Chương 2 dau tu KTXD

32 10 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:58

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ I ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ II CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG III CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  Đầu tư hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên thời gian tương đối dài nhằm thu lợi nhuận lợi ích kinh tế xã hội  Tài nguyên: lao động, đất đai, nguyên vật liệu, mặt nước…  Tài nguyên nguồn vốn gọi chung nguồn lực PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án tập hợp đề xuất để thực phần hay tồn cơng việc, mục tiêu u cầu Dự án bao gồm dự án đầu tư dự án khơng có tính chất đầu tư Dự án đầu tư tập hợp đề xuất việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo đối tượng định nhằm đạt tăng trưởng số lượng, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khoảng thời gian xác định PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ II CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  Tuỳ theo điều kiện cụ thể dự án (cơng trình), vào quy mơ, tính chất dự án lực Chủ đầu tư lựa chọn hình thức quản lý thực dự án sau:  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án;  Chủ nhiệm điều hành dự án;  Chìa khóa trao tay  Tự thực dự án PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Hình thức áp dụng với dự án mà Chủ đầu tư có lực chun mơn phù hợp có cán chun mơn để tổ chức quản lý thực dự án theo trường hợp sau: a Trường hợp chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng máy có kiêm nhiệm cử người phụ trách (chuyên trách kiêm nhiệm) để quản lý việc thực dự án PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án b Trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc để quản lý việc thực dự án: Ban quản lý dự án đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư Nhiệm vụ quyền hạn Ban quản lý dự án phải phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn Chủ đầu tư, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động Chủ đầu tư quy định pháp luật có liên quan; PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ Hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án Chủ nhiệm điều hành dự án hình thức quản lý thực dự án pháp nhân độc lập có đủ lực quản lý điều hành dự án thực Chủ nhiệm điều hành dự án thực hai hình thức là: - Tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng - Ban quản lý dự án chuyên ngành PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ a Tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng  Chủ đầu tư khơng có đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực dự án th tổ chức tư vấn có đủ lực để quản lý thực dự án, tổ chức tư vấn gọi Tư vấn quản lý điều hành dự án  Tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án thực nội dung quản lý dự án theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 10 b Ban quản lý dự án chuyên ngành  Hình thức áp dụng dự án thuộc chuyên ngành xây dựng Chính phủ giao Bộ, quan ngang Bộ có xây dựng chuyên ngành (bao gồm Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn, Bộ Văn hố - Thơng tin, Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an, Tổng cục Bưu điện) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thực hiện; dự án Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở có xây dựng chuyên ngành (tương ứng Bộ có chuyên ngành nêu trên) Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực  Ban quản lý dự án chuyên ngành Bộ Uỷ ban nhân dân tỉnh định thành lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động mình; PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 18 Các hình thức lựa chọn nhà thầu a Đấu thầu rộng rãi b Đấu thầu hạn chế c Chỉ định thầu: Chỉ định thầu hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu để thương thảo hợp đồng d Chào hàng cạnh tranh Hình thức áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hố có giá trị tỷ đồng PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 19 Các hình thức lựa chọn nhà thầu e Mua sắm trực tiếp Hình thức mua sắm trực tiếp áp dụng trường hợp bổ sung hợp đồng cũ thực xong (dưới tháng) hợp đồng thực với điều kiện chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hố khối lượng cơng việc mà trước tiến hành đấu thầu, phải đảm bảo không vượt mức giá đơn giá hợp đồng ký trước Trước ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ lực kỹ thuật tài để thực gói thầu f Tự thực Hình thức áp dung gói thầu mà chủ đầu tư có đủ lực thực sở tuân thủ yêu cầu nêu (ngoài phạm vi quy định Điều 63 Quy chế quản lý đầu tư xây dựng) g Mua sắm đặc biệt Hình thức áp dụng ngành đặc biệt mà khơng có quy định riêng khơng thề đấu thầu PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 20 Chỉ định thầu a Khái niệm  Chỉ định thầu hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu để thương thảo hợp đồng b Phạm vi áp dụng Chỉ định thầu áp dụng trường hợp đặc biệt sau:  Trường hợp bất khả kháng thiên tai, dịch hoạ, cố cần khắc phục chủ dự án (người người có thẩm quyền giao trách nhiệm quản lý thực dự án) phép định đơn vị có đủ lực để thực cơng việc kịp thời  Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh, bí mật quốc phòng thủ tướng Chính phủ định PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 21 Chỉ định thầu b Phạm vi áp dụng(tt)  Gói thầu có giá trị tỷ đồng mua sắm hàng hoá, xây lắp; 500 triệu tư vấn  Các gói thầu định thầu thuộc dự án nhóm A, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng, thủ trướng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước Thủ tướng Chính phủ thành lập, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có dự án định PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ Chỉ định thầu 22     Trong trường hợp phải xác định rõ nội dung sau: Lý định thầu; Kinh nghiệm lực kỹ thuật, tài nhà thầu đề nghị định thầu; Giá trị khối lượng người có thẩm quyền cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cho định thầu (riêng gói thầu xây lắp phải có thiết kế dự toán duyệt theo quy định) Gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi dự án đầu tư đấu thầu, Chủ đầu tư phải chọn nhà tư vấn phù hợp với yêu cầu dự án PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 23 Phương thức đấu thầu a Đấu thầu túi hồ sơ: phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu túi hồ sơ Phương thức áp dụng đấu thầu mua sắm hàng hoá xây lắp b Đấu thầu hai túi hồ sơ: phương thức mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật đề xuất giá túi hồ sơ riêng vào thời điểm Túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật xem xét trước để đánh giá Các nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật từ 70% trở lên mở tiếp túi hồ sơ đề xuất giá để đánh giá Phương thức áp đụng đấu thầu tuyển chọn tư vấn PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 24 Phương thức đấu thầu (tt) c Đấu thầu hai giai đoạn: phương thức áp dụng cho trường hợp sau: Các gói thầu mua sắm hàng hố xây lắp có giá trị từ 500 tỷ đồng trở lên; Các gói thầu mua sắm hàng hố có tính chất lựa chọn cơng nghệ thiết bị tồn bộ, phức tạp cơng nghệ kỹ thuật gói thầu xây lắp đặc biệt phức tạp PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ Đấu thầu cho dự án thực theo hợp đồng chìa khố trao tay 25 Q trình thực phương thức gồm giai đoạn:  Giai đoạn 1: nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu sơ gồm đề xuất kỹ thuật phương án tài (chưa có giá) để Bên mời thầu xem xét thảo luận cụ thể với nhà thầu, nhằm thống yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật để nhà thầu chuẩn bị nộp hồ sơ dự thầu thức mình;  Giai đoạn 2: Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia giai đoạn nộp hồ sơ dự thầu thức với đề xuất kỹ thuật bổ sung hoàn chỉnh mặt kỹ thuật đề xuất chi tiết tài với đầy đủ nội dung tiến độ thực hiện, điều kiện hợp đồng, giá dự thầu PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 26 Đấu thầu tuyển chọn tư vấn Tư vấn hoạt động đáp ứng yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cho Bên mời thầu việc xem xét, định, kiểm tra trình chuẩn bị thực dự án a Nội dung tư vấn Tư vấn chuẩn bị dự án bao gồm: lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; đánh giá báo cáo lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, nghiên cứu tiền khả thi nghiên cứu khả thi Tư vấn thực dự án gồm: khảo sát, lập thiết kế, tổng dự toán, dự toán; đánh giá, thẩm tra thiết kế tổng dự tốn, dự tốn (nếu có); lập hồ sơ mời thầu; phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 27 Đấu thầu tuyển chọn tư vấn (tt) a Nội dung tư vấn(tt)  Các tư vấn khác gồm: quản lý dự án thu xếp tài chính; điều hành thực dự án, đào tạo chuyển giao cơng nghệ cơng việc khác b Loại hình tư vấn: Hiện công tác tư vấn tồn hai loại hình:  Các tổ chức tư vấn Chính phủ phi Chính phủ hoạt động theo quy định pháp luật  Các chuyên gia hoạt động độc lập thuộc tổ chức hoạt động theo quy định pháp luật PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 28 Đấu thầu tuyển chọn tư vấn (tt) c Trình độ tổ chức đấu thầu tư vấn  Lập hồ sơ mời thầu bao gồm: thư mời thầu; điều khoản tham chiếu; thông tin có liên quan; tiêu chuẩn đánh giá; điều kiện ưu đãi (nếu có); phụ lục chi tiết kèm theo  Thông báo đăng ký dự thầu;  Xác định danh sách ngắn;  Mời thầu;  Nhận quản lý hồ sơ dự thầu;  Mở túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật;  Đánh giá đề xuất kỹ thuật;  Mở túi hồ sơ đề xuất tài chính; PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 29 Đấu thầu tuyển chọn tư vấn (tt) c Trình độ tổ chức đấu thầu tư vấn (tt)  Đánh giá tổng hợp;  Trình duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu;  Thương thảo hợp đồng;  Trình duyệt kết đấu thầu;  Cơng bố trúng thầu thương thảo hoàn thiện hợp đồng;  Trình duyệt nội dung hợp đồng PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 30 Đấu thầu xây lắp a Trình tự tổ chức đấu thầu Việc tổ chức đấu thầu xây lắp thực theo trình tự sau:  Sơ tuyển nhà thầu (nếu có);  Lập hồ sơ mời thầu;  Gửi thư mời thầu thông báo mời thầu;  Nhận quản lý hồ sơ dự thầu;  Mở thầu;  Đánh giá, xếp hạng nhà thầu;  Trình duyệt kết đấu thầu;  Cơng bố trúng thầu, thương thảo hồn thiện hợp đồng; PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 31 Đấu thầu xây lắp b Sơ tuyển nhà thầu  Chỉ gói thầu có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên cần sơ tuyển nhằm lựa chọn nhà thầu đủ lực kinh nghiệm thực hiện, đáp ứng yêu cầu hồ sư mời thầu  Sơ tuyển nhà thầu thực theo bước sau:  Thư mời thầu;  Mẫu đơn dự thầu;  Chỉ dẫn nhà thầu;  Các điều kiện ưu đãi (nếu có);  Các loại thuế theo quy định pháp luật;  Hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bảng tiên lượng dẫn kỹ thuật;  Tiến độ thi công PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ 32 Đấu thầu xây lắp (tt) b Sơ tuyển nhà thầu(tt)  Tiêu chuẩn đánh giá (bao gồm phương pháp cách thức quy đổi mặt để xác định giá đánh giá)  Điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng  Mẫu bảo hành dự thầu  Mẫu thỏa thuận hợp đồng  Mẫu bảo lãnh thực hợp đồng  Thư thông báo mời thầu  Chỉ dẫn nhà thầu  Hồ sơ dự thầu  Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu  Đánh giá hồ sơ dự thầu  Kết đấu thầu  Bảo lãnh thực hợp đồng PGS TS LƯƠNG ĐỨC LONG TS ĐỖ TIẾN SỸ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2 dau tu KTXD, Chương 2 dau tu KTXD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay