CS co ly thuyet Quang tri

12 19 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:59

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Khoa học ứng dụng Vietnam National University – HCMC Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Applied Science Đề cương môn học THUYẾT (Theoretical Mechanics) Số tín Số tiết Mơn ĐA, TT, LV Tỉ lệ đánh giá Hình thức đánh giá Mơn tiên Môn học trước Môn song hành CTĐT ngành (2.2.5) Tổng: 60 LT: 30 MSMH TH: 30 TN: BT: 10% TN: KT: 30% - Kiểm tra: trắc nghiệm, 75 phút - Thi: trắc nghiệm, 90 phút - Bài tập tự đánh giá e-learning - Báo cáo tập lớn BTL/TL: 10% BTL/TL: X Thi: 50% Giải tích - Đại số - Vật Trình độ đào tạo Các ngành khoa khí, KT xây dựng, KT giao thông, KH Ứng dụng ngành khác thuộc khối kỹ thuật Đại học Cấp độ môn học Ghi khác Mục tiêu môn học: - Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức sở học tĩnh học động lực học, quan hệ động học vật thuộc hệ mơ hình hóa hệ Giúp sinh viên khả dự đốn ảnh hưởng lực chuyển động vật tiến hành chức thiết kế tính tốn kỹ thuật Aims: The subject provides students with basic knowledge of statics and dynamics, the relationship kinetics of the objects of the system and the system models This subject helps students be able to predict the effects of force and motion of the objects while conducting the design and computational functions in engineering Nội dung tóm tắt mơn học: Nội dung môn học sau: Phần Tĩnh học: Các khái niệm hệ tiên đề tĩnh học Thu gọn hệ lực Điều kiện cân hệ lực Bài toán cân vật rắn - hệ vật rắn Ma sát Trọng tâm Phần Động học: Động học điểm Hai chuyển động vật rắn Chuyển động phức hợp điểm Chuyển động song phẳng vật rắn Phần Động lực học: Mở đầu động lực học Động lực học chất điểm Các định tổng quát động lực học Nguyên D'alambert Nguyên di chuyển Phương trình vi phân tổng quát động lực học Phương trình Lagrange loại II Course outline: The subject provides students with fundamental knowledge of statics, kinetics and dynamics of the rigidbodys Basic contents are as follows: Static: The fundamental concepts and the axioms of statics Abbreviation of force system Equilibrium conditions of a force system Equilibrium problems of a body and body system Friction Centre of gravity Kinetics: Kinetics of particle Two basic motion of a rigid body The compound motion of a particle The plane motion of a rigid body Dynamics: Introduction dynamics Dynamics of particle The general theorems of dynamics D’Alambert’s principle Principle of virtual work (Principle of possible movement) General differential equations of dynamics Lagrange’s equation II Tài liệu học tập: * Giáo trình: [1] Vũ Duy Cường Giáo trình học thuyết ĐHQG Tp HCM, 2005 [2] Vũ Duy Cường Bài tập trắc nghiệm học thuyết ĐHQG Tp HCM, 2006 * Tài liệu tham khảo: [1] Đỗ Sanh học kỹ thuật tập1, NXB GD, 2009 [2] Nguyễn Văn Khang học kỹ thuật NXB KH&KT, 2009 [3] Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương Bài tập học kỹ thuật NXB GD, 2010 [4] X M Targ Giáo trình giản yếu học thuyết NXB ĐH & THCN, NXB Mir, 1983 [5] J L Meriam, L G Kraige, Engineering Mechanics – Statics & Dynamics, John Wiley & Sons, Inc.,2002 [6] E.W Nelson, Charles L Best, W.G.McLEAN, Theory and Problems of Engineering Mechanics – Statics and Dynamics, McGRAW-HILL, 1998 [7] Ferdinand Beer (Author), E Russell Johnston Jr (Author), David Mazurek (Author), Vector of Mechanics for Engineers, Statics & Dynamics, McGRAW-HILL ,2012 Các hiểu biết,các kỹ cần đạt sau học môn học STT L.O.1 L.O.2 Chuẩn đầu mơn học khả mơ hình hóa hệ học tĩnh Phân tích, đánh giá lực tác động lên hệ L.O.1.1 – Mơ hình hóa hệ thật thành mơ hình tương đương L.O.1.2 – Phân tích lực tác dụng lên hệ tĩnh khả thu gọn hệ lực Phân tích, tính tốn cụ thể lực tác động lên vật rắn (kết cấu, chi tiết máy…, ) lên hệ (cụm kết cấu, chi tiết máy), ứng lực kết cấu kỹ thuật L.O.2.1 – Tính toán, thu gọn hệ lực phức tạp thành thành phần hệ lực L.O.2.2 – Giải phóng liên kết, thiết lập hệ phương trình cân co hệ L.O.2.3 – Tính tốn phản lực liên kết ứng lực hệ giàn CDIO 1.2, 2.1 1.2.4 2.1.1, 2.1.2 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 L.O.3 L.O.4 L.O.5 L.O.6 L.O.7 STT L.O.1 L.O.2 khả phân tích tính tốn lực ma sát thường gặp kỹ thuật ảnh hưởng đến hệ: ma sát trượt ma sát lăn L.O.3.1 – Phân tích lực ma sát tác dụng lên hệ tĩnh L.O.3.2 – Tính tốn lực ma sát dựa điều kiện cân hệ L.O.3.3 – Xác định điều kiện không trượt cho hệ ma sát khả phân tích tổng hợp loại chuyển động điểm vật rắn Đánh giá thông số động học cấu L.O.4.1 – Phân tích, tổng hợp loại chuyển động điểm (chuyển động thẳng, cong) L.O.4.2 – Phân tích, tổng hợp loại chuyển động vật rắn (chuyển động tịnh tiến, quay, song phẳng) L.O.4.3 – Phân tích, đánh giá thơng số động học cấu như: cấu khâu, cấu culit, hệ bánh vi sai, hành tinh … khả mơ hình hóa phân tích động lực học hệ bậc tự L.O.5.1 – Mơ hình hóa cân động hệ L.O.5.2 – Xây dựng phương trình động lực học cho hệ dựa trên: nguyên D’Alembert, định động năng, nguyên di chuyển L.O.5.3 – Tính tốn thơng số động lực học cho hệ L.O.5.4 – Xác định phản lực động khả mơ hình hóa toán động lực học kỹ thuật, xây dựng phương trình vi phân động lực học đánh giá thông số động lực học hệ L.O.6.1 – Mơ hình hóa tốn động lực học kỹ thuật L.O.6.2 – Xây dựng phương trình vi phân động lực học hệ nhiều bậc tự dựa phương trình Lagrange L.O.6.3 – Tính tốn thơng số động lực học cho hệ khả tự học nâng cao kiến thức học, cập nhật kiến thức học dựa kiến thức tảng (cơ sở) học Course learning outcomes Having the ability of modelling static mechanical system Analyze and evaluate the effects of forces on the mechanical system L.O.1.1 – Model static mechanical system L.O.1.2 – Analyze and evaluate the forces acting on static system Having the ability of abbreviating of force system Analyze and compute the effects of forces on solid and mechanical system (structures, machinery parts, …), calculate the internal force in truss system L.O.2.1 – Calculate, simplify complex mechanical system L.O.2.2 – Release connection and join, set up the balancing equations for mechanical system L.O.2.3 – Calculate reaction forces and internal force in truss system L.O.3 Having the ability of analyzing and calculating usual friction force in engineering such as sliding friction and rolling friction 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.1 1.2.4, 2.1.2 1.2.4, 2.1.2 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2.4, 2.1.2 1.2.4 1.2.4 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1 1.2.4 2.4.6 CDIO 1.2, 2.1 1.2.4 2.1.1, 2.1.2 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2, 2.1 L.O.4 L.O.5 L.O.3.1 – Analyze friction force action on static system such as sliding friction and rolling friction L.O.3.2 – Calculate sliding friction force basing on the conditions for static equilibrium L.O.3.3 – Determine the conditions for static equilibrium for friction system (no sliding condition) Having the ability of analyzing and generalizing types of basic movement of particle and solid Calculate some kinetic parameters of common mechanical systems L.O.4.1 – Analyze and generalize types of motion of particles (translational and rotational motions) L.O.4.2 – Analyze and generalize types of motion of solid (translational, rotational and general planar motion) L.O.4.3 – Analyze and evaluate kinetic parameters of mechanical system such as: planetary gear system, culit system, … Having the ability of modelling and analyzing the dynamic mechanical systems L.O.5.1 – Model the dynamic balancing system L.O.5.2 – Establish the dynamic equations for systems basing on: D'Alembert's principle, kinetic energy equation, principle of virtual displacement L.O.5.3 – Find out the dynamic parameters of system L.O.5.4 – Determine dynamic reaction forces L.O.6 L.O.7 Having the ability of modelling dynamics problems in engineering, establishing differential equations for single degree of freedom and multi degree of freedom dynamics systems L.O.6.1 – Model the dynamic problems in engineering L.O.6.2 – Establish the dynamic differential equations for single multi degree of freedom systems basing on Lagrange equation of motion L.O.6.3 – Calculate the dynamic parameters of system Having the competence of self-learning, updating new mechanics knowledge based on the fundamental mechanics knowledge 1.2.4, 2.1.1 1.2.4, 2.1.2 1.2.4, 2.1.2 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2 1.2.4, 2.1.2 1.2.4 1.2.4 1.2, 2.1 1.2.4, 2.1.2 1.2.4, 2.1.1 1.2.4 2.4.6, 3.1.5 Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá mơn học: Cách học: Vì chương trình học cho học kỳ dài, để đảm bảo cho kết học tập, sinh viên phải: - giáo trình, sách tập - Dự đầy đủ giảng lớp - Hoàn thành tập e-learning theo thời hạn, cách thức thực mức đạt quy định - Tổ chức hoạt động học tập nhóm để hồn thành tập lớn thuyết trình - Thường xuyên ôn tập để tránh bị động lúc thi kiểm tra kỳ cuối kỳ Cách đánh giá môn học: - Giữa kỳ: 30% - Cuối kỳ: 50% - Bài tập lớn: 20% + Trắc nghiệm e-learning (hoàn thành tất tập tự đánh giá e-learning) + Bài tập lớn (tính tốn Matlab) thuyết trình theo nhóm Learning Strategies & Assessment Scheme: Learning Strategies: Since the program for a semester is too long, to ensure the learning outcomes, students must: - have their own related textbook and workbook; - attend lecture full-time; - complete all e-learning homeworks according to prescribed rules and deadline; - Join teamwork to complete course project or presentation; - Regularly revise lectures to avoid overloading work at midterm and final exams Assessment Scheme: - Midterm exam: 30% - Final exam: 50% - Homeworks and project: 20% + E-learning tests (complete all quizzes on e-learning) + Project calculated by Matlab or group presentation Dự kiến danh sách cán tham gia giảng dạy:               GS.TS Ngô Kiều Nhi PGS TS Trương Tích Thiện TS Vũ Cơng Hòa TS Nguyễn Tường Long TS Trương Quang Tri ThS Vũ Duy Cường ThS Phan Thị Bích Nga ThS Nguyễn Thanh Nhã ThS Nguyễn Duy Khương ThS Nguyễn Thái Hiền ThS Trần Kim Bằng ThS Trần Thái Dương ThS Ngô Thanh Minh Quốc ThS Phạm Bảo Toàn Nội dung chi tiết: Tuần / Chương Nội dung Chuẩn đầu chi tiết Hoạt động dạy học Giới thiệu bạn cách tự tin ngắn gọn Thầy/Cô: -Tự giới thiệu - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học - Giải thích hoạt động cá nhân & nhóm - Thúc đầy hoạt động nhóm Hoạt động đánh giá Giới thiệu môn học - Thông tin Thầy/Cô - Các vấn đề liên quan đến môn học - Cách thức dạy học Phần 1: TĨNH HỌC Chương 1: Các Khái -Nắm khái niệm Giảng viên: - Nêu khái niệm phạm vi nag dụng Bài tập lớn Trắc nghiệm Tuần / Chương 3 Nội dung Chuẩn đầu chi tiết Hoạt động dạy học Niệm Bản Và Hệ Tiên Đề Tĩnh Học 1.1 Các khái niệm 1.2 Hệ tiên đề tĩnh học 1.3 Các mô hình liên kết tĩnh học tiên đề (định luật) tĩnh học - Mơ hình hóa liên kết kỹ thuật phần tĩnh học Các định luật tĩnh học mơ hình liên kết Chương 2: Thu Gọn Hệ Lực, Điều Kiện Cân Bằng Của Hệ Lực 2.1 Hai đại lượng đặc trưng hệ lực Định tương đương 2.2 Thu gọn hệ lực Các dạng tối giản hệ lực 2.3 Điều kiện cân hệ lực -Xác định vector hệ lực moment hệ lực tâm -Nắm nguyên tắc dời lực cách thức thu gọn hệ lực tâm -Nắm dạng cân hệ lực không gian -Biết cách thiết lập ba phương trình cân hệ lực tốn hai chiều sáu phương trình cân hệ lực toán ba chiều -Nắm dạng tối giản hệ lực không gian Giảng viên: - Giới thiệu đại lượng đặc trưng hệ lục, định tương đương Nêu phương pháp thu gọn hệ lực Chương 3: Bài Toán Cân Bằng Của Vật Rắn, Hệ Vật Rắn 3.1 Bài toán cân vật rắn 3.2 Bài toán cân hệ vật rắn - Xác định bậc tự hệ nhiều liên kết - Hiểu hệ tĩnh định, hệ siêu tĩnh - Nắm quy trình tính thành phần phản lực liên kết hệ vật - Nắm phương pháp tách vật để tính phản lực hệ cân nhiều vật Giảng viên: - Hướng dẫn sinh viên cách thức, trình tự giải toán cân vật rắn, toán cân hệ nhiều vật rắn Giải tập mẫu cho tập ví dụ để sinh viên tự làm - Nắm định nghĩa hệ đòn phẳng - Xác định điều kiện cân hệ đòn để giải tốn đòn phẳng - Nắm khái niệm liên kết - Nắm khái niệm hệ giàn phẳng - Biết phương pháp giải toán giàn Giảng viên: - Nêu đặc trưng phạm vi ứng dụng tốn đòn phẳng, vật lật, tốn hệ giàn phẳng Trình bày cho sinh viên cách thức, trình tự giải tốn hệ đòn phẳng, vật lật, giàn phẳng Giải mẫu số cho tập để sinh viên tự Chương 4: Các Bài Toán Đặc Biệt 4.1 Bài tốn đòn phẳng, vật lật Bài tốn giàn Hoạt động đánh giá e-learning Thi kỳ Sinh viên: Hiểu định luật định liên hệ Tính hình chiếu mơn men lực Mơ hình hóa liên kết thường gặp kỹ thuật Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi kỳ Sinh viên: Hiểu cách thu gọn hệ lực tâm Biết cách giải tốn tĩnh học qua việc sử dụng phương trình cân Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi kỳ Sinh viên: Biết cách tính bậc tự hệ Nắm quy trình tính thành phần phản lực liên kết hệ vật.Nắm phương pháp tách vật để tính phản lực hệ cân nhiều vật Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi kỳ Tuần / Chương Nội dung Chương 5: Ma Sát 5.1 Ma sát, lực ma sát tính chất 5.2 Bài tốn cân vật rắn kể ma sát trượt Bài toán cân vật rắn kể ma sát lăn Chuẩn đầu chi tiết Hoạt động dạy học - Biết chịu kéo, nén - Xác định ứng lực làm - Nắm khái niệm ma sát - Phân biệt loại ma sát ma sát trượt, ma sát lăn - Nắm phương pháp giải toán cân ma sát, tìm điều kiện để vật không trượt Giảng viên: - Nêu khái niệm loại ma sát Hướng dẫn sinh viên phương pháp giải tốn cân ma sát Giải số tập ví dụ cho tập để sinh viên tự làm Hoạt động đánh giá Sinh viên: Hiểu trình tự giải tốn đòn phẳng, vật lật, tốn giàn phẳng Thực đầy đủ tập giảng viên yêu cầu Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi kỳ Sinh viên: Hiểu câc khái niệm ma sát Tìm thành phần phản lực hệ cân lực ma sát Tìm điều kiện ma sát để vật không bị trượt Chương 6: Trọng Tâm 6.1 Các định nghĩa 6.2 Các phương pháp xác định tọa độ trọng tâm vật rắn 6.3 Trọng tâm số vật rắn đồng chất - Nắm khái niệm trọng tâm vật rắn - Biết cơng thức tốn học xác định tọa độ trọng tâm vật rắn đồng chất với nhiều hình dạng khác - Nắm số phương pháp xác định tọa độ trọng tâm vật rắn hình dạng phức tạp phương pháp đối xứng, phương pháp phân chia, phương pháp bù trừ - Biết cơng thức tính số vật rắn đồng chất hình dạng phổ biến Giảng viên: - Nêu khái niệm trọng tâm vật rắn Nêu cơng thức tốn học xác định tọa độ trọng tâm vật rắn đồng chất với nhiều hình dạng khác Nêu số phương pháp xác định tọa độ trọng tâm vật rắn hình dạng phức tạp Giải số tập ví dụ cho sinh viên tập tự giải Sinh viên: Nắm khái niệm trọng tâm vật rắn Biết cách ứng dụng cơng thức tốn học xác định tọa độ trọng tâm vật rắn đồng chất với nhiều hình dạng khác Nắm phương pháp xác định tọa độ trọng tâm vật rắn hình dạng phức tạp dể hoàn thành tốt tập giảng viên yêu cầu Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi kỳ Tuần / Chương Nội dung Phần 2: ĐỘNG HỌC Chương 7: Động Học Điểm 7.1 Khảo sát động học điểm phương pháp vector tọa độ Decartes 7.2 Khảo sát động học điểm tọa độ tự nhiên, tọa độ cực, tọa độ cầu 7.3 Một số chuyển động đặc biệt Chương 8: Hai Chuyển Động Bản Của Vật Rắn 8.1 Chuyển động tịnh tiến vật rắn 8.2 Chuyển động quay quanh trục cố định 8.3 Các cấu truyền động Chương 9: Chuyển Động Phức Hợp Điểm 9.1 Mơ hình tốn định nghĩa 9.2 Các định hợp vận tốc, gia tốc 9.3 Phương pháp giải toán chuyển động phức hợp Chuẩn đầu chi tiết Hoạt động dạy học - Nắm cách thiết lập phương trình chuyển động điểm, vận tốc điểm, gia tốc điểm theo phương pháp tọa độ Decartes - Nắm cách thiết lập phương trình chuyển động điểm, vận tốc điểm, gia tốc điểm theo phương pháp tọa độ tự nhiên - Thiết lập phương trình chuyển động điểm, vận tốc điểm, gia tốc điểm cho số chuyển động đặc biệt Giảng viên: - Hướng dẫn sinh viên trình tự thiết lập phương trình chuyển động điểm, vận tốc điểm, gia tốc điểm theo phương pháp tọa độ Decartes, phương pháp tọa độ tự nhiên Ứng dụng phương pháp vào số tập ví dụ Cho số tập để sinh viên tự làm - Nắm khái niệm chuyển động tịnh tiến vật rắn chuyển động xoay quanh trục cố định vật rắn - Nắm tính chất chuyển động tịnh tiến chuyển động quay quanh trục cố định vật rắn - Thiết lập phương trình chuyển động điểm thuộc vật Từ nắm tính chất vận tốc gia tốc điểm thuộc vật -Nắm khái niệm chuyển động phức hợp điểm - Hiểu rõ chuyển động tuyệt đối, chuyển động tương đối, chuyển động kéo theo - Hiểu rõ vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối, vận tốc kéo theo Hoạt động đánh giá Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi học kỳ Sinh viên: Biết cách thiết lập phương trình chuyển động điểm, vận tốc điểm, gia tốc điểm theo phương pháp tọa độ Decartes, phương pháp tọa độ tự nhiên để thực đầy đủ tập giảng viên yêu cầu Giảng viên: - Nêu khái niệm ví dụ thực tế chuyển động tịnh tiến vật rắn chuyển động xoay quanh trục cố định vật rắn Trình bày cho sinh viên cách thức thiết lập biểu thức vận tốc, gia tốc điểm thuộc vật Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi học kỳ Sinh viên: Hiểu chất chuyển động tịnh tiến vật rắn chuyển động xoay quanh trục cố định vật rắn Thực tập viết phương trình chuyển động điểm thuộc vật Giảng viên: - Nêu khái niệm ví dụ thực tế chuyển động phức hợp Giảng cho sinh viên hiểu rõ chuyển động tuyệt đối, tương đối, kéo theo Giải số tập ví dụ chuyển động phức hợp cho sinh viên Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi học kỳ Tuần / Chương Nội dung Chuẩn đầu chi tiết Chương 10: Chuyển Động Song Phẳng Của Vật Rắn 10.1 Khảo sát chuyển động vật 10.2 Khảo sát chuyển động điểm thuộc vật 10.3 Những chuyển động song phẳng đặc biệt 10.4 Phương pháp giải tốn chuyển động song phẳng 10.5 Các ví dụ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ Phần 3: ĐỘNG LỰC HỌC Chương 11: Mở Đầu Động Lực Học - Động Lực Học Chất Điểm - Phương Trình Vi Phân Chuyển Động Của Chất Điểm - Hệ Chất Điểm - Hiểu rõ gia tốc tuyệt đối, gia tốc tương đối, gia tốc kéo theo, gia tốc coriolis - Hiểu ý nghĩa gia tốc colioris, cách xác định tính tốn gia tốc coriolis - Biết phương pháp tìm vận tốc tuyệt đối điểm định hợp vật tốc - Biết phương pháp tìm gia tốc tuyệt đối vật phương pháp hợp gia tốc tập tự giải -Nắm khái niệm vật rắn chuyển động song phẳng - Hiểu rõ phương pháp phân tích, giải toán cấu phẳng gồm nhiều khâu - Nắm cách xác định tâm vận tốc tức thời, dùng phương pháp tâm vận tốc tức thời để giải toán vận tốc chuyển động song phẳng - Nắm khái niệm hệ bánh cố định, hệ bánh hành tinh, hệ bánh vi sai phương pháp giải toán hệ bánh - Phương pháp xác định vận tốc tuyệt đối, gia tốc tuyệt đối điểm vật chuyển động song phẳng Giảng viên: - Giảng cho sinh viên nắm rõ khái niệm chuyển động song phẳng phạm vi ứng dụng Giảng cho sinh viên trình tự giải toán ba khâu liên kết, toán hệ bánh cố định, hệ bánh hành tinh, vi sai Giải số tập ví dụ cho tập sinh viên tự làm - Nắm vững khái niệm động lực học - Nắm vững phương pháp viết phương trình vi phân chuyển động chất điểm hệ chất điểm 11.1 Các khái niệm định nghĩa 11.2 Phương trình vi phân chuyển động chất điểm hệ chất điểm 9, 10 Chương 12: Các Định Hoạt động dạy học Hoạt động đánh giá Sinh viên: Hiểu chuyển động phức hợp Giải toán tìm vận tốc tuyệt đối gia tốc tuyệt đối điểm nằm hệ động chuyển động xoay Làm tập xác định vector gia tốc colioris biết cách tính gia tốc colioris Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi học kỳ Sinh viên: Hiểu chuyển động song phẳng Nắm rõ cách thức giải tập tìm vận tốc góc tuyệt đối gia tốc góc tuyệt đối hệ gồm nhiều khâu nối với Biết cách giải toán hệ nhiều bánh cố định, hệ bánh hành tinh, vi sai Giảng viên: - Nêu khái niệm động lực học Giảng cho sinh viên cách thiết lập phương trình vi phân chuyển động chất điểm hệ chất điểm Giải tập ví dụ cho tập sinh viên tự làm Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi học kỳ Sinh viên: Hiểu khái niệm động lực học Giải toán viết phương trình vi phân chuyển động chất điểm hệ chất điểm theo phương pháp giảng viên trình bày - Hiểu rõ ý nghĩa đại Giảng viên: Bài tập lớn Tuần / Chương Nội dung Chuẩn đầu chi tiết Hoạt động dạy học Tổng Quát Của Động Lực Học lượng: động lượng, moment động lượng, động - Biết cách tính động vật rắn số chuyển động - Biết cách tính cơng lực hoạt động - Biết cách áp dụng định để xác định vận tốc, gia tốc vật hệ - Nêu khái niệm đại lượng động lượng, moment động lượng, động Hướng dẫn sinh viên cách tính động vật rắn số chuyển động Trình bày cho sinh viên phương pháp áp dụng định để xác định vận tốc, gia tốc vật hệ Giải mẫu số tập cho sinh viên tập tự giải 12.1 Các đặc trưng hình học khối lượng 12.2 Các định chuyển động khối tâm, động lượng, mô men động lượng 12.3 Định động Hoạt động đánh giá Trắc nghiệm e-learning Thi học kỳ Sinh viên: Hiểu chất đại lượng động lượng, động năng, moment động lượng Biết áp dụng định động để giải toán động lực học bậc tự tìm gia tốc, vận tốc 11, 12 Chương 13: D’alambert Nguyên 13.1 Lực quán tính, nguyên D’alambert 13.2 Thu gọn hệ lực qn tính Phương trình tĩnh động lực giải tích 13.3 Phản lực động lực trục quay 13, 14 Chương 14: Nguyên Di Chuyển Khả Dĩ 14.1 Một số khái niệm 14.2 Nguyên di chuyển - Nắm vững phương pháp xác định moment quán tính vật rắn - Nắm vững định nghĩa lực qn tính, cơng thức thu gọn hệ lực quán tính - Sử dụng thành thạo nguyên để giải toán động lực học - Hiểu rỏ khái niệm bậc tự suy rộng di chuyển - Biết cách xác định tọa độ suy rộng bậc tự hệ - Biết cách tính cơng khã dĩ lực hoạt động - Biết cách tính lực suy rộng - Nắm vững cách áp dụng nguyên để tìm điều kiện cân tính thành Giảng viên: - Nêu khái niệm lực quán tính, cơng thức thu gọn hệ lực qn tính Hướng dẫn sinh viên phương pháp xác định moment quán tính vật rắn Trình bày cho sinh viên phương pháp giải toán động lực học định D’alambert Giải số tập ví dụ cho sinh viên tập tự giải Sinh viên: Hiểu rõ định D’alambert Biết cách tính thành phần phản lực, vận tốc, gia tốc toán động lực học cách sử dụng định D’alambert Giảng viên: - Nêu khái niệm bậc tự suy rộng di chuyển Hướng dẫn sinh viên cách xác định tọa độ suy rộng bậc tự hệ, tính cơng khả dĩ, tính lực suy rộng Giải số tập ví dụ cho tập sinh viên tự làm Sinh viên: Hiểu khái niệm bậc tự suy Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi cuối kỳ Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi cuối kỳ Tuần / Chương 15 Nội dung Chương 15: Một Số Phương Trình Học 15.1 Phương trình vi phân tổng quát động lực học 15.2 Phương trình LAGRANGE loại Chuẩn đầu chi tiết Hoạt động dạy học phần phản lực tĩnh cho hệ rộng di chuyển Nắm vững nguyên để tìm điều kiện cân tính thành phần phản lực cho hệ - Hiểu rõ ý nghĩa đại lượng phương trình LAGRANGE loại - Biết cách thiết lập phương trình vi phân chuyển động cho hệ Giảng viên: - Nêu ý nghĩa đại lượng phương trình LAGRANGE loại Hướng dẫn sinh viên trình tự giải toán động lực học cách thiết lập phương trình vi phân chuyển động cho hệ Sinh viên: Hiểu ý nghĩa phương trình LAGRANGE loại Biết cách tìm phương trình quãng đường, vận tốc, gia tốc hệ động lực học cách thiết lập phương trình vi phân chuyển động cho hệ ** Nội dung tập tự đánh giá/báo cáo tiểu luận/thực hành a) Bài trắc nghiệm e-learning tự đánh giá Yêu cầu: SV phải hoàn thành toàn tập trắc nghiệm e-learning theo quy định thời gian cách thức thực b1) Sử dụng Matlab chương trình tính tốn khác để tính tốn số chủ đề kỹ thuật (Cơ thuyết) u cầu: Sử dụng cơng cụ tính tốn phức hợp (giải phương trình vi phân, đại số ma trận vv…) công cụ đồ thị để biểu diễn kết kỹ thuật (Cơ thuyết) cách khoa học, trực quan b2) Tổ chức soạn thảo thuyết trình chủ đề thuyết liên quan Yêu cầu: Làm việc nhóm hiệu việc tìm hiểu tài liệu, thảo luận soạn thảo chung, trình bày báo cáo khoa học theo chuẩn quy định, phát huy kỹ thuyết trình trước cơng chúng ** Nội dung giới hạn cho kiểm tra kỳ (tập trung) - Sinh viên phải đạt điểm kiểm tra e-learning chương - điểm trở lên ( lúc hồn thành kiểm tra tính điểm) -Sinh viên làm kiểm tra e-learning chương theo hình thức trắc nghiệm thởi hạn tuần , thời gian làm thi 30 phút, số lần làm tối đa lần Điểm kiểm tra e-learning chương kết cao lần làm -Điểm kiểm tra e-learning tồn khóa học điểm bình qn kiểm tra e-learning chương Hoạt động đánh giá Bài tập lớn Trắc nghiệm e-learning Thi cuối kỳ Tuần / Chương ** Nội dung Chuẩn đầu chi tiết Hoạt động dạy học Hoạt động đánh giá Phần Tĩnh học Động học – Chương 1-10 Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) Phần Tĩnh học Động lực học Thông tin liên hệ: Bộ môn/Khoa phụ trách Văn phòng Điện thoại Giảng viên phụ trách Email Bộ môn kỹ thuật – Khoa Khoa học Ứng dụng 106B4 Tel : 5306 (Nội bộ) TS Vũ Cơng Hòa vuconghoa@hcmut.edu.vn Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2014 TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG TS Huỳnh Quang Linh TS Vũ Cơng Hòa TS Vũ Cơng Hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: CS co ly thuyet Quang tri, CS co ly thuyet Quang tri, Phần 1: TĨNH HỌC, Phần 3: ĐỘNG LỰC HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay