Nghiên cứu các nhân tố tác động tới động lực sáng tạo của nhà sáng chế ở việt nam

177 20 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 17:19

công trình nghiên cứu trước đây, Luận án này nghiên cứu tổng hợp tác động của các nhân tố tới động lực sáng tạo của nhà SC bằng phương pháp định tính kết hợp với định lượng. Luận án đã lựa chọn và khẳng định sự phù hợp của học thuyết về tự quyết của Ryan và Deci (2000) và học thuyết về xử lý thông tin có động lực trong các nghiên cứu của Grant và Berry (2011), Kunda (1990), Nickerson (1998), Mohrman và cộng sự (2001), Dreu và cộng sự (2000) để ứng dụng, xây dựng mô hình nghiên cứu. Trong đó, học thuyết về xử lý thông tin có động lực còn khá mới mẻ trong các nghiên cứu về động lực sáng tạo của nhà SC. 013456789 6 6 3 494 97  39  34!9"959  59 13 #4 13$%9&53 69'( &539 ) 4* (+ $,5 4&-.$/4   1401+2345 013456789 6 6 3 494 97  39  34!9"959  59 13 #4 13$%9&53 69'( &539 ) 4* (+ 9,-./00120,3,45,678-90:; +3?@ABAAB $C5 4&D 1EFG,EH01IJ0K,45,673L3&M &M 878' #7)* 5-%4+7X67 $4 878X665(8' #775#7%5&"7 '5(5"578)*5 88"5786
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động tới động lực sáng tạo của nhà sáng chế ở việt nam, Nghiên cứu các nhân tố tác động tới động lực sáng tạo của nhà sáng chế ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay