Dạy học công nghệ ở trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo

225 19 0
  • Loading ...
1/225 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 17:52

Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo là năng lực sử dụng các phương pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề giúp hình thành và tạo ra được cách thức giải quyết mới, sản phẩm có tính mới Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo gồm bảy giai đoạn: Phát hiện vấn đề; Thu thập, phân tích thông tin có liên quan đến vấn đề; Ấp ủ; Đưa ra các giải pháp; Đánh giá các giải pháp, lựa chọn giải pháp tối ưu và cụ thể hóa giải pháp giải quyết vấn đề có sự sáng tạo; Thực hiện giải pháp; Kiểm tra – đánh giá kết quả. Mỗi một giai đoạn có những biểu hiện cấp độ thể hiện từ thấp đến cao, trong đó xuất hiện “Tính mới” là quan trọng nhất. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -    - NHỮ THỊ VIỆT HOA DẠY HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO Chuyên ngành: LL PPDH môn Kĩ thuật Công nghiệp Mã số: 9140111 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Huy Hoàng HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -     NHỮ THỊ VIỆT HOA DẠY HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO Chuyên ngành: LL PPDH môn Kĩ thuật Công nghiệp Mã số: 9140111 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Huy Hoàng HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nghiên cứu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Nhữ Thị Việt Hoa ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực hồn thành luận án, nhận giúp đỡ, tạo điều kiện Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ Tơi xin trân trọng cảm ơn Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm kỹ thuật, thầy, cô Bộ mơn Phương pháp dạy học tồn thể cán Khoa Sư phạm kỹ thuật ủng hộ, chia sẻ công việc động viên tinh thần giúp tơi vượt qua khó khăn để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập Đặc biệt, muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến PGS TS Lê Huy Hồng bảo, tư vấn, định hướng cho tơi mặt học thuật, giúp thể ý tưởng nghiên cứu truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm quý báu nghiên cứu khoa học để hồn thành đề tài nghiên cứu Tơi xin cảm ơn tới thầy giáo, cô giáo, em học sinh trường phổ thông tham gia thực phiếu điều tra, kiểm nghiệm thực nghiệm sư phạm Lời sau cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới người thân gia đình người bạn ln động viên, khích lệ tơi q trình thực tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Xin trọng cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Tác giả luận án Nhữ Thị Việt Hoa iii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU IV GIẢ THUYẾT KHOA HỌC V NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VI CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VII NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN VIII NHỮNG LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ IX CẤU TRÚC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO 1.1 Tổng quan dạy học Công nghệ trung học phổ thông theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo 1.2 Năng lực giải vấn đề sáng tạo 17 1.3 Biện pháp dạy học môn Công nghệ theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo 30 1.4 Thực trạng dạy học môn Công nghệ theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 48 CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO 49 iv 2.1 Nguyên tắc dạy học môn Công nghệ theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo 49 2.2 Sự phù hợp dạy học môn Công nghệ theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo 52 2.3 Đề xuất sử dụng phương pháp sáng tạo dạy học môn Công nghệ 56 2.4 Đề xuất nhiệm vụ học tập môn Công nghệ phát triển lực giải vấn đề sáng tạo 67 2.5 Minh họa nội dung cụ thể theo quy trình dạy học mơn Cơng nghệ theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 101 CHƯƠNG 3: KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 103 3.1 Mục đích 103 3.2 Đối tượng 103 3.3 Nội dung 104 3.4 Quy trình 105 3.5 Kết - Đánh giá 106 KẾT LUẬN CHƯƠNG 116 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 130 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CN Công nghệ DH Dạy học GV Giáo viên HĐ Hoạt động HS Học sinh NCKH Nghiên cứu khoa học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông TT Thứ tự vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - BIỂU ĐỒ Trang Hình 1.1 Các giai đoạn giải vấn đề sáng tạo hoạt động tương ứng 25 Hình 1.2: Quy trình đánh giá lực người học 30 Hình 1.3 Quy trình dạy học mơn Cơng nghệ theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cách dạy học sinh phương pháp/thủ thuật sáng tạo 32 Hình 1.4 Quy trình dạy học môn Công nghệ theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cách đặt học sinh vào nhiệm vụ giải vấn đề có tính sáng tạo 33 Hình 2.1: Mơ tả biểu đồ xương cá 57 Hình 2.2: Mơ tả lược đồ tư 58 Hình 2.3: Sản phẩm khí 79 Hình 2.4: Sơ đồ xương cá giải thích động xăng sử dụng phổ biến động diezen 80 Hình 2.5: Lược đồ tư thân máy 83 Biểu đồ 1: Kết thực nghiệm 112 Biểu đồ 3.2: Kết thực nghiệm 11 ………………………………… 112 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Các cấp độ lực giải vấn đề sáng tạo học sinh 22 Bảng 1.2 Bộ câu hỏi định hướng đưa giải pháp có tính sáng tạo dạy học môn Công nghệ 26 Bảng 2.1: Mô tả cấu trúc lại nội dung 4: Mặt cắt hình cắt (Sách giáo khoa Cơng nghệ 11 – trang 5) 50 Bảng 2.2 Mô tả cấu trúc lại nội dung 5: Hình chiếu trục đo (Sách giáo khoa Công nghệ 11 – trang 27) 50 Bảng 2.3: Mô tả cấu trúc lại thứ tự dạy chương trình Cơng nghệ 12 51 Bảng 2.4 Đề xuất sử dụng số phương pháp/thủ thuật sáng tạo dạy học môn Công nghệ định hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh 60 Bảng 2.5: Đề xuất nhiệm vụ học tập phát triển lực giải vấn đề sáng tạo dạy học môn Công nghệ - phần Công nghiệp 67 Bảng 2.6 Ma trận hình thái đối tượng cần cải tiến máy tiện 89 Bảng 2.7: Tên học phần vẽ kĩ thuật (Công nghệ 11) 93 Bảng 2.8: Đề xuất vấn đề dạy học phương pháp hình thức tổ chức dạy học 96 Bảng 3.1: Kết từ sản phẩm học sinh tiến hành thử nghiệm sư phạm…………………………………………………………………………………………………… 108 Bảng 3.2: Bảng phân phối tần số tần suất kết thực nghiệm sư phạm 111 Bảng 3.3: Giá trị đặc trưng mẫu thực nghiệm đối chứng 8, 11 113 Bảng 3.4: Kiểm định giả thuyết – so sánh hai trung bình với phương sai biết hay mẫu lớn T - Test 114 Bảng 3.5: Kiểm nghiệm giả thuyết ANOVA 114 MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thứ nhất, phát triển lực giải vấn đề sáng tạo giúp người lao động không bị “Đào thải” từ cách mạng Công nghệ 4.0 (hay cách mạng Công nghiệp lần thứ tư) Cách mạng Công nghệ 4.0 phát triển ba trụ cột chính: Kĩ thuật số, cơng nghệ sinh học, vật lý Sản phẩm là: Trí tuệ nhân tạo (AL); Internet of things (IOT); Robot, 3D, big data Bên cạnh thành tựu cách mạng Cơng nghệ 4.0 nơi “Người máy thay lao động” Con người tạo người máy, người khơng xử lý liệu nhanh, xác người máy người người máy lực giải vấn đề sáng tạo Năng lực giải vấn đề sáng tạo giúp người lao động hòa nhập với cách mạng Cơng nghệ 4.0 dễ dàng hơn; Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cách mạng Công nghệ 4.0 Thứ hai, dạy học phát triển lực cho học sinh quán triệt tư tưởng đạo Đảng thực Nhà Nước Nghị 29 – NQ/TW (ngày 04 tháng 11 năm 2013) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế có viết: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kĩ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời…” [5] Tại khoản điều 27 mục tiêu giáo dục phổ thông luật giáo dục 38/2005/QH1 ngày 14 tháng 06 năm 2005 có viết: “Mục tiêu giáo dục phổ thơng giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách P72 thể hóa Phân tích khơng xác ưu, nhược, tính khả thi, tính hiệu quả, tính lạ 0,00 0,00 0,00 0,00 75,74 72,06 24,26 27,94 0,00 0,00 Không chắn giải pháp lựa chọn có tối ưu để giải vấn đề, có tính 0,00 0,00 Khơng chọn giải pháp tối ưu giải vấn đề, có tính 0,00 0,00 Cụ thể hóa giải pháp ngơn ngữ xác, rõ ràng, dễ hiểu 50,74 65,44 38,24 25,00 11,03 9,56 0,00 0,00 Khơng cụ thể hóa giải pháp ngôn ngữ 0,00 0,00 Lập kế hoạch thực chi tiết, khoa học, logic, có khả thực 32,35 38,97 giải pháp giải pháp đề xuất Có nhiều nội dung phân tích chưa giải Khơng phân tích ưu, nhược, tính khả thi, tính hiệu quả, tính lạ giải pháp đề xuất vấn đề Chọn 01 giải pháp tối ưu giải vấn đề, có tính có Chọn 01 giải pháp tối ưu giải vấn đề, có tính nhiên sáng tạo cảm thấy chút phân vân, lưỡng lự Chọn 01 giải pháp tối ưu giải vấn đề, có tính Còn nhiều phân vân, lưỡng lự giải pháp Cụ thể hóa giải pháp ngơn ngữ xác, rõ ràng, dễ hiểu Có sai sót nhỏ cụ thể hóa Cụ thể hóa giải pháp ngơn ngữ tương đối xác, rõ ràng, dễ hiểu Còn sai sót cụ thể hóa Cụ thể hóa giải pháp ngơn ngữ chưa xác, rõ ràng, dễ hiểu Có nhiều sai sót cụ thể hóa P73 Lập kế hoạch thực chi tiết, khoa học, logic, có khả thực Có sai sót 67,65 61,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Lập kế hoạch thực không chi tiết, khoa học, logic, khơng có khả thực thiện 0,00 0,00 Lựa chọn xác, đầy đủ nguồn lực: Nhân lực, vật lực 88,97 76,47 Lựa chọn xác, đầy đủ nguồn lực: Nhân lực, vật lực Còn chút thiếu sót nhỏ 11,03 23,53 0,00 0,00 Lựa chọn chưa xác, đầy đủ nguồn lực: Nhân lực, vật lực Còn nhiều thiếu sót 0,00 0,00 Khơng lựa chọn nguồn lực: Nhân lực, vật lực 0,00 0,00 Thực trình tự có kết cụ thể, xác bước kế hoạch đưa 83,82 77,94 16,18 22,06 0,00 0,00 Thực trình tự khơng có kết bước 0,00 0,00 Khơng thực trình tự, khơng có kết bước 0,00 0,00 nhỏ kế hoạch Lập kế hoạch thực tương đối chi tiết, khoa học, logic, có khả thực Có sai sót kế hoạch Lập kế hoạch thực chưa chi tiết, khoa học, logic, có khả thực Cón nhiều sai sót kế hoạch Thực giải pháp Lựa chọn tương đối xác, đầy đủ nguồn lực: Nhân lực, vật lực Còn nhiều thiếu sót Thực trình tự có kết cụ thể, xác bước kế hoạch đưa Có thiếu sót nhỏ Thực trình tự có kết cụ thể, xác bước kế hoạch đưa Có nhiều sai sót P74 Nhận xét sơ kết sản phẩm; So sánh sản phẩm với kết có để 10,29 3,68 10,29 11,03 24,26 22,79 55,15 62,50 0,00 0,00 90,44 91,18 Kiểm tra – Đánh giá xác quy trình thực giải pháp Còn sai sót nhỏ 9,56 8,82 Kiểm tra – Đánh giá xác quy trình thực giải pháp Còn nhiều sai sót 0,00 0,00 Kiểm tra – Đánh giá xác quy trình thực giải pháp Có nhiều sai sót lớn 0,00 0,00 Không kiểm tra – đánh giá quy trình thực giải pháp 0,00 0,00 Đưa nhận định xác sản phẩm 22,79 38,97 Đưa nhận định xác sản phẩm Còn sai sót nhỏ 77,21 61,03 Đưa nhận định xác sản phẩm Còn nhiều sai sót 0,00 0,00 Đưa nhận định xác sản phẩm Có nhiều sai sót lớn 0,00 0,00 Khơng đưa nhận định xác sản phẩm 0,00 0,00 xác định tính hiệu quả, tính Nhận xét sơ kết sản phẩm; So sánh xác sản phẩm với kết có để xác định tính hiệu quả, tính Còn sai sót nhỏ Nhận xét sơ kết sản phẩm; So sánh xác sản phẩm với kết có để xác định tính hiệu quả, tính Còn nhiều sai sót Nhận xét sơ kết sản phẩm; So sánh chưa xác sản phẩm với kết có để xác định tính hiệu quả, tính Có nhiều sai sót lớn Kiểm tra Không Nhận xét sơ kết sản phẩm không so sánh sản phẩm với kết giá đánh có để xác định tính hiệu quả, tính kết Kiểm tra – Đánh giá xác quy trình thực giải pháp P75 PHỤ LỤC 20: KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRƯỚC THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM KẾT QUẢ Câu hỏi Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng (%) (%) Câu Theo bạn, phát triển lực giải vấn đề sáng tạo giữ vai trò thân học sinh q trình dạy học mơn Cơng nghệ? Rất quan trọng 25,81 24,39 Quan trọng 29,03 32,52 Bình thường 45,16 43,09 Ít quan trọng 0,00 0,00 Khơng quan trọng 0,00 0,00 Câu 2: Khi gặp phải tình huống/vấn đề khó khăn, bạn giải tình huống/vấn đề gặp phải khó khăn giai đoạn nào? mức độ nào? (5 – Rất khó khăn; – Khó khăn; – Bình P76 thường; – Ít khó khăn; – Khơng khó khăn) Xem xét tình diễn 0,00 21,77 41,94 36,29 0,00 0,00 19,51 44,72 35,77 0,00 Xác định/ nhận định vấn đề (sáng tạo) 0,00 19,35 36,29 44,35 0,00 0,00 19,51 34,15 46,34 0,00 0,00 20,16 20,97 58,87 0,00 0,00 21,14 21,95 56,91 0,00 0,00 29,84 49,19 20,97 0,00 0,00 32,52 45,53 21,95 0,00 Xử lí thơng tin 0,00 34,68 36,29 29,03 0,00 0,00 34,15 35,77 30,08 0,00 Trăn trở có ý thức vấn đề 0,00 32,26 31,45 36,29 0,00 0,00 32,52 32,52 34,96 0,00 0,00 25,81 37,10 37,10 0,00 0,00 24,39 38,21 37,40 0,00 0,00 22,58 47,58 29,84 0,00 0,00 22,76 47,97 29,27 0,00 0,00 33,06 41,13 25,81 0,00 0,00 35,77 37,40 26,83 0,00 0,00 26,61 39,52 33,87 0,00 0,00 24,39 40,65 34,96 0,00 0,00 22,58 37,90 39,52 0,00 0,00 22,76 37,40 39,84 0,00 Viết lại/ thuyết trình điều kiện, yêu cầu vấn đề Tìm kiếm, phân loại, tổng hợp, liên kết thơng tin có liên quan Nhận thức thúc ép hậy vấn đề, hứng thú – đam mê Liệt kê giải pháp thực Phân tích ưu, nhược, tính khả thi, tính hiệu giải pháp đề xuất Chọn giải pháp tối ưu giải vấn đề, có tính Cụ thể hóa giải pháp ngôn ngữ P77 Lập kế hoạch thực 0,00 24,19 39,52 36,29 0,00 0,00 24,39 39,84 35,77 0,00 Lựa chọn nguồn lực: nhân lực, vật lực 0,00 20,16 49,19 30,65 0,00 0,00 20,33 45,53 34,15 0,00 0,00 16,13 38,71 45,16 0,00 0,00 17,89 36,59 45,53 0,00 0,00 22,58 39,52 37,90 0,00 0,00 24,39 37,40 38,21 0,00 0,00 35,48 36,29 28,23 0,00 0,00 33,33 38,21 28,46 0,00 0,00 22,58 32,26 45,16 0,00 0,00 22,76 33,33 43,90 0,00 14,52 35,48 33,87 16,13 0,00 17,89 32,52 34,96 14,63 0,00 Làm theo kế hoạch đưa (thực giải pháp) Nhận xét sơ kết sản phẩm dựa vào yêu cầu đưa So sánh sản phẩm với kết có để xác định tính hiệu quả, tính Kiểm tra đánh giá quy trình thực giải pháp Đưa nhận định xác sản phẩm Câu 3: Trong trình giải vấn đề xẩy lớp học, bạn giải vấn đề có dựa vào giúp đỡ GV bạn bè không? mức độ nào? - Rất thường xuyên 26,61 28,46 - Thường xuyên 28,23 24,39 - Thỉnh thoảng 24,19 26,83 - Ít 20,97 20,33 - Không 0,00 0,00 P78 Câu 4: Các vấn đề/tình bạn giải có kết nào? Đạt mức độ nào? (5 – Rất thường xuyên; 5 – Thường xuyên; – Thỉnh thoảng; – Ít khi; Khơng bao giờ) - Đáp ứng yêu cầu đưa giáo 15,32 42,74 41,94 0,00 0,00 13,01 43,09 43,90 0,00 0,00 62,10 19,35 18,55 0,00 0,00 60,98 17,89 21,14 0,00 0,00 13,71 55,65 20,97 9,68 0,00 9,76 64,23 17,89 8,13 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9,68 62,90 27,42 0,00 - Củng cố lại kiến thức cho thân 27,42 26,61 38,71 7,26 - Khơng giúp ích cho thân 0,00 3,23 viên - Thu nhận thêm kiến thức thân - Tạo sản phẩm thân - Tạo sản phẩm cộng đồng - Không giải vấn đề giáo viên Câu 5: vấn đề/tình giáo viên đưa nào? mức độ nào? (5 – Rất 0,00 0,00 0,00 0,00 10,57 66,67 22,76 0,00 24,39 33,33 36,59 5,69 78,23 18,55 0,00 0,00 2,44 76,42 21,14 0,00 0,00 0,00 P79 thường xuyên; – Thường xuyên; – Thỉnh thoảng; – Ít khi; Khơng bao giờ) - Dưới dạng câu hỏi 64,52 - Dưới dạng chủ đề học tập (dự án) 0,00 23,39 12,10 0,00 0,00 0,00 32,26 67,74 0,00 66,94 21,77 10,48 0,00 0,00 0,00 72,58 26,61 0,00 0,00 29,84 69,35 0,00 - Dựa vào mâu thuẫn/ khó khăn nội dung kiến thức biết với nội dung kiến 74,19 25,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 thức chưa biết - Dựa vào mâu thuẫn/khó khăn kiến thức lý thuyết với kiến thức thực tế - u cầu học sinh tìm tính (sự sáng tạo) học sinh - Yêu cầu học sinh tìm tính (sự sáng tạo) cộng đồng 0,00 14,52 35,48 50,00 0,00 0,00 17,74 33,06 48,39 0,00 0,00 0,00 56,45 43,55 0,00 0,00 0,00 60,48 38,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,19 P80 PHỤ LỤC 21: KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH SAU THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM KẾT QUẢ Câu hỏi Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng (%) (%) Câu Theo bạn, phát triển lực giải vấn đề sáng tạo giữ vai trò thân học sinh trình dạy học mơn Cơng nghệ? Rất quan trọng 25,81 24,39 Quan trọng 37,90 34,96 Bình thường 36,29 40,65 Ít quan trọng 0,00 0,00 Không quan trọng 0,00 0,00 Câu 2: Khi gặp phải tình huống/vấn đề khó khăn, bạn giải tình huống/vấn đề gặp phải khó khăn giai đoạn nào? mức độ nào? (5 – Rất khó khăn; – Khó khăn; – Bình P81 thường; – Ít khó khăn; – Khơng khó khăn) Xem xét tình diễn 0,00 12,90 50,81 36,29 0,00 0,00 14,63 51,22 34,15 0,00 Xác định/ nhận định vấn đề (sáng tạo) 0,00 16,13 37,90 45,97 0,00 0,00 16,26 34,96 48,78 0,00 0,00 16,13 21,77 62,10 0,00 0,00 14,63 28,46 62,60 0,00 0,00 30,65 45,16 24,19 0,00 0,00 30,89 46,34 24,39 0,00 Xử lí thơng tin 0,00 29,03 40,32 30,65 0,00 0,00 27,64 42,28 30,08 0,00 Trăn trở có ý thức vấn đề 0,00 20,97 32,26 46,77 0,00 0,00 21,14 32,52 46,34 0,00 0,00 20,16 39,52 40,32 0,00 0,00 18,70 39,84 41,46 0,00 0,00 21,77 42,74 35,48 0,00 0,00 21,95 42,28 35,77 0,00 0,00 33,06 38,71 28,23 0,00 0,00 33,33 38,21 28,46 0,00 0,00 20,16 45,16 34,68 0,00 0,00 21,14 43,90 34,96 0,00 0,00 17,74 41,94 40,32 0,00 0,00 17,89 41,46 40,65 0,00 Viết lại/ thuyết trình điều kiện, yêu cầu vấn đề Tìm kiếm, phân loại, tổng hợp, liên kết thơng tin có liên quan Nhận thức thúc ép hậy vấn đề, hứng thú – đam mê Liệt kê giải pháp thực Phân tích ưu, nhược, tính khả thi, tính hiệu giải pháp đề xuất Chọn giải pháp tối ưu giải vấn đề, có tính Cụ thể hóa giải pháp ngơn ngữ P82 Lập kế hoạch thực 0,00 18,55 45,97 35,48 0,00 0,00 19,51 44,72 35,77 0,00 Lựa chọn nguồn lực: Nhân lực, vật lực 0,00 20,16 43,55 36,29 0,00 0,00 21,14 42,28 36,59 0,00 0,00 14,52 40,32 45,16 0,00 0,00 14,63 39,84 45,53 0,00 0,00 24,19 35,48 40,32 0,00 0,00 24,39 34,96 40,65 0,00 0,00 32,26 39,52 28,23 0,00 0,00 32,52 39,02 28,46 0,00 0,00 17,74 37,10 45,16 0,00 0,00 17,89 36,59 45,53 0,00 17,74 29,84 37,90 14,52 0,00 17,89 30,08 37,40 14,63 0,00 Làm theo kế hoạch đưa (thực giải pháp) Nhận xét sơ kết sản phẩm dựa vào yêu cầu đưa So sánh sản phẩm với kết có để xác định tính hiệu quả, tính Kiểm tra đánh giá quy trình thực giải pháp Đưa nhận định xác sản phẩm Câu 3: Trong trình giải vấn đề xẩy lớp học, bạn giải vấn đề có dựa vào giúp đỡ GV bạn bè không? mức độ nào? - Rất thường xuyên 24,19 26,02 - Thường xuyên 25,81 29,27 - Thỉnh thoảng 22,58 24,39 - Ít 20,97 20,33 - Không 0,00 0,00 P83 Câu 4: Các vấn đề/tình bạn giải có kết nào? Đạt mức độ nào? (5 – Rất thường xuyên; 5 – Thường xuyên; – Thỉnh thoảng; – Ít khi; Khơng bao giờ) - Đáp ứng yêu cầu đưa giáo 17,74 46,77 35,48 0,00 0,00 14,63 45,53 39,84 0,00 0,00 64,52 22,58 12,90 0,00 0,00 62,60 21,14 16,26 0,00 0,00 16,13 58,06 17,74 8,06 0,00 14,63 61,79 15,45 8,13 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 20,97 55,65 23,39 0,00 0,00 13,82 66,67 22,76 0,00 - Củng cố lại kiến thức cho thân 33,06 29,03 32,26 5,65 24,39 33,33 36,59 5,69 - Khơng giúp ích cho thân 0,00 21,77 62,10 16,13 0,00 0,00 16,26 76,42 21,14 0,00 5 viên - Thu nhận thêm kiến thức thân - Tạo sản phẩm thân - Tạo sản phẩm cộng đồng - Không giải vấn đề giáo viên Câu 5: vấn đề/tình giáo viên đưa nào? mức độ nào? (5 – Rất 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P84 thường xuyên; – Thường xuyên; – Thỉnh thoảng; – Ít khi; Không bao giờ) - Dưới dạng câu hỏi 60,48 - Dưới dạng chủ đề học tập (dự án) 0,00 27,42 12,10 0,00 0,00 0,00 40,32 59,68 0,00 64,52 21,77 12,90 0,00 0,00 0,00 72,58 26,61 0,00 0,00 29,84 69,35 0,00 - Dựa vào mâu thuẫn/ khó khăn nội dung kiến thức biết với nội dung kiến 74,19 25,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 thức chưa biết - Dựa vào mâu thuẫn/khó khăn kiến thức lý thuyết với kiến thức thực tế - Yêu cầu học sinh tìm tính (sự sáng tạo) học sinh - Yêu cầu học sinh tìm tính (sự sáng tạo) cộng đồng - Kinh nghiệm người xung quanh 0,00 24,19 35,48 40,32 0,00 0,00 17,74 33,06 48,39 0,00 0,00 8,06 56,45 35,48 0,00 0,00 0,00 66,94 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,55 27,42 37,90 16,13 0,00 0,00 0,00 99,19 14,63 28,46 40,65 16,26 P85 PHỤ LỤC 22: KẾT QUẢ PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA TT TIÊU CHÍ KẾT QUẢ Lựa chọn bảy phương pháp sáng tạo kết hợp dạy học nội dung môn Công nghệ để phát triển lực giải vấn đề sáng tạo học sinh phù hợp với đối tượng học sinh chưa? - Rất phù hợp (0%) - Phù hợp 17 (85%) - Bình thường (15%) - Ít phù hợp (0%) - Khơng phù hợp (0%) Các ý tưởng tổ chức dạy học kết hợp dạy phương pháp sáng tạo vào dạy học môn Công nghệ mà tác giả đề xuất có đảm bảo mục tiêu dạy học khơng? Thời gian tổ chức dạy học khơng? Có phát huy tính tích cực học tập học sinh khơng? Có giúp học sinh phát triển ý tưởng không? - Đảm bảo mục tiêu dạy học 20 (100%) - Không đảm bảo mục tiêu dạy học (0%) - Đảm bảo thời gian tổ chức dạy học 20 (100%) - Không đảm bảo thời gian tổ chức dạy học - Phát huy tính tích cực học tập học sinh - Khơng phát huy tính tích cực học tập học sinh - Giúp học sinh phát triển ý tưởng (0%) 20 (100%) (0%) 20 (100%) P86 - Không giúp học sinh phát triển ý tưởng (0%) Dạy học sinh phương pháp sáng tạo với nội dung dạy học môn Cơng nghệ có làm cho nội dung học trở nên nặng nề không? - Nội dung nặng (0%) - Nội dung nặng (10%) - Vừa phải 18 (90%) - Nội dung không nặng (0%) - Không nặng (0%) Nội dung đề xuất nhiệm vụ dạy học Công nghệ phát triển lực giải vấn đề sáng tạo phương pháp sáng tạo có tính khả thi tổ chức dạy học khơng? - Có - Khơng 20 (100%) (0%) Với minh họa cụ thể thầy/ cô tiến hành dạy theo đề xuất tác giả mức độ nào? - Rất tốt (0%) - Tốt 12 (60%) - Bình thường (40%) - Ít tốt (0%) - Không dạy (0%) ... cứu đề tài: Dạy học Công nghệ trung học phổ thông theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Phát triển sở lý luận dạy học môn Công nghệ theo hướng phát triển lực giải. .. SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SÁNG TẠO 1.1 Tổng quan dạy học Công nghệ trung học phổ thông theo hướng. .. Cơ sở lí luận thực tiễn dạy học môn Công nghệ trung học phổ thông theo hướng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo - Chương 2: Đề xuất biện pháp dạy học môn Công nghệ theo hướng phát triển lực giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học công nghệ ở trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, Dạy học công nghệ ở trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay