Tổ chức dạy học môn địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự việt nam theo định hương phát triển năng lực

218 21 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 17:32

Địa hình quân sự là môn học nghiên cứu, vận dụng địa hình trong hoạtđộng quân sự nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng và vũ khí, phươngtiện chiến đấu. Địa hình là yếu tố quan trọng để mọi quân nhân tổ chức chuẩn bịvà thực hành chiến đấu. Kiến thức địa hình quân sự là cơ sở cho các môn quânsự chuyên ngành nghiên cứu, đánh giá, vận dụng vào điều kiện cụ thể của từnghình thức chiến thuật trong huấn luyện chiến đấu. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - ĐỖ NGỌC THÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC MƠN ĐỊA HÌNH QN SỰ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Lí luận Phƣơng pháp dạy học Bộ môn Địa lý Mã số: 9.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Văn Đức HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn cơng trình trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Tác giả Đỗ Ngọc Thành LỜI CẢM ƠN Em xin y tỏ ng iết n ch n th nh v s u sắc tới thầy hướng ẫn hoa học P S.TS Đặng Văn Đức người tận tình hướng ẫn, gi p đỡ v tạo điều iện để m ho n th nh uận n tiến s T c giả xin ch n th nh cảm n tập thể c c thầy cô hoa Địa , ph ng Sau đại học trường Đại học phạm Nội tạo điều iện gi p đỡ nghiên cứu, học tập v ho n th nh uận n Xin ch n th nh cảm n an giám hiệu (Ban gi m đốc), c c Giảng viên Bộ mơn Địa hình qn Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Trường Đại học Nguyễn Huệ, Học viện Hậu Cần, Học viện Phòng khơng khơng qn, Học viện Biên phòng tạo điều iện thuận ợi cho tơi suốt qu trình nghiên cứu v thực nghiệm đề t i Xin gửi ời tri n đến gia đình, ạn v người th n yêu uôn động viên, h ch ệ v gi p đỡ thời gian học tập v nghiên cứu ho n th nh uận n tiến s Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả Đỗ Ngọc Thành DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Viết đầy đủ Viết tắt BTTM : BộTổng tham mưu BVTQ : Bảo vệ Tổ quốc CNTT : Công nghệ thông tin CNDH : Công nghệ dạy học D : Dạy học giải vấn đề Đ : Đại học ĐC : Đối chứng Đ QS : Địa hình quân GD-ĐT : i o ục-Đ o tạo GV : iảng viên GD - ĐT : Giáo dục - Đ o tạo KN : K KT-XH : Kinh tế xã hội NCKH : Nghiên cứu khoa học NL : Năng ực OECD : Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế PPDH : Phư ng ph p ạy học QTDH : Quá trình dạy học QĐNDVN : Qu n đội nh n QS - QP : Qu n sự-Quốc ph ng QĐND : Qu n đội nh n TN : Thực nghiệm XHCN : Chủ ngh a xã hội QVĐ n Việt Nam n MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đ ch nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Tổng quan vấn đề nghiên cứu Quan điểm v phư ng ph p nghiên cứu 13 Đóng góp luận án 16 Cấu trúc luận án 17 Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 18 1.1 Những vấn đề giáo dục đại học 18 1.1.1 Định hướng đổi giáo dục đại học Việt Nam 18 1.1.2 Đổi giáo dục đại học Trường Đại học Quân theo định hướng phát triển lực 20 1.2 Năng ực v gi o ục th o định hướng ph t triển ực 24 1.2.1 Năng lực 24 1.2.2 Giáo dục theo định hướng phát triển lực 31 1.3 Vai trò, mục tiêu, nội ung chư ng trình, đặc điểm mơn học Địa hình qn trường đại học quân 33 1.3.1 Vai trò mơn học Địa hình quân trường đại học quân 34 1.3.2 Mục tiêu chương trình mơn học Địa hình quân 35 1.3.3 Nội dung chương trình mơn học Địa hình qn 35 1.3.4 Đặc điểm mơn Địa hình qn 38 1.4 Đặc điểm t m sinh v trình độ nhận thức học viên 41 1.4.1 Đặc điểm tâm sinh lí 41 1.4.2 Trình độ nhận thức học viên 42 1.5 Thực trạng dạy học mơn Địa hình qn c c trường đại học quân 44 1.5.1 Đội ngũ giảng viên giảng dạy môn học Địa hình quân 44 1.5.2 Phương pháp học tập nghiên cứu học viên 49 1.5.3 Phương pháp kiểm tra, thi đánh giá kết học tập học viên 51 1.5.4 Tài liệu, giáo trình, sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường cho môn học 53 Tiểu kết chư ng 57 Chƣơng QUY TR NH VÀ IỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC MƠN ĐỊA HÌNH QN SỰ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 58 2.1 Những nguyên tắc yêu cầu tổ chức dạy học mơn Địa hình qn theo định hướng phát triển ực 58 2.1.1 Ngun tắc tổ chức học mơn Địa hình qu n 58 2.1.2 Yêu cầu đ i với việc tổ chức học môn Địa hình qu n 61 2.2 X c định c c ực đặc thù mơn Địa hình qn cần hình thành, phát triển cho học viên 65 2.2.1 Năng lực đọc đồ 66 2.2.2 Năng lực đo đạc, xác định tọa độ mục tiêu 68 2.2.3 Năng lực sử dụng đồ thực địa 70 2.2.4 Năng lực vận động thực địa 72 2.2.5 Năng lực đắp sử dụng sa bàn 73 2.3 Quy trình tổ chức dạy học mơn Địa hình quân th o định hướng phát triển ực 74 2.3.1 Giai đoạn 1: Xây dựng kế hoạch dạy học 76 2.3.2 Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học 80 2.3.3 Giai đoạn 3: Đánh giá 82 2.4 Các biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân th o định hướng phát triển ực 83 2.4.1 Sử dụng phương pháp dạy học tích cực 83 2.4.2 Sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, phương tiện kỹ thuật đại dạy học 96 2.4.3 N ng cao lực thực hành thực địa 98 2.4.4 Rèn luyện phương pháp tự học cho học viên 111 2.4.5 Đổi kiểm tra đánh giá đào tạo sĩ quan theo định hướng phát triển lực 113 2.5 Thiết kế tổ chức dạy học số học mơn Địa hình qn th o định hướng phát triển ực 121 2.5.1 Thiết kế giảng Tọa độ vng góc 121 2.5.2 Thiết kế giảng thực hành vận động theo đồ 127 2.5.3 Thiết kế giảng Đắp sa bàn 127 Tiểu kết chư ng 128 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 129 3.1 Mục đ ch v nhiệm vụ thực nghiệm 129 3.1.1 Mục đích 129 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 129 3.2 Nguyên tắc thực nghiệm 129 3.3 Phư ng ph p thực nghiệm 130 3.3.1 Lựa chọn phương pháp thực nghiệm 130 3.3.2 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm 130 3.4 Quy trình thực nghiệm 133 3.4.1 hu n ị thực nghiệm 133 3.4.2 Tổ chức thực nghiệm 133 3.4.3 Kết thực nghiệm 134 Tiểu kết chư ng 147 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 148 Kết luận 148 Khuyến nghị 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kết khảo sát chất lượng giảng viên 45 Bảng 1.2 Kết khảo sát đổi phương pháp dạy học 46 Bảng 1.3 Kết khảo sát ứng dụng CNTT&TT dạy học 47 Bảng 1.4 Kết khảo sát sử dụng phương pháp học 48 Bảng 1.5 Kết khảo sát hoạt động phương pháp học học viên 50 Bảng 2.1 Năng lực đặc thù môn Địa hình quân 65 Bảng 2.2 Tiêu chí đánh giá lực đọc đồ 68 Bảng 2.3 Tiêu chí đánh giá lực sử dụng tọa độ vng góc 69 Bảng 2.4 Tiêu chí đánh giá lực sử dụng đồ thực địa 72 Bảng 2.5 Tiêu chí đánh giá lực vận động thực địa 73 Bảng 2.6 Tiêu chí đánh giá lực đắp sử dụng sa bàn 74 Bảng 3.1 Chấm điểm theo trọng s xếp loại tiêu chí đánh giá lực 130 Bảng 3.2 Tổng hợp kết kiểm tra kiến thức lớp TN Đ ài Tọa độ vng góc trường 134 Bảng 3.3 ảng tổng hợp theo kết kiểm tra lớp TN Đ Tọa độ vng góc trường 134 Bảng 3.4 Các tham s kiểm định kết sau thực nghiệm 136 Bảng 3.5 Kết đánh giá lực sử dụng tọa độ vng góc đồ địa hình qn lớp TN 137 Bảng 3.6 Kết đánh giá lực sử dụng tọa độ vng góc đồ địa hình quân lớp Đ (thang điểm 60) 138 Bảng 3.7 Tổng hợp kết đánh giá lực sử dụng tọa độ vng góc đồ địa hình qn lớp TN (thang điểm 60) 138 Bảng 3.8 o sánh Kết tự đánh giá học viên kết đánh giá giảng viên theo t ng tiêu chí 139 Bảng 3.9 Kết đánh giá lực vận động theo đồ lớp TN(b2c1d1) 140 Bảng 3.10 Kết đánh giá lực vận động theo đồ lớp Đ ( 1c1d1) 140 Bảng 3.11 Tổng hợp kết đánh giá lực vận động theo đồ lớp TN(b2c1d1) lớp Đ ( 1c1d1) 141 Bảng 3.12 o sánh kết tự đánh giá học viên kết đánh giá giảng viên theo t ng tiêu chí 142 Bảng 3.13 Kết đánh giá lực Đắp sa bàn lớp TN 143 Bảng 3.14 Kết đánh giá lực Đắp sa bàn lớp Đ 143 Bảng 3.15 Tổng hợp kết đánh giá lực Đắp sa bàn lớp Đ TN 144 Bảng 3.16 So sánh kết tự đánh giá học viên kết đánh giá giảng viên theo t ng tiêu chí 145 DANH MỤC CÁC HÌNH ình 1.1 Mơ hình cấu tr c lực 27 ình 2.1 Điểm đứng thực địa nằm hai đường hướng qua n địa vật có thực địa ản đồ 103 Hình 2.2 Điểm đứng nằm địa vật (A ) 103 Hình 2.3 Mục tiêu nằm đường tưởng tượng địa vật (A ) 104 ình 2.4 Mục tiêu nằm đường hướng địa vật (A ) 104 ình 2.5 Xác định vị trí mục tiêu dựa vào đường phương hướng thực địa 105 ình 2.6 Điểm đứng nằm đường phương hướng địa vật (A ) 105 ình 2.7 Điểm đứng đường phương hướng địa vật (A ) 106 ình 2.8.Ước lượng t điểm đứng đến đường ( ) 106 ình 2.9 Ước lượng khoảng cách t điểm A đến mục tiêu 107 ình 2.10 Ước lượng khoảng cách t mục tiêu đến điểm iết thực địa 107 Hình 2.11 o sánh vị trí mục tiêu với dáng đất thực địa 108 ình 2.12 Phương pháp n i góc đ i diện kẻ ph n chia khu vực vẽ ản vẽ thành phần đ i diện 109 ình 2.13 ách lấ góc phương vị ằng ước lượng thực địa 110 Hình 3.1 So sánh kết lớp TN Đ trường 135 Hình 3.2 Kết sau thực nghiệm trường 135 Hình 3.3 iểu đồ ph n điểm lớp TN 136 Hình 3.4 Biểu đồ ph n điểm lớp Đ 137 ình 3.5 o sánh kết tự đánh giá học viên kết đánh giá giảng viên theo t ng tiêu chí 139 ình 3.6 o sánh kết tự đánh giá học viên kết đánh giá giảng viên theo t ng tiêu chí 142 ình 3.7 o sánh kết tự đánh giá học viên kết đánh giá giảng viên theo t ng tiêu chí 145 PL.34 PHỤ LỤC 15: THANG ĐO QUAN SÁT HỌC VIÊN ĐÁN IÁ NĂN LỰC SỬ DỤNG TỌA ĐỘ VNG GĨC - (Quan sát có chủ định: , Quan sát ngẫu nhiên:  ) Học viên quan s t:………………………, Lớp (Đ n vị):……, Giảng viên quan s t:……………… Tiết:……………, Ng y:……………… , Chú ý: - Giảng viên sử dụng Bảng kiểm quan sát cho học viên, - Giảng viên đánh dấu X vào mức độ lực V đạt STT Tiêu chí X c định loại tọa độ vng góc Phân biệt loại tọa độ Sử dụng loại tọa độ vuông góc Lựa chọn loại tọa độ phù hợp xử lý trường hợp cụ thể Vận dụng vào diễn tập chiến thuật Tổng điểm: Trung bình: Xếp loại: Mức độ lực Mức Mức Mức Mức PL.35 PHỤ LỤC 16: BẢNG KIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG TỌA ĐỘ VNG GĨC CỦA HỌC VIÊN Họ tên học viên:………………………, Lớp (Đ n vị):……, Tiết:……………, Ng y:……………… , Chú ý: Học viên tự đánh dấu X vào mức độ lực đạt STT Mức độ lực Tiêu chí Mức 1 X c định loại tọa độ vng góc Phân biệt loại tọa độ Sử dụng loại tọa độ vng góc Lựa chọn loại tọa độ phù hợp xử lý trường hợp cụ thể Vận dụng vào diễn tập chiến thuật Tổng điểm: Trung bình: Xếp loại: Mức Mức Mức PL.36 PHỤ LỤC 17: BẢNG QUAN SÁT TIÊU CHÍ ĐÁN S T T IÁ NĂN LỰC SỬ DỤNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ NGOÀI THỰC ĐỊA Mức độ Tên ực Tốt Khá Trung bình Yếu - X c định vị trí xuất phát, tập kết, vật chuẩn trung giang đồ - Nối đường vận động tuyến vân động - X c định vị trí xuất phát, tập kết, vật chuẩn trung giang thiếu đồ - Nối đường vận động tuyến v n động - Đặt địa bàn trùng lên đường kẻ dọc ưới ô vuông - Xoay đồ để kim nam ch m địa bàn trùng vào hướng bắc địa bàn - X c định vị trí đứng sai số - Đặt thước từ vị trí đứng đến địa vật ngồi thực địa đồ Ph n t ch, đối chiếu chưa đ ng mục tiêu, địa vật đồ thực địa Bổ xung c c địa vật, mục tiêu thực địa lên đồ đường - X c định vị trí xuất phát, tập kết, vật chuẩn trung giang chưa x c định đồ - Nối đường vận động tuyến vân động - Đặt địa bàn trùng lên đường PP' - Xoay đồ để kim nam ch m địa bàn trùng v o hướng bắc địa n độ ch nh x c chưa cao - X c định vị tr đứng - Đặt thước từ vị trí đứng đến địa vật thực địa đồ chưa chuẩn Ph n t ch, đối chiếu chưa đ ng mục tiêu, địa vật đồ thực địa Bổ xung địa vật, mục tiêu thực địa lên đồ đường - Chưa x c định vị trí xuất phát, tập kết, vật chuẩn trung giang đồ - Chưa nối đường vận động tuyến v n động X c định tọa độ địa hình, địa vật tuyến đường vận động từ vị trí xuất ph t đến tập kết X c định hướng - Đặt địa đồ trùng với bàn trùng lên hướng thực địa đường PP' - Xoay đồ để kim nam ch m địa bàn trùng v o hướng bắc địa bàn X c định vị trí - X c định đứng v hướng vận vị tr đứng động thực địa - Đặt thước từ vị trí đứng đến địa vật thực địa đồ Ph n t ch, đối chiếu mục tiêu, địa vật đồ thực địa Sáng tạo, bổ xung địa vật, mục tiêu thực địa lên đồ với phư ng pháp nhanh Ph n t ch, đối chiếu đ ng mục tiêu, địa vật đồ thực địa Sáng tạo, bổ xung địa vật, mục tiêu thực địa lên đồ đường - Chưa đặt địa bàn trùng ên đường PP' - Xoay đồ để kim nam ch m địa bàn trùng vào hướng bắc địa bàn - Chưa x c định vị tr đứng - Đặt thước từ vị trí đứng đến địa vật thực địa đồ chưa chuẩn Ph n t ch, đối chiếu chưa mục tiêu, địa vật đồ thực địa Chưa ổ xung c c địa vật, mục tiêu thực địa lên đồ đường PL.37 PHỤ LỤC 18: THANG ĐO QUAN SÁT HỌC VIÊN ĐÁN IÁ NĂN LỰC SỬ DỤNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ NGOÀI THỰC ĐỊA (Quan sát có chủ định: , Quan sát ngẫu nhiên:  ) Học viên quan s t:………………………, Lớp (Đ n vị):……, Giảng viên quan s t:……………… Tiết:……………, Ng y:……………… , Chú ý: - Giảng viên sử dụng Bảng kiểm quan sát cho học viên, - Giảng viên đánh dấu X vào mức độ lực V đạt STT Mức độ lực Tiêu chí Mức X c định tọa độ địa hình, địa vật tuyến đường vận động từ vị trí xuất phát đến tập kết X c định hướng đồ trùng với hướng thực địa X c định vị tr đứng v hướng vận động thực địa Ph n t ch, đối chiếu mục tiêu, địa vật đồ thực địa Sáng tạo, bổ xung địa vật, mục tiêu thực địa lên đồ với phư ng ph p nhanh Tổng điểm: Trung bình: Xếp loại: Mức Mức Mức PL.38 PHỤ LỤC 19: BẢNG KIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ NGOÀI THỰC ĐỊA CỦA HỌC VIÊN Họ tên học viên:………………………, Lớp (Đ n vị):……, Tiết:……………, Ng y:……………… , Chú ý: Học viên tự đánh dấu X vào mức độ lực đạt STT Mức độ lực Tiêu chí Mức 1 Biết cách làm công tác chuẩn bị sử dụng đồ thực địa X c định hướng đồ trùng với hướng thực địa X c định vị tr đứng v hướng vận động thực địa Ph n t ch, đối chiếu mục tiêu, địa vật đồ thực địa Sáng tạo, bổ xung địa vật, mục tiêu thực địa lên đồ với phư ng ph p nhanh Tổng điểm: Trung bình: Xếp loại: Mức Mức Mức PL.39 PHỤ LỤC 20: BẢNG QUAN SÁT TIÊU CHÍ ĐÁN S T T Mức độ Tên ực IÁ NĂN LỰC ĐẮP SA BÀN Tốt Khá Trung bình Yếu - Có sản phẩm tài liệu đắp sa bàn - Có đủ loại vật chất đắp sa bàn - Có sản phẩm tài liệu đắp sa bàn - Còn thiếu số loại vật chất đắp sa bàn - Sản phẩm tiêu độ cao đầy đủ, số chưa xác - Sản phẩm phóng dáng đất đầy đủ xác Sử ụng tiêu độ Sử ụng tiêu cao để cắm độ cao để cắm xác vào v o số đỉnh ng đất đỉnh ng đất ản phóng ản phóng chưa ch nh x c - Sản phẩm có - Sản phẩm có đầy đủ đầy đủ xác yếu tố xác ng đất yếu tố - Sản phẩm có ng đất đầy đủ - Sản phẩm có xác yếu tố đầy đủ yếu địa vật tố địa vật - Sản phẩm dáng - Sản phẩm đất v địa vật có ng đất v địa tính sáng tạo, vật có tính biết cập nhật sáng tạo, biết - Sáng tạo sử cập nhật dụng vật liệu - Chưa s ng đắp ng đất tạo sử dụng tạo địa vật vật liệu đắp ng đất tạo địa vật - Sản phẩm tiêu độ cao đầy đủ, số chưa xác - Sản phẩm phóng ng đất số chưa xác Sử ụng tiêu độ cao để cắm v o đỉnh ng đất ản phóng chưa xác - Còn thiếu sản phẩm tài liệu đắp sa bàn - Còn thiếu loại vật chất đắp sa bàn - Sản phẩm tiêu độ cao thiếu xác - Sản phẩm phóng dáng đất thiếu xác Chưa sử ụng tiêu độ cao để cắm v o số đỉnh ng đất ản phóng X c định c c t i - Có sản phẩm iệu, vật chất iên quan tài liệu đắp sa đến công t c đắp sa n bàn - Có đủ sáng tạo loại vật chất đắp sa bàn Ph n t ch ng đất, - Sản phẩm tiêu địa vật ản đồ để độ cao đầy đủ đắp ngo i sa n xác - Sản phẩm phóng ng đất đầy đủ xác Sử ụng thước t nh tiêu độ cao để đắp ng đất Th nh thạo c c ỹ đắp ng đất v địa vật T ch cực, chủ động, s ng tạo, giải vấn đề thực tiễn qu trình đắp sa bàn - Sản phẩm có đầy đủ yếu tố ng đất - Sản phẩm có đầy đủ yếu tố địa vật - Sản phẩm ng đất v địa vật có tính sáng tạo, chưa cập nhật - Chưa s ng tạo sử dụng vật liệu đắp ng đất tạo địa vật - Sản phẩm thiếu yếu tố ng đất - Sản phẩm thiếu yếu tố địa vật - Sản phẩm ng đất địa vật chưa có tính sáng tạo v chưa cập nhật - Chưa s ng tạo sử dụng vật liệu đắp ng đất tạo địa vật PL.40 PHỤ LỤC 20: THANG ĐO HỌC VIÊN ĐÁN IÁ NĂN LỰC ĐẮP SA BÀN (Quan sát có chủ định: , Quan sát ngẫu nhiên:  ) Học viên quan s t:………………………, Lớp (Đ n vị):……, Giảng viên quan s t:……………… Tiết:……………, Ng y:……………… , Chú ý: - Giảng viên sử dụng Bảng kiểm quan sát cho học viên, - Giảng viên đánh dấu X vào mức độ lực V đạt STT Tiêu chí Mức Mức Mức Mức Điểm X c định c c t i iệu, vật chất iên quan đến công t c đắp sa bàn Ph n t ch ng đất, địa vật ản đồ để đắp sa n Sử ụng thước t nh tiêu độ cao để đắp ng đất Th nh thạo c c ỹ đắp sa n đảm ảo độ ch nh x c với ng đất v địa vật ngo i thực địa Vận ụng s ng tạo vấn đề thực tiễn qu trình đắp sa bàn Tổng điểm: Trung bình: Xếp loại: PL.41 PHỤ LỤC 22: THANG ĐO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÁN IÁ NĂN LỰC ĐẮP SA BÀN CỦA HỌC VIÊN - Họ tên học viên:………………………, Lớp (Đ n vị):……, Tiết:……………, Ng y:……………… , Chú ý: Học viên tự đánh dấu X vào mức độ lực đạt STT Tiêu chí Mức Mức Mức Mức Điểm X c định c c t i iệu, vật chất iên quan đến công t c đắp sa bàn Ph n t ch ng đất, địa vật ản đồ để đắp sa n Sử ụng thước t nh tiêu độ cao để đắp ng đất Th nh thạo c c ỹ đắp sa n đảm ảo độ ch nh x c với ng đất v địa vật ngo i thực địa Vận ụng s ng tạo vấn đề thực tiễn qu trình đắp sa bàn Tổng điểm: Trung bình: Xếp loại: PL.42 PHỤ LỤC 23: KHẢO SÁT MÔN HỌC ĐỊA HÌNH QN SỰ Đ n vị : Bộ mơn Địa hình, Trường s quan Lục quân NỘI DUNG STT Q4.1 C sở to n học, ĐĐ Q4.2 anh ph p Hình thức huấn luyện TG Thực hành KT Phân (tiết) Lên Ôn bổ lớp Ngày Đêm Thi TG 3,2 3,2 HK Ký hiệu địa vật ĐĐ 1,6 1,6 HK Q4.3 Ký hiệu địa ĐĐ ng đất 3,2 1,6 1,6 HK Q4.4 Ống nh m, địa huy n, thước 4,9 1,6 3,2 HK Q4.5 Đo cự y, iện t ch ản đồ 1,6 1,6 Q4.6 Tọa độ vng góc 3,2 1,6 1,6 HK Q4.7 Tọa độ cực 3,2 1,6 1,6 HK Q4.8 M y định vị vệ tinh PS 3,2 4,9 HK ÔN 3,2 KIỂM TRA 1,6 Sử ụng ản đồ ngo i thực địa 14,9 Q4.9 HK 3,2 HK 1,6 14,9 HK HK Q4.10 Vận động góc phư ng vị 12 1,6 4,9 Q4.11 Phóng ản đồ 4,9 1,6 3,2 HK Q4.12 Vẽ s đồ địa hình 4,9 1,6 3,2 HK Q4.13 Đắp Sa 4,9 1,6 3,2 HK 1,6 1,6 Q4.14 n iểu iết chung ản đồ số Q4.19 Luyện tập tổng hợp địa hình 19,7 ƠN KẾT T ÚC MÔN 3,2 THI THỰC HÀNH 4,9 CỘNG 100 3,2 HK HK 19,7 HK 3,2 HK 4,9 21,6 62,2 3,2 6,4 6,5 HK PL.43 PHỤ LỤC 24: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÀNG NĂM CỦA NGƢỜI HC Trng s quan Lc quõn Số TT Năm häc 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Số đầu lớp 22 24 15 Số lần thi 22 24 15 Kết Giái Khá Đạt Không đạt 0 21 23 15 1 0 0 Trƣờng sĩ quan Lc quõn Số TT Năm häc 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Số đầu lớp 34 32 34 Số lần thi 17 16 17 Giái Kết Khá 17 10 17 Đạt 0 Không đạt 0 Học viện Hậu cần Số TT Năm học 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Số đầu lớp 12 14 14 Số lần thi 12 14 14 Kết Giỏi Khá Đạt Không đạt 01 01 02 10 10 02 03 02 0 Trƣờng sĩ quan Chính trị Số TT Năm học 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Số đầu lớp 15 17 17 Số lần thi 15 17 Kết Giỏi Khá Đạt Không đạt 10 0 0 0 Trƣờng sĩ quan Pháo binh Số TT Năm học 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Số đầu lớp 14 12 15 Số lần thi 14 12 15 Kết giỏi Khá đạt Không đạt 32.8 31.6 36.5 51.4 54.2 53.3 15.8 14.2 10.2 0 PL.44 PHỤ LỤC 25: Tài liệu, giáo trình bảo đảm cho huấn luyện Trƣờng Sĩ quan Lục quân stt Tên tài liệu i o trình Đ QS tập i o trình Đ QS tập Địa hình qu n tập Địa hình qu n tập Đơn vị xuất TSQLQ1 TSQLQ1 BTTM BTTM Năm xuất 2009 2009 2008 2009 Số lƣợng Trƣờng Sĩ quan Lục quân TT Tên tài liệu Nguồn gốc Địa hình qu n tập Địa hình qu n tập Đắp sa n Phóng ản đồ- đắp sa n Sử ụng ản đồ ngo i thực địa Tìm hướng đo đạc giản đ n X c định độ cao, độ chênh cao Đo cự i, tính iện t ch, x c định độ cao, chênh cao Nghiên cứu trinh s t địa hình vận động góc phư ng vị BTTM BTTM TSQLQ2 TSQLQ2 TSQLQ2 TSQLQ2 TSQLQ2 TSQLQ2 Năm xuất 2009 2009 2002 2004 2000 2000 2003 2010 TSQLQ2 2010 Số lƣợng Ghi Trƣờng Sĩ quan Pháo binh Số TT 01 02 03 04 Tên tài liệu Địa hình Ph o inh Địa hình qu n Địa hình qu n t p 1, t p Đọc ản đồ Nguồn gốc TSQPB C Đ C Đ C Đ Năm xuất 2001 1987 2009 1982 Số lƣợng Ghi PL.45 Học viện Hậu cần stt Tên tài liệu Địa hình qu n tập Địa hình qu n tập ản đồ địa hình Đơn vị xuất NX QĐND NX QĐND ọc Viện ậu Cần Năm xuất 2009 2009 2004 Số lƣợng (Quấn) Trƣờng Sĩ quan Chính trị stt Tên tài liệu Địa hình quân Câu hỏi v i tập mơn Địa hình qn Sổ tay Địa hình quân Địa hình quân tập 1, 2 Đơn vị xuất Trường S quan Chính trị Trường Đại học Chính trị Nxb Qu n đội nhân dân Nx Qu n đội nhân dân Năm xuất 2015 2014 2015 2009 Số lƣợng PL.46 PHỤ LỤC 26: Vật chất bảo đảm cho huấn luyện Trƣờng Sĩ quan Lục quân stt Tên vật chất Đơn vị tính Địa n ống nh m Thước huy Bàn đạc Trƣờng Sĩ quan Lục quân TT Tên vật chất Địa n Ống nh m M y định vị Trƣờng Sĩ quan pháo binh Số Tên vật chất TT Địa n ống nh m M y định vị vệ tinh PS Số lƣợng Cái Cái Cái ộ Đơn vị tính Cái Cái ộ Số lƣợng Đơn vị tính Số lƣợng Ghi Ghi Cái Cái Cái Học viện Hậu cần stt Tên vật chất Địa n Ống nh m Thước huy n đạc Đơn vị tính Cái Cái Cái ộ Số lƣợng Trƣờng Sĩ quan Chinh tri stt Tên vật chất Địa n ống nh m Thước huy n đạc Đơn vị tính Cái Cái Cái Bộ Số lƣợng PL.47 PHỤ LỤC 27 MỘT SỐ H NH ẢNH TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN ĐỊA H NH QUÂN SỰ Thực hành vận động theo đồ PL.48 Thực hành đắp sa bàn Xác định điểm đứng ... cầu, quy trình tổ chức ạy học mơn Địa hình qu n c c trường đại học quân Việt Nam - X c định biện pháp tổ chức dạy học mơn Địa hình qn trường đại học quân Việt Nam để phát triển ực cho học viên -... mơn Địa hình quân trường đại học quân Việt Nam th o định hướng phát triển ực Chƣơng 2: Quy trình v iện pháp tổ chức dạy học mơn Địa hình quân c c trường đại học quân Việt Nam th o định hướng phát. .. thực tiễn việc dạy học mơn Địa hình qn trường đại học quân Việt Nam th o định hướng phát triển ực - X c định c c ực học viên cần đạt sau học môn Địa hình quân trường đại học quân Việt Nam - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học môn địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự việt nam theo định hương phát triển năng lực, Tổ chức dạy học môn địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự việt nam theo định hương phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay