lập dự an trang trại lợn sieu nạcbắc kạn

58 55 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 15:05

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự ánTên dự án: Trại lợn giống và lợn thịt siêu nạc.Các hợp phần dự án :+Hợp phần 1: Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hƣớng công nghiệp+Hợp phần 2: Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hƣớng công nghiệpĐịa điểm đầu tƣ:Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng 1 tổ hợp gồm: Trang trại lợn nái giống 300 con và 8 đực giống; Trang trại lợn thịt 2.000 con;Mục đích đầu tƣ : Góp phần phát triển ngành chăn nuôi nƣớc nhà theo phƣơng thức trang trại công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lƣợng cho tiêu dùng và xuất khẩu;Hình thức đầu tƣ: Đầu tƣ xây dựng mớiHình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tƣ thành lập. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự –Hạnh phúc THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC ĐỊA ĐIỂM : CHỦ ĐẦU TƢ : Bắc Kạn- Tháng năm 2016 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) CHỦ ĐẦU TƢ ÔNG NGUYỄN VĂN MAI Bắc Kạn- Tháng năm 2016 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trại lợn giống lợn thịt siêu nạc  Các hợp phần dự án : + Hợp phần 1: Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hƣớng công nghiệp + Hợp phần 2: Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hƣớng công nghiệp  Địa điểm đầu tƣ :  Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng tổ hợp gồm: Trang trại lợn nái giống 300 đực giống; Trang trại lợn thịt 2.000 con; Mục đích đầu tƣ : Góp phần phát triển ngành chăn nuôi nƣớc nhà theo phƣơng thức trang trại - công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lƣợng cho tiêu dùng xuất khẩu;  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng   Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập  Tổng mức đầu tƣ : 35,617,126,000 đồng Trong đó: vốn chủ sở hữu 30% tƣơng ứng 10,617,126,000 đồng, vốn vay ngân hàng 70 % tƣơng ứng 25,000,000,000 đồng Tiến độ thực : Thời gian hoạt động dự án 15 năm Dự án bắt đầu xây dựng từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 bắt đầu hoàn thành trang trại đƣa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2017 dự án vào xây dựng hoàn chỉnh;  - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Môi trƣờng vĩ mô tổng quan ngành chăn nuôi nƣớc II.1.1 Môi trƣờng vĩ mô Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn bối cảnh thị trƣờng tồn cầu có bất ổn, kinh tế giới đối mặt với nhiều rủi ro lớn với nhân tố khó lƣờng Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chƣa thật lạc quan Thƣơng mại toàn cầu sụt giảm tổng cầu yếu Kinh tế giới chƣa lấy lại đƣợc đà tăng trƣởng phục hồi chậm Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá hàng hóa có xu hƣớng giảm nhanh, ảnh hƣởng đến nƣớc xuất Sự bất ổn thị trƣờng tài tồn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ tăng trƣởng sụt giảm kinh tế Trung Quốc tác động mạnh tới kinh tế giới Ở nƣớc, giá thị trƣờng giới biến động, giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nƣớc, nhƣng đồng thời yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất kích thích tiêu dùng Tốc độ tăng tổng sản phẩm nƣớc Tổng sản phẩm nƣớc (GDP) năm 2015 ƣớc tính tăng 6,68% so với năm 2014, quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%; quý IV tăng 7,01% Mức tăng trƣởng năm cao mục tiêu 6,2% đề cao mức tăng năm từ 2011-2014, cho thấy kinh tế phục hồi rõ nét Trong mức tăng 6,68% toàn kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,41%, thấp mức 3,44% năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,64%, cao nhiều mức tăng 6,42% năm trƣớc, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm Trong khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao với 7,69%, nhƣng chiếm tỷ trọng thấp nên đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành nông nghiệp tăng thấp mức 2,03% ảnh hƣởng thiên tai, hạn hán, nhƣng quy mô khu vực lớn (chiếm khoảng 75%) nên đóng góp 0,26 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm, mức tăng trƣởng thấp ngành năm qua đối mặt với nhiều khó khăn thời tiết, dịch bệnh, giá thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Quy mô kinh tế năm theo giá hành đạt 4192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình qn đầu ngƣời năm 2015 ƣớc tính đạt 45,7 triệu đồng, tƣơng đƣơng 2109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014 Cơ cấu kinh tế năm tiếp tục có chuyển dịch nhƣng tốc độ chậm, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 17,00%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 33,25%; khu vực dịch vụ chiếm 39,73% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,02%) Cơ cấu tƣơng ứng năm 2014 là: 17,70%; 33,21%; 39,04% (thuế 10,05%) Xét góc độ sử dụng GDP năm 2015, tiêu dùng cuối tăng 9,12% so với năm 2014, đóng góp 10,66 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 9,04%, đóng góp 4,64 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập hàng hóa dịch vụ làm giảm 8,62 điểm phần trăm mức tăng trƣởng chung II.1.2 Ngành chăn nuôi nƣớc Theo báo cáo Bộ NN&PTNT, ngành chăn ni năm 2015 có bƣớc chuyển dịch rõ ràng, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn ni tập trung theo mơ hình trang trại, gia - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC trại, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, tăng hiệu kinh tế Giá thức ăn chăn ni năm có xu hƣớng giảm nhƣng chƣa nhiều Bên cạnh phát triển đạt đƣợc, ngành chăn nuôi phải đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh xảy thực trạng sử dụng chất cấm, chất kháng sinh chăn nuôi đến cạnh tranh khó khăn thị trƣờng tiêu thụ nhiều mặt hàng thịt nhập có giá thấp thịt gia cầm, gia súc nƣớc Giá trị sản xuất ngành chăn ni có mức tăng đạt 4,3% so với kỳ năm ngoái Mức tăng đàn bò sữa tăng mạnh (tăng 20,9%) sản lƣợng sữa bò tƣơi tăng cao đạt khoảng 120% so với kỳ năm trƣớc Chăn nuôi lợn phát triển thuận lợi dịch lợn tai xanh không xảy giá bán lợn mức có lợi cho ngƣời chăn ni Đàn lợn nƣớc thời điểm điền tra 1/10 có 27,7 triệu con, tăng 3,7%; Đàn gia cầm có 341,9 triệu con, tăng 4,3% Chăn nuôi lợn: Chăn nuôi lợn phát triển tốt giá lợn có xu hƣớng ổn định cho ngƣời chăn nuôi Theo số liệu điều tra TCTK, nƣớc có khoảng 27,75 triệu con, tăng 3,7%, lợn nái có 4,06 triệu con, tăng 3,69% so với kỳ 2014 Sản lƣợng thịt lợn xuất chuồng năm 2015 ƣớc tính đạt 3,48 triệu tấn, 104,2 % so với kỳ năm trƣớc II.2 Các điều kiện sở dự án II.2.1 Chính sách phát triển chăn ni lợn đất nƣớc Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi lợn đến năm 2020 Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg nhƣ sau: + Quan điểm phát triển Phát triển ngành chăn ni trở thành ngành sản xuất hàng hố, bƣớc đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng nƣớc xuất Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hƣớng gắn sản xuất với thị trƣờng, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trƣờng cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao suất, chất lƣợng, hiệu vệ sinh an toàn thực phẩm Tập trung phát triển sản phẩm chăn ni có lợi khả cạnh tranh nhƣ vật nuôi lợn đồng thời phát triển sản phẩm chăn ni đặc sản vùng, địa phƣơng Khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tƣ phát triển chăn nuôi theo hƣớng trang trại, công nghiệp; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phƣơng thức truyền thống chuyển dần sang phƣơng thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp + Mục tiêu phát triển Mục tiêu chung a) Đến năm 2020 ngành chăn nuôi chuyển sang sản xuất phƣơng thức trang trại, công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lƣợng cho tiêu dùng xuất khẩu; b) Tỷ trọng chăn nuôi nông nghiệp đến năm 2020 đạt 42%, năm 2010 đạt khoảng 32% năm 2015 đạt 38%; c) Đảm bảo an toàn dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế có hiệu bệnh nguy hiểm chăn nuôi; d) Các sở chăn nuôi, chăn nuôi theo phƣơng thức trang trại, công nghiệp sở giết mổ, chế biến lợn phải có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ giảm ô nhiễm môi trƣờng Chỉ tiêu cụ thể a) Mức tăng trƣởng bình quân: giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 6-7% năm giai đoạn 2015-2020 đạt khoảng 5-6% năm - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC b) Sản lƣợng thịt xẻ loại: đến năm 2015 đạt khoảng 4.300 ngàn tấn, đó: thịt lợn 65%, đến năm 2020 đạt khoảng 5.500 ngàn tấn, đó: thịt lợn 63% đ) Tỷ trọng thịt đƣợc giết mổ, chế biến công nghiệp so với tổng sản lƣợng thịt đến năm 2015 đạt 25% đến năm 2020 đạt 40% + Định hƣớng phát triển đến năm 2020 Chăn nuôi lợn: phát triển nhanh quy mô đàn lợn ngoại theo hƣớng trang trại, công nghiệp nơi có điều kiện đất đai, kiểm sốt dịch bệnh mơi trƣờng; trì quy mơ định hình thức chăn ni lợn lai, lợn đặc sản phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ số vùng Tổng đàn lợn tăng bình quân 2.0% năm, đạt khoảng 35 triệu con, đàn lợn ngoại ni trang trại, cơng nghiệp 37% Thức ăn chăn nuôi: phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi sở mở rộng quy mô, đổi công nghệ, nâng cao chất lƣợng hạ giá thành sản phẩm Sản lƣợng thức ăn chăn ni cơng nghiệp: tăng bình qn 7.8%/năm, đạt khoảng 19 triệu Xây dựng sở giết mổ, chế biến có quy mơ phù hợp với công nghệ đại, thiết bị tiên tiến gắn với vùng sản xuất chăn ni hàng hóa đa dạng hoá mặt hàng thực phẩm chế biển đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng Đối với sở chế biến nhỏ, thủ cơng áp dụng quy trình, thiết bị chế biến hợp vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm Củng cố, nâng cao lực kiểm soát dịch bệnh hệ thống thú y từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, hệ thống thú y sở + Các giải pháp Quy hoạch a) Quy hoạch chăn nuôi phải phù hợp với đặc điểm lợi vùng sinh thái, nhằm khai thác tối đa tiềm loại vật nuôi vùng sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, an tồn sinh học bảo vệ mơi trƣờng b) Rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch sản phẩm chăn nuôi, trƣớc hết sản phẩm chủ lực nhƣ lợn Phát triển chăn nuôi lợn trọng điểm nơi có điều kiện đất đai, nguồn nƣớc bảo vệ môi trƣờng sinh thái nhƣ Trung du, Duyên hải Bắc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên số vùng đồng sông Hồng, Đông Nam Bộ Về khoa học công nghệ a) Đổi công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ chăn nuôi theo hƣớng kết hợp nghiên cứu với chuyển giao, xã hội hoá đầu tƣ nghiên cứu, đồng thời ƣu tiên đầu tƣ nghiên cứu bản, bảo tồn khai thác hợp lý nguồn gen, giống gốc vật ni nƣớc, nhập giống có suất, chất lƣợng cao để chọn lọc, thích nghi đƣa nhanh vào sản xuất b) Triển khai có hiệu chƣơng trình giống vật ni thực tốt việc nuôi giữ giống gốc Quản lý giống lợn theo mô hình tháp giống gắn với vùng sản xuất, thƣơng hiệu sản phẩm Xây dựng sử dụng công thức lai giống phù hợp cho vùng sản xuất, nhóm sản phẩm để cung cấp sản phẩm đồng cho nhu cầu sản xuất Mở rộng mạng lƣới thụ tinh nhân tạo tiêu chuẩn hoá sở chất lƣợng đực giống lợn, tổ chức đánh giá bình tuyển chất lƣợng giống hàng năm - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC c) Nghiên cứu nâng cao giá trị dinh dƣỡng hệ số tiêu hố thức ăn chăn ni để giảm tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng, nhằm hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi d) Nghiên cứu chế tạo thiết bị dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp công suất lớn e) Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật tiên tiến chuồng trại, quy trình chăm sóc ni dƣỡng, vệ sinh thú y với loại vật nuôi theo phƣơng thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp; xây dựng chuyển giao mơ hình chăn ni tiên tiến phù hợp với vùng sinh thái f) Hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho loại nguyên liệu, sản phẩm ngành chăn nuôi phù hợp với thơng lệ quốc tế Áp dụng quy trình sản xuất GMP, HACCP nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, sở chăn nuôi, giết mổ chế biến g) Xây dựng chƣơng trình khuyến nông chăn nuôi (từ khâu sản xuất thức ăn đến bảo quản chế biến, tiêu thụ) bao gồm nội dung: xây dựng mơ hình, chuyển giao cơng nghệ, hỗ trợ kinh phí xây dựng mơ hình chăn ni trang trại có hiệu quả, bền vững an tồn sinh học Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khuyến cáo, chuyển giao quy trình kỹ thuật, xây dựng kiểu chuồng trại, quy trình quản lý, thú y, ni dƣỡng, quản lý sản xuất, quản lý chất lƣợng, đào tạo nghề, kỹ thuật, kỹ cho cán quản lý, kỹ thuật ngƣời chăn nuôi h) Đổi hoàn thiện hệ thống khảo kiểm nghiệm, kiểm định đánh giá, công nhận chất lƣợng giống, thức ăn chăn nuôi, nhằm đƣa nhanh giống mới, thức ăn chất lƣợng vào sản xuất Nâng cao lực hệ thống thú y, thú y sở i) Xã hội hoá hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, thú y theo hƣớng huy động nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi Về tài tín dụng a) Ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ: - Xây dựng sở hạ tầng, bao gồm đƣờng, điện, nƣớc xử lý môi trƣờng cho sở giống, chăn nuôi trang trại, công nghiệp sở giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp nằm khu vực đƣợc quy hoạch - Giám định, bình tuyển, loại thải thay đàn giống hàng năm sản xuất Hỗ trợ thông qua giống cho phát triển chăn nuôi vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa - Phát triển sản xuất nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, trƣớc hết hệ thống thuỷ lợi, giống cho phát triển ngô, đậu tƣơng… - Đầu tƣ hạ tầng sở xây dựng trung tâm, chợ đầu mối; hỗ trợ cho việc tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi đấu giá giống vật ni b) Tín dụng đầu tƣ phát triển nhà nƣớc cho vay đầu tƣ dự án phát triển giống vật nuôi, xây dựng mới, mở rộng sở chăn nuôi theo hƣớng công nghiệp c) Các ngân hàng thƣơng mại bảo đảm vốn vay cho tổ chức, cá nhân vay để đầu tƣ sở vật chất, đổi công nghệ, giống phát triển chăn nuôi giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng điều kiện cụ thể địa phƣơng trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có sách hỗ trợ lãi suất tiền vay cho dự án đầu tƣ phát triển chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp địa bàn d) Tổ chức, cá nhân đầu tƣ xây dựng sở chăn nuôi trang trại, công nghiệp giết mổ, bảo quản, chế biến lợn theo hƣớng cơng nghiệp đƣợc hƣởng sách ƣu đãi cao thuế theo quy định hành - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC đ) Xây dựng sách bảo hiểm sản xuất vật nuôi để khắc phục rủi ro thiên tai, dịch bệnh, giá theo nguyên tắc: ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ phần, ngƣời chăn nuôi tham gia đóng góp nguồn hợp pháp khác Về đất đai Chủ sở chăn nuôi trang trại, tập trung công nghiệp giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp đƣợc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giao đất, thuê đất theo quy định pháp luật đất đai, đƣợc ƣu đãi cao thu tiền sử dụng đất thời gian sử dụng đất Về thƣơng mại a) Tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với sở giết mổ, bảo quản, chế biến bảo đảm vệ sinh thú y, an tồn thực phẩm nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng mua bán sản phẩm, nhƣ sử dụng thực phẩm đông lạnh, thực phẩm qua chế biến, hạn chế hình thức chợ cóc, chợ tạm, lòng đƣờng, vỉa hè b) Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tƣ xây dựng chợ đấu giá giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi kiot tiêu thụ sản phẩm chăn ni c) Triển khai có hiệu chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại, tổ chức hội chợ, triển lãm, phát triển thị trƣờng Về thức ăn kiểm soát chất lƣợng thức ăn chăn nuôi a) Xây dựng chƣơng trình phát triển thức ăn ni dƣỡng vật ni theo hƣớng: Sử dụng thức ăn, chất dinh dƣỡng, phụ gia kháng sinh phần chăn nuôi phải đảm bảo nhu cầu sinh trƣởng, phát triển, sản xuất vật ni an tồn thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm b) Phát triển phƣơng thức chăn nuôi theo hƣớng sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp qua chế biến Nguyên liệu thức ăn chăn ni phải đƣợc kiểm sốt, đảm bảo chất lƣợng trƣớc sử dụng cho vật nuôi Đối với thức ăn chăn ni cơng nghiệp phải có nguồn gốc nơi sản xuất, nhà cung cấp, có nhãn mác chất lƣợng, bao bì quy cách theo tiêu chuẩn nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn đƣợc quan quản lý nhà nƣớc cơng nhận Phòng chống dịch bệnh a) Áp dụng quy trình chăn ni an tồn sinh học; quy trình quản lý vệ sinh thú y với sở giết mổ, bảo quản, chế biến an toàn dịch cho vùng sản xuất b) Xây dựng công nhận sở, vùng liên vùng an tồn dịch bệnh, vùng có sở sản xuất giống vùng chăn nuôi lớn, tập trung Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thú y chăn nuôi, giết mổ, chế biến tiêu thụ sản phẩm vật nuôi II.2.2 Ngành chăn ni tỉnh Bắc Kạn nói chung Hiện nay, ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn chủ yếu phát triển theo hƣớng nhỏ lẻ quy mơ hộ gia đình, ngồi có chăn ni theo hình thức trang trại với quy mô nhỏ vừa nhiên số lƣợng Tồn tỉnh có 22 trang trại, gia trại chăn ni (trong có 03 trang trại ni trâu bò, 12 trang trại ni lợn, trang trại chăn nuôi gia cầm trang trại nuôi đà điểu) Xu hƣớng chung chăn nuôi địa bàn tỉnh kết hợp phƣơng thức chăn nuôi theo kinh nghiệm truyền thống với kỹ thuật ni dƣỡng, chăm sóc tiên tiến sở đầu tƣ thiết bị kỹ thuật tiến khoa học công nghệ Cơ cấu ngành chăn nuôi bƣớc đầu có chuyển dịch hình thức tổ chức sản xuất phƣơng thức chăn nuôi Đó q trình chuyển từ chăn ni quảng canh, quy mô nhỏ, manh mún sang phƣơng thức chăn nuôi bán công nghiệp tiến lên phƣơng thức chăn nuôi công nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Theo số liệu thống kê địa phƣơng Ngành Nông nghiệp, giai đoạn 2010 2013, tổng đàn gia súc, gia cầm tỉnh có nhiều biến động ảnh hƣởng thời tiết, dịch bệnh giá thị trƣờng tháng đầu năm 2013, tổng đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa) có 76.473 con, đạt 109% KH năm, so với kỳ năm 2013 tăng 2%; tổng đàn lợn có 196.796 con, đạt 80% KH; tổng đàn gia cầm có 1.321.320 Những năm qua, công tác quản lý Nhà nƣớc chăn nuôi, thú y tỉnh Bắc Kạn đƣợc thực chặt chẽ Tại cấp tỉnh có Chi cục Thú Y trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn; cấp huyện có Trạm Thú y, trạm kiểm dịch; cấp xã có Thú y viên sở Các quan chuyên môn thƣờng xuyên giám sát chặt chẽ tình hình phát triển, cơng tác chăm sóc, tiêm phòng đàn vật nuôi, kịp thời xử lý phát sinh dịch bệnh Tuy nhiên, bên cạnh bƣớc chuyển dịch phù hợp, ngành chăn ni tỉnh vấn đề đáng lƣu tâm Công tác giống có có chuyển biến tích cực thơng qua thực chƣơng trình, dự án, mơ hình khuyến nơng song nhiều địa phƣơng chƣa quản lý đƣợc nguồn cấp giống, tiềm ẩn nguy dịch bệnh Thức ăn sử dụng chăn nuôi quy mô hộ chủ yếu tận dụng sản phẩm say xát lƣơng thực dẫn đến sức khỏe, tăng trƣởng đàn vật nuôi không đảm bảo Công tác giết mổ chủ yếu thủ công nhỏ lẻ, phân tán, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tỉnh; chƣa có sở giết mổ tập trung quy mơ cơng nghiệp bán cơng nghiệp Nhìn tổng thể, ngành Chăn nuôi địa phƣơng bƣớc đầu phát triển song mang tính tự phát, số hộ nuôi quy mô nhỏ, phân tán nuôi thả rông phổ biến, gây nhiễm mơi trƣờng lây lan dịch bệnh Tập quán chăn nuôi lạc hậu, sử dụng giống suất thấp kỹ thuật chăm sóc hạn chế nên giá trị kinh tế mang lại khơng cao Cơng tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại môi trƣờng… đƣợc cải thiện đáng kể, song giải pháp kiểm sốt thú y, vệ sinh an tồn thực phẩm bất cập Để phát triển ngành chăn ni theo định hƣớng sản xuất hàng hóa, tốn đặt cho địa phƣơng cần giải triệt để tồn tại, bất cập từ quy mô, phƣơng thức chăn ni thói quen, tập qn sản xuất, thay đổi tƣ nhận thức phƣơng pháp sản xuất ngƣời dân Định hƣớng giải pháp phát triển Ngành chăn nuôi Với mục tiêu phát triển ngành chăn ni theo hƣớng sản xuất hàng hóa với cấu hợp lý, tập trung quy mô lớn, tạo bƣớc đột phá phƣơng thức kỹ thuật chăn nuôi nhƣ khâu giết mổ tiêu thụ sản phẩm; nâng cao suất hiệu kinh tế, tạo suất sản phẩm chăn ni có chất lƣợng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tỉnh Bắc Kạn xây dựng định hƣớng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm năm Đối với chăn nuôi tập trung trang trại gia trại, bƣớc giảm dần hình thức chăn ni phân tán, tận dụng chuyển sang chăn ni thâm canh bán cơng nghiệp Theo đó, quy mô trang trại đƣợc xác định cho gia cầm từ 1.000 trở lên Dự kiến đến năm 2015, toàn tỉnh có 40 trang trại, gia trại đến năm 2020 số tăng lên 80 Địa điểm bố trí chăn ni gia cầm tập trung sƣờn đồi, chân núi, thung lũng huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rỳ, Ba Bể Để thực đƣợc mục tiêu đặt ra, Ngành Nông nghiệp tỉnh đề số giải pháp cụ thể giống, thức ăn, kỹ thuật, thú ý, sách từ đến năm 2015 Theo đó: Khuyến khích việc đầu tƣ phát triển giống địa phƣơng; nhập nuôi dƣỡng số giống ngoại nhập, sản xuất lai thƣơng phẩm có suất, chất lƣợng cao, có chế hỗ trợ phù hợp để nhân rộng địa bàn - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Bố trí kinh phí cho đề án tái cấu ngành chăn nuôi; áp dụng sách vay vốn ƣu đãi, hỗ trợ kinh phí tiêm phòng vacxin, cơng tác chống dịch tiêu hủy vật ni cho hộ gia đình; biểu dƣơng cá nhân, gia đình tiêu biểu sản xuấ; đồng thời có phƣơng án điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch phát triển chăn nuôi sát với thực tế khả thi Tăng cƣờng cơng tác tiêm phòng vacxin số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; đầu tƣ trang thiết bị chuẩn đoán nâng cao chất lƣợng cán thú y, củng cố mạng lƣới thú y sở, tăng cƣờng công tác quản lý giám sát dịch bệnh, kiểm soát giết mổ Tỉnh Bắc Kạn có Quy hoạch phát triển chăn ni gắn với bảo vệ môi trƣờng theo phƣơng thức chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, phát triển bền vững… Tại địa phƣơng, nông hộ đƣợc khuyến khích phát triển chăn ni trang trại, gia trại theo mơ hình khép kín từ chuồng trại, giống, thức ăn, hệ thống xử lý chất thải, phòng chống dịch bệnh… để sản phẩm chăn nuôi đảm bảo chất lƣợng an tồn vệ sinh thú y Ngành chăn ni tỉnh phát triển theo định hƣớng cần thiết phải có chế sách, chế tài đủ mạnh để không quản lý chặt chẽ công tác thú y, phát triển chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm mà khuyến khích thu hút tổ chức doanh nghiệp tƣ thƣơng tham gia vào hệ thống phát triển chăn nuôi chung tỉnh dƣới kiểm sốt chặt chẽ ngành chun mơn quan chức quản lý nhà nƣớc./ II.2.3 Vùng thực dự án Vị trí địa lí Bắc Kạn tỉnh miền núi nằm sâu nội địa vùng Đơng Bắc Phía Đơng giáp Lạng Sơn Phía Tây giáp Tuyên Quang Phía Nam giáp Thái Nguyên Phía Bắc giáp Cao Bằng Tỉnh có vị trí quan trọng mặt kinh tế an ninh quốc phòng Bắc Kạn tỉnh nằm quốc lộ từ Hà Nội lên Cao Bằng - trục quốc lộ quan trọng vùng Đông Bắc, đồng thời nằm tỉnh có tiềm phát triển kinh tế lớn Chính quốc lộ chia lãnh thổ thành phần theo hƣớng Nam - Bắc, vị trí thuận lợi để Bắc Kạn dễ dàng giao lƣu với tỉnh Cao Bằng tỉnh Trung Quốc phía Bắc, với tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội nhƣ tỉnh vùng Đồng sơng Hồng phía Nam Vị trí tỉnh có địa hình núi cao, lại sâu nội địa nên gặp nhiều khó khăn việc trao đổi hàng hoá với trung tâm kinh tế lớn nhƣ cảng biển Mạng lƣới giao thông chủ yếu tỉnh đƣờng nhƣng chất lƣợng đƣờng lại Chính vị trí địa lí nhƣ khó khăn địa hình ảnh hƣởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh Về mặt an ninh quốc phòng, Bắc Kạn tỉnh cách mạng Việt Nam Địa hình Bắc Kạn có địa hình đa dạng, phức tạp, chủ yếu đồi núi cao Địa hình Bắc Kạn chia làm khu vực: Khu vực phía Đơng sừng sững dãy núi kéo dài tít cánh cung Ngân Sơn, cánh cung liên tục nhất, điển hình vùng Đơng Bắc Đây dãy núi cao có cấu tạo tƣơng đối Về kinh tế, địa hình nơi chủ yếu thuận lợi phát triển lâm nghiệp Khu vực phía Tây khối núi cao chót vót lãnh thổ Bắc Kạn Cấu tạo chủ yếu núi đá phiến thạch anh, đá cát kết đá vơi có lớp dày nằm đá kết tinh cổ - 10 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Khối lƣợng thức ăn + Lợn nuôi thịt Số lƣợng (con) Khối lƣợng thức ăn + Lợn hậu bị đực Số lƣợng (con) Khối lƣợng thức ăn + Lợn hậu bị Số lƣợng (con) Khối lƣợng thức ăn Tổng khối lƣợng thức ăn (kg) Giá thức ăn (ngàn đồng/kg) Tổng chi phí thức ăn (ngàn đồng) Chi phí thuốc+ vacxin TỔNG 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 6,000 792,000 6,000 792,000 6,000 792,000 6,000 792,000 6,000 792,000 693 693 693 693 693 90 90 90 90 20,790 20,790 20,790 20,790 1,204,613 1,204,613 1,204,613 1,204,613 8.43 8.87 8.90 8.92 10,154,984 10,688,777 10,716,191 10,745,052 700,000 736,795 738,685 740,674 10,854,984 11,425,572 11,454,876 11,485,726 90 20,790 1,204,613 8.95 10,775,439 742,769 11,518,208 VIII.2.3 Chi phí hoạt động Ngồi chi phí thức ăn, chi phí hoạt động bao gồm: chi phí thuốc + vacxin, chi phí lƣơng nhân viên, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ chi phí khác    Chi phí bảo hiềm, phúc lợi cho nhân viên: chiếm khoảng 21% chi phí lƣơng nhân viên Chi phí điện: tính tốn 120,000,000 đồng/tháng Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: năm chiếm 2% giá trị máy móc thiết bị BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐVT: 1,000 đồng 2019 2020 Năm 2017 2018 2021 Hạng mục Chi phí cho trang trại Chi phí thức ăn 10,154,98410,688,77710,716,191 10,745,05210,775,439 Chi phí thuốc + vacxin 700,000 736,795 738,685 740,674 742,769 Chi phí lƣơng nhân viên 1,406,080 1,462,323 1,520,816 1,581,649 1,644,915 Nhân viên quản lý 662,480 688,979 716,538 745,200 775,008 Nhân công cho trang trại 743,600 773,344 804,278 836,449 869,907 295,277 307,088 319,371 332,146 345,432 Chi phí BH 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 Chi phí điện 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 15,570,00116,264,88716,423,460 16,588,75016,761,050 (Bảng chi phí hoạt động theo dõi phụ lục đính kèm) VIII.3 Doanh thu từ dự án  Doanh thu từ dự án thu đƣợc từ hoạt động sau: - 44 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC 1) Trang trại heo giống heo thịt Doanh thu dự án đƣợc tính tốn dựa doanh thu trại nái giống trại heo thịt Trang trại có 300 nái đực giống Đối với lợn nái chu kỳ sinh sản trung bình 2.2 lứa/năm trung bình lợn đẻ 10 con/lứa Trong số lƣợng lợn sinh có khoảng 50 % lợn đực 50% lợn Để đảm bảo cho số lƣợng lợn gia tăng năm, chất lƣợng mang lại hiệu cao, năm chủ đầu tƣ giữ lại số lợn giống số lợn sinh làm lợn hậu bị, mặt để gia tăng lƣợng lợn giống mặt khác để thay cho lợn giống chất lƣợng Những lợn giống loại thải khoảng 10% đƣợc đem bán thịt Số lợn lại đƣợc xuất bán cho xƣởng giết mổ thịt Theo nghiên cứu giá thị trƣờng giá bán lợn thịt ƣớc tính trung bình đạt tiêu chuẩn xuất chuồng 90-100 kg nuôi thời gian 10 tuần tuổi, giá trung bình 45,000 kg/lợn thịt hơi, giá lợn loại thải khoảng 80% giá lợn thị trƣờng, mức giá dự tính tăng 3%/năm 2) Doanh từ bán phân chuồng Ngoài nguồn doanh thu từ bán lợn thịt lợn loại thải năm chủ đầu tƣ có nguồn doanh thu từ việc bán phân chuồng, sau dùng phần cho hệ thống hầm khí Biogas, phần lại ủ phân chuồng bán năm với đơn giá 400,000đ/tấn Mức giá tăng %/năm ĐVT: 1,000 đồng TỔNG DOANH THU Chỉ số tăng giá Heo nuôi thịt Số lƣợng (con) Hao hụt (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá/kg Heo lý + Thanh lý heo Số lƣợng (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lƣợng (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá /kg Heo Bán phân chuồng Khối lƣợng (kg) + Khối lƣợng ủ hầm Biogas + Khối lƣợng bán Đơn giá/tấn TỔNG DOANH THU 2017 1.05 25,259,850 6,000 60 534,600 47 408,600 408,240 2018 1.10 26,522,843 6,000 60 534,600 50 429,012 428,652 90 90 90 90 90 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 38 13,608 360 38 798525 72,631 363,156 181,578 181,578 400 26,539,606 40 14,288 360 40 838451 74,810 363,156 181,578 181,578 412 27,865,116 - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 2019 2020 1.16 1.22 27,848,985 29,241,434 6,000 6,000 60 60 534,600 534,600 52 55 450,445 472,949 450,085 472,589 42 44 15,003 15,753 3 360 360 42 44 880374 924393 77,054 79,366 363,156 363,156 181,578 181,578 181,578 181,578 424 437 29,256,857 30,718,141 2021 1.28 30,703,506 6,000 60 534,600 57 496,578 496,218 46 16,541 360 46 970612 81,747 363,156 181,578 181,578 450 32,252,443 45 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC VIII.4 Các tiêu kinh tế dự án VIII.4.1 Báo cáo thu nhập dự án Trong năm hoạt động dự án, chƣa mang lại hiệu cao, doanh thu tạo chƣa đủ bù đắp cho khấu hao tài sản lãi vay ngân hàng Các năm có doanh thu từ nhà máy chế biến thức ăn gia súc Lợi nhuận năm dự án tăng lên ĐVT: 1,000 đồng Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao EBIT Chi phí lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT 2017 2018 26,539,606 27,865,116 18,393,285 19,088,170 15,570,001 16,264,887 2,823,283 2,823,283 8,146,322 8,776,946 2,500,000 2,222,222 5,646,322 6,554,724 5,646,322 6,554,724 2019 29,256,857 19,246,743 16,423,460 2,823,283 10,010,114 1,944,444 8,065,670 8,065,670 2020 30,718,141 19,412,034 16,588,750 2,823,283 11,306,108 1,671,233 9,634,875 2021 32,252,443 19,584,333 16,761,050 2,823,283 12,668,110 1,388,889 11,279,221 9,634,875 11,279,221 ĐVT: 1,000 đồng Tổng doanh thu Tổng EBIT Tổng EBT Tổng EAT Hệ số EBT / doanh thu Hệ số EAT / doanh thu Doanh thu bình quân Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân Lợi nhuận sau thuế bình quân 572,467,796 278,541,047 266,034,959 221,064,129 0.46 0.39 38,164,520 17,735,664 14,737,609 Ghi chú: EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay EBT: Lơi nhuận trước thuế bao gồm lãi vay EAT: Lợi nhuận sau thuế - Tổng doanh thu sau 15 năm hoạt động : 572,467,796,000 đồng - Tổng lợi nhuận trƣớc thuế : 266,034,959,000 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế : 221,064,129,000 đồng - Doanh thu bình quân/năm hoạt động : 38,164,520,000 đồng - Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân : 17,735,664,000 đồng - Lợi nhuận sau thuế bình quân : 14,737,609,000 đồng - Hệ số EBT/doanh thu 0.50 thể đồng doanh thu tạo 0.46 đồng lợi nhuận trƣớc thuế - Hệ số EAT/doanh thu 0.41 thể đồng doanh thu tạo 0.39 đồng lợi nhuận sau thuế - 46 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC VIII.4.2 Báo cáo ngân lƣu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm theo quan điểm tổng đầu tƣ Với: Chi phí sử dụng vốn re = 20% Lãi suất vay ngân hàng rd = 10%/năm Với suất chiết khấu WACC = 17.66 % đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Dòng ngân lƣu dự án đƣợc thể qua biểu đồ sau: Các tiêu hiệu tài dự án: STT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tƣ Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá dự án Giá trị 35,617,126,000 đồng 37,314,493,000 đồng 34 % năm Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 15 năm khơng tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí tài sản, giá trị lý đất, chênh lệch khoản phải thu Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 37,314,493,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 34 %> WACC Thời gian hồn vốn tính năm (bao gồm thời gian xây dựng)  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tƣ cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ, khả thu hồi vốn nhanh VIII.4.3 Hệ số đảm bảo trả nợ Khi dự án thức vào hoạt động, chủ đầu tƣ dùng lợi nhuận tạo từ dự án để trả nợ cho ngân hàng Khả trả nợ từ năm 2016 đƣợc thể qua bảng sau: Đơn vị: 1,000 đồng Năm Trả nợ: Gốc+ Lãi Ngân lƣu ròng TIPV Hệ số đảm bảo trả nợ 2016 2017 2018 2,506,849 5,277,778 5,000,000 11,340,871 12,820,077 14,115,368 4.52 2.43 2.82 2019 4,722,222 15,476,628 3.28 2020 4,449,011 14,309,529 3.22 - 47 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Năm Trả nợ: Gốc+ Lãi Ngân lƣu ròng TIPV Hệ số đảm bảo trả nợ 2021 4,166,667 15,456,520 3.71 2022 2023 3,888,889 3,611,111 16,547,293 17,819,465 4.26 4.93 2024 2025 3,334,855 3,055,556 19,159,484 20,458,436 5.75 6.70 Hệ số đảm bảo trả nợ bình quân 4.16, điều cho thấy khả trả nợ vốn vay cho ngân hàng cao VIII.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trang trại chăn nuôi lợn quy mô 300 lợn nái giống 2,000 lợn nái có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nƣớc địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Qua phân tích hiệu đầu tƣ, dự án khả thi qua thơng số tài nhƣ NPV = 37,314,493,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 34% ; thời gian hoàn vốn sau năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho nƣớc - 48 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƢƠNG IX: KẾT LUẬN IX.1 Kết luận Dự án “Trại lợn giống lợn thịt siêu nạc” đại, đồng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, có hạng mục cơng trình để thực hiệu dự án Tạo đƣợc nhiều việc làm cho lao động địa phƣơng góp phần phát triển loại hình Nơng nghiệp liên quan thúc đẩy phát triển kinh tế địa phƣơng IX.2 Kiến nghị Dự án “Trại lợn giống lợn thịt siêu nạc” nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nƣớc địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Do đó, Chủ đầu tƣ kiến nghị quan ban ngành tỉnh Bắc Kạn chấp thuận tạo điều kiện cho đầu tƣ dự “Trại lợn giống lợn thịt siêu nạt” nói Nơi nhận: - Nhƣ - Lƣu TCHC Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẮC KẠN - 49 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC KHẤU HAO STT Hạng Mục Giá trị tài sản đầu kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Khấu hao kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Giá trị tài sản cuối kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác STT Hạng Mục Giá trị tài sản đầu kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Khấu hao kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Giá trị tài sản cuối kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác 2017 2018 33,451,046 30,627,763 20,951,927 19,555,132 8,379,011 7,541,110 4,120,108 3,531,521 2,823,283 2,823,283 1,396,795 1,396,795 837,901 837,901 588,587 588,587 30,627,763 27,804,480 19,555,132 18,158,337 7,541,110 6,703,209 3,531,521 2,942,934 2025 2026 2019 27,804,480 18,158,337 6,703,209 2,942,934 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 24,981,197 16,761,542 5,865,308 2,354,348 2027 2020 2021 2022 24,981,197 22,157,914 19,334,631 16,761,542 15,364,746 13,967,951 5,865,308 5,027,407 4,189,506 2,354,348 1,765,761 1,177,174 2,823,283 2,823,283 2,823,283 1,396,795 1,396,795 1,396,795 837,901 837,901 837,901 588,587 588,587 588,587 22,157,914 19,334,631 16,511,348 15,364,746 13,967,951 12,571,156 5,027,407 4,189,506 3,351,604 1,765,761 1,177,174 588,587 2028 2029 2030 2023 16,511,348 12,571,156 3,351,604 588,587 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 13,688,064 11,174,361 2,513,703 9,218,672 8,380,771 837,901 6,983,976 6,983,976 5,587,181 5,587,181 4,190,385 4,190,385 2,793,590 2,793,590 1,396,795 1,396,795 2,234,696 1,396,795 837,901 2,234,696 1,396,795 837,901 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 9,218,672 8,380,771 837,901 6,983,976 6,983,976 5,587,181 5,587,181 4,190,385 4,190,385 2,793,590 2,793,590 1,396,795 1,396,795 0 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 2,234,696 1,396,795 837,901 11,453,368 9,777,566 1,675,802 2031 11,453,368 9,777,566 1,675,802 - 2024 13,688,064 11,174,361 2,513,703 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC SỐ LƢỢNG TT Năm Tổng số lƣợng heo giống trang trại + Heo + Heo đực Chu kỳ sinh sản Số con/lứa Tổng số lƣợng heo sinh năm Số lƣợng heo xuất bán Tổng lƣợng heo thịt trang trại + Heo + Heo đực Lƣợng heo giữ lại thay cho heo lý + Heo + Heo đực Tổng số heo thịt nuôi/năm + Heo nuôi thịt + Heo đực nuôi thịt Heo xuất bán năm Heo giống lý + Heo nái + Heo đực giống Heo thịt trƣởng thành xuất bán + Heo thịt + Heo thịt đực 2017 308 2018 308 2019 308 2024 308 2025 308 2026 308 2027 308 2028 308 2029 308 2030 308 2031 308 300 300 300 300 300 300 300 300 8 8 8 8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 10 10 10 10 10 10 10 10 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 300 2.2 10 6,600 300 2.2 10 6,600 300 2.2 10 6,600 300 2.2 10 6,600 300 2.2 10 6,600 300 2.2 10 6,600 300 2.2 10 6,600 507 507 507 507 507 507 507 507 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 507 6,093 507 6,093 507 6,093 507 6,093 507 6,093 507 6,093 507 6,093 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 93 93 93 93 93 93 93 93 3,090 3,003 93 3,090 3,003 93 3,090 3,003 93 3,090 3,003 93 3,090 3,003 93 3,090 3,003 93 3,090 3,003 93 90 90 90 90 90 90 90 90 3 3 3 3 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 90 6,000 3,000 3,000 90 6,000 3,000 3,000 90 6,000 3,000 3,000 90 6,000 3,000 3,000 90 6,000 3,000 3,000 90 6,000 3,000 3,000 90 6,000 3,000 3,000 93 93 93 93 93 93 93 93 90 90 90 90 90 90 90 90 3 3 3 3 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 93 90 6,000 93 90 6,000 93 90 6,000 93 90 6,000 93 90 6,000 93 90 6,000 93 90 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 2020 308 2021 308 2022 308 2023 308 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC DOANH THU DOANH THU Chỉ số tăng giá Heo nuôi thịt Số lƣợng (con) Hao hụt (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá/kg Heo lý + Thanh lý heo Số lƣợng (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lƣợng (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá /kg Heo Bán phân chuồng Khối lƣợng (kg) + Khối lƣợng ủ hầm Biogas + Khối lƣợng bán Đơn giá/tấn TỔNG DOANH THU 2017 1.05 25,259,850 6,000 60 534,600 47 408,600 408,240 2018 1.10 26,522,843 6,000 60 534,600 50 429,012 428,652 2019 1.16 27,848,985 6,000 60 534,600 52 450,445 450,085 2020 1.22 29,241,434 6,000 60 534,600 55 472,949 472,589 90 90 90 90 90 90 90 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 38 13,608 360 38 798525 72,631 363,156 181,578 181,578 400 26,539,606 40 14,288 360 40 838451 74,810 363,156 181,578 181,578 412 27,865,116 42 15,003 360 42 880374 77,054 363,156 181,578 181,578 424 29,256,857 44 15,753 360 44 924393 79,366 363,156 181,578 181,578 437 30,718,141 - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 2021 2022 1.28 1.34 30,703,506 32,238,681 6,000 6,000 60 60 534,600 534,600 57 60 496,578 521,389 496,218 521,029 46 48 16,541 17,368 3 360 360 46 48 970612 1019143 81,747 84,199 363,156 363,156 181,578 181,578 181,578 181,578 450 464 32,252,443 33,863,412 2023 1.41 33,850,615 6,000 60 534,600 63 547,441 547,081 51 18,236 360 51 1070100 86,725 363,156 181,578 181,578 478 35,554,881 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC DOANH THU Chỉ số tăng giá Heo nuôi thịt Số lƣợng (con) Hao hụt (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá/kg Heo lý + Thanh lý heo Số lƣợng (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lƣợng (con) Tổng khối lƣợng (kg) Đơn giá /kg Heo Bán phân chuồng Khối lƣợng (kg) + Khối lƣợng ủ hầm Biogas + Khối lƣợng bán Đơn giá/tấn TỔNG DOANH THU 2024 2025 2026 2027 1.48 1.55 1.63 1.71 35,543,146 37,320,303 39,186,318 41,145,634 6,000 6,000 6,000 6,000 60 60 60 60 534,600 534,600 534,600 534,600 66 70 73 77 574,795 603,516 633,674 665,340 574,435 603,156 633,314 664,980 2028 1.80 43,202,916 6,000 60 534,600 81 698,589 698,229 2029 2030 2031 1.89 1.98 2.08 45,363,061 47,631,214 50,012,775 6,000 6,000 6,000 60 60 60 534,600 534,600 534,600 85 89 94 733,500 770,157 808,647 733,140 769,797 808,287 90 90 90 90 90 90 90 90 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 53 56 19,148 20,105 3 360 360 53 56 1123605 1179785 89,327 92,007 363,156 363,156 181,578 181,578 181,578 181,578 492 507 37,330,872 39,195,611 59 62 21,110 22,166 3 360 360 59 62 1238774 1300713 94,767 97,610 363,156 363,156 181,578 181,578 181,578 181,578 522 538 41,153,534 43,209,297 65 23,274 360 65 1365749 100,539 363,156 181,578 181,578 554 45,367,792 - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 68 71 75 24,438 25,660 26,943 3 360 360 360 68 71 75 1434036 1505738 1581025 103,555 106,661 109,861 363,156 363,156 363,156 181,578 181,578 181,578 181,578 181,578 181,578 570 587 605 47,634,153 50,013,771 52,512,309 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHI PHI HOẠT ĐỘNG 5 Năm Hạng mục Chi phí cho trang trại Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lƣơng nhân viên Nhân viên quản lý Nhân cơng cho trang trại Chi phí bảo hiểm Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Hạng mục Chi phí cho trang trại Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lƣơng nhân viên Nhân viên quản lý Nhân cơng cho trang trại Chi phí bảo hiểm Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10,154,984 10,688,777 10,716,191 10,745,052 10,775,439 10,807,439 700,000 736,795 738,685 740,674 742,769 744,975 1,406,080 1,462,323 1,520,816 1,581,649 1,644,915 1,710,711 662,480 688,979 716,538 745,200 775,008 806,008 743,600 773,344 804,278 836,449 869,907 904,703 295,277 307,088 319,371 332,146 345,432 359,249 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 15,570,001 16,264,887 16,423,460 16,588,750 16,761,050 16,940,666 2025 2026 10 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2023 10,841,140 10,876,640 747,298 749,745 1,779,140 1,850,305 838,249 871,778 940,891 978,527 373,619 388,564 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 17,127,917 17,323,139 2031 15 10,914,039 10,953,447 10,994,979 11,038,757 11,084,911 11,133,580 11,184,913 752,323 755,039 757,902 760,920 764,101 767,456 770,995 1,924,318 2,001,290 2,081,342 2,164,596 2,251,179 2,341,227 2,434,876 906,650 942,916 980,632 1,019,858 1,060,652 1,103,078 1,147,201 1,017,668 1,058,375 1,100,710 1,144,738 1,190,528 1,238,149 1,287,675 404,107 420,271 437,082 454,565 472,748 491,658 511,324 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 17,526,684 17,738,918 17,960,227 18,191,013 18,431,699 18,682,727 18,944,563 - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 2024 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC BÁO CÁO THU NHẬP Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao EBIT Chi phí lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 26,539,606 27,865,116 29,256,857 30,718,141 32,252,443 33,863,412 18,393,285 19,088,170 19,246,743 19,412,034 19,584,333 19,763,949 15,570,001 16,264,887 16,423,460 16,588,750 16,761,050 16,940,666 2,823,283 2,823,283 2,823,283 2,823,283 2,823,283 2,823,283 8,146,322 8,776,946 10,010,114 11,306,108 12,668,110 14,099,464 2,500,000 2,222,222 1,944,444 1,671,233 1,388,889 1,111,111 5,646,322 6,554,724 8,065,670 9,634,875 11,279,221 12,988,352 2,597,670 5,646,322 6,554,724 8,065,670 9,634,875 11,279,221 10,390,682 2023 35,554,881 19,951,200 17,127,917 2,823,283 15,603,681 833,333 14,770,347 2,954,069 11,816,278 Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao EBIT Chi phí lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT 2025 39,195,611 19,761,380 17,526,684 2,234,696 19,434,231 277,778 19,156,453 3,831,291 15,325,163 2031 15 52,512,309 20,341,359 18,944,563 1,396,795 32,170,950 32,170,950 6,434,190 25,736,760 2026 10 41,153,534 19,973,615 17,738,918 2,234,696 21,179,919 21,179,919 4,235,984 16,943,935 2027 11 43,209,297 19,357,022 17,960,227 1,396,795 23,852,275 23,852,275 4,770,455 19,081,820 2028 12 45,367,792 19,587,808 18,191,013 1,396,795 25,779,984 25,779,984 5,155,997 20,623,987 2029 13 47,634,153 19,828,494 18,431,699 1,396,795 27,805,659 27,805,659 5,561,132 22,244,527 - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 2030 14 50,013,771 20,079,523 18,682,727 1,396,795 29,934,249 29,934,249 5,986,850 23,947,399 2024 37,330,872 19,557,836 17,323,139 2,234,696 17,773,037 557,078 17,215,959 3,443,192 13,772,767 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC BÁO CÁO NGÂN LƢU Hạng mục NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Thu hồi vốn lƣu động NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi vốn lƣu động Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích lũy 2014 - 35,617,126 35,617,126 (35,617,126) (35,617,126) 100% (35,617,126) (35,617,126) 2017 26,539,606 26,539,606 2018 27,865,116 27,865,116 2019 29,256,857 29,256,857 2020 2021 2022 2023 30,718,141 32,252,443 33,863,412 35,554,881 30,718,141 32,252,443 33,863,412 35,554,881 20,504,085 16,524,245 16,436,780 16,602,773 16,775,815 16,956,213 17,144,292 15,570,001 16,264,887 16,423,460 16,588,750 16,761,050 16,940,666 17,127,917 4,934,084 259,358 13,320 14,023 14,765 15,548 16,375 6,035,521 11,340,871 12,820,077 14,115,368 15,476,628 16,907,199 18,410,589 - 2,597,670 2,954,069 6,035,521 11,340,871 12,820,077 14,115,368 15,476,628 14,309,529 15,456,520 85% 72% 61% 52% 44% 38% 32% 5,129,728 8,192,296 7,870,993 7,365,643 6,863,956 5,393,902 4,951,868 (30,487,398) (22,295,102) (14,424,109) (7,058,466) (194,510) 5,199,392 10,151,260 - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Hạng mục NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Thu hồi vốn lƣu động NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi vốn lƣu động Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích lũy 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 10 11 12 13 14 15 37,330,872 39,195,611 41,153,534 43,209,297 45,367,792 47,634,153 50,013,771 52,512,309 37,330,872 39,195,611 41,153,534 43,209,297 45,367,792 47,634,153 50,013,771 52,512,309 17,340,388 17,544,856 17,758,066 17,980,406 18,212,283 18,454,124 18,706,375 18,969,505 17,323,139 17,248 19,990,484 3,443,192 16,547,293 27% 4,505,717 14,656,977 17,526,684 18,172 21,650,756 3,831,291 17,819,465 23% 4,123,930 18,780,907 17,738,918 19,148 23,395,468 4,235,984 19,159,484 20% 3,768,600 22,549,507 17,960,227 20,179 25,228,891 4,770,455 20,458,436 17% 3,420,175 25,969,681 18,191,013 21,271 27,155,508 5,155,997 21,999,512 14% 3,125,853 29,095,534 - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 18,431,699 22,425 29,180,029 5,561,132 23,618,897 12% 2,852,297 31,947,830 18,682,727 23,647 31,307,396 5,986,850 25,320,547 10% 2,598,889 34,546,720 2032 16 5,434,504 5,434,504 - 18,944,563 24,942 33,542,804 5,434,504 6,434,190 27,108,614 5,434,504 9% 7% 2,364,839 402,934 36,911,559 37,314,493 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC - Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh ... vừa nhiên số lƣợng Tồn tỉnh có 22 trang trại, gia trại chăn ni (trong có 03 trang trại ni trâu bò, 12 trang trại ni lợn, trang trại chăn nuôi gia cầm trang trại nuôi đà điểu) Xu hƣớng chung chăn... Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC III.4 Nhân dự án Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 23 ngƣời, đó: Giám đốc trang trại ngƣời Chịu trách nhiệm quản lý toàn hoạt động trang trại, ... Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƢƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN III.1 Địa điểm thực dự án Dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hƣớng công nghiệp sạch, tất hạng mục đƣợc xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: lập dự an trang trại lợn sieu nạcbắc kạn, lập dự an trang trại lợn sieu nạcbắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay