Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

186 11 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 17:16

công trình nghiên cứu về những vấn đề có liên quan trên thế giới và tại Việt Nam, kết hợp với phỏng vấn các chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, tác giả đã nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện thêm 2 nhân tố cho phù hợp với tình hình thực tế nghiên cứu tại Việt Nam là: cảm nhận chi phí (giá thấp) và hình ảnh nhà cung cấp. Bởi tại Việt Nam, trình độ dân trí còn thấp, thu nhập người dân chưa cao do đó còn chịu ảnh hưởng của nhân tố cảm nhận chi phí (giá thấp) đến ý định sử dụng dịch vụ, mặt khác do trình độ dân trí còn chưa cao, người dân còn e ngại với những dịch vụ mới do đó có tâm lý ưa thích các NHTM có uy tín, hình ảnh để lựa chọn do tâm lý thấy tin cậy, ít rủi ro hoặc có rủi ro cũng tin tưởng NHTM đó sẽ có biện pháp xử lý và phòng tránh hợp lý hơn. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN =====***==== BÙI THỊ THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ EBANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN =====***==== BÙI THỊ THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ EBANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀM VĂN HUỆ Hà Nội, Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Bùi Thị Thùy Dương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, MƠ HÌNH VÀ SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ EBANKING 1.1 Dịch vụ Ebanking 1.1.1 Khái niệm dịch vụ Ebanking 1.1.2 Ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng 13 1.2 Các lý thuyết ý định sử dụng dịch vụ Ebanking 15 1.2.1 Thuyết hành động hợp lý TRA 15 1.2.2 Thuyết hành vi có kế hoạch (TPB_ Theory of Planned Behaviour) 16 1.2.3 Thuyết nhận thức rủi ro (TPR – Theory of Perceived Risk) 17 1.2.4 Mơ hình chấp nhận công nghệ (TAM) 18 1.2.5 Lý thuyết đổi (IDT) 19 1.2.6 Lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) 20 1.3 Tổng quan nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Ebanking 21 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng: 22 1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc ngân hàng 28 1.3.3 Nhóm yếu tố khác 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG .31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ EBANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .32 2.1 Kết hoạt động số ngân hàng thương mại Việt Nam 32 2.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ Ebanking NHTM Việt Nam 37 2.3 Đánh giá sử dụng dịch vụ Ebanking NHTM Việt Nam 48 2.3.1 Kết đạt 48 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG .51 CHƯƠNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 3.1 Mơ hình nghiê n cứu 52 3.1.1 Tổng quan khái niệm đo lường biến liên quan 54 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 59 3.2 Phương pháp nghiê n cứu 66 3.2.1 Xây dựng bảng câu hỏi (phiếu điều tra) 67 3.2.2 Mẫu nghiên cứu 68 3.2.3 Nghiên cứu định tính 68 3.2.4 Nghiên cứu định lượng 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG .74 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 75 4.1 Kết nghiên cứu sơ bộ: 75 4.2 Kết nghiên cứu thức 78 4.2.1 Thống kê mô tả: 78 4.2.2 Thống kê tình hình sử dụng dịch vụ Ebanking: 79 4.2.3 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo (hệ số Cronbach Alpha) 80 4.2.4 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 83 4.2.5 Kết phân tích nhân tố khẳng định CFA 85 4.2.6 Kết phân tích mơ hình cấu trúc SEM 88 4.2.7 Kết kiểm định Bootstrap 90 4.2.8 Kết phân tích cấu trúc đa nhóm 91 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 5.1 Kết luận 105 5.2 Một số khuyến nghị 106 5.2.1 Đối với NHTM 107 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Chính phủ 114 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 115 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC .127 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam DVNH: Dịch vụ ngân hàng Ebanking: Dịch vụ Ebanking IDT: Lý thuyết đổi NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại SPDV: Sản phẩm dịch vụ 10 TAM: Mơ hình chấp nhận cơng nghệ 11 TCTD: Tổ chức tín dụng 12 Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 13 TPB: Thuyết hành vi có kế hoạch 14 TPR: Thuyết nhận thức rủi ro 15 TRA: Thuyết hành động hợp lý 16 UTAUT: Lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ 17 VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 18 Vietinbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Một số nghiên cứu nhân tố cảm nhận tính hữu ích, dễ sử dụng .23 Bảng 1.2 Một số nghiên cứu nhân tố tính đổi 26 Bảng 1.3 Một số nghiên cứu nhân tố nhận thức rủi ro .27 Bảng 1.4 Một số nghiên cứu nhân tố chi phí 28 Bảng 1.5 Một số nghiên cứu nhân tố hình ảnh nhà cung cấp 29 Bảng 2.1: Thống kê số tiêu (đến 31/12/2017) .33 Bảng 2.2: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động .34 Bảng 2.3: Kết giao dịch toán nội địa theo phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt đến 31/12/2017 35 Bảng 2.4: Tổng phương tiện toán, tiền gửi tốc độ tăng trưởng .36 Bảng 2.5: Thống kê thiết bị giao dịch ATM, POS/EFTPOS/EDC 36 Bảng 2.6: Kết số liệu tài khoản tiền gửi toán cá nhân giai đoạn 2012- 2017 38 Bảng 2.7: Dịch vụ Ebanking số Ngân hàng thương mại 44 Bảng 2.8: Tỷ lệ ngân hàng triển khai kênh dịch vụ Ebanking năm 2016 47 Bảng 3.1: Thang đo Bảng 3.2: Thang đo Bảng 3.3: Thang đo Bảng 3.4: Thang đo ý định sử dụng dịch vụ Ebanking 54 yếu tố cảm nhận dễ sử dụng 55 yếu tố Cảm nhận tính hữu ích 55 yếu tố cảm nhận rủi ro 56 Bảng 3.5: Thang đo yếu tố ảnh hưởng xã hội 57 Bảng 3.6: Thang đo yếu tố tính đổi 58 Bảng 3.7: Thang đo yếu tố cảm nhận chi phí giá thấp 58 Bảng 3.8: Thang đo yếu tố hình ảnh nhà cung cấp 59 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp giả thuyết nghiên cứu 65 Bảng 3.10: Phương pháp nghiên cứu 67 Bảng 4.1: Thống kê thông tin chung khách hàng 79 Bảng 4.2: Kết kiểm định thang đo thức 81 Bảng 4.3: Kết xoay nhân tố 84 Bảng 4.4: Kết độ tin cậy tổng hợp (CR) phương sai trích (AVE) 87 Bảng 4.5: Kiểm định mối quan hệ thành phần thang đo 87 Bảng 4.6: Kết phân tích trọng số chưa chuẩn hóa 89 Bảng 4.7: Kết phân tích trọng số chuẩn hóa .90 Bảng 4.8: Kết kiểm định Bootstrap 91 Bảng 4.9: Kết phân tích đa nhóm cho biến định tính 92 DANH MỤC HÌNH VẼ, MƠ HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình: Hình 4.1 Kết phân tích CFA mơ hình 86 Hình 4.1: Kết phân tích SEM 88 Mơ hình: Mơ hình 1.1 Mơ hình lý thuyết lý luận hành động (TRA) 15 Mô Mô Mô Mô hình 1.2 Mơ hình 1.3 Mơ hình 1.4 Mơ hình 1.5 Mơ hình hành vi có kế hoạch (TPB) .16 hình thuyết nhận thức rủi ro (TRP) 18 hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) .18 hình lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) .20 Sơ đồ: Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 1.1: Ba cấp độ Sản phẩm DVNH LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Cùng với xu tồn cầu hóa, Việt Nam bước hội nhập kinh tế giới, vấn đề cạnh tranh đặt quan trọng hầu hết lĩnh vực Sự thâm nhập ứng dụng công nghệ, điện tử viễn thơng vào ngành tài ngân hàng tạo nhiều dịch vụ với hàm lượng cơng nghệ cao, có dịch vụ Ebanking Sự đời dịch vụ Ebanking làm thay đổi hoàn toàn quan hệ khách hàng ngân hàng Phát triển với kênh phân phối truyền thống trước ngân hàng khách hàng gặp gỡ trực tiếp để thực giao dịch nhờ có kênh phân phối đại, thông qua máy giao dịch tự động (ATM), Internet, Intranet, điện thoại… ngân hàng với khách hàng không cần trực tiếp gặp gỡ mà thực giao dịch cần thiết Dịch vụ Ebanking sở ngày phát triển Nhận thức tầm quan trọng dịch vụ Ebanking, ngân hàng khơng ngừng đa dạng hóa dịch vụ Ebanking, tăng tiện ích cho khách hàng, giảm thời gian giao dịch, nâng cao suất lao động, giảm chi phí hoạt động giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Dịch vụ Ebanking hình thành phát triển số nước giới, Việt Nam dịch vụ xuất vài năm gần số ngân hàng thương mại (NHTM) Hiện nay, đa số ngân hàng Việt Nam giai đoạn đầu việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Ebanking) Thực tế, nhiều người sử dụng DVNH Việt Nam chưa khai thác hết tiện ích công cụ dịch vụ Tại Việt Nam, người dân có xu hướng sử dụng dịch vụ trực tuyến chiếm 50% khách hàng; 54% khách hàng dùng ATMs; 36% khách hàng dùng mobile banking, có 22% khách hàng sử dụng dịch vụ trực tiếp chi nhánh phòng giao dịch Theo báo cáo Mobile Banking năm 2015 KPMG, kênh Mobile giúp tiết kiệm đến 43 lần so với chi nhánh, 13 lần so với call center, 13 lần so với ATM lần so với kênh giao dịch trực tuyến Hơn nữa, thiết bị di động vật sở hữu cá nhân Chính vậy, khơng có ngạc nhiên kênh Mobile Banking phát triển bão giới thời gian qua, đời sau Internet Banking kênh tăng trưởng mạnh mẽ số kênh giao dịch phổ biến ngân hàngViệt Nam, công nghệ thiết bị di động liên tục cập nhật sử dụng dự báo hướng phát triển tương lai tập trung vào sản phẩm Mobile banking Ra đời vào khoảng năm 2010, đến nay, hầu hết ngân hàng triển khai dịch vụ Ebanking (trong 74% NHTM phát triển dịch vụ Internet Banking, 38% NHTM phát triển dịch vụ Mobile banking) Tuy nhiên, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ so với tiềm phát triển, tần suất sử dụng nhiều hạn chế Tổng số tài khoản khách hàng đến 31/12/2017 đạt 69,188 triệu tài khoản/90 triệu dân, tổng số thẻ NHTM phát hành đạt 132 triệu thẻ Trong tổng số giao dịch mua sắm trực tuyến, phương thức toán truyền thống tiền mặt giao hàng nhận tiền chuyển khoản chiế m ưu với tỷ lệ tương ứng 72% 13% Các phương thức toán điện tử (Ví điện tử, Thẻ tốn, Internet banking) chiếm 11% Xác định vai trò tầm quan trọng khách hàng phát triển dịch vụ Ebanking, nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Ebanking khách hàng nhiều nhà nghiên cứu nước quan tâm nghiên cứu phát triển lý thuyết nghiên cứu Một số nhà nghiên cứu sử dụng lý thuyết tảng như: TRA, TPB, TPR, TAM, IDT đưa nhiều nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Ebanking như: yếu tố cảm nhận tính dễ sử dụng, cảm nhận tính hữu ích, cảm nhận tính rủi ro, tính đổi cơng nghệ, Mơ hình UTAUT Venkatesh (2003) phát triển thêm nhân tố ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng xã hội, biến điều tiết (giới tính, kinh nghiệm, độ tuổi, ) ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bổ sung ảnh hưởng biến điều tiết đến mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ Ebanking Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sở nghiên cứu lý thuyết hành vi người tiêu dùng giúp cho nhà đầu NHTM có định hướng đắn phát triển dịch vụ Ebanking Nhận thức tính cấp thiết đó, nhiều nhà nghiê n cứu Việt Nam (Lê Thị Kim Tuyết (2008), Lê Tô Minh Tân (2013) ) đưa số kết nghiên cứu báo, tạp chí nghiên cứu, luận văn luận án thạc sỹ tập trung nghiên cứu số dịch vụ đơn lẻ số vùng lãnh thổ đơn lẻ khác Huế, Đà nẵng, Tp Hồ Chí Minh nghiên cứu hầu hết chưa đề cập đến tác động biến điều tiết đến nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Ebanking khách hàng, chưa nghiên cứu khác biệt sử dụng dịch vụ vùng miền khác nhau, yếu tố cảm nhận chi phí quan tâm nghiên cứu yếu tố chi phí nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ Từ đánh giá hoạt động dịch vụ Ebanking tổng quan nghiên cứu nước, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ Ebanking khách hàng NHTM Việt Nam làm đề tài nghiên cứu sâu vào hướng nghiê n cứu khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile banking, Internet banking Mục tiêu nghiên cứu 164 Estimate S.E C.R P Label XH3 < - XH 882 045 19.699 *** par_44 XH4 < - XH 739 055 13.504 *** par_45 YD2 < - YD 1.000 YD3 < - YD 1.126 115 9.781 *** par_46 YD1 < - YD 969 104 9.321 *** par_47 YD4 < - YD 1.181 117 10.062 *** par_48 HA2 < - HA 1.000 HA4 < - HA 887 071 12.523 *** par_49 HA3 < - HA 970 055 17.593 *** par_50 HA1 < - HA 1.055 064 16.446 *** par_51 RR1 < - RR 1.000 RR2 < - RR 1.216 099 12.242 *** par_52 RR3 < - RR 1.104 095 11.586 *** par_53 RR5 < - RR 1.029 101 10.158 *** par_54 CP4 < - CP 1.000 CP2 < - CP 955 060 15.959 *** par_55 CP1 < - CP 660 056 11.735 *** par_56 CP3 < - CP 838 072 11.718 *** par_57 165 Standardized Regression Weights: (Ho Chi Minh - Default model) Estimate Estimate RR < - HA -.432 XH7 < - XH 914 RR < - XH -.500 XH1 < - XH 878 HI_DSD < - RR -.243 XH3 < - XH 879 YD < - TDM 170 XH4 < - XH 719 YD < - CP 054 YD2 < - YD 700 YD < - XH -.116 YD3 < - YD 749 YD < - HA 484 YD1 < - YD 706 YD < - HI_DSD 129 YD4 < - YD 778 YD < - RR -.168 HA2 < - HA 824 TDM1 < - TDM 840 HA4 < - HA 732 TDM3 < - TDM 852 HA3 < - HA 928 TDM4 < - TDM 852 HA1 < - HA 882 TDM5 < - TDM 888 RR1 < - RR 685 TDM2 < - TDM 910 RR2 < - RR 921 DSD5 < - HI_DSD 836 RR3 < - RR 847 DSD2 < - HI_DSD 816 RR5 < - RR 730 HI5 < - HI_DSD 717 CP4 < - CP 908 HI1 < - HI_DSD 716 CP2 < - CP 856 DSD1 < - HI_DSD 720 CP1 < - CP 683 HI4 < - HI_DSD 752 CP3 < - CP 682 166 III BIẾN THU NHẬP: MƠ HÌNH BẤT BIẾN: Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model NPAR 281 1984 Independence model CMIN DF P CMIN/DF 2933.187 1703 000 1.722 000 124 15457.110 1860 000 8.310 MƠ HÌNH KHẢ BIẾN: Model Fit Summary CMIN Model NPAR Default model CMIN DF P CMIN/DF 284 2924.323 1700 000 Saturated model 1984 Independence model 000 1.720 124 15457.110 1860 000 8.310 Regression Weights: (duoi trieu - Default model) Estimate S.E C.R P Label RR < - HA -.250 062 -4.018 *** par_92 RR < - XH -.488 068 -7.226 *** par_93 HI_DSD < - RR -.410 129 -3.171 002 par_91 YD < - TDM 133 060 2.224 026 par_94 YD < - CP 201 091 2.222 026 par_95 YD < - XH -.112 101 -1.112 266 par_96 YD < - HA 417 090 4.619 *** par_97 YD < - HI_DSD 175 074 2.349 019 par_98 YD < - RR -.095 144 TDM1 < - TDM 1.000 TDM3 < - TDM 980 061 16.094 *** par_67 TDM4 < - TDM 894 061 14.621 *** par_68 TDM5 < - TDM 969 058 16.837 *** par_69 TDM2 < - TDM 874 053 16.455 *** par_70 -.663 507 par_99 167 Estimate S.E C.R P Label DSD5 < - HI_DSD 1.000 DSD2 < - HI_DSD 980 102 9.575 *** par_71 HI5 < - HI_DSD 766 104 7.367 *** par_72 HI1 < - HI_DSD 836 105 7.978 *** par_73 DSD1 < - HI_DSD 1.005 107 9.358 *** par_74 HI4 < - HI_DSD 825 100 8.240 *** par_75 XH7 < - XH 1.000 XH1 < - XH 1.066 077 13.787 *** par_76 XH3 < - XH 978 081 12.109 *** par_77 XH4 < - XH 899 082 10.991 *** par_78 YD2 < - YD 1.000 YD3 < - YD 1.172 123 9.522 *** par_79 YD1 < - YD 997 118 8.455 *** par_80 YD4 < - YD 1.092 127 8.583 *** par_81 HA2 < - HA 1.000 HA4 < - HA 933 097 9.664 *** par_82 HA3 < - HA 1.038 083 12.511 *** par_83 HA1 < - HA 1.055 091 11.533 *** par_84 RR1 < - RR 1.000 RR2 < - RR 993 093 10.651 *** par_85 RR3 < - RR 962 103 9.364 *** par_86 RR5 < - RR 974 092 10.532 *** par_87 CP4 < - CP CP2 < - CP 916 093 9.890 *** par_88 CP1 < - CP 764 081 9.441 *** par_89 CP3 < - CP 847 097 8.763 *** par_90 1.000 168 Standardized Regression Weights: (duoi trieu - Default model) Estimate Estimate RR < - HA -.312 XH7 < - XH 837 RR < - XH -.621 XH1 < - XH 920 HI_DSD < - RR -.304 XH3 < - XH 841 YD < - TDM 177 XH4 < - XH 790 YD < - CP 185 YD2 < - YD 744 YD < - XH -.127 YD3 < - YD 854 YD < - HA 464 YD1 < - YD 747 YD < - HI_DSD 209 YD4 < - YD 759 YD < - RR -.085 HA2 < - HA 812 TDM1 < - TDM 884 HA4 < - HA 745 TDM3 < - TDM 905 HA3 < - HA 909 TDM4 < - TDM 867 HA1 < - HA 849 TDM5 < - TDM 923 RR1 < - RR 852 TDM2 < - TDM 914 RR2 < - RR 794 DSD5 < - HI_DSD 791 RR3 < - RR 721 DSD2 < - HI_DSD 787 RR5 < - RR 787 HI5 < - HI_DSD 625 CP4 < - CP 869 HI1 < - HI_DSD 671 CP2 < - CP 774 DSD1 < - HI_DSD 771 CP1 < - CP 744 HI4 < - HI_DSD 690 CP3 < - CP 700 169 Regression Weights: (5 den duoi 10 trieu - Default model) Estimate S.E C.R P Label RR < - HA -.307 054 -5.699 *** par_59 RR < - XH -.344 069 -5.005 *** par_60 HI_DSD < - RR -.400 127 -3.152 002 par_58 YD < - TDM 019 042 462 644 par_61 YD < - CP 014 062 226 821 par_62 YD < - XH 118 060 1.966 049 par_63 YD < - HA 242 057 4.234 *** par_64 YD < - HI_DSD 211 051 4.175 *** par_65 YD < - RR 021 074 277 782 par_66 TDM1 < - TDM TDM3 < - TDM 944 062 15.194 *** par_34 TDM4 < - TDM 835 061 13.789 *** par_35 TDM5 < - TDM 938 053 17.778 *** par_36 TDM2 < - TDM 835 052 16.175 *** par_37 DSD5 < - HI_DSD DSD2 < - HI_DSD 874 076 11.556 *** par_38 HI5 < - HI_DSD 791 074 10.716 *** par_39 HI1 < - HI_DSD 781 073 10.665 *** par_40 DSD1 < - HI_DSD 918 077 11.913 *** par_41 HI4 < - HI_DSD 791 075 10.581 *** par_42 XH7 < - XH 1.000 XH1 < - XH 1.033 056 18.379 *** par_43 XH3 < - XH 1.026 059 17.307 *** par_44 XH4 < - XH 857 066 12.959 *** par_45 1.000 1.000 170 Estimate S.E C.R P Label YD2 < - YD 1.000 YD3 < - YD 1.329 225 5.916 *** par_46 YD1 < - YD 933 186 5.023 *** par_47 YD4 < - YD 1.462 238 6.152 *** par_48 HA2 < - HA 1.000 HA4 < - HA 872 066 13.212 *** par_49 HA3 < - HA 910 054 16.731 *** par_50 HA1 < - HA 1.014 058 17.485 *** par_51 RR1 < - RR 1.000 RR2 < - RR 1.101 071 15.536 *** par_52 RR3 < - RR 1.007 076 13.240 *** par_53 RR5 < - RR 976 085 11.495 *** par_54 CP4 < - CP 1.000 CP2 < - CP 1.072 083 12.862 *** par_55 CP1 < - CP 723 080 CP3 < - CP 856 084 10.137 *** par_57 9.052 *** par_56 171 Standardized Regression Weights: (5 den duoi 10 trieu - Default model) Estimate Estimate RR < - HA -.437 XH7 < - XH 886 RR < - XH -.377 XH1 < - XH 939 HI_DSD < - RR -.271 XH3 < - XH 913 YD < - TDM 035 XH4 < - XH 792 YD < - CP 018 YD2 < - YD 543 YD < - XH 173 YD3 < - YD 711 YD < - HA 461 YD1 < - YD 539 YD < - HI_DSD 418 YD4 < - YD 793 YD < - RR 028 HA2 < - HA 895 TDM1 < - TDM 899 HA4 < - HA 798 TDM3 < - TDM 851 HA3 < - HA 896 TDM4 < - TDM 811 HA1 < - HA 914 TDM5 < - TDM 912 RR1 < - RR 841 TDM2 < - TDM 876 RR2 < - RR 941 DSD5 < - HI_DSD 861 RR3 < - RR 845 DSD2 < - HI_DSD 778 RR5 < - RR 773 HI5 < - HI_DSD 739 CP4 < - CP 869 HI1 < - HI_DSD 737 CP2 < - CP 879 DSD1 < - HI_DSD 794 CP1 < - CP 663 HI4 < - HI_DSD 733 CP3 < - CP 721 172 Regression Weights: (10 den Duoi 15 trieu - Default model) Estimate S.E C.R P Label RR < - HA -.185 077 -2.403 016 par_26 RR < - XH -.593 082 -7.200 *** par_27 HI_DSD < - RR -.331 093 -3.547 *** par_25 YD < - TDM 171 056 3.060 002 par_28 YD < - CP 040 063 YD < - XH 206 077 2.690 007 par_30 YD < - HA 203 067 3.027 002 par_31 YD < - HI_DSD 108 058 1.858 063 par_32 YD < - RR -.168 079 -2.138 033 par_33 TDM1 < - TDM 1.000 TDM3 < - TDM 964 072 13.378 *** par_1 TDM4 < - TDM 878 066 13.296 *** par_2 TDM5 < - TDM 1.023 073 14.059 *** par_3 TDM2 < - TDM 905 066 13.796 *** par_4 DSD5 < - HI_DSD 1.000 DSD2 < - HI_DSD 1.058 088 11.986 *** par_5 HI5 < - HI_DSD 882 091 9.668 *** par_6 HI1 < - HI_DSD 899 088 10.197 *** par_7 DSD1 < - HI_DSD 852 096 8.829 *** par_8 HI4 < - HI_DSD 810 086 9.467 *** par_9 XH7 < - XH XH1 < - XH 940 065 14.499 *** par_10 XH3 < - XH 1.045 059 17.592 *** par_11 XH4 < - XH 948 070 13.617 *** par_12 YD2 < - YD 1.000 YD3 < - YD 1.083 151 7.182 *** par_13 636 525 par_29 1.000 173 Estimate S.E C.R P Label YD1 < - YD 988 137 7.197 *** par_14 YD4 < - YD 1.094 154 7.097 *** par_15 HA2 < - HA 1.000 HA4 < - HA 1.146 102 11.277 *** par_16 HA3 < - HA 996 075 13.359 *** par_17 HA1 < - HA 1.138 090 12.591 *** par_18 RR1 < - RR 1.000 RR2 < - RR 1.079 077 14.014 *** par_19 RR3 < - RR 1.059 078 13.588 *** par_20 RR5 < - RR 982 085 11.512 *** par_21 CP4 < - CP CP2 < - CP 985 061 16.250 *** par_22 CP1 < - CP 900 066 13.555 *** par_23 CP3 < - CP 830 076 10.888 *** par_24 1.000 174 Standardized Regression Weights: (Tu 10 den Duoi 15 trieu - Default model) Estimate Estimate RR < - HA -.173 XH7 < - XH 898 RR < - XH -.585 XH1 < - XH 837 HI_DSD < - RR -.308 XH3 < - XH 920 YD < - TDM 248 XH4 < - XH 811 YD < - CP 049 YD2 < - YD 654 YD < - XH 275 YD3 < - YD 724 YD < - HA 255 YD1 < - YD 726 YD < - HI_DSD 157 YD4 < - YD 711 YD < - RR -.227 HA2 < - HA 821 TDM1 < - TDM 839 HA4 < - HA 791 TDM3 < - TDM 854 HA3 < - HA 898 TDM4 < - TDM 851 HA1 < - HA 856 TDM5 < - TDM 881 RR1 < - RR 790 TDM2 < - TDM 871 RR2 < - RR 944 DSD5 < - HI_DSD 811 RR3 < - RR 920 DSD2 < - HI_DSD 854 RR5 < - RR 815 HI5 < - HI_DSD 721 CP4 < - CP 902 HI1 < - HI_DSD 752 CP2 < - CP 905 DSD1 < - HI_DSD 670 CP1 < - CP 816 HI4 < - HI_DSD 709 CP3 < - CP 718 175 Regression Weights: (15 trieu tro len - Default model) Estimate S.E C.R P Label RR < - HA -.318 060 -5.254 *** par_125 RR < - XH -.294 055 -5.336 *** par_126 HI_DSD < - RR -.528 163 -3.250 001 par_124 YD < - TDM 237 063 3.785 *** par_127 YD < - CP 061 081 YD < - XH 117 078 1.487 137 par_129 YD < - HA 371 092 4.026 *** par_130 YD < - HI_DSD -.032 064 -.501 616 par_131 YD < - RR -.131 166 -.786 432 par_132 TDM1 < - TDM 1.000 TDM3 < - TDM 993 074 13.382 *** par_100 TDM4 < - TDM 981 072 13.575 *** par_101 TDM5 < - TDM 1.035 078 13.286 *** par_102 TDM2 < - TDM 921 071 12.898 *** par_103 DSD5 < - HI_DSD 1.000 DSD2 < - HI_DSD 1.175 096 12.181 *** par_104 HI5 < - HI_DSD 1.014 091 11.172 *** par_105 HI1 < - HI_DSD 885 092 9.625 *** par_106 DSD1 < - HI_DSD 966 092 10.477 *** par_107 HI4 < - HI_DSD 933 090 10.364 *** par_108 XH7 < - XH XH1 < - XH 908 055 16.623 *** par_109 XH3 < - XH 917 054 16.938 *** par_110 XH4 < - XH 788 065 12.047 *** par_111 752 452 par_128 1.000 176 Estimate S.E C.R P Label YD2 < - YD 1.000 YD3 < - YD 1.035 137 7.577 *** par_112 YD1 < - YD 733 133 5.513 *** par_113 YD4 < - YD 1.164 152 7.661 *** par_114 HA2 < - HA 1.000 HA4 < - HA 937 092 10.154 *** par_115 HA3 < - HA 949 075 12.652 *** par_116 HA1 < - HA 1.093 084 13.045 *** par_117 RR1 < - RR 1.000 RR2 < - RR 1.171 160 7.331 *** par_118 RR3 < - RR 1.165 158 7.389 *** par_119 RR5 < - RR 1.067 146 7.324 *** par_120 CP4 < - CP 1.000 CP2 < - CP 984 072 13.697 *** par_121 CP1 < - CP 799 064 12.524 *** par_122 CP3 < - CP 989 080 12.355 *** par_123 177 Standardized Regression Weights: (15 trieu tro len - Default model) Estimate Estimate RR < - HA -.492 XH7 < - XH 938 RR < - XH -.473 XH1 < - XH 875 HI_DSD < - RR -.318 XH3 < - XH 882 YD < - TDM 325 XH4 < - XH 754 YD < - CP 060 YD2 < - YD 687 YD < - XH 152 YD3 < - YD 765 YD < - HA 465 YD1 < - YD 523 YD < - HI_DSD -.043 YD4 < - YD 780 YD < - RR -.106 HA2 < - HA 811 TDM1 < - TDM 788 HA4 < - HA 756 TDM3 < - TDM 928 HA3 < - HA 887 TDM4 < - TDM 937 HA1 < - HA 909 TDM5 < - TDM 923 RR1 < - RR 686 TDM2 < - TDM 905 RR2 < - RR 722 DSD5 < - HI_DSD 830 RR3 < - RR 729 DSD2 < - HI_DSD 851 RR5 < - RR 721 HI5 < - HI_DSD 801 CP4 < - CP 921 HI1 < - HI_DSD 720 CP2 < - CP 838 DSD1 < - HI_DSD 766 CP1 < - CP 797 HI4 < - HI_DSD 760 CP3 < - CP 791 178 IV BIỂN TUỔI: MƠ HÌNH BẤT BIẾN: Model Default model Saturated model Independence model NPAR Model Fit Summary CMIN CMIN DF P CMIN/DF 281 2926.457 1703 000 1984 000 1.718 124 15457.110 1860 000 8.310 MƠ HÌNH KHẢ BIẾN Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 284 CMIN DF P CMIN/DF 2924.323 1700 000 1984 000 1.720 124 15457.110 1860 000 8.310 V BIẾN TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN MƠ HÌNH BẤT BIẾN: Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 351 3532.091 2129 000 2480 000 1.659 155 16108.879 2325 000 6.929 MƠ HÌNH KHẢ BIẾN: Model Default model Saturated model Independence model NPAR Model Fit Summary CMIN CMIN DF P CMIN/DF 355 3523.361 2125 000 2480 000 1.658 155 16108.879 2325 000 6.929 ... sở lý thuyết ý định hành động; - Các nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ Ebanking Việt Nam giới; - Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Ebanking NHTM Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu. .. KHÁCH HÀNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .32 2.1 Kết hoạt động số ngân hàng thương mại Việt Nam 32 2.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ Ebanking NHTM Việt Nam 37 2.3 Đánh giá sử dụng dịch. .. QUAN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ EBANKING 1.1 Dịch vụ Ebanking 1.1.1 Khái niệm dịch vụ Ebanking 1.1.2 Ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam, Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay