Dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở

253 21 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 17:42

Làm rõ được khái niệm năng lực, sáng tạo; năng lực sáng tạo (bao gồm quan niệm về năng lực sáng tạo, biểu hiện đặc trưng của người có năng lực sáng tạo). Xác định được quan niệm về năng lực sáng tạo của học sinh. Làm sáng tỏ được năng lực sáng tạo của học sinh Trung học cơ sở và đã xác định được một số biểu hiện đặc trưng năng lực sáng tạo của học sinh Trung học cơ sở trong học tập môn Toán cũng như các mức độ của các biểu hiện đó. Xác định được quan niệm về dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở và một số phương pháp, hình thức tổ chức và kĩ thuật dạy học môn Toán có ưu thế trong phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẶNG THỊ THU HUỆ DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẶNG THỊ THU HUỆ DẠY HỌC MƠN TỐN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ Chuyên ngành: Mã số: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TÔN THÂN TS PHẠM THANH TÂM HÀ NỘI, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Tôn Thân TS Phạm Thanh Tâm Tất số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Đặng Thị Thu Huệ ii LỜI CẢM ƠN Luận án “Dạy học mơn Tốn Trung học sở theo hướng phát triển lực sáng tạo cho học sinh” hồn thành kết q trình học tập, nghiên cứu ngƣời thực với hƣớng dẫn tận tình q thầy, giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Trƣớc tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Tôn Thân, TS Phạm Thanh Tâm - ngƣời tận tình hƣớng dẫn hết lòng giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy, ngồi Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hết lòng dạy bảo đóng góp ý kiến q báu để tơi hồn thành Luận án Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy: PGS.TS Trần Kiều, GS.TS Bùi Văn Nghị, PGS.TS Đào Thái Lai, PGS.TS Phạm Đức Quang, … ln giúp đỡ, đóng góp ý kiến q báu chân thành để tơi sớm hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, nhà khoa học đồng nghiệp thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Đồng thời tơi xin tỏ lòng biết ơn tới tác giả cơng trình khoa học mà tơi dùng làm tài liệu tham khảo nhà khoa học ý kiến quý báu góp ý cho luận án Trân trọng cảm ơn thầy, giáo, em học sinh trƣờng: trƣờng THCS Thực Nghiệm, Viện KHGD Việt Nam; trƣờng THCS Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; trƣờng THCS Hàn Thuyên, thành phố Nam Định; trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giúp đỡ việc triển khai thực nghiệm sƣ phạm kết luận án Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ngƣời thân gia đình, bạn bè động viên, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận án Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả Đặng Thị Thu Huệ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BT Bài tập CT Chƣơng trình CNTT Cơng nghệ thơng tin CNTT & TT Công nghệ thông tin truyền thông ĐHSP Đại học Sƣ phạm ĐHQG Đại học Quốc gia ĐG Đánh giá DH Dạy học DHDA Dạy học dự án ĐC Đối chứng GQVĐ Giải vấn đề GDPT Giáo dục phổ thông GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐTN Hoạt động trải nghiệm HS Học sinh KHGD Khoa học giáo dục KTĐG Kiểm tra đánh giá NL Năng lực NLST Năng lực sáng tạo NXB Nhà xuất PH&GQVĐ Phát giải vấn đề PT Phát triển PP Phƣơng pháp PPDH Phƣơng pháp dạy học SGK Sách giáo khoa ST Sáng tạo SL Số lƣợng SĐTD đồ tƣ TN Thực nghiệm THGVĐ Tình gợi vấn đề THCS Trung học sở TDST Tƣ sáng tạo iv MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG ……………………………………………………………… vi DANH MỤC CÁC ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ …………………………………… viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN …………………………………… 1.1 Năng lực, lực sáng tạo ……………………………………………… 1.1.1 Năng lực ……………………………………………………………… 1.1.2 Sáng tạo ………………… 13 1.1.3 Năng lực sáng tạo ……………………………………………………… 20 1.2 Năng lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn ……… 26 1.2.1 Các biểu tâm lý hoạt động học tập học sinh Trung học sở 26 1.2.2 Một số biểu đặc trƣng lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn ………………………………………… 28 1.2.3 Các mức độ lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn 35 1.2.4 Đánh giá lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn 39 1.3 Dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………………………………………………………… 43 1.3.1 Quan niệm dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………………………………………………………… 43 1.3.2 hội góp phần phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS mơn Tốn ……………………………………………………………………………… 46 1.3.3 Một số phƣơng pháp, hình thức tổ chức kĩ thuật dạy học mơn Tốn góp phần phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………… 47 1.4 Thực trạng dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS Việt Nam …………… ………………………………… 66 1.4.1 Chƣơng trình sách giáo khoa mơn Tốn cấp THCS hành với vấn đề phát triển lực sáng tạo cho học sinh …………… 66 1.4.2 Thực trạng dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS Việt Nam ……………………………………… 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG ……………………………………………………………… 75 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP DẠY HỌC MƠN TỐN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THCS ………………………… 77 v 2.1 Định hƣớng xây dựng thực biện pháp dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS ……………… 77 2.2 Một số biện pháp sƣ phạm dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………………………………… 79 2.2.1 Biện pháp 1: Sử dụng tình gợi vấn đề, tạo hội cho học sinh phát triển khả phát giải vấn đề Toán học cách sáng tạo ……………………………………………………………… 79 2.2.2 Biện pháp 2: Lôi học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm để tìm tòi, khám phá, kiến tạo tri thức tốn học ……………………………… 96 2.2.3 Biện pháp 3: Vận dụng phƣơng pháp dạy học dự án tạo điều kiện cho học sinh vận dụng Tốn học tìm hiểu, giải vấn đề sống cách say mê, chủ động, sáng tạo ……………………… 103 2.2.4 Biện pháp 4: Thiết kế sử dụng hệ thống tập/nhiệm vụ gắn với đời sống thực tiễn, truyền cảm hứng cho học sinh việc vận dụng sáng tạo kiến thức kĩ Toán học …………………………………… 112 KẾT LUẬN CHƢƠNG ……………………………………………………… 121 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM …………………………………………… 122 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm …… …………………… 122 3.1.1 Mục đích thực nghiệm …… …… …………………………………… 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm ………………………………………………… 3.2 Tiến hành thực nghiệm …………………………………………………… 3.2.1 Kế hoạch thực nghiệm ………………………………………………… 3.2.2 Quy trình thực nghiệm ………………………………………………… 3.2.3 Nội dung thực nghiệm ………………………………………………… 3.3 Kết thực nghiệm sƣ phạm ……………… …………………………… 3.3.1 Cách xử lí đánh giá kết thực nghiệm …………………………… 3.3.2 Kết thực nghiệm sƣ phạm ………………………………………… 122 122 122 122 123 125 125 125 127 KẾT LUẬN CHƢƠNG …………………………………………………… 162 KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………………………………… 163 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ………………………………………………………………… 165 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………… 167 PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………… 176 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Bảng mô tả mức độ số biểu đặc trƣng NLST học tập mơn Tốn HS THCS 37 Bảng 1.2 Nhóm phƣơng pháp đánh giá NL, NLST 41 Bảng 1.3 Kết xác nhận biện pháp ĐG nhằm PT NLST cho HS 190 Bảng 1.4 Kết HS tự ĐG mức độ biểu NLST học tập …………… 191 Bảng 1.5 Kết mức độ sử dụng HĐ HT nhằm PT NLST cho HS ……… 193 Bảng 1.6 Tiêu chí mức độ ĐG NLST DHDA ……………………… 195 Bảng 3.1 Thống kê tên trƣờng, tên GV dạy TN, lớp TN lớp ĐC ……… 124 Bảng 3.2 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ……………………………………………… 144 Bảng 3.3 Tổng hợp tham số đặc trƣng trƣớc thực nghiệm (của lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi) ………………………………… 145 Bảng 3.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ……………………………………………… 146 Bảng 3.5 Tổng hợp tham số đặc trƣng sau thực nghiệm (của lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi) ………………………………… 147 Bảng 3.6 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý ……………………………………………………… 148 Bảng 3.7 Tổng hợp tham số đặc trƣng trƣớc thực nghiệm (của lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý) ……………………………………………… 149 Bảng 3.8 Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý ……………………………………………………………… 149 Bảng 3.9 Tổng hợp tham số đặc trƣng sau thực nghiệm (của lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý) ……………………………………………… 151 Bảng 3.10 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm ………………………………………………… 151 Bảng 3.11 Tổng hợp tham số đặc trƣng trƣớc thực nghiệm (của lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm) …………………………………… 152 vii Bảng 3.12 Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm ………………………………………………… 153 Bảng 3.13 Tổng hợp tham số đặc trƣng sau thực nghiệm (của lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm) ……………………………………… Bảng 3.14 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm (lớp 6, năm học 2016-2017) 154 155 Bảng 3.15 Tổng hợp tham số đặc trƣng trƣớc thực nghiệm (của lớp 6, năm học 2016-2017) ………………………………………………… 156 Bảng 3.16 Kết kiểm tra sau thực nghiệm (lớp 6, năm học 2016-2017) … 156 Bảng 3.17 Tổng hợp tham số đặc trƣng sau thực nghiệm (của lớp 6, năm học 2016-2017) ……………………………………………………… 157 Bảng 3.18 Thống kê số làm đƣợc nhiều cách giải ………………… 158 Bảng 3.19 Kết lấy thông tin GV mức độ phát triển NLST HS DH vận dụng PP DHDA ……………………………………… 159 Bảng 3.20 Kết lấy thông tin phiếu hỏi HS lớp mức độ phát triển NLST học vận dụng PP DHDA Bảng 3.21 Kết phiếu tự đánh giá sản phẩm dự án HS lớp 6, 160 161 viii DANH MỤC CÁC ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Trang đồ 1.1 Ba vòng tròn đồng tâm tƣ Krutecxki ……………………………… 18 đồ 1.2 Mơ hình thành tố sáng tạo Amabile ………………………………… 23 đồ 1.3 Các bƣớc thực dự án …………………………………………………… 53 đồ 1.4 Vòng tuần hồn ―Học tập qua trải nghiệm‖ ………………………………… 59 đồ 2.5 Tìm giải pháp GQVĐ ……………………………………………………… 91 đồ 2.2 Tác động BPSP DH mơn Tốn THCS đề xuất việc PT NLST cho HS …………………………………………………………… 120 Biểu đồ 1.1 Kết nhận biết đƣợc biểu NLST HS 188 Biểu đồ 1.2 Kết lựa chọn mức độ sáng tạo HĐ hình thức tổ chức DH 189 Biểu đồ 1.3 Kết mức độ biện pháp ĐG nhằm PT NLST cho HS 190 Biểu đồ 1.4 Kết HS tự ĐG mức độ biểu NLST học tập ………………… 191 Biểu đồ 1.5 Kết mức độ sử dụng HĐ HT nhằm PT NLST cho HS …………… 194 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ phần trăm biểu diễn kết điểm kiểm tra sau thử nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ……………… ………………… 146 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phần trăm biểu diễn kết điểm kiểm tra sau thử nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý …………………………………………… 150 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ phần trăm biểu diễn kết điểm kiểm tra sau thử nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm …………………………………… 153 Biểu đồ 3.4: Biểu đồ phần trăm biểu diễn kết điểm kiểm tra sau thử nghiệm lớp 157 Đồ thị 3.1 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ………………………………… 145 Đồ thị 3.2 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ……………………………………… 147 Đồ thị 3.3 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý ………………………………………………… 148 Đồ thị 3.4 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý ………………………………………………… 150 Đồ thị 3.5 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm ……………………………………… 152 Đồ thị 3.6 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm ……………………………………… 154 Đồ thị 3.7 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6, năm học 2016-2017 ………………………………………… 155 Đồ thị 3.8 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6, năm học 2016-2007 ………………………………………… 157 229 dùng nói thƣơng tỉ số đƣợc GV - Tỉ số a b kí hiệu a : b hai đại lƣợng (cùng giới thiệu a b loại đơn vị đo)) - Khái niệm tỉ số thƣờng đƣợc hay dùng nói thƣơng hai đại lƣợng (cùng loại đơn vị đo) Hoạt động 1.3 (12 phút): Hoạt động củng cố trực tiếp khái niệm tỉ số Nội dung +) Viết tỉ số của: - Yêu cầu HS: 0,75 1,25; +) Viết tỉ số của:  3,15; 3 4  2 Hoạt động HS Hoạt động GV - Thực theo yêu cầu 0,75 1,25; 2 3,15; 4  GV, đổi chéo cho bạn bên cạnh để kiểm tra +) Đoạn thẳng AB dài 20 cm, đoạn thẳng CD dài m Tìm tỉ số độ dài + Tìm tỉ số độ dài đoạn thẳng AB kết đoạn thẳng AB đoạn thẳng CD +) Viết vào hai tỉ số hai số +) Viết vào hai phân số thẳng - Phân biệt tỉ số 0) phân số nói tỉ số a (b  b a : ”Khi b a a b b số nguyên, phân số, hỗn số, Còn nói phân số a a b đoạn thẳng CD yêu cầu cột bên Lƣu ý HS đơn vị độ dài hai đoạn +) Viết vào hai tỉ số hai số +) Viết vào hai phân số - Viết chuẩn hoá theo kết GV chữa Đổi chéo cho bạn bên cạnh để kiểm tra kết (trong thời gian phút) - Quan sát, hƣớng dẫn HS yếu - Gọi HS lên bảng viết theo bốn yêu cầu (mỗi HS viết theo yêu cầu) - Mời HS lớp nhận xét, GV chuẩn hoá - Trả lời câu - Yêu cầu HS lớp kiểm tra, đối chiếu hỏi lại - Ghi lại ý a - Đặt câu hỏi: Tỉ số (b  0) phân số vào b 230 b số a giống khác nhau? b nguyên.” Tỉ số phần trăm Hoạt động 2.1 (5 phút): Hoạt động giới thiệu tỉ số phần trăm cách tìm tỉ số phần trăm Nội dung Hoạt động Hoạt động GV HS Trong thực hành, ta thƣờng - GV xuất phát từ tỉ số 20 - Nêu cách tìm dùng tỉ số dƣới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu % 25 = 25 để giới thiệu tỉ  20 100 100 tỉ số phần trăm hai số a b đƣợc viết 100 25% Do đó, tỉ số phần trăm  Quy tắc: Muốn tìm tỉ số 20 25% phần trăm hai số a - Giới thiệu: Trong thực hành, ta b, ta nhân a với 100 thƣờng dùng tỉ số dƣới dạng tỉ số phần chia cho b viết kí hiệu a.100 trăm với kí hiệu % thay cho % vào kết quả: % 100 b - Yêu cầu HS khái quát hố từ cách Ví dụ: Tỉ số phần trăm tìm tỉ số phần trăm 20 để hai số 78,1 25 là: nêu cách tìm tỉ số phần trăm hai 78,1.100 số a b %  312, 4% 25 - Chuẩn hố cách tìm tỉ số phần trăm hai số a b - Lấy ví dụ thay cho 100 số phần trăm: 25 theo cách hiểu - Ghi nội dung đƣợc GV chuẩn hoá - Nhắc lại quy tắc tìm tỉ số phần trăm hai số a b Hoạt động 2.2 (7 phút): Hoạt động củng cố trực tiếp Nội dung *Tìm tỉ số phần trăm : - Yêu cầu HS: *Tìm tỉ số phần trăm : i) i) 8; ii) 25kg tạ 78,1 25 10 iii) 78,1 25 Hoạt động HS Hoạt động GV ii) 25kg tạ 10 iii) * Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nam - Thực theo yêu cầu GV, đổi chéo cho bạn bên cạnh để kiểm tra kết 231 * Tìm tỉ số phần số học sinh lớp lớp em - Viết chuẩn trăm số học sinh nam số học sinh Đổi chéo cho bạn bên cạnh để KT kết hoá theo kết GV chữa - Quan sát, hƣớng dẫn HS yếu lớp lớp em - Gọi HS lên bảng viết theo yêu cầu (mỗi HS viết theo yêu cầu) - Mời HS lớp nhận xét, GV chuẩn hoá - Yêu cầu HS lớp kiểm tra, đối chiếu lại Tỉ lệ xích Hoạt động 3.1 (7-10 phút): Hoạt động hình thành khái niệm tỉ lệ xích Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Bài toán: Khoảng - Đƣa đồ, cho HS đo khoảng - Thực theo cách thành phố Hà Nội thành phố Hải Phòng đồ 2,5cm cách hai điểm cụ thể đồ cho biết khoảng cách thực hai địa điểm thực tế yêu cầu HS tính tỉ số khoảng cách hai điểm Trên thực tế khoảng cách hai thành phố 100km Tính tỉ số khoảng cách hai thành phố đồ thực tế đồ thực tế (Trong trƣờng hợp chuẩn bị trƣớc số đồ đủ cho nhóm HS lớp yêu cầu nhóm đo khoảng cách hai địa điểm khác – GV phải đo trƣớc biết trƣớc khoảng cách thực hai địa điểm đó- tính tỉ số khoảng cách địa điểm đồ thực tế, đối chiếu với tỉ số Tỉ lệ xích T vẽ (hoặc đồ) tỉ số khoảng cách a hai điểm vẽ (hoặc đồ) khoảng cách b hai điểm tƣơng ứng thực tế: T = đƣợc ghi đồ, đối chiếu kết nhóm đồ loại) (Trong trƣờng hợp khơng đồ, đƣa toán cột bên để giới thiệu tỉ lệ xích) - Giới thiệu tỉ số HS tính đƣợc tỉ lệ xích đồ (đƣợc ghi góc yêu cầu GV - Đƣa cách hiểu tỉ lệ xích - Ghi nhắc lại (nhẩm lại) khái niệm tỉ lệ xích mà GV chuẩn hố 232 đồ) a (a, b b đơn vị đo) - Yêu cầu HS đƣa quan niệm tỉ lệ xích vẽ (hoặc đồ) Chuẩn hố khái niệm tỉ lệ xích Hoạt động 3.2 (5 phút): Hoạt động củng cố trực tiếp Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS ?2 Khoảng cách từ điểm - Yêu cầu HS thực ?2, đổi - Thực ?2, đổi cực Bắc Hà Giang đến chéo cho bạn ngồi cạnh để kiểm chéo cho bạn bên điểm cực Nam mũi Cà tra kết Mau khoảng 1620km - GV đƣa kết để HS đối Trên đồ, khoảng chiếu, sửa chữa (nếu cần) cách khoảng 16,2cm Tìm tỉ lệ xích đồ cạnh để kiểm tra kết - Viết chuẩn hoá theo kết GV đƣa (nếu cần) Hoạt động luyện tập (30 -35 phút) TG 10 phút Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Bài tập 137, 143, 145 - Yêu cầu HS làm tập 137, 143, 145 - Làm tập 137, 143, 145 SGK, đổi SGK SGK, đổi chéo cho bạn ngồi cạnh để kiểm tra kết chéo cho bạn ngồi cạnh để kiểm tra kết 20-25 phút Nhiệm nhóm: vụ Kích thƣớc sân bóng đá mini ngƣời theo tiêu chuẩn Liên đồn bóng đá giới FIFA - Gọi HS đọc lời giải, kết (đối với bài); GV ghi nhanh lên bảng Mời HS lớp nhận xét, sửa chữa Biểu NLST - Đọc lời giải, kết - Đề xuất cho GV ghi lên bảng đƣợc - Đối chiếu, sửa chữa phƣơng án xác định tỉ (nếu cần) - Hoạt động nhóm để lệ xích phù - GV chuẩn hố lời giải, giải tình hợp – lấy đo kết ; yêu cầu HS đối Trao đổi, thảo luận để số chiếu, sửa chữa (nếu xác định đƣợc công khoảng cần) thức tính khoảng cách cách - GV giới thiệu hình ảnh hai điểm hai điểm vẽ sân bóng đá mini vẽ từ khái niệm tỉ lệ định thực tiễn thơng qua xích, đề xuất đƣợc chiều dài clip ngắn tranh, cách xác định tỉ lệ xích (hoặc chiều rộng) sân 233 chiều dọc tối ảnh đƣa tình phù hợp để vẽ đƣợc bóng thiểu 25 m, cho nhóm HS vào vở, tính tốn kích chiều ngang (yêu cầu vẽ giấy A0 thƣớc hình chữ nhật (giấy A0, tối thiểu 15 bảng nhóm); cần vẽ vẽ hình chữ bảng phụ) m Em vẽ - Yêu cầu HS hoạt động nhật vào với kích với đơn vị hình chữ nhật nhóm để GQ tình thƣớc xác định; m chia mô sân thời gian 10 phút; đánh giá vẽ cho 25 bóng đá mini - u cầu HS trình bày kích thƣớc sản phẩm nhóm tối thiểu trƣớc lớp (mỗi nhóm vào phút trình bày); (và đề (hoặc 15); xuất nhiệm vụ tiếp - Đề xuất theo nhƣ: tỉ lệ đƣợc ý xích phù hợp rồi, tƣởng hồn - GV HS lớp nhận theo tỉ lệ tự xét, đánh giá sản phẩm chọn nhóm; tổng kết tình chuẩn hố cơng thức tính khoảng cách hai điểm vẽ biết tỉ lệ xích khoảng cách hai thể tìm hiểu vẽ tiếp thiện hình chữ nhật, vẽ sân hình tròn mơ bóng đá vùng cấm địa, khung mini; thành, đƣờng sân, vòng tròn sân, ) - Trình bày sản phẩm nhóm trƣớc lớp - Nhận xét sản phẩm - thể giao tiếp nhiệm nhóm bạn, điều vụ cho HS nhà: chỉnh, bổ sung sản theo tỉ lệ xích xác phẩm nhóm định, tìm hiểu vẽ (có thể nhà) điểm thực tế tiếp hình chữ nhật, hình tròn mơ vùng cấm địa, khung thành, đƣờng sân, vòng tròn sân, Hoạt động tổng kết học hƣớng dẫn tự học nhà (3 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức trọng tâm học; ứng dụng kiến thức vào sống thực tiễn - BTVN: Làm tập: từ 138, 140, 142; 144, 146, 147 trang 57, 58, 59 SGK (có thể giảm bớt để đƣa hai tập tình sau vào) tập tình sau: 234 Vì lý an tồn, khoảng cách tối thiểu ổ cắm điện vòi nƣớc 60 cm Trên , ơng Bình ghi rõ vị trí lắp đặt ổ điện nhà tắm Trên 50 vẽ, ổ cắm cách vòi nƣớc lavabo 4,5 cm Lắp đặt ơng Bình phù hợp với tiêu chuẩn an tồn khơng? Hãy nêu hai cách lí giải em vẽ tỉ lệ NGUỒN NĂNG LƢỢNG Điện tái tạo lấy từ nguồn: sức nƣớc, sinh khối (từ chất liệu thực vật nhƣ gỗ, chất thải…), sức gió, địa nhiệt (từ sức nóng Trái Đất), Mặt Trời Bảng sau cho thấy sản lƣợng điện năm 2012 (tính TWh) Hoa Kì, Canada, Pháp, Đức lấy từ nguồn lƣợng tái tạo từ nguồn không tái tạo Sản lƣợng điện Hoa Kì Canada Pháp Đức Từ nguồn tái tạo 500 400 80 140 Từ nguồn không tái tạo 3800 200 480 480 a) Trong nƣớc, tỉ lệ sản lƣợng điện sản xuất từ nguồn lƣợng tái tạo bao nhiêu? Đối với nƣớc, khoanh vào chữ trƣớc đáp án bảng dƣới đây: Nước Tỉ lệ sản lượng điện sản xuất từ nguồn lượng tái tạo Hoa Kì A 38 B 43 C 38 43 D 38 Canada A B C D Pháp A B C D Đức A 24 B 24 31 C 31 D 31 b) Trong nƣớc, nƣớc tỉ lệ sản lƣợng điện sản xuất từ nguồn lƣợng tái tạo lớn nhất? Nƣớc tỉ lệ sản lƣợng điện sản xuất từ nguồn lƣợng tái tạo nhỏ nhất? c) Thủy điện tạo nguồn điện tất khu vực đất nƣớc Hoa Kì nguồn điện tái tạo lớn Hoa Kì Hiện nay, thủy điện chiếm 65,9% tổng sản lƣợng điện tái tạo quốc gia 7% tổng sản lƣợng điện Hoa Kì Nếu theo bảng số liệu sản lƣợng điện từ nguồn thủy điện Hoa Kì năm 2012 bao nhiêu? Em trình bày lời giải 235 Phụ lục 7: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC BÀI KHẢO SÁT KIỂM TRA TOÁN Thời gian làm bài: 15 phút để rửa bát; để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa 30 phút để làm tập Thời gian lại, Hà định dành Một buổi tối (từ 19 đến 22 giờ), Hà định dành để xem chƣơng trình ca nhạc quốc tế ti vi kéo dài 30 phút Hỏi hơm Hà đủ thời gian để xem hết chƣơng trình ca nhạc khơng? Hãy nêu cách giải Trong buổi picnic, Nam, Huy, Hà, Mai, Bình chia sẻ bữa trƣa Cùng với thức ăn, bạn mang tới táo Sau ăn hết thức ăn khác, bốn ngƣời bạn muốn ăn táo Em nói với bạn cách chia táo cho bốn bạn đƣợc ăn số táo ĐÁP ÁN (4 điểm HS làm cách; điểm HS làm nhiều cách) HS đƣa cách giải sau: Cách 1: Đổi: 30 phút = giờ; 30 phút = Thời gian từ 19 đến 22 là: 22 – 19 = (giờ) Tổng thời gian Hà làm việc nhà làm tập là: 236 3 29 (giờ) hay 25 phút    2 12 12 Thời gian lại để Hà xem chƣơng trình ca nhạc là: 3 hay 35 phút  12 12 Do 35 >30, Hà đủ thời gian để xem hết chƣơng trình ca nhạc Cách 2: HS lấy tổng thời gian Hà (3 giờ) trừ thời gian làm hết tất việc thời gian xem ca nhạc Kết tính đƣợc phút đƣa kết luận Cách 3: HS tính cách lấy 19 cộng lần lƣợt với thời gian làm việc, bao gồm xem phim thấy chƣa đến 22 (21 55 phút) đƣa kết luận (4 điểm HS làm cách; điểm HS làm nhiều cách) HS đƣa cách chia sau: Cách 1: Chia thành phần nhau, bạn đƣợc miếng táo ( táo) Cách 2: Chia táo thành phần nhau, bạn đƣợc táo táo Cách 3: Chia táo, thành phần nhau, chia táo thành phần nhau, bạn đƣợc nửa táo táo Sau tiến hành dạy thực nghiệm xong dự án ―Côn đƣờng đến trƣờng‖, kết thúc chƣơng Phân số, tiến hành cho HS làm kiểm tra 45 phút lớp thực nghiệm đối chứng với đề kiểm tra nhƣ sau: 237 KIỂM TRA TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút Một hiệu sách dán thông báo: ―Giảm giá 15% toàn sách‖ Bốn ngƣời bạn ý tới truyện giá 60000 đồng Vì giá chƣa kịp niêm yết nên họ phải tính nhẩm giá mới, nhƣng kết khơng giống Bình tìm kết 9000 đồng; Mai tìm 69000 đồng; Huy nghĩ giá phải 51000 đồng Hoà cho giá truyện 4500 đồng Ai đúng? Ai sai? Hãy giải thích câu trả lời em cách khác Một nhóm sinh viên định dã ngoại tới Hồ Đại Lải ngày xe đạp Họ khởi hành từ nhà lúc 30 phút sáng dự kiến 10 tới nơi Sau đƣợc 1 200000 Họ thấy đồ, Hồ Đại Lải cách 9,5 cm Sau nhóm sinh viên tiếp tục khởi hành với tốc độ nhƣ lúc trƣớc Hỏi nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải theo kế hoạch họ đƣợc 21 km dừng lại nghỉ? Hãy giải thích câu trả lời em 30 họ dừng lại nghỉ 20 phút tranh thủ tra đồ tỉ lệ xích ĐÁP ÁN (4 điểm HS làm cách; điểm HS làm nhiều cách) HS đƣa cách giải thích sau: Cách 1: Quyển truyện đƣợc giảm số tiền là: 15% 60000 = 9000 (đồng) Giá truyện là: 60000 – 9000 = 51000 (đồng) Do đó, Huy bạn Bình, Mai, Hòa tính sai Cách 2: Giá truyện so với giá gốc chiếm tỉ lệ là: 100% - 15% = 85% Giá truyện là: 85% 60000 = 51000 (đồng) Do đó, Huy bạn Bình, Mai, Hòa tính sai Cách 3: thể xác định tỉ số phần trăm số tiền đƣợc giảm mà bạn nghĩ so với giá gốc truyện (theo Bình, Huy, Hòa, truyện đƣợc giảm lần lƣợt 85% , 15%, 25%, theo Mai giá bị tăng) để so sánh với 15%, từ xác định đƣợc Huy bạn Bình, Mai, Hòa tính sai (4 điểm HS làm cách; điểm HS làm nhiều cách) HS đƣa cách giải thích sau: Cách 1: Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) 238 Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Từ lúc tiếp tục khởi hành sau nghỉ đến 10 giờ, nhóm sinh viên lại số thời gian là: 10 – 30 phút – 30 phút – 20 phút = 40 phút Vì 30 phút nhóm sinh viên đƣợc 21 km nên 40 phút với vận tốc họ đƣợc quãng đƣờng dài 21 km Mà họ phải 19 km nên nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch Cách 2: Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Từ lúc tiếp tục khởi hành sau nghỉ đến 10 giờ, nhóm sinh viên lại số thời gian là: 10 – 30 phút – 30 phút – 20 phút = 40 phút = Trong dài là: 14 giờ, với vận tốc khơng đổi, nhóm sinh viên đƣợc quãng đƣờng  23,3 (km) Vì 23,3 > 19 nên nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch Cách 3: Đổi: 30 = ; 20 phút = Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Thời gian cần thiết để nhóm sinh viên đƣợc 19 km đến Hồ Đại Lải là: 19 : 14 = 19 (giờ) (= giờ) 14 14 Tổng thời gian nghỉ nhóm sinh viên là: 19 67 +  = =3 (giờ) (  11 phút) 21 21 Thời điểm nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Nải là: 30 phút + 11 phút = 41 phút 239 Do đó, nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch Cách 4: Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Từ lúc tiếp tục khởi hành sau nghỉ đến 10 giờ, nhóm sinh viên lại số thời gian là: 10 – 30 phút – 30 phút – 20 phút = 40 phút Vì 30 phút nhóm sinh viên đƣợc 21 km nên 40 phút với vận tốc họ đƣợc quãng đƣờng dài 21 km Mà họ phải 19 km nên nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch Cách 3: Đổi: 20 phút = Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Quãng đƣờng đến Hồ Đại Lải là: 21 + 19 = 40 (km) Tổng thời gian nghỉ nhóm sinh viên là: 40 : 14 + 67 = =3 (giờ) (  11 phút) 21 21 Thời điểm nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Nải là: 30 phút + 11 phút = 41 phút Do đó, nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch 240 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA lần BIỂU HIỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH (Dành cho giáo viên) Trƣờng THCS Ngày tháng năm Họ tên học sinh đƣợc đánh giá: Lớp Tên GV: STT Biểu học sinh Phát đƣợc vấn đề tình cụ thể HS nêu đƣợc câu hỏi thắc mắc trình học tập, HS giải câu hỏi thắc mắc tìm kiến thức chƣa đƣợc đề cập đến SGK, tài liệu mà HS sử dụng Trong trình học tập, HS nêu đƣợc vấn đề phát sinh liên quan đến kiến thức học, sau HS giải quyết, GV tổng kết đƣa kiến thức chƣa giảng hay SGK trƣớc Biết diễn đạt tập/nhiệm vụ theo cách khác cho lợi cho vấn đề cần giải Biết dự đoán phƣơng hƣớng giải tập/nhiệm vụ ý thức kiểm tra điều dự đốn Làm tập, luyện tập, thực hành không lệ thuộc, dập khuôn theo PP hƣớng dẫn SGK, tài liệu GV, chƣa phải PP tối ƣu nhƣng đƣợc GV chấp nhận Lựa chọn đƣợc PP giải toán đƣợc GV giới thiệu phù hợp với việc giải tập/nhiệm vụ cụ thể HS cải tiến cách thực thao tác mẫu GV, đƣợc GV đánh giá tốt HS phát tình phát sinh thực hành, luyện tập, tìm cách xử lý hiệu quả, đƣợc GV khuyến khích khen ngợi Đồng ý 241 10 HS nêu vấn đề, chủ động giải quyết, rút đƣợc kiến thức mới, đƣợc GV chọn lọc, bổ sung vào nội dung học 11 HS nêu thực đƣợc phƣơng án giải tập/nhiệm vụ nhiều điểm khác so với GV HS khác, kết đạt đƣợc vƣợt trội so với yêu cầu GV, đƣợc GV chọn để trình bày mẫu 12 Khi GV nêu tình vấn đề, HS chủ động giải tự rút kết luận 13 Biết giải tập theo nhiều cách, tìm cách làm, cách giải ngắn gọn 14 Biết tự tìm vấn đề, tự phân tích, tự giải tập mới, vấn đề 15 Đề xuất đƣợc nhiều phƣơng án khác giải cho vấn đề 16 Lập đƣợc kế hoạch đề xuất cách thực kế hoạch nhanh, khoa học, hiệu 17 Lựa chọn sử dụng hiệu kiến thức, kĩ toán học, nguồn tài liệu, thiết bị học tập, thời gian thực hiện, để tạo sản phẩm 18 Thu thập, xử lí thơng tin hiệu quả, khoa học, sáng tạo 19 Cải tiến cách làm cũ, đề xuất cách làm hoạt động học tập 20 Biết vận dụng kiến thức, kĩ toán học biết để đề xuất phƣơng án giải tập/nhiệm vụ gắn với thực tiễn 21 Báo cáo kết cho vấn đề cần tìm hiểu, vấn đề nghiên cứu theo cách hiểu riêng, độc đáo 22 Tranh luận, phản bác bảo vệ ý kiến cá nhân nhóm 23 Đánh giá tự đánh giá kết sản phẩm hoạt động học tập cá nhân nhóm 242 PHIẾU ĐIỀU TRA lần BIỂU HIỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH (Dành cho giáo viên) Trƣờng THCS Ngày tháng năm Họ tên học sinh đƣợc đánh giá: Lớp Tên GV: STT Biểu học sinh Phát đƣợc vấn đề tình cụ thể HS nêu đƣợc câu hỏi thắc mắc trình học tập, HS giải câu hỏi thắc mắc tìm kiến thức chƣa đƣợc đề cập đến SGK, tài liệu mà HS sử dụng Trong trình học tập, HS nêu đƣợc vấn đề phát sinh liên quan đến kiến thức học, sau HS giải quyết, GV tổng kết đƣa kiến thức chƣa giảng hay SGK trƣớc Biết diễn đạt tập/nhiệm vụ theo cách khác cho lợi cho vấn đề cần giải Biết dự đoán phƣơng hƣớng giải tập/nhiệm vụ ý thức kiểm tra điều dự đốn Làm tập, luyện tập, thực hành không lệ thuộc, dập khuôn theo PP hƣớng dẫn SGK, tài liệu GV, chƣa phải PP tối ƣu nhƣng đƣợc GV chấp nhận Lựa chọn đƣợc PP giải toán đƣợc GV giới thiệu phù hợp với việc giải tập/nhiệm vụ cụ thể HS cải tiến cách thực thao tác mẫu GV, đƣợc GV đánh giá tốt HS phát tình phát sinh thực hành, luyện tập, tìm cách xử lý hiệu quả, đƣợc GV khuyến khích khen ngợi 10 HS nêu vấn đề, chủ động giải quyết, rút đƣợc kiến thức mới, đƣợc GV chọn lọc, bổ sung vào nội dung học Đồng ý 243 11 HS nêu thực đƣợc phƣơng án giải tập/nhiệm vụ nhiều điểm khác so với GV HS khác, kết đạt đƣợc vƣợt trội so với yêu cầu GV, đƣợc GV chọn để trình bày mẫu 12 Khi GV nêu tình vấn đề, HS chủ động giải tự rút kết luận 13 Biết giải tập theo nhiều cách, tìm cách làm, cách giải ngắn gọn 14 Biết tự tìm vấn đề, tự phân tích, tự giải tập mới, vấn đề 15 Đề xuất đƣợc nhiều phƣơng án khác giải cho vấn đề 16 Lập đƣợc kế hoạch đề xuất cách thực kế hoạch nhanh, khoa học, hiệu 17 Lựa chọn sử dụng hiệu kiến thức, kĩ toán học, nguồn tài liệu, thiết bị học tập, thời gian thực hiện, để tạo sản phẩm 18 Thu thập, xử lí thơng tin hiệu quả, khoa học, sáng tạo 19 Cải tiến cách làm cũ, đề xuất cách làm hoạt động học tập 20 Biết vận dụng kiến thức, kĩ toán học biết để đề xuất phƣơng án giải tập/nhiệm vụ gắn với thực tiễn 21 Báo cáo kết cho vấn đề cần tìm hiểu, vấn đề nghiên cứu theo cách hiểu riêng, độc đáo 22 Tranh luận, phản bác bảo vệ ý kiến cá nhân nhóm 23 Đánh giá tự đánh giá kết sản phẩm hoạt động học tập cá nhân nhóm ... DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THCS ………………………… 77 v 2.1 Định hƣớng xây dựng thực biện pháp dạy học môn Toán theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh. .. Các mức độ lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn 35 1.2.4 Đánh giá lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn 39 1.3 Dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS ……………………………………………………………... ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẶNG THỊ THU HUỆ DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Chuyên ngành: Mã số: Lý luận phƣơng pháp dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở, Dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay