Chương 3 hieu qua dau tu KTXD

88 6 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:58

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Chương MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KINH TẾ ĐẦU TƯ PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ A KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ VÀ CÁC QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ I KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1) Khái niệm  Hiệu dự án đầu tư đánh giá toàn mục tiêu đề dự án  Hiệu dự án đặc trưng nhóm tiêu:  Định tính: thể loại hiệu đạt  Định lượng: thể quan hệ lợi ích chi phí dự án PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 2) Phân loại hiệu dự án đầu tư mặt định tính  Theo lĩnh vực hoạt động xã hội:  Hiệu kinh tế (khả sinh lời);  Hiệu kỹ thuật (nâng cao trình độ đẩy mạnh tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật);  Hiệu kinh tế - xã hội (mức tăng thu cho ngân sách nhà nước dự án đem lại, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao phúc lợi công cộng, giảm thất nghiệp, bảo vệ môi trường,…);  Hiệu quốc phòng PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 2) Phân loại hiệu dự án đầu tư mặt định tính (tt)  Theo quan điểm lợi ích: hiệu doanh nghiệp, nhà nước cộng đồng  Theo phạm vi tác dụng: bao gồm hiệu cục hiệu toàn cục; hiệu trước mắt hiệu lâu dài, hiệu trực tiếp nhận từ dự án hiệu gián tiếp kéo theo nhận từ lĩnh vực lân cận dự án vào dự án xét tạo PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 3) Phân loại hiệu mặt định lượng  Theo cách tính tốn:  Theo số tuyệt đối (ví dụ tổng số lợi nhuận thu được, hiệu số thu chi, giá trị sản lượng hàng hoá gia tăng, gia tăng thu nhập quốc dân, giảm số người thất nghiệp v v.)  Theo số tương đối (ví dụ tỷ suất lợi nhuận tính cho đồng vốn đầu tư, tỷ số thu chi, số giường bệnh tính cho đơn vị vốn đầu tư.)  Theo thời gian tính tốn:  Hiệu tính cho đơn vị thời gian (thường năm), cho đời dự án Theo thời điểm tính tốn hiệu phân thành hiệu thời điểm tại, tương lai hiệu thường niên PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ II CÁC QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ    Các dự án đầu tư luôn phải đánh giá theo góc độ: Lợi ích quốc gia; Lợi ích chủ đầu tư; Lợi ích dân cư địa phương nơi đặt dự án đầu tư PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ Quan điểm nhà nước, quốc gia  Xuất phát từ lợi ích tổng thể quốc gia xã hội, kết hợp hài hồ lợi ích Nhà nước, xã hội doanh nghiệp; kết hợp lợi ích ngắn hạn dài hạn, bảo đảm tăng cường vị trí đất nước dân tộc trường quốc tế  xem xét dự án đầu tư quan điểm vĩ mơ tồn diện theo mặt: kỹ thuật, kinh tế, trị, văn hố xã hội, bảo vệ mơi trường an ninh quốc phòng Quan điểm chủ đầu tư  Khi đánh giá dự án đầu tư, chủ đầu tư xuất phát từ lợi ích trực tiếp họ, nhiên lợi ích phải nằm khn khổ lợi ích chung quốc gia Quan điểm địa phương  Xuất phát từ lợi ích địa phương nơi đặt dự án Tuy nhiên lợi ích phải nằm khn khổ lợi ích chung quốc gia, kết hợp hài PGS.TS hồLƯƠNG lợiĐỨC ích Nhà nước, địa phương8 LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ doanh nghiệp III NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG KHI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ A GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 10 Ví dụ : Vốn đầu Hoàn tư vốn (tr (tr đồng) đồng) -130 với r=14% Giá trò quy đổi (tr đồng) Giá trò cộng dồn P(t) (tr đồng) 1,000 -130,00 -130,00 30 0,877 26,31 -103,69 40 0,769 30,76 -72,93 50 0,675 33,75 -39,18 50 0,592 29,60 -9,58 20 0,519 10,38 0,80 P (4)  9,58 0,80 T  5  4,92 P (5)  0,80 0,80  9,58 năm hay năm 11 tháng 12 ngày PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 74 * Trường hợp D khác (giá trò lý khác 0) DT giá trò lý năm T  Ta có T ( N t  Vt ) DT P  t T (1  r ) t  (1  r ) Nếu P = T - thời gian hồn vốn Nếu , lúc ta có P(t) < 0; P(t +1) >0 T xác định theo noäi suy công thức PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 75 Ví dụ 14: Với số liệu ví dụ trên, thêm giả thiết: D1 = 80,5 tr Đồng, D2 = 60,5 tr Đồng, D3 = 50,5 tr đồng D4 = 46,5 tr Đồng , D5 = 30,5 tr Đồng Ta tính • P(0) = -130 • P(1) = -130+(30-0+80,5-0)/(1+0,14)1 = -33,07 • P(2) = -33,07+[40-0+60,5-80,5x(1+0,14)]/(1+0,14)2 = -26,353 • P(3) = -26,353+[(50-0+50,5-60,5x(1+0,14)]/(1+0,14)3 = -5,071 • P(4) = -5,071+[20-0+46,5-50,5x(1+0,14)]/(1+0,14)4 = +0,216 0,216 T  4  3,96 0,216  5,071  Từ T= 3.96 năm hay năm 11 tháng 16 ngày PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 76 e PHƯƠNG PHÁP TÍNH SUẤT THU LỢI NỘI TẠI (Internal Rate of Return - IRR) Suất thu lợi nội lãi suất quy đổi mà giá trị của dòng tiền tệ (gồm thu – chi) n N t  Vt D P  0 t n (1  r ) t  (1  r ) PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 77 Dự án đáng giá IRR >0 Tính IRR? Sử dụng Excels  Phương pháp nội suy: Bước 1: Chọn r1 tính NPV(r1) Bước 2: Chọn r2 tính NPV(r2) dùng cho r2 Nếu NPV(r1) > chọn r2 > r1 Nếu NPV (r1)0, r2 > r1, ta chọn r2 = 12% Tính NPV(r2) Năm thứ t Dòng tiền tệ -80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000+10.000 =30.000 Hệ số Giá trị quy đổi 0,893 0,797 0,712 0,636 -80.000 17.857 15.944 14.236 12.710 0,567 17.023 NPV = -2.230 PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 81 Bước 3: 0,12  0,09 r3  0,09  4.292  0,1098  11% 4.292  2.230 NPV(r3)= (có thể xem tiến gần đến 0) nên IRR = r3 = 11% Và IRR = 11% > 10% (IRR lớn lãi suất mong muốn), nên mua xe bơm BT PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 82 Bài toán so sánh dự án loại bỏ nhau: Các bước tiến hành:  Bước 1:  Xác định thời kỳ phân tích dự án (quy đổi dự án thời điểm tính tốn thời gian hoạt động với giả thiết thị trường vốn hồn hảo)  Bước 2:  Tính suất thu lợi nội dự án chênh lệch IRRCL (hay dự án bổ sung);  Bước 3:  Nếu IRRCL>IRRTC, chọn dự án có vốn đầu tư lớn (chi phí lớn)  Nếu IRRCL< IRRTC, chọn dự án có vốn đầu tư nhỏ (chi phí nhỏ) PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 83 Ví dụ: So sánh dự án bảng sau, có mức thu lợi mong muốn (IRRTC ) 13% Chọn r1 = 10% r2= 15% Giá trò quy đổi Giá trò quy đổi DA chênh Hệ số r1 lệch (tr đồng) DA chênh lệch Hệ số r2 (tr đồng) Giá trò thu chi (tr đồng) Năm thứ t Dự án I Dự án II Chệnh lệch -150 -100 -50 1,000 -50,000 1,000 -50,000 40 25 15 0,909 13,636 0,870 13,043 30 25 0,826 4,132 0,756 3,781 50 30 20 0,751 15,026 0,658 13,150 40 20 20 0,683 13,660 0,572 11,435 25 15 10 0,621 6,209 0,497 4,972 NPV dự án chênh lệch 2,664 PGS.TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ -3,619 84 Bước 3: 0,15  0,1 r3  0,1  2,664  0,121  3,619  2,664 r3  12,1%  NPV (r3 )  0,129 IRRCL = r3 = 12% So sánh IRRCL
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3 hieu qua dau tu KTXD, Chương 3 hieu qua dau tu KTXD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay