bai tap tinh toan mong don chiu tai lech tam

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:57

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Ntt = 600kN Cho móng đơn chịu tải lệch tâm phương Ntt = 600kN, Mtt = Mtt = 30kN.m Htt = 50kN tt 30 kN.m, H = 50kN, độ sâu chơn Df= 1.5m móng Df = 1,5 m, đặt đất h=0,6m 450 có đặc trưng sau: trọng lượng MNN II riêng tự nhiên γ = 18 kN/m3, trọng lượng riêng bão hòa mực nước hc ngầm γ sat = 20 kN/m3, trọng lượng I I riêng trung bình bê tơng đất b bc Sxt lấy 22 kN/m , góc ma sát ϕ = 20o (A = 0,515, B = 3,06, D = 5,66) lực dính c = 15 kN/m2, mực nước II L ngầm nằm đáy móng Kích thước cột bc × hc = 20cm × 30cm Bê tơng móng mác 200 có R n = 90 kG/cm2; Rk = 7,5 kG/cm2 Thép móng AI có Ra = 2300 kG/cm2 Hệ số vượt tải n = 1,15 Các hệ số m1 = m2 = ktc = Chọn trước bề rộng móng b = 1,5 m; chiều cao móng H = 0,6 m; a = cm 1) Xác định sức chịu tải tiêu chuẩn đất đáy móng (kN/m 2).175,25 BÀI TỐN THIẾT KẾ: tìm kích thước móng đơn (b, L, chiều cao h) để chịu tải trọng bên Ntt=600 kN Df=1,5m Htt=50kN Mtt=30kNm Nền có γ=18kN/m3 γsat=20kN/m3 c=15kN/m2 φ=20o NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ: Chọn trước Df, B (hoặc b), chiều cao móng để tính tốn hợp lý Bước 1: Kiểm tra điều kiện ổn định nền: Xác định bề rộng móng hợp lý ptbtc < Rtc pmaxtc < 1,2 Rtc pmintc >0 R tc = m( A bγ + BD f γ * + Dc tc ) = 175,25 kN/m2 Bước 2: Xác định kích thước móng hợp lí (chiều dài L) để đất đáy móng thỏa tc tc tc tc tc điều kiện ổn định ( p max ≤ 1,2 R ; p ≥ 0; ptb ≤ R ) 2,5 m Tính áp lực trung bình tiêu chuẩn, từ lực tiêu chuẩn Ntc = Ntt/1,15 = 600/1,15= 521,74kN Mtc = Mtt/1,15 = 30/1,15=26,1 kN Htc = Htt/1,15 = 50/1,15=43,48 kN N tc 521,74 ∑ tb ptc = + γ tb D f = + 22 x1,5 ≤ Rtc=175,25 L≥ 2,45m, F 1,5 xL chọn L=2,5m Tính lại ptbtc= 172,13 kN/m2 Tính áp lực tiêu chuẩn max đáy móng Tổng moment tiêu chuẩn ∑M tc = M tc + H tc xhm = 26,1 + 43,48 x0,6 = 52,19kNm max tc p =p tb tc M +∑ tc = 172,13 + W 52,19 52,19 = 172,13 + = 205,53 bl 1,5 x 2,52 kN/m2 6 So sánh ptcmax =205,53 kN/m2 < 1,2 Rtc= 1,2*175,25= 210,3 kN/m2 tc p =p tb tc M −∑ W tc = 172,13 − 52,19 = 138,73 bl kN/m2 > Bước 3: Tính lún cho móng Móng đơn có bề rộng b=1,5m, dài L=2,5m, chịu tải trọng Ntc=521,74kN, đặt đất gồm lớp hình vẽ, MNN cách mặt đất -1,0m Móng đặt độ sâu -1,5m Tính lún theo phương pháp tổng phân tố, với quan hệ e-p Ntc=521,74 kN Df=1,5m Lớp 1,0m O b=1,5m 0,5m Lớp 1, dày 3m có γ1=18kN/m3 γ1,sat=20kN/m3 c1=15kN/m2 φ1=20o Lớp có γ2,sat=18kN/m3 dày 3m Lớp có γ3,sat=19kN/m3 Lớp Lớp Kết thí nghiệm nén cố kết mẫu đất sau: Áp lực nén p (kN/m2) Hệ số rỗng e 1,50 25 1,42 50 1,37 100 1,25 200 1,16 400 1,05 Trước tiên cần xác định vùng đáy móng đơn (là vùng chịu ảnh hưởng tải trọng Ntc) xác định qua việc so sánh áp lực gây lún áp lực trọng lượng thân: σ bt >= 5σ gl Vẽ sơ đồ tính lún để xác định vùng chia lớp phân tố Áp lực gây lún đáy móng đơn N tc pgl = + γ tb D f − γD f = 172,13 − [1m * 18 + 0,5 * (20 − 10)] = 149,13kN / m F Giả sử chọn điểm A, cách đáy móng z=5m, tính ứng suất thân A (so với mặt đất), tính ứng suất gây lún A (so với đáy móng, theo ko, tra bảng 1.21, sách Nền Móng, thầy Ẩn, trang 123) Ntc=521,74 kN Df=1,5m H=5m Lớp Lớp M O 149,13 18 66,5 0,5m b=1,5m N 38 62 Lớp 1,0m Lớp 1, dày 3m có γ1=18kN/m3 γ1,sat=20kN/m3 c1=15kN/m2 φ1=20o Lớp có γ2,sat=18kN/m3 dày 3m Lớp có γ3,sat=19kN/m3 L 10,29 A (cách đáy móng, z=5m) Tính ứng suất thân A Tại A (cách mặt đất 6,5m, lớp đè lên A với bề dày 1m MNN 2m MNN, lớp đè lên A với bề dày 3m MNN, lớp đè lên A với bề dày 0,5m) σbt,A=1m*18+2m*(20-10)+3m*(18-10)+0,5m*(19-10)=66,5 kN/m2 Tính ứng suất gây lún A (cách đáy móng z=5m) σgl,A=ko*pgl=0,067*149,13= 10,06 kN/m2 Với ko phụ thuộc vào z/b=5/1,5=3,33 L/b=2,5/1,5=1,67 trang 123, tra ko= 0,067 ( ) b1l1 b1l1 z b12 + l12 + 2.z 2 + Với ko= arctg 2 π z b + l + z b12 + z l12 + z b12 + l12 + z 1  ( )( )    với l1=L/2=2,5/2=1,25, b1=B/2=0,75, z=5; sử dụng máy tính cần đổi sang radian) So sánh tỉ số σbt,A σgl,A = 66,5 /10,06 =6,6, thỏa điều kiện vùng * Tính lại: độ sâu z=4,46m so với đáy móng, (Ko=0,084, nội suy lần) tỉ số σbt,A σgl,A = 61,7/12,3 =5.0 Bề dày vùng 4,46m, chia thành lớp phân tố có bề dày hi=0,4b=0,6m, chọn lớp dày 0,5m có lớp dày 0,5m lớp dày 0,46m Tính lún theo phương pháp tổng phân tố Si = e1i − e2i hi 1+ e1i Trong đó, tính p1=γ h : ứng suất thân có hiệu lớp phân tố  e1 theo bảng e-p Và p2=p1+σgl : p1 + ứng suất gây lún lớp phân tố  tra e2 Kết thí nghiệm nén cố kết mẫu đất sau: Áp lực nén p (kN/m2) 25 50 100 200 400 Hệ số rỗng e 1,50 1,42 1,37 1,25 1,16 1,05 Tính độ lún tổng = 22cm, khơng thỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap tinh toan mong don chiu tai lech tam, bai tap tinh toan mong don chiu tai lech tam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay