Dạy học toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra

239 15 0
  • Loading ...
1/239 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 17:39

Đã đề xuất được quan niệm về DH Toán theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng CĐR; Đưa ra được quan niệm về KNNN; Đề xuất được hệ thống các KNNN có thể hình thành và phát triển thông qua DH các học phần Toán trong chương trình đào tạo khối ngành KT của các trường đại học nhằm đáp ứng CĐR.Thông qua việc điều tra thực trạng DH các học phần Toán ở trường Đại học Lạc Hồng, cho thấy sự cần thiết của việc hình thành và phát triển KNNN cho SV khối ngành KT trong DH các học phần Toán nhằm đáp ứng CĐR; Làm rõ được các nội dung Toán cần dạy cho SV; Làm rõ được mức độ cần rèn luyện đối với các KNNN. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN VĂN HOAN DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ THEO TIẾP CẬN CDIO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN VĂN HOAN DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ THEO TIẾP CẬN CDIO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM ĐỨC QUANG PGS TS ĐỖ TIẾN ĐẠT HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Dạy học toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, đƣợc hoàn thành với hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Đức Quang PGS.TS Đỗ Tiến Đạt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Các kết nghiên cứu nêu Luận án mới, trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình ngƣời khác Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019 Tác giả Trần Văn Hoan ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, nhà khoa học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi thời gian tác giả làm nghiên cứu sinh nhƣ đƣa góp ý quý báu trình tác giả thực luận án Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Phạm Đức Quang Thầy PGS.TS Đỗ Tiến Đạt ngƣời tận tình hƣớng dẫn, dìu dắt tác giả suốt thời gian qua Tác giả xin trân trọng cảm ơn hợp tác, giúp đỡ từ phía Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Tài – Kế toán, Khoa Quản trị kinh tế quốc tế, giảng viên sinh viên trƣờng Đại học Lạc Hồng giúp đỡ tác giả tổ chức thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi biện pháp đƣợc đề xuất luận án Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận án Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019 Tác giả Trần Văn Hoan iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục kí hiệu từ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình vẽ x MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học 5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Các đóng góp luận án Các vấn đề đƣa bảo vệ Cấu trúc luận án Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ đƣợc dùng luận án 1.1.1 CDIO 1.1.2 Kỹ 1.1.3 Kỹ nghề nghiệp 10 1.1.4 Rèn luyện kỹ 13 1.2 Tổng quan kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 13 1.2.1 Tổng quan tiếp cận CDIO 13 1.2.2 Nghiên cứu chuẩn đầu trường đại học 14 1.2.3 Nghiên cứu tiếp cận CDIO dạy học 19 1.2.4 Nghiên cứu dạy học cho sinh viên đại học hướng vào đáp ứng chuẩn đầu 22 iv 1.2.5 Nghiên cứu dạy học Toán hướng vào đáp ứng chuẩn đầu 24 1.2.6 Học tập chủ động trải nghiệm theo tiếp cận CDIO 25 1.2.7 Quan niệm dạy học theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu 33 1.3 Thực tiễn nghề yếu tố liên quan đến hoạt động lao động nghề khối ngành kinh tế 35 1.3.1 Đặc điểm ngành kinh tế 35 1.3.2 Một số hoạt động đặc trưng nghề thuộc khối ngành kinh tế 35 1.3.3 Vị trí làm việc sinh viên sau trường 37 1.4 Hệ thống kỹ cần thiết ngƣời làm nghề thuộc khối ngành kinh tế 37 1.4.1 Một số nghiên cứu kỹ nghề nghiệp cho khối ngành kinh tế 37 1.4.2 Các yêu cầu kỹ nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành kinh tế số trường đại học giới 39 1.4.3 Tổng kết kỹ nghề nghiệp cần trang bị cho sinh viên khối ngành kinh tế 40 1.5 Chuẩn đầu khối ngành kinh tế trƣờng Đại học Lạc Hồng 42 1.5.1 Yêu cầu, nội dung chuẩn đầu khối ngành kinh tế 42 1.5.2 Các kỹ nghề nghiệp chuẩn đầu khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO 42 1.5.3 Quan hệ kỹ nghề nghiệp chuẩn đầu theo tiếp cận CDIO kỹ nghề nghiệp khối ngành kinh tế 44 1.6 Vai trò dạy học học phần Toán trƣờng Đại học Lạc Hồng theo hƣớng đáp ứng chuẩn đầu 46 1.6.1 Vai trò mơn Tốn chuẩn đầu khối ngành kinh tế trường Đại học Lạc Hồng theo tiếp cận CDIO 46 1.6.2 Đề xuất kỹ cần rèn luyện cho sinh viên khối ngành kinh tế thông qua học tập học phần Toán trường Đại học Lạc Hồng 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 49 v CHƢƠNG THỰC TRẠNG DẠY HỌC TOÁN THEO TIẾP CẬN CDIO THEO ĐỊNH HƢỚNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 50 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 50 2.1.1 Mục đích 50 2.1.2 Nội dung 50 2.1.3 Đối tượng 51 2.1.4 Phương pháp công cụ 51 2.2 Kết 52 2.2.1 Về vai trò mơn Tốn khối ngành kinh tế 52 2.2.2 Về yếu tố gây khó khăn việc xin việc làm sinh viên khối ngành kinh tế 53 2.2.3 Về yêu cầu mức độ đáp ứng nội dung kiến thức Toán cần trang bị cho sinh viên khối ngành kinh tế 54 2.2.4 Về thực trạng kỹ nghề nghiệp sinh viên thơng qua học tập mơn Tốn 63 2.2.5 Về thực trạng tiếp cận CDIO dạy học Toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo hướng rèn luyện kỹ nghề nghiệp 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 CHƢƠNG BIỆN PHÁP DẠY HỌC TOÁN THEO TIẾP CẬN CDIO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA 80 3.1 Thiết kế dạy học Toán theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu 80 3.1.1 Vận dụng chu trình Kolb thiết kế dạy học học phần Tốn cho sinh viên khối ngành kinh tế 80 3.1.2 Quy trình thiết kế dạy học học phần Tốn cho sinh viên khối ngành kinh tế 83 3.1.3 Hướng dẫn tổ chức dạy học 84 3.1.4 Hướng dẫn đánh giá kết 84 3.1.5 Kết luận 85 vi 3.2 Một số biện pháp dạy học Toán theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu 86 3.2.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 86 3.2.2 Một số biện pháp dạy học Toán theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 118 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 120 4.1 Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung thực nghiệm 120 4.1.1 Mục đích thực nghiệm 120 4.1.2 Yêu cầu thực nghiệm 120 4.1.3 Nhiệm vụ thực nghiệm 120 4.1.4 Các nguyên tắc tổ chức thực nghiệm 120 4.1.5 Nội dung thực nghiệm 121 4.2 Thời gian, đối tƣợng, quy trình, phƣơng pháp đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 122 4.2.1 Thời gian, đối tượng thực nghiệm sư phạm 122 4.2.2 Quy trình, cách thức triển khai nội dung TN 122 4.2.3 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm 125 4.3 Đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 128 4.3.1 Thực nghiệm sư phạm đợt (Từ tháng 10/2016 đến tháng 1/2017) 128 4.3.2 Thực nghiệm sư phạm đợt (Từ tháng đến tháng năm 2017) 133 KẾT LUẬN CHƢƠNG 141 KẾT LUẬN 142 DANH MỤC CÁC C NG TR NH NGHIÊN CỨU Đ C NG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN 143 TÀI LIỆU THAM KHẢO 145 PHỤ LỤC vii DANH MỤC KÍ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ BPSP Biện pháp sƣ phạm CDIO Conceive (Hình thành ý tƣởng) – Design (Thiết kế) – Implement (Triển khai) Operate (Vận hành) CĐR Chuẩn đầu CTĐT Chƣơng trình đào tạo ctg Các tác giả CTLMĐ Câu trả lời mong đợi DH Dạy học ĐC Đối chứng ĐH Đại học ĐHLH Đại học Lạc Hồng ĐHQGHCM Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội GD Giáo dục GV Giảng viên KN Kỹ KNM Kỹ mềm KNNN Kỹ nghề nghiệp KT Kinh tế NXB Nhà xuất PPDH Phƣơng pháp dạy học SV Sinh viên TCC Toán cao cấp TN Thực nghiệm TT Thực ti n XSTK Xác suất thống kê viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Tóm tắt nghiên cứu KNNN khối ngành KT 38 Bảng 1.2 Yêu cầu KNNN số trƣờng ĐH giới 39 Bảng 1.3 Tổng kết KNNN khối ngành KT 40 Bảng 1.4 Các KNNN CĐR khối ngành KT theo tiếp cận CDIO 43 Bảng 1.5 Quan hệ KNNN khối ngành KT KNNN CĐR theo CDIO 44 Bảng 1.6 Các KN đƣợc rèn luyện thơng qua học tập mơn Tốn 47 Bảng 1.7 Các KNNN cần rèn luyện thơng qua DH mơn Tốn 48 Bảng 2.1 Đánh giá yếu tố gây khó khăn cho SV khối ngành KT để tìm đƣợc việc làm 53 Bảng 2.2 Đánh giá GV yêu cầu nội dung kiến thức Toán 54 Bảng 2.3 Thứ tự mức độ cần thiết kiến thức theo đánh giá GV 55 Bảng 2.4 Đánh giá cựu SV yêu cầu nội dung kiến thức Toán 56 Bảng 2.5 Thứ tự mức độ cần thiết kiến thức theo đánh giá cựu SV 57 Bảng 2.6 Đánh giá SV yêu cầu nội dung kiến thức Toán 58 Bảng 2.7 Thứ tự mức độ cần thiết kiến thức theo đánh giá SV 59 Bảng 2.8 Trung bình mức độ cần thiết kiến thức Toán theo đánh giá cựu SV, SV, GV 60 Bảng 2.9 Bảng đề xuất nội dung kiến thức Toán 61 Bảng 2.10 Về mức độ đáp ứng việc vận dụng kiến thức Toán 62 Bảng 2.11 Bảng đánh giá SV hội hình thành phát triển KNNN 63 Bảng 2.12 Đánh giá cựu SV hội hình thành phát triển KNNN 64 Bảng 2.13 Đánh giá GV hội hình thành phát triển KNNN SV 65 Bảng 2.14 Đánh giá GV mức độ hình thành phát triển KN 67 Bảng 2.15 Đánh giá cựu SV mức độ hình thành phát triển KN 68 Bảng 2.16 Đánh giá SV mức độ hình thành phát triển KN 68 Bảng 2.17 Trung bình KN theo đánh giá GV, cựu SV, SV 69 56PL 6 7 + GV yêu cầu nhóm đặt câu hỏi nhóm khác trả lời + GV chiếu slide Bài tập cá nhân Yêu cầu: SV giải áp dụng vào 1/ Hoàn thành bảng số liệu sau: X … … P(X) … … 2/ Tìm C để E(X) = 0, C = … 3/ Với chi phí bảo hiểm có lời? Tại sao? Q trình +Đặt câu hỏi +Trả lời câu hỏi +Trao đổi với +Giải tốn +Hồn thành tập cá nhân Q trình +SV rút ứng dụng kỳ vọng (chi phí bảo hiểm chấp nhận có nghĩa E(X) = 0) GV đặt câu hỏi: Nếu biến cố xảy Qúa trình với tỷ lệ lần 100 mức phí +SV trả lời câu hỏi bảo hiểm có lãi cơng ty bao +Thảo luận ngắn nhiêu? Vì sao? củng cố kết học -Hoạt động nhóm -Động não - Suy nghĩ cặp chia Bƣớc 4: Xây dựng đánh giá Căn u cầu CĐR tiến trình định thiết kế công cụ đánh giá dạng phiếu đánh giá cá nhân nhóm học Sản phẩm phần bảng tiêu chí đánh giá sau D Bảng tiêu chí đánh giá Học sinh Yêu cầu CĐR Kiến - Nắm đƣợc cơng thức tính kì vọng thức - Hiểu đƣợc tính chất kì vọng - Hiểu đƣợc ý nghĩa kì vọng kinh tế - Đặt giải tốn ứng dụng kì vọng Kĩ - Mơ hình hóa tốn thực ti n theo quy trình hƣớng dẫn - Cách sử dụng kì vọng nhƣ cơng cụ giải để đƣa kết Tinh Chủ động, tích cực tìm kiếm thơng tin, thần, thái giải vấn đề độ Hợp tác, giao tiếp tốt với bạn, với thầy Tinh thần tự học cao Kết quả, Bài trình bày thuyết phục sản Thơng tin, kết xác phẩm Thể tính sáng tạo A B … Ghi 57PL PHỤ LỤC 12 GIÁO ÁN ƢỚC LƢ NG TRUNG B NH TỔNG THỂ Bƣớc 1: Xác định chuẩn đầu học Dạy học theo tiếp cận CDIO có nghĩa dạy học đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp ngƣời học Vì nội dung kiến thức giảng dạy ngƣời GV cần xác định ứng dụng nội dung kiến thức thực ti n nghề hƣớng dẫn cho SV ứng dụng kiến thức vào giải tình nghề nghiệp giảng Bên cạnh việc dạy học đáp ứng yêu cầu kiến thức ứng dụng kiến thức nghề nghiệp, dạy học theo CDIO đòi hỏi ngƣời học đạt yêu cầu kỹ nghề nghiệp, dạy ngƣời GV cần xác định yêu cầu CĐR cụ thể kiến thức kĩ thông qua nội dung dạy học Hơn nữa, để ngƣời GV đƣợc thuận lợi dạy học giảng cần cho biết hội hình thành rèn luyện kỹ nghề nghiệp thông qua phần giảng cách cụ thể Đối với học “Ƣớc lƣợng trung bình tổng thể” cần làm sáng tỏ cho SV ứng dụng toán ƣớc lƣợng kinh tế nhƣ: Đánh giá suất, thu nhập, chi tiêu, trung bình,…; Từ đƣa dự đốn, điều chỉnh, giải pháp phù hợp phân tích kinh tế Bài dạy cần hƣớng đến hình thành rèn luyện KNNN cho SV: Mơ hình hóa, giải vấn đề, làm việc nhóm, tự học, ứng dụng cơng nghệ thơng tin … Từ nội dung, mục đích, u cầu giảng xác định CĐR dạy về: Kiến thức, kĩ năng, hội hình thành kĩ cho SV giảng, thái độ nhƣ sau Sản phẩm phần mục A có cấu trúc sau CĐR BÀI HỌC Kiến thức Kĩ Cơ hội hình thành A Chuẩn đầu học Về kiến thức - Biết cách thu thập xử lý số liệu - Nêu đƣợc công thức tính tham số đặc trƣng mẫu - Nêu đƣợc bƣớc giải tốn ƣớc lƣợng trung bình Thái độ 58PL Về kĩ - Vận dụng thành thạo cơng thức để tính tham số đặc trƣng mẫu - Vận dụng thuật toán giải thành thạo tốn ƣớc lƣợng - Mơ hình hóa đƣợc toán thực ti n - Kĩ thu thập xử lý số liệu - Kĩ ứng dụng cơng nghệ thơng tin - Kĩ làm việc nhóm Cơ hội hình thành rèn luyện KN cho SV giảng STT KỸ NĂNG Mô hình hóa M TẢ THỰC HIỆN TRONG BÀI HỌC SV mơ hình hóa tốn thực ti n kinh tế thông qua tập dự án mà GV giao cho Giải Trong q trình giải tốn mở đầu, tập áp vấn đề dụng công thức, SV gặp vấn đề chƣa có cách thức trình tự giải SV bƣớc khắc SỐ LẦN phục khó khăn để giải Thu thập SV tự khảo sát thông tin mẫu, thu thập xử lý để xử lý số liệu có liệu cho tập dự án Làm việc SV phân công thực cơng việc nhóm để nhóm hồn thành u cầu tập dự án, từ thu thập 4 liệu đến thuyết trình, viết báo cáo Ứng dụng Thực toán cách sử dụng phần mềm công nghệ Excel thông qua hƣớng dẫn mẫu GV thông tin Về thái độ - SV có ý thức vai trò thu thập, xử lý số liệu ý nghĩa tốn ƣơc lƣợng trung bình kinh tế Bƣớc Tích hợp CĐR học, mơn học chƣơng trình theo CDIO Ý nghĩa dạy học theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng CĐR, để thể điều GV cần tích hợp CĐR học vào CĐR môn học CĐR CTĐT Đây bƣớc bắt buột dạy học theo tiếp cận CDIO, cho thấy việc dạy học học mơn học góp phần đáp ứng CĐR môn học CTĐT cách rõ ràng khoa học 59PL Sản phẩm bƣớc mục B sau B Tích hợp chuẩn đầu CĐR MÔN HỌC CĐR CTĐT CDIO Biết cách thu thập xử lý số liệu G1.3 1.2 Nêu đƣợc công thức tính tham số đặc trƣng mẫu G1.3 1.2 Nêu đƣợc bƣớc giải toán ƣớc lƣợng trung bình G1.4 1.2 Mơ hình hóa G2.9 2.1 Giải vấn đề G2.9 2.1 Thu thập xử lý số liệu G2.6 2.2.6 Làm việc nhóm G3.2 3.1 Tự học G2.12 2.4.15 Ứng dụng công nghệ thông tin G2.6 2.4.17 Ý thức đƣợc việc học tập để phục vụ cho việc học môn chuyên ngành, phục vụ cho thực ti n hoạt động nghề khối kinh tế G3.1 2.5 CĐR NỘI DUNG CĐR KIẾN THỨC KỸ NĂNG THÁI ĐỘ Bƣớc Thiết kế dạy theo mô hình dạy học trải nghiệm CDIO Dạy học theo tiếp cận CDIO đòi hỏi SV đạt đƣợc yêu cầu kiến thức kỹ đặt CĐR dạy cụ thể Vì dạy cần đƣợc thiết kế theo mơ hình dạy học trải nghiệm CDIO gồm bƣớc nhƣ sau 60PL Các bƣớc trình đƣợc vận dụng cách linh hoạt vào phần dạy học Trong thực bƣớc mơ hình cần sử dụng kết hợp biện pháp sƣ phạm đề xuất phƣơng pháp dạy học chủ động trải nghiệm nhằm giúp SV có hội trải nghiệm nghề nghiệp đạt yêu cầu CĐR kiến thức kỹ Sản phẩm bƣớc mục C sau C Bài giảng theo mơ hình trải nghiệm CDIO Nhiệm vụ yêu cầu GV, SV - GV giao nhiệm vụ cho nhóm học tập chuẩn bị nhà (dùng thời gian tự học), có hƣớng dẫn cách thực chủ đề; Cách tổ chức, phân cơng cơng việc nhóm thông qua nhiệm vụ - GV hƣớng dẫn tiến trình seminar lớp cho SV nhƣ sau: + Bƣớc 1: Nhóm SV thuyết trình (20 phút) + Bƣớc 2: GV SV nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình, thảo luận, trả lời có định hƣớng GV + Bƣớc 3: SV hệ thống kiến thức thơng qua câu trả lời, nêu bậc nội dung, cơng thức tính tốn + Bƣớc 4: Các nhóm vận dụng kiến thức để giải thích giải toán ứng dụng GV bổ sung kết luận cho hồn chỉnh Tiến trình giảng Bài giảng đƣợc thiết kế sử dụng mơ hình dạy học trải nghiệm CDIO, gồm bƣớc, đƣợc vận dụng linh hoạt nội dung giảng dạy Bài giảng sử dụng kết hợp kỹ thuật biện pháp sƣ phạm phƣơng pháp giảng dạy tích cực chủ động theo đề xuất CDIO nhằm giúp SV đạt CĐR kiến thức kỹ đặt STT Hoạt động GV Mục đích, vai Biện pháp – trò SV phƣơng pháp 1: - Kỹ thuật 4.1 Nhóm SV thuyết trình báo cáo Q Với tập dự án đƣợc cho nhƣ sau: Kiến thức - Biện pháp trình Khảo sát mức chi tiêu SV tỉnh kinh nghiệm - Dạy học dự trƣờng ĐHLH từ đƣa định hƣớng +Nhóm SV án chi tiêu hợp lý cho SV, với yêu cầu: lại nghe thuyết Khảo sát mẫu có kích thƣớc 300 trình, ghi chép Tính tham số đặc trƣng mẫu khảo thông tin cần 61PL sát thiết Hãy ƣớc lƣợng mức chi tiêu trung bình +Tái lại hàng tháng SV ngoại tỉnh trƣờng ĐHLH kiến thức học, Thực toán cách sử dụng phần sử dụng mềm Excel cách tính tham số đặc trƣng mẫu, công thức toán ƣớc lƣợng - GV SV nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình thảo luận, trao đổi kết - Trao đổi với nhóm GV cách thức tính tham số mẫu phần mềm Excel, sử dụng hàm để ƣớc lƣợng trung bình tổng thể Nhóm SV thuyết trình hệ thống kiến thức tốn ƣớc lƣợng trung bình tổng thể: - Các bƣớc thực tốn ƣớc lƣợng trung bình tổng thể - Các bƣớc dùng Excel giải chi tiết toán GV cho SV tập áp dụng tổng hợp Để so sánh chất lƣợng đào tạo chuyên ngành kinh tế trƣờng đại học A B Một nghiên cứu nhỏ đƣợc thực với thiết kế nhƣ sau Chọn sinh viên đến từ trƣờng Đại học A với điều kiện sinh viên có điểm thi đầu vào Đại học từ 20 – 24 điểm tốt nghiệp Đại học loại Khá Cách chọn nhóm sinh viên trƣờng B tƣơng tự Kết có 10 sinh viên trƣờng Đại học A 12 Q trình 2: Tƣ +SV nhóm thuyết trình trả lời câu hỏi từ nhóm + SV nhóm thuyết trình trả lời câu hỏi GV Q trình 3: Học +SV nhóm khác góp ý quy trình giải tốn ƣớc lƣợng + Đặt câu hỏi áp dụng xác định độ tin cậy hay kích thƣớc mẫu Q trình 4: Áp dụng +GV hƣớng dẫn SV làm tập theo nhóm +Mời lần lƣợt nhóm giải yêu cầu a, b +Trao đổi nhóm đƣa -Kỹ thuật 4.2, 4.3–Biện pháp -Hoạt động nhóm -Hoạt động nhóm - Kỹ thuật 4.1, 4.2, 4.3 – Biện pháp - Hoạt động nhóm 62PL sinh viên trƣờng Đại học B thỏa mãn điều kiện đồng ý tham gia nghiên cứu Giả định 22 sinh viên xin đƣợc việc làm chuyên ngành sau trƣờng lƣơng (triệu đồng) bình quân/tháng năm làm đƣợc tổng hợp nhƣ bảng sau: ĐẠI HỌC A STT LƢƠNG 17 15 10 13 18 12 13 11 18 10 15 ĐẠI HỌC B STT LƢƠNG 12 15 16 11 13 14 9 10 10 12 11 14 12 17 nhận xét câu c +Việc trao đổi, đƣa nhận xét kết toán giúp SV thấy rõ ứng dụng phân tích xử lý số liệu nhƣ vai trò tốn ƣớc lƣợng phân tích kinh tế Dựa vào thông tin anh/chị thực yêu cầu sau: a Anh/chị tính đặc trƣng thống kê cần thiết để kết luận biến thiên mức lƣơng nhóm trên? b Ƣớc lƣợng khoảng tin cậy 95% cho mức lƣơng trung bình sinh viên chuyên ngành kinh tế thỏa mãn yêu cầu điểm thi ĐH đầu vào tốt nghiệp loại trƣờng? c Những kết luận anh/chị rút từ kết câu a, b trên? Bƣớc 4: Xây dựng đánh giá Căn yêu cầu CĐR tiến trình định thiết kế cơng cụ đánh giá dạng phiếu đánh giá cá nhân nhóm học Sản phẩm phần bảng tiêu chí đánh giá sau 63PL D Bảng tiêu chí đánh giá Học sinh Yêu cầu CĐR Kiến thức - Biết cách thu thập xử lý số liệu - Nêu đƣợc cơng thức tính tham số đặc trƣng mẫu - Nêu đƣợc bƣớc giải tốn ƣớc lƣợng trung bình - Đặt giải tốn áp dụng cơng thức Kĩ - Mơ hình hóa tốn thực ti n theo quy trình hƣớng dẫn - Cách sử dụng công thức nhƣ công cụ giải để đƣa kết Tinh Chủ động, tích cực tìm kiếm thơng tin, thần, thái giải vấn đề độ Hợp tác, giao tiếp tốt với bạn, với thầy Tinh thần tự học cao Kết quả, Bài trình bày thuyết phục sản Thơng tin, kết xác phẩm Thể tính sáng tạo A B … Ghi 64PL PHỤ LỤC 13 GIÁO ÁN C NG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ - C NG THỨC BAYES A Chuẩn đầu học Về kiến thức - Nêu đƣợc công thức XS đầy đủ, công thức Bayes - Phân biệt với cơng thức cộng, nhân có điều kiện - Hiểu ứng dụng cơng thức phân tích kinh tế Về kĩ - Vận dụng thành thạo công thức vào giải tốn áp dụng - Mơ hình hóa đƣợc tốn thực ti n có áp dụng cơng thức - Giải tốn ứng dụng kinh tế đƣa phán đoán dựa vào kết - Có kĩ hoạt động nhóm để giải tốn thực ti n nghề kinh tế có sử dụng công thức xác suất đầy đủ - công thức Bayes Cơ hội hình thành rèn luyện KN cho SV giảng STT KỸ NĂNG Mô hình hóa M TẢ THỰC HIỆN TRONG BÀI HỌC SV đƣợc GV hƣớng dẫn bƣớc mơ hình hóa tốn thực ti n kinh tế thơng qua toán mở đầu SỐ LẦN tập ứng dụng công thức đầy đủ - công thức Bayes Giải Trong trình giải toán mở đầu, tập áp vấn đề dụng công thức, SV gặp vấn đề chƣa có cách thức trình tự giải SV bƣớc khắc phục khó khăn để giải Sử dụng ngôn Sử dụng công thức xác suất đầy đủ cơng thức ngữ tốn học Bayes giải toán kinh tế Làm việc Trao đổi theo nhóm để đƣa câu trả lời phiếu nhóm học tập Tƣ sáng Trả lời câu hỏi phiếu từ gợi ý tốn tạo hình thành cơng thức đầy đủ cơng thức Bayes từ 4 công thức cộng, nhân, có điều kiện biết Tƣ phản Trao đổi cặp theo nhóm để thống biện câu trả lời 65PL Về thái độ - SV có ý thức việc vận dụng cơng thức học vào thực ti n để đƣa nhận định, đánh giá thị trƣờng tiềm phân tích kinh tế B Tích hợp chuẩn đầu CĐR KIẾN THỨC KỸ NĂNG THÁI ĐỘ NỘI DUNG CĐR Nắm đƣợc công thức XS đầy đủ, công thức Bayes Phân biệt với cơng thức cộng, nhân có điều kiện Hiểu ứng dụng công thức phân tích kinh tế Mơ hình hóa Giải vấn đề Sử dụng ngơn ngữ tốn học Làm việc nhóm Tƣ sáng tạo Tƣ phản biện Ý thức đƣợc việc học tập để phục vụ cho việc học môn chuyên ngành, phục vụ cho thực ti n hoạt động nghề khối kinh tế CĐR MÔN HỌC G1.2 G1.3 G1.4 G2.9 G2.9 G2.9 G3.2 G2.10 G2.10 CĐR CTĐT CDIO 1.2 1.2 1.2 2.1 2.5 2.1 3.1 2.4.7 2.4.8 G3.1 2.5 C Bài giảng theo mơ hình trải nghiệm CDIO Nhiệm vụ yêu cầu GV, SV Nội dung Công thức xác suất đầy đủ - công thức Bayes Thời lƣợng tiết Nhiệm vụ GV +Thiết kế giảng theo mơ hình dạy học trải nghiệm CDIO +Chiếu slide đặc vấn đề +Đặt câu hỏi +Giảng +Dẫn dắt SV vào trọng tâm +Viết bảng trắng Hiệu SV +Xem slide +Máy vi tính +Hình ảnh d suy nghĩ +Máy chiếu tiếp thu +Nghe giảng Projector, +D theo dõi +Tham gia vào Powerpoint vấn đề GV +Các slide +Chủ động nêu bảng cố định, chiếm lĩnh tri +Lên bảng bảng trắng thức theo trình +Thảo luận tự chu trình học nhóm trải nghiệm CDIO +Giờ học sinh động, chủ động thảo luận nhóm +Tự kết luận Nhiệm vụ SV Phƣơng tiện 66PL Tiến trình giảng Bài giảng đƣợc thiết kế sử dụng mơ hình dạy học trải nghiệm CDIO, gồm bƣớc, đƣợc vận dụng linh hoạt nội dung giảng dạy Bài giảng sử dụng kết hợp kỹ thuật biện pháp sƣ phạm phƣơng pháp giảng dạy tích cực chủ động theo đề xuất CDIO nhằm giúp SV đạt CĐR kiến thức kỹ đặt Hoạt động GV STT Mục đích, vai Biện pháp – trò SV phƣơng pháp 1: -Kỹ thuật 2.1 Chiếu slide Quá BÀI TOÁN MỞ ĐẦU Kiến thức – Biện pháp trình GV nêu tốn mở đầu: Có ba lơ hàng lơ kinh nghiệm -Dạy học dựa có 20 sản phẩm, lơ thứ i có i+3 phế +Thầy nêu vấn đề phẩm (i = 1,2,3 ), lại phẩm Chọn tốn mở đầu ngẫu nhiên lơ hàng, từ lơ hàng lấy +Trò nghe ngẫu nhiên sản phẩm Tính xác suất +Tái lại sau: kiến thức học, a) Hai sản phẩm lấy hai phế phẩm sử dụng b) Giả sử hai sản phẩm lấy hai phế phẩm, hai phế phẩm có khả đƣợc lấy từ lơ hàng nhiều ? Tại ? ? GV yêu cầu SV nhớ lại cách mơ hình hóa tốn xác suất ? Quy tắc cộng nhân học Quá trình 2: Tƣ -Kỹ thuật 2.2, 2.3–Biện pháp a/ GV đặt câu hỏi? Hãy xác định phép thử toán ? +SV suy nghĩ -Động não Phép thử thứ (chọn lơ hàng) có bao phút trả lời Suy nghĩ nhiêu trƣờng hợp xảy ? câu hỏi GV đặt cặp - chia Nhƣ phép thử tạo thành biến Chiếu Slide cố có tính chất ? +SV trao đổi Có trƣờng hợp để A (yêu cầu a) cặp xảy ? theo nhóm nhỏ Mỗi trƣờng hợp A xảy có giai đoạn ? (theo bàn) 67PL Sử dụng quy tắc cộng quy tắc nhân hình +Hồn thành thành công thức P(A) ? nộp phiếu hỏi Phát biểu công thức dạng tổng quát? cho GV Để trả lời yêu cầu câu b tốn, ta cần tính đƣợc xác suất nào? Áp dụng công thức học ? Hãy xác định biến cố đề yêu cầu ? 10 Dựa vào trƣờng hợp tính A, tìm kết  A1   A2  , P ?  A  A cho P  b/ Phát phiếu cho nhóm (5SV/nhóm, nhóm/lớp) PHIẾU HỌC TẬP: CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ - CÔNG THỨC BAYES Hãy vẽ sơ đồ mô toán (các giai đoạn, biến cố sơ cấp tạo thành sau phép thử,…): Lập bảng trƣờng hợp giai đoạn xảy biến cố A “Hai sản phẩm lấy hai phế phẩm” câu a: Trƣờng Mã hóa hợp Trƣờng Mã hợp hóa Giai đoạn …… …… …… ……… ……… …… Giai đoạn …… …… Tính xác suất biến cố A:……………… Tính xác suất câu b:………………… Trả lời câu hỏi câu b:……………… 68PL Chiếu slide GV tổng kết câu trả lời Hình thành cơng thức xác suất đầy đủ - Công thức Bayes Đặt thêm câu hỏi thảo luận: Khi sử dụng công thức xác suất đầy đủ công thức Bayes ? GV chiếu slide Áp dụng 1: Biết xác suất để sản phẩm đƣợc sản xuất từ dây chuyền I, II, III, IV phế phẩm tƣơng ứng 5%, 8%, 4% 10% Từ lô gồm 10 sản phẩm dây chuyền I, 15 sản phẩm dây chuyền II, sản phẩm dây chuyền III sản phẩm dây chuyền IV, lấy ngẫu nhiên sản phẩm a) Tính xác suất để nhận đƣợc phế phẩm b) Giả sử biết sản phẩm nhận đƣợc phế phẩm, cho biết sản phẩm có khả đƣợc sản xuất từ dây chuyền lớn nhất? GV hƣớng dẫn SV giải toán theo bƣớc: Bƣớc 1: Xây dựng mơ hình tốn học Bƣớc 2: Xử lí mơ hình cách áp dụng công thức xác suất đầy đủ - công thức Bayes Bƣớc 3: Chuyển đổi kết trả lời câu hỏi yêu cầu GV chiếu slide Áp dụng (vận dụng cao): Trƣớc đƣa sản phẩm thị trƣờng ngƣời ta vấn ngẫu nhiên 300 khách hàng sản phẩm thấy có 54 ngƣời trả lời “sẽ mua”, 146 ngƣời trả lời “có thể mua” 100 ngƣời trả lời “không mua” Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực mua sản phẩm tƣơng ứng với cách trả lời là: 70%; 30%; 1% a) Hãy đánh giá thị trƣờng tiềm sản phẩm b) Trong số khách hàng thực mua sản phẩm có phần trăm trả lời “sẽ mua” Quá trình 3: Học +SV đƣa kết toán kết luận +Trình bày cơng thức xác suất đầy đủ - công thức Bayes +Phát biểu công thức cho trƣờng hợp tổng quát +GV tổng kết Quá trình 4: Áp dụng +Một SV lên bảng tính xác suất để nhận đƣợc phế phẩm +Một SV khác tính khả phế phẩm dây chuyền sản xuất, từ đƣa câu trả lời Quá trình +SV tái kiến thức vừa học +Suy nghĩ cách áp dụng vào tốn -Hoạt động nhóm - Kỹ thuật 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 – Biện pháp 69PL + GV yêu cầu nhóm đặt câu hỏi nhóm Quá trình -Hoạt động khác trả lời +Đặt câu hỏi nhóm + GV chiếu slide +Trả lời câu hỏi -Động não - Bài tập cá nhân +Trao đổi với Suy nghĩ Yêu cầu: SV giải áp dụng vào với bƣớc cặp - chia nhƣ hƣớng dẫn áp dụng +Giải 1/ Mơ hình hóa tốn tốn 2/ Áp dụng cơng thức +Hồn thành 3/ Trả lời u cầu a, b tập cá nhân Quá trình +SV hiểu đƣợc ứng dụng công thức xác suất đầy đủ công thức Bayes vận dụng đánh giá thị trƣờng tiềm kinh tế GV đặt câu hỏi: Qúa trình 1/ Trong số khách hàng thực mua sản phẩm +SV trả lời câu có phần trăm trả lời “có thể hỏi mua”? Vì sao? +Thảo luận ngắn 2/ Trong số khách hàng khơng mua sản phẩm củng cố kết có phần trăm trả lời “có thể học mua”? Vì sao? 70PL D Bảng tiêu chí đánh giá Học sinh Yêu cầu CĐR Kiến - Nắm đƣợc công thức xác suất đầy đủ thức công thức Bayes - Phân biệt với công thức cộng, nhân có điều kiện - Hiểu ứng dụng cơng thức phân tích kinh tế - Đặt giải tốn áp dụng cơng thức Kĩ - Mơ hình hóa tốn thực ti n theo quy trình hƣớng dẫn - Cách sử dụng cơng thức nhƣ công cụ giải để đƣa kết Tinh Chủ động, tích cực tìm kiếm thơng tin, thần, thái giải vấn đề độ Hợp tác, giao tiếp tốt với bạn, với thầy Tinh thần tự học cao Kết quả, Bài trình bày thuyết phục sản Thơng tin, kết xác phẩm Thể tính sáng tạo A B … Ghi ... TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN VĂN HOAN DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ THEO TIẾP CẬN CDIO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã... tiêu chuẩn CDIO cho phép đề xuất phƣơng án DH mơn Tốn theo hƣớng đáp ứng CĐR xây dựng Vì lí chọn đề tài nghiên cứu Dạy học Toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn. .. nghiệp chuẩn đầu khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO 42 1.5.3 Quan hệ kỹ nghề nghiệp chuẩn đầu theo tiếp cận CDIO kỹ nghề nghiệp khối ngành kinh tế 44 1.6 Vai trò dạy học học
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra, Dạy học toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay