chuong 2 mong nong nền móng

67 6 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:58

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. CHƢƠNG 2: MĨNG NƠNG 1.1 Khái niệm móng nơng Mặt cơng trình Móng NỀN: Khu vực đất trực tiếp gánh đở móng Móng: Phần mở rộng đáy ct để tăng diện tích tiếp xúc & giảm áp lực truyền lên => lún đất khơng bị trƣợt Nền: Khu vực đất nằm sát đáy móng trực tiếp gánh đở móng (gánh đở tải ct trình) Phần đáy N Df Mx Hy C N T Mặt móng Hy Df Mx B y y B Đáy móng z Hơng móng Sơ đồ móng nơng s z R Định nghĩa móng nơng: Theo học: Khi hệ cân lực tác động không xét đến lực ma sát đất mặt hơng móng Theo kích thƣớc móng: Tỉ lệ chiều sâu chơn móng bề rộng móng Df/b < Hoặc theo khả thi cơng: Khi đào hố móng đào trần - Móng cứng: h/b  1; - Móng mềm (chịu uốn): h/b  t E0 : modul biến dạng đất E0 l E : modul đàn hồi của vật liệu làm móng 10 E h l1 = l/2: nửa chiều dài móng h : chiều cao móng - Móng cứng (tuyệt đối cứng) :t 10 2 2.2 Phân loại - móng Phân loại móng theo hình dạng: - Móng đơn: Tải tâm lệch tâm - Móng kép = Móng phối hợp - Móng băng hai phương - Móng bè: Bản, Sàn nấm, Hộp Phân loại móng theo vật liệu: - Móng gạch - Móng đá hộc - Móng bê tơng đá hộc - Móng bê tơng cốt thép Phân loại móng theo tải trọng: - Móng chủ yếu chịu tải trọng đứng: nhà, máy sản xuất, trụ cầu, … Độ lún đất ảnh hưởng lớn đến kết cấu cơng trình - Móng chủ yếu chịu tải trọng ngang: tường chắn, mố cầu, đê, đập, … Nền cơng trình dễ bị phá hoại trượt chuyển vị ngang lớn Phân loại móng theo độ cứng: - Móng cứng có độ lún đồng tồn móng Móng mềm móng chịu uốn móng có độ lún khơng đồng (móng bị uốn cong) Phân loại nền: - Nền đất tự nhiên - Nền đất có xử lí: đệm cát, đệm sỏi, đệm cát + vải vỉ địa kỹ thuật, cọc cát, cọc đất + sỏi, cọc vôi xi măng, gia tải trước, gia tải trước + giếng cát bấc thấm, đầm nện, phun xịt xi măng (grouting) 3 1: Móng phối hợp chữ nhật 2: Móng phối hợp dầm nối 3: Móng phối hợp hình 4: Móng băng 5: Móng bè Móng phối hợp Móng băng / móng bè dạng Móng bè dạng sàn nấm Móng bè dạng hộp Các dạng móng đơn lệch tâm: N N Df Hy Mx Df Hy y B Hy Mx B z x z x ey ey N Mx Df y y B z x ey H H N L B L N N L B Sơ đồ móng đơn chịu tải lệch tâm lớn bé B 2.3 Ứng suất tiếp xúc đáy móng Móng cứng Móng chịu uốn a Đất cứng Móng chịu uốn Móng cứng b Đất dính Móng cứng Móng chịu uốn c Đất cát Các dạng ứng suất tiếp xúc dƣới đáy móng N1 x1  N x2  N3 x3   N n xn B ex   N N1 y1  N y2  N y3   N n yn L ey   N 3.Kiểm tra khả chịu tải đất đáy móng ptc  Rtc  RII ptcmax  1,2 Rtc  1,2 RII ptcmin  Kiểm tra độ lún tâm móng S  Sgh [10 cm] Chia móng bè thành nhiều dãy theo phương x, y Tính kết cấu dãy móng băng hàng cột, với giả thuyết phản lực phân bố tuyến tính phần mềm SAFE - Tính Q, M cho dãy - Tính bề dày móng: kiểm tra điều kiện xuyên thủng trường hợp móng băng hàng cột; chọn max (hi) - Chọn giá trị Mmax Mmin để tính Fa - Bố trí cốt thép sàn 2.10 Các dạng móng đặc biệt Móng kép chữ nhật, tải tâm: N2 N1 ptt = pnet B l1 l2 l3 M1-2 L M M1 Mx M2 N1  N p (p )  BL tt N1 l3 l2  0,5 L  N1  N l1 = L – (l3 + l2) M   0,5 p l b M   0,5 p l b 2 Mx  p l b/8 F = LB  (N1tc + N2tc) / (Rtc - tbDf M1-2 = Mx – 0,5 (M1 + M2) Móng kép chữ nhật, tải lệch tâm H1 N1 N2 M1 H2 M2 h pmin pmax p1 p2 P B e l1 x l2 l3 L M1-2 M M1 Mx M2 Móng kép chữ nhật, tải lệch tâm Móng kép chữ nhật, tải lệch tâm - Kiểm tra điều kiện ổn định: N1 l3 x N1  N (M/2 = 0) e = 0,5 L – (l2 + x) M = M1 + M2 + (N1 + N2) e + (H1 + H2) h M e'  N1  N tc pmax/ N1tc  N 2tc  BL tc tc N  N ptbtc    tb D f  R tc  RII BL e'        tb D f L   p tc max p tc  1,2 R 0 tc - Xác định nội lực móng p1  pmin l1  l3 l1  pmax  pmin  p2  pmin   L L M   b l1 2 pmin  p1  M   b l2 2 pmax  p2  Mx   b l3  p1  p2  16 M1-2 = Mx – 0,5 (M1 + M2)  pmax  pmin  Móng có giằng N1 e l O G1 Gg N2 O’ G2 R2 R1 R=N2+G2-R2 N1 e R=(N1e)/l Moment giằng móng Móng có giằng Fm1 = b1 l1 ; Fm2 = b2 l2 Đặt R = N1 e / l (M/O = 0; N1 e = R l ; R1 = N1 + R + G1 + 0,5 Gg R = N2 – R2 + G2 ) (M/O’ = 0) R2 = N2 – R + G2 + 0,5 Gg R1 b1 l1  tc nR R2 b2 l2  tc nR * Tải lệch tâm: h1 H1 N1 M1 G1 O l H2 O’ N2 M2 G2 h2 M2’ M1’ N  G1 b1 l1  tc R1 N  G2 b2 l2  R2tc M1’ = M1 + H1 h1 ; tc tc M2’ = M2 + H2 h2 * Móng phối hợp s N1 N2 w1 w2 G1 l1 R1 l2 p1 e p1l1-N1 p2 s1 R2 P2l2-N2 p1w1/2 N1 G2 N2 Q p2l2/2 p2122/2-N2(l2-w2/2) p1w12/8 M p1112/2-N1(l1-w1/2) p2l22/8 N1 s R1   G1 (M/N2 = 0) s1 R2 = N1 + N2 + G1 + G2 – R1 (Y = 0) R1 b1 l1  tc nR R2 b2 l2  n R tc R1 p1  b1 l1 R2 p2  b2 l2 Móng kép hình thang N2 N1 h p=pnet y b1 x b11 b22 l1 b2 l2 l3 L M1-2 M M11 Mx M22 L 2b1  b2 x b1  b2 N l3 y N1  N l1 = L – (y + x) ; ( N1  N ) p (b1  b2 ) L L (b1  b2 ) N1tc  N 2tc  G F  R tc L  l1 b11  b2  (b1  b2 ) L M 11   l1 (2b1  b11 ) p Mx  l3 (b11  b22 ) p 16 l2 = L – (l3 + l1) l2 b22  b2  (b1  b2 ) L M 22   l2 (2b2  b22 ) p M1-2 = Mx – 0,5(M11 + M22) 2.11 Móng băng có sƣờn * Tính tốn dầm lật ngược * Tính tốn dầm Winkler - Hệ số k [kN/m3] k p gl S đh k p gl 0,5 S Theo J E Bowles, Terzaghi, Hansen: Kn = C (c Nc + 0,5  B N) + (c  Nq )zn S.I.: C = 40 Zn: độ sâu khảo sát Nc ; N ; Nq : phụ thuộc vào , tra bảng theo Terzaghi
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 mong nong nền móng, chuong 2 mong nong nền móng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay