Sa Lỳ (2017), Báo cáo tổng kết, đánh giá kết tổ chức thực công tác tổ chức xây dựng đảng - cán năm (20112017) phương hướng, nhiệm vụ năm (2018-2020), Phong Sa Lỳ 105 Bộ Chính trị (1996), Chỉ thị số 11/BCT tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy việc củng cố, xây dựng tổ chức sở đảng vững mạnh, biết lãnh đạo toàn diện, Viêng Chăn 106 Bộ Chính trị (1996), Quy định số 06/QĐ-BCT Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 05/03/1996, Viêng Chăn 107 Bộ Chính trị (2004), Quy định số 02/ QĐ- BCT, ngày 20 /04/2004 kiểm tra, giám sát, chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên, Viêng Chăn 161 108 Bộ Chính trị (2013), Quy định số 07/QĐ-BCT, ngày 15/02/2013 tổ chức sở đảng Đảng cấp từ Trung ương xuống sở, Viêng Chăn 109 Bộ Chính trị (2018), Chỉ thị số 01/QĐ-BCT, ngày 03/01/2018 tăng cường xây Đảng vững mạnh cấp từ Trung ương xuống sở, Viêng Chăn 110 Bộ Chính trị (2018), Quyết định số 030/QĐ-BCT, ngày 03/01/2018 viềc tiêu chuẩn cán bọ lãnh đạo- quản lý, Viêng Chăn 111 Bộ Chính trị (2018), Quyết định số 031/QĐ-BCT, ngày 03/01/2018 viềc quản lý cán cấp, Viêng Chăn 112 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2015), Báo cáo tổng kết công tác quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2011-2015 quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2016 - 2020 tỉnh phía Bắc, Viêng Chăn 113 Bộ Nội vụ (2001), Quy định số 674/BNV ngày 27/04/2001 tổ chức hoạt động Bí thư, Chủ tịch bản, làng, Viêng Chăn 114 Bun Thong Chít Ma Ny (2016), "Phấn đấu làm cho cơng tác kiểm tra cách tích cực Đảng Nhân dân cách mạng Lào", Tạp chí A Lun May, (10) 115 Cay Xỏn Phôm Vi Hản (1984), Bài phát biểu trước Hội nghị cơng tác tổ chức tồn quốc lần thứ 6, Nxb Viêng Chăn, Lào 116 Cay Xỏn Phôm Vi Hản (1985), Tuyển tập, Tập 1, Nxb Viêng Chăn, Lào 117 Cay Xỏn Phôm Vi Hản (1997), Tuyển tập, Tập 3, Nxb Viêng Chăn, Lào 118 Chăn Sy Phô Sy Khăm (2016), "Quan tâm xây dựng Đảng, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức phong cách lãnh đạo", Tạp chí A Lun May, (10) 119 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2001), Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu tồn quốc (khóa VII), Nxb Thủ đô Viêng Chăn, Lào 120 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2006), Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu tồn quốc (khóa VIII), Nxb Thủ Viêng Chăn, Lào 121 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Quân đội nhân dân, Lào 162 122 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Điều lệ đảng Đại hội đại biểu tồn quốc (khóa IX), Nxb Thanh niên, Lào 123 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Viêng Chăn, Lào 124 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2016), Điều lệ đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Viêng Chăn, Lào 125 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Thủ đô Viêng Chăn, Lào 126 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2016), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh phía Bắc Lào, Nxb Thủ Viêng Chăn, Lào 127 Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào (2015), Về chức vai trò tổ chức sở đảng cấp, Viêng Chăn 128 Hum Phăn phủ Khêm Phon (2013), "Nâng cao chất lượng lãnh đạo cấp ủy cấp xây dựng củng cố tổ chức sở đảng", Tạp chí Kiểm tra Lào, (8), tr.29 129 Koong Toong Phơng Vị Chít (2011), "Xây dựng tổ chức sở đảng gắn với xây dựng đơn vị sở vững mạnh toàn diện Bộ An ninh", Tạp chí Lý luận Chính trị - Hành chính, (01), tr.34-37 130 Sở Kế hoạch tỉnh phía Bắc Lào (2016), Báo cáo tổng kết, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm (2011- 2015) kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội (2016- 2020), Viêng Chăn 131 Sở Nội vụ tỉnh Phía Bắc (2015), Báo cáo tổng kết năm 2010-2015 phương hướng 2016-2020 đánh giá cán sở nghành quan đơn vị, Viêng Chăn 132 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 15/6/2012 xây dựng đơn vị chiến lược, xây huyện đơn vị vững mạnh toàn diện, xây Bản đơn vị phát triển, Viêng Chăn 133 Tổng cục Chính trị Bộ An ninh (2011), Xây dựng tổ chức sở đảng vững mạnh kết hợp với xây dựng đơn vị sở vững mạnh toàn diện giai đoạn nay, Đề tài khoa học cấp Bộ, Viêng Chăn 163 134 Tổng cục Thống kê (2017), Niên giám thống kê năm 2017, Viêng Chăn 135 Trường Cao đẳng trị an ninh, Khoa Cơng tác trị (2010), Xây dựng TCCSĐ vững mạnh gắn với xây dựng vững mạnh toàn diện lực lượng an ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nay, Đề tài khoa học cấp khoa, Viêng Chăn 136 Trường Cao đẳng trị hành tỉnh Lng Pra Bang (2015), Đối tượng, phạm vi nhiên cứu đề tài là: xây dựng chi vững mạnh biết lãnh đạo tồn diện tỉnh Lng Phra Bang giai đoạn nay, Viêng Chăn 164 PHỤ LỤC Phụ lục MỘT SỐ CHỈ SỐSO SÁNH KHÍ HẬU VÙNG BẮC LÀO VỚI CÁC VÙNG KHÁC TRONG CẢ NƢỚC TT Các số Vùng Vùng Vùng Bắc Lào Trung Lào Nam Lào 0 Nhiệt độ trung bình hàng năm 20-21 C 20-22 C 25-260C Nhiệt độ tháng nóng 22-270C 28-290C 28-290C Nhiệt độ tháng lạnh 16-170C 18-18,50C 20-210C Nhiệt độ cao tuyệt đối 34-370C 40-420C 40-420C Lượng mưa trung bình năm 1500-1700mm 2000-3750mm 1000-2000mm Thời gian mùa mưa Tháng 5-10 Tháng 5-10 Tháng 4-9 Độ ẩm tương đối 82-84% 90-91% 78-80% Lượng nước bốc 750-850mm 450-550mm 800-1000mm Nguồn: [134] Phụ lục THỐNG KÊ SO SÁNH GIỮA DIỆN TÍCH RỪNG VÀ TỶ LỆ CHE PHỦ CỦA CÁC TỈNH BẮC LÀO TT Tỉnh Diện tích tồn Diện tích rừng Diện tích che tỉnh(km2) (hécta) phủ (%) Tỉnh Luông Pra Bang 16.875 4.140 24,53 Xay Nhạ Bu Ly 16.389 8.860 54,06 Xiêng Khoảng 14.751 5.200 35,25 Hủa Phăn 16.500 5.093 30,86 Phong Sa Lỳ 16.270 10.000 64,516 U Đôm Xay 15.370 8.300 66,40 Luông Nậm Tha 9.325 7.367 57,10 Bo kẹo 6.196 13.710 52,32 Nguồn: [134] 165 Phụ lục DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ PHÂN BỐ DÂN SỐ CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO 2017 TT Tỉnh Diện tích Dân số (km2) (ngƣời) Phân bố Tỷ lệ dân số bìnhquân sovớicả nƣớc ngƣời/km2 (%) Tỉnh Luông Pra Bang 16.875 454.000 26 6,48 Xay Nhạ Bu Ly 16.389 377.157 19 5,38 Xiêng Khoảng 14.751 242.274 16 3,46 Hủa Phăn 16.500 296.382 18 4,23 Phong Sa Lỳ 16.270 178.000 10 2,54 U Đôm Xay 15.370 307.600 20 4,39 Luông Nậm Tha 9.325 175.700 18 2,51 Bo kẹo 6.196 179.300 28 2,56 Tổng số bình quân 111.676 2.210.413 20 31,55 Nguồn: [134] Phụ lục ĐẢNG BỘ SỞ CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO TỪ NĂM 2011-2017 Đảng sở TT Tỉnh 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Tỉnh Luông Pra Bang 122 138 148 149 150 Xay Nhạ Bu Ly 66 72 77 86 86 Xiêng Khoảng 77 79 81 85 86 Hủa Phăn 116 127 135 127 127 U đôm Xay 71 76 78 90 94 Bo Kẹo 47 49 54 58 61 Luông Năm Tha 44 48 52 56 59 Phông Sa Ly 57 59 63 67 81 600 648 688 718 744 Tổng cộng Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] 166 Phụ lục PHÂN LOẠI CHI BỘ CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2011-2017) Năm 2010-2011 2012-2013 Phân T.s T.s % 2014-2015 % T.S % 2015-2016 2016-2017 T.s T.s % % loại chi Tổng số 8.896 9.832 9.520 10.224 10.640 chi dự 8.160 92 8.824 93 9.328 95 9.968 97 10.392 98 59 6.304 66 6.600 67 7.456 73 8.040 76 23 1.880 19 1.960 20 1.784 17 1.984 19 09 592 06 736 07 720 07 352 03 0,4 48 0,5 32 0,3 08 0,07 16 0,15 08 696 07 504 05 256 03 248 02 phân loại Xếp loại 5.235 mạnh toàn diện Xếploại 2.056 khámạnh Xếploại 832 trung bình Xếp loại 40 yếu Khơng 736 xếp loại Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] 167 Phụ lục PHÂN LOẠI CHI BỘ NƠNG THƠN CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2011-2017) Năm 2011-212 2013-2014 2014-2015 2015-2016 T.S T.S T.S T.S 2016-2017 Và tháng đầu năm 2018 Phân loại chi % % % % T.S % Tổng số chi 5.982 4.856 4.976 5.136 5.672 Đầunăm2018 6.017 dự phân 5.512 4.120 85 4.489 90 4.874 95 5.416 96 loại Xếp loại mạnh toàn 2.568 53 3.296 66 3.296 64 3.563 63 diện Xếp loại 1.424 30 745 15 1.042 20 1.432 25 93 Đầunăm2018 5.637 94 5.000 83,5 Đầunăm2018 5007 83,7 392 6,5 Đầunăm2018 mạnh 399 6,6 Xếp loại 104 1,7 trung 100 02 416 08 512 10 405 07 111 bình Xếp loại yếu 16 28 0,6 32 0,7 24 0,5 16 0,3 Đầunăm2018 23 248 Không đượcxếp Đầunăm2018 736 15 487 10 352 07 256 05 loại Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] Đầunăm2018 218 1,8 0,30 0,38 4,19 4,30 168 Phụ lục ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG ĐẢNG VIÊN (2011-2017) Nam Đánh giá chất lƣợng ĐV T/s Mạnh Dân tộc thiếu số tồn Khá mạnh Trung bình Kém Khơng đƣợc Thối hóa Là0 Lum Khơ Mu Lào Sủng diện T/s T/s Nữ T/s Nữ T/s Nữ T/s Nữ T/s Nữ T/s Nữ T/s Nữ T/s Nữ T/s Nữ 2011-2012 16080 4168 32654 5968 14250 2836 216 124 5100 470 00 00 38168 9828 27284 2988 8850 750 2013-2014 24475 5136 36189 6853 11983 1842 574 248 4230 146 12 03 28187 10306 30724 3242 8552 662 2014-2015 34666 7981 35994 6899 8683 1594 568 216 5648 162 13 03 46606 13053 29736 3122 9224 680 2015-2016 40790 10717 38959 6199 6405 596 530 88 2678 95 06 01 46645 13568 28872 3255 13848 873 2016-2017 42384 11374 41674 7086 8270 633 518 137 4158 1860 19 03 62266 17191 23297 2985 7453 917 Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] 169 Phụ lục ĐẢNG BỘ SỞ NÔNG THÔN KHU VỰC BẮC LÀO (2011-2017) TT Đảng sở nông thôn Tỉnh Tỉnh 2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Luông Pra 80 90 89 98 105 Bang Xay Nhạ Bu Ly 44 46 46 47 47 Xiêng Khoảng 19 22 24 28 28 Hủa Phăn 73 78 85 88 88 U đôm Xay 71 76 81 90 94 Luông Năm Tha 48 53 59 63 65 Bo Kẹo 47 47 58 61 63 Phong Sa Ly 58 62 68 73 76 440 474 510 548 566 Tổng cộng Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] Phụ lục CHI BỘ SỞ CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2011-2017) TT Chi sở Tỉnh 2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Tỉnh Luông Pra Bang 799 854 864 903 931 Xay Nhạ Bu Ly 825 873 886 910 1022 Xiêng Khoảng 819 863 887 926 953 Hủa Phăn 770 870 882 915 961 U đôm Xay 630 728 703 782 922 Luông Năm Tha 321 327 413 419 424 Bo Kẹo 320 395 405 454 478 Phong Sa Ly 558 592 608 613 624 5.042 5.502 5.648 5.922 6.315 Tổng cộng Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] 170 Phụ lục 10 CHI BỘ SỞ NÔNG THÔN CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2011-2017) Chi sở nơng thôn TT Tỉnh Tỉnh 2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Luông Pra 607 622 642 616 625 Bang Xay Nhạ Bu Ly 578 611 620 637 715 Xiêng Khoảng 573 604 621 648 667 Hủa Phăn 539 609 617 641 672 U đôm Xay 441 509 492 547 645 Luông Năm Tha 224 228 289 293 296 Bo Kẹo 143 150 162 174 191 Phong Sa Ly 390 414 425 429 436 3.495 3.747 3.868 3.985 3.532 Tổng cộng Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] Phụ lục 11 SỐ LƢỢNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNGĐẢNG VIÊN CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO Năm TCCSĐ Tổng số đảng viên 2011-2012 8.896 68.000 2013-2014 9.520 77.463 2014-2015 9.832 85.572 2015-2016 10.224 89.368 2016-2017 10.640 97.025 Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] 171 Phụ lục 12 CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ CHUYỂN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2011-2017) Năm Kết nạp đảng viên Chuyển đảng viên thức 2011-2012 10.216 4.616 2012-2013 11.568 5.352 2013-2014 12.416 4.464 2014-2015 15.936 4.528 2015-2016 16.120 5.600 2016-2017 16.808 5.792 Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] Phụ lục 13 PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN NỮ TRONG CÁC TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2017) Các ngành,kinh Tổng số TT Tỉnh sở doah L.L vũ trang T/C Tỉnh Luông Các Bản Cum huyện Các bản, cụm Nông thôn Nữ T/C Nữ T/C Nữ T/C Nữ Pra 19.957 3.884 9.306 2.507 2.377 538 8.274 839 Bang Xay Nhạ Bu Ly 13.967 3.061 7.655 2.020 2.875 389 3.437 652 Xiêng Khoảng 14.900 3.868 8.792 2.540 1.361 525 4.747 976 Hủa Phăn 14.300 2.895 5.543 1.787 2.624 282 6.133 826 U đôm Xay 14.019 2.754 5.414 1.432 1.792 368 6.813 958 Luông Năm Tha 5.440 794 2.136 257 1.874 198 430 339 Bo Kẹo 7.385 1.678 3.453 639 1.179 156 2.753 240 Phong Sa Ly 7.057 1.475 2.547 586 498 136 4.012 753 97.025 20.391 44.846 11.768 14.580 5.292 37.559 5.583 Tổng cộng Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] 172 Phụ lục 14 TRÌNH ĐỘ VĂN HĨA CỦA ĐẢNG VIÊN CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2017) TT Tổng số Tỉnh Cấp I T/C Nữ T/C Cấp II Nữ T/C Cấp III Nữ T/C Nữ Tỉnh Luông Pra Bang 19.957 3.884 6.322 727 4.254 790 9.381 2.367 Xay Nhạ Bu Ly 13967 3.061 2.729 487 3.685 1.010 7.553 2.117 Xiêng Khoảng 14.900 3.868 3.6251 537 4.724 1.325 6.925 2.006 Hủa Phăn 14.300 2.895 3.070 457 4.708 973 6.522 1.465 U đôm Xay 14.019 2.754 2.876 377 3.653 854 7.490 1.523 Luông Năm Tha 5.440 794 1.328 198 1.634 214 2.478 382 Bo Kẹo 7.385 1.678 2.011 216 1.790 340 3.581 699 Phong Sa Ly 7.057 1.457 1.875 273 2.347 487 2.835 697 97.025 20.391 23.827 3.272 26.795 5.993 46.774 11.256 Tổng Cộng Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] Phụ lục 15 THỐNG KÊ ĐỘ TUỔI CỦA ĐẢNG VIÊN CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2017) TT 18-39 năm Tỉnh 40-49 năm 50-59 năm T/C Nữ T/C Nữ T/C Nữ 60 năm trở lên T/C Nữ Tỉnh Luông Pra Bang 9.396 2077 5.892 1.157 3.410 516 1.259 134 Xay Nhạ Bu Ly 6.526 2.369 4.522 855 2.611 349 308 41 Xiêng Khoảng 6.455 1.872 4.539 1.197 2.795 657 1.111 142 Hủa Phăn 4.130 878 4.733 856 4.743 1.029 694 122 U đôm Xay 5.775 1.399 5.133 755 2.638 513 473 87 Luông Năm Tha 1.964 320 1.914 281 1.221 151 341 42 Bo Kẹo 3.757 1089 1.760 398 1.470 176 398 15 Phong Sa Ly 2.627 627 2.257 404 1.849 423 324 27 Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] 173 Phụ lục 16 TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2017) Khơng qua TT trƣờng Tỉnh T/C Nữ Tỉnh Luông Pra Bang 8.474 983 cấp Trung cấp T/C Nữ T/C Nữ Cao đẳng T/C Nữ Cử nhân T/C Thạc sĩ Tiến sĩ Nữ T/C Nữ T/C Nữ 2.905 553 3.011 833 2.901 887 2.351 566 293 57 22 05 Xay Nhạ Bu Ly 6.876 1.185 1.807 526 3.525 486 1.692 766 1.384 631 117 20 06 00 Xiêng Khoảng 5.898 1.413 3.127 529 1.902 628 2.233 757 1.577 518 158 23 05 00 Hủa Phăn 58 13 667 88 13 06 00 U đôm Xay 95 22 1.873 63 4.062 989 1.981 588 3.045 1.074 78 18 05 00 Luông Năm Tha 83 11 1.246 45 1597 247 1.075 308 1.464 186 47 13 03 00 Bo Kẹo 830 72 309 21 349 312 297 57 03 01 00 Phong Sa Ly 172 36 786 89 1.013 221 38 05 03 00 58 2.606 1.143 3.298 1.500 1.965 706 57 30 2788 455 17 2.258 735 Tổng cộng Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] Phụ lục 17 TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG VIÊN CÁC TỈNH PHÍA BẮC LÀO (2017) TT Tỉnh Tỉnh Luông Pra Bang Xay Nhạ Bu Ly Xiêng Khoảng Hủa Phăn U đôm Xay Luông Nă Tha Bo Kẹo Phong Sa Ly Tổng cộng Bồi dưỡng cấp Trung cấp Cao cấp 45ngay T/C Nữ T/C Nữ T/C Nữ T/C Nữ T/C Nữ 16.575 2.368 1.146 276 1.086 188 604 95 546 57 Không trường qua 14.428 3.389 434 125 51 05 299 12.199 3.150 450 162 919 320 913 13.773 2.722 43 05 78 09 301 12.347 2.544 734 36 152 15 427 4.514 618 459 97 132 26 157 5.038 1.023 518 120 169 25 222 5.859 1.229 568 112 185 31 237 84.733 17.043 4.352 933 2.772 619 3.160 Nguồn: [97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104] 61 192 172 410 62 105 84 358 34 178 65 229 48 208 621 2.847 83 64 97 75 19 22 37 457 ... điểm tổ chức sở đảng nông thôn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2.2 Chất lượng tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng nơng thơn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 33... cao chất lượng tổ chức sở Đảng vùng nông thôn đặc biệt bạn cụm tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Vì tác giả chọn đề tài "Chất lượng tổ chức sở đảng nơng thơn tỉnh phía Bắc Cộng hòa Dân. .. tổ chức đảng địa phương sở 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổ chức sở đảng (TCCSĐ) nông thôn tỉnh phía Bắc Cộng hồ Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tảng Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào, hạt nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía bắc nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn hiện nay, Chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía bắc nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay