chapter7 sức bền vật liệu

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:57

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Chapter Construction applications of concrete Construction methods and management ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths Chapter Construction applications li i off concrete 7.1 Characteristics of concrete work 7.2 Construction applications of concrete ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths Chapter 7. Construction applications of concrete CHARACTERISTICS OF  CHARACTERISTICS OF CONCRETE WORK Characteristics of concrete work k • Easy to work • Easy to be molded into any shape required q by y design g • High strength, durability and versability, can p produce many y types yp of concrete having different strengh, properties and unit weight • Produced from natural materials ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths Typical yp distribution of concrete construction work Labor and equipment, 8% Concrete F Formwork  k Material, 24 % Labor and equipment, 39% labor and equipment equipment, 7% Reinforcing  steel material 12% Material 10% ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths source: Nunnnally, 2007, tr.336 Chapter 7. Construction applications of concrete CONSTRUCTION APPLICATIONS  CONSTRUCTION APPLICATIONS OF CONCRETE Construction applications of concrete • • • • Cast in place concrete Cast-in-place Precast concrete Prestressed concrete Architectural concrete ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths Cast-in-place Cast in place concrete ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths Precast concrete source: http://www.xmcc.com.vn ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths 10 Precast concrete source: http://www.xmcc.com.vn ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths 11 Precast concrete source: http://www.xmcc.com.vn ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths 12 Prestressed concrete source: Nunnnally, 2007, p343 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths 13 Prestressed concrete Pre‐ tensioning  super T  beam   maded by maded by  Concrete   620 factory source:http://www.concrete620.com/imgability/Lao%20phong% h // / bl / h 20dam%20Super%20T%20bang%2002%20cau.jpg ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths 14 Prestressed concrete Post‐ tensioning  floor  fl system at   E‐Town 4  project ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths 15 Prestressed concrete The cable is anchored at one end and grouting pile for grouting ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths 16 Architectural concrete source: http://www.cement.org/decorative/arch_panels.asp ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths 17
- Xem thêm -

Xem thêm: chapter7 sức bền vật liệu, chapter7 sức bền vật liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay