27 de cuong mon VLXD

9 4 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:56

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa a u Vietnam National University – HCMC Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Civil Engineering mô họ (Cons t ruc tion M at er ia ls ) Số í c ỉ (2.2.5) Số iế Tổ Mơ ĐA, TT, LV Tỉ lệ đá iá Hì ức đá iá Mô iê qu ế Mô ọc rước : 60 MSMH LT: 30 TH: 15 BT: TN: 30% KT: 20% - Kiểm tra: trắc nghiệm, 45 phút - Thi: trắc nghiệm, 90 phút - h nghiệm: nh gi a tr n c Sức liệu TN: 15 BTL/TL/ĐA: CI2037 DA: BTL/TL: Thi: 50% th nghiệm 8120026 Môn song hành CTĐT Trì độ đà Cơ ệ Đại ọc Cấp độ mô ọc Ghi khác u V liệu c th t th c h nh ti t t n tr ng t n, tổ chức ớp th nghiệm ti t ổi i n ti p tr ng t n, th nghiệm từ t n h c h nh m i t p gh p h c ch ng ới h i h a iể h c th t tr ng t n m n học (Course Description) Mô ọc ằm ị kiế ức rộ c SV í c ấ - lý c ủ ếu v liệu x ô cơ, ữu liệu ỗ ợp Trê sở si iê iế í c ỉ iêu ả í c ấ p ầ u ê liệu; có p ươ p áp đá iá c ấ lượ u ê liệu; ắm mộ số qu rì ệ c ủ ếu để sả p ẩm; iế lưạ c ọ sử ụ liệu r rì ằm đảm ả cầu í ă k u iệu ki ế Aims: The subject aims to equip the student with wide knowledge about essential physical-chemicalmechanical characteristics of construction materials of inorganic, organic, and mixed types On the basic, the students know calculating basic criteria for characteristics and raw material components; having methods for evaluating raw marerials quality ; catching a certain of essential technological processes for creating products In addition, they know the method of choosing and using materials for the construction to guarantee requirements for technical quality and economical effect Tài liệu học ập 1/9 Sách, Giáo trình chính: [1] Giá rì liệu x , Lê Đỗ C ươ - Bùi Sĩ T - P a u H , N B Đại ọc THCN, Hà Nội, 1977; [2] Giá rì liệu x , P ù Vă L ác iả, N xuấ ả Giá ục, 2000; [3] Bài p liệu x , P ù Vă L ác iả, N xuấ ả Giá ục, 2000; Sác am k ả : [1] Tu ể p iêu c uẩ x - p & 10, Bộ x , 2004; [2] Civil engineering materials, Neil Jackson, Ravindra K.Dhir, London, 1994, fourth edit ion c i u m n học (Course Goals) - Áp dụng kiến thức k a ọc ả k u P íc í c ấ ả liệu x N iế p l ại liệu x ; T iế kế p ầ k u sả xuấ l ụ p ầ m m cụ í để lý liệu; T ể iệ s iểu iế ứ ụ , đá iá c hu n STT L.O.1 L.O.2 L.O.3 L.O.4 L.O.6 ại liệu x iế kế p ầ ấ lượ sả p ẩm ; liệu; í liệu x í c ấ u m n học (Course Outcomes) hu n u m n học Áp dụng kiến thức k a ọc ả k u sở L.O.1.1 – Sử ụ kiế ức k a ọc ả đế đá iá í c ấ lý VL L.O.1.2 – Sử ụ kiế ức k a ọc ả đế đá iá í c ấ ọc VL Phân tích í c ấ ả liệu x L.O.2.1 – Mơ ì óa ấ đ k i p íc í c ấ liệu x L.O.2.2 – Có đủ iểu iế k ă kiểm í c ấ VL N iế p l ại liệu x L.O.3.1 – P ạm i ứ ụ liệu x p ù ợp ới rì L.O.3.2 – T ứ ố rí cấu l ại liệu x rê kế cấu x CDIO 1.2 1.2.1, 1.2.2 T iế kế p ầ L.O.4.1 – Nắm ắ liệu x 4.4, 4.5 4.4.2, 4.4.3 liệu x 4.5.1, 4.5.2 k u sả xuấ l ại liệu x u ê lý c iế kế p ầ L.O.4.2 – Hiểu iế qu L.O.5 sở; ; rì ệ sả xuấ sả p ẩm 1.2.3, 1.2.4 1.3, 2.1 2.1.3 1.3.12 2.3, 2.4 2.3.1, 2.3.2 2.3.4, 2.4.2 ụ p ầ m m cụ í để iế kế p ầ liệu; 4.4, 4.5 í í c ấ lý liệu L.O.5.1 – Sử ụ p ầ m m ă p ò để í iế kế 4.4.3, 4.4.4 liệu x L.O.5.2 – Mơ hình hóa ứ xử liệu x ằ p ầ m m 4.5.3, 4.5.4 A s s, a Sap T ể iệ s iểu iế ứ ụ , đá iá c ấ lượ sả p ẩm liệu 3.1, 4.1, x 4.5 L.O.6.1 – Hiểu iế ứ ụ liệu x p ù có í c ấ k 3.1.2, 2/9 u p ù ợp ới u cấu x ội, p riể ữ L.O.6.2 – Đá iá c ấ lượ liệu x ụ r rì STT L.O.1 L.O.2 L.O.3 L.O.4 L.O.5 L.O.6 4.1.3, 4.1.6 (VLXD) k i sử 4.5.4, 4.5.5 Course learning outcomes Apply basiccal sicence and bas ically specialist knowledge L.O.1.1 – Apply basic knowledge to determine physical properties of construction materials L.O.1.2 – Apply basic knowledge to determine mechanical properties of construction materials Analyze basic properties of construction materials L.O.2.1 – Modelization of problem during analysis of materials L.O.2.2 – Get knowledge and skill to analyze properties of materials Specify and classify construction materials L.O.3.1 – Application classification of construction materials L.O.3.2 – The order of material arrangement in a layout of a structure Mix design and manufacturing technology of construction materials L.O.4.1 – Know principles of mix design of construction materials L.O.4.2 – Know manufaturing process of construction materials Apply software to design mix proportion and analyze properties of construction materials L.O.5.1 – Use popular software to design mix proportions of materials L.O.5.2 – Analyze bahavior of construction materials using software such as A s s, a Sap Know application and determine properties of construction materials L.O.6.1 – Apply suitable construction materials with relevant properties for sustainable construction L.O.6.2 – Know how to determine properties of construction materials in use CDIO 1.2 1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 1.2.4 1.3, 2.1 2.1.3 1.3.12 2.3, 2.4 2.3.1, 2.3.2 2.3.4, 2.4.2 4.4, 4.5 4.4.2, 4.4.3 4.5.1, 4.5.2 4.4, 4.5 4.4.3, 4.4.4 4.5.3, 4.5.4 3.1, 4.1, 4.5 3.1.2, 4.1.3, 4.1.6 4.5.4, 4.5.5 Hướng dẫn cách học - chi iế cách ánh giá m n học Điểm ổ kế mô ọc đá  T í iệm: 30%  iểm ra: 20%  Thi: 50% iá xu ê suố rì ọc : Dự kiến danh sách án ham gia gi ng dạy        PGS.TS ThS.GVC ThS.GVC PGS.TS ThS.GVC TS TS N u Vă C Cù ắc Tr c Nguy Hù T ắ Trầ Vă Mi Hu T ị Hạ Lê A Tuấ V Quốc H 3/9        TS TS ThS ThS ThS ThS ThS Bùi Đức Vi N u Ni T ụ Đ T a im Mai N u N ọc T Lê Vă Hải C u Kim Hu H Bùi P ươ Tri Nội dung chi iế Tu n / hương Nội dung hu n u chi iế L .1 – Hiểu iế ứ ụ liệu x p ù có í c ấ k u p ù ợp ới u cầu x ội, p riể ữ Hoạ ộng dạy học ác nh ch b n  Giảng viên: c a D - Giới iệu ô i lịc làm iệc -T ô i T ầ /Cô - Giới iệu mô ọc, ổ c ức - Các ấ đ liê c si iê đă ký óm ìm qua đế mơ ọc iểu ứ ụ VL có í - Các ức c ấ k u p ù ợp ới ọc rì -P l ại VL - P p iếu đa ký óm - Các í c ấ lý  Sinh viên: VL - Tra đổi ổ c ức nhóm - Các í c ấ ọc L .1 – P ạm i ứ ụ  Giả iê : VL liệu x p ù ợp ới - Giới iệu l ại VL sử rì ụ p ổ iế r x rì ụ l ại VL r rì h  Sinh viên: - Tra đổi ả lu L .2 – T ứ ố rí cấu  Giả iê : l ại liệu x rê - Giới iệu ố rí cấu kế cấu x liệu x rê kế cấu x điể ì  Sinh viên: - Tra đổi ả lu L .1.1 – Đá iá í  Giả iê : c ấ lý VL - Trì í , đá iá í c ấ lý VL p ươ p áp í iệm ươ ứ  Sinh viên: - Tra đổi, làm ài p c í iệm L .1.2 – Đá iá í  Giả iê : c ấ ọc VL - Trì í , đá iá í c ấ ọc VL p ươ p áp í iệm ươ ứ  Sinh viên: - Tra đổi, làm ài p c í iệm ậ liệu hi n L .1 – P ạm i ứ ụ  Giả iê : nhiên àp l ại VL - Trì p l ại đá iê iê r x cô Hoạ ộng ánh giá P iếu đă ký óm - Bài p rê lớp - Bài p -T c iệm - Bài p rê lớp - Bài p -T c iệm í í 4/9 Tu n / hương Nội dung hu n u chi iế Hoạ ộng dạy học -P l ại -T p ầ k - Tí - Cơ - c ấ k u ệ sả xuấ ụ L .2.2 - Tìm iểu p ầ k cấu liệu đá iê iê L .2.1 - Tìm iểu p íc í c ấ k u liệu đá iê iê L .4.2 – Cô liệu đá x L.O.6.1 – ụ đá iê iê r ậ liệu g m dựng y - Phân l ại í k u p ẩm ốm x - N u ê liệu xuấ í đấ sé - Tí c ấ k ốm x - Cô ệ sả ốm x ệ sả xuấ liệu x L .1 – P l ại, đ c í k u p ạm i ứ ụ sả p ẩm ốm x đ c sả sả c ấ u xuấ rì  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì p ầ k ại r đá nhiên  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì í c ấ k u p ươ p áp đá iá í c ấ k u liệu đá thiên nhiên  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu , làm ài p í iệm  Giả iê : - Trì qu rì ệ ia sả xuấ liệu đá x  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì p ạm i ứ ụ sả p ẩm đá iê iê đá x r rì x  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì p l ại ốm x a rê đ c í l u p ạm i ứ ụ r x  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu L .2.2 – Tìm iểu í  Giả iê : c ấ u ê liệu sả xuấ - Trì p ầ ốm x u ê liệu ù sả xuấ ốm x í c ấ đ c rư ữ u ê liệu  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu L .2.1 – P íc í  Giả iê : c ấ k u liệu ốm - Trì í c ấ k x u p ươ p áp đá iá í c ấ k u ốm x  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu , làm ài p í iệm L .4.2 – P íc cô ệ  Giả iê : sả xuấ ốm x - Trì qu rì Hoạ ộng ánh giá - Bài p rê lớp - Bài p -T c iệm - Bài p rê lớp - Bài p -T c iệm í í 5/9 Tu n / hương Nội dung h kế d nh v - P l ại c ấ kế dính - C ấ kế í rắ r mơi rườ khơng khí - C ấ kế í rắ r mơi rườ ước - Các í c ấ k u xi mă Portland - Q rì ă mò xi mă iệ p áp c ố ă mò hu n u chi iế L .1 – P l ại c ấ kế í mơi rườ rắ , óm ứ ụ L .2.1 – P íc ổ í c ấ k u c ấ kế í rắ c ắc r mơi rườ k k í ư: Vơi k k í, ạc ca x L .2.1 – P íc ổ í c ấ k u c ấ kế í rắ c ắc r môi rườ ước ư: Vôi ủ L .4.2 – Tìm iểu sả xuấ xi mă P r la ệ L .1 – Tí p ầ p ối liệu sả xuấ cli k r xi mă P r la L .2.2 – Tìm iểu í chấ k u q rì ă mò xi mă P r la B ng i măng iệm p l ại ê ô L .1 – P mă l ại ê ô xi Hoạ ộng dạy học ệ sả xuấ ữ sả p ẩm ốm x  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì p l ại c ấ kế í a rê mơi rườ rắ , óm ứ ụ  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì ổ q í c ấ đá iá í c ấ c ấ kế í ô rắ c ắc r môi rườ k ô k í  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì ổ í c ấ đá iá í c ấ c ấ kế í rắ c ắc r môi rườ ước  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì ổ q qu rì ệ sả xuấ xi mă P r la qua ước k ác u ê liệu ô đế p ẩm xi mă  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả viên: - Trì í p ầ p ối liệu để sả xuấ cli k r xi mă p r la cầu  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu làm ài p  Giả iê : - Trì í c ấ k u đ c rư , p ươ p áp đá iá í c ấ q rì ă mò xi mă p r la k i sử ụ r x  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu , í iệm làm ài p  Giả iê : - Trì p l ại ê xi mă a rê c ấ kế í , k ối lượ ể íc ứ Hoạ ộng ánh giá - Bài p rê lớp - Bài p - Bài p rê lớp - Bài p -T c iệm í 6/9 Tu n / hương Nội dung hu n u chi iế - Cố liệu c ấ kế í sử ụ r ê tơng - Các í c ấ L .2.1 – P íc í hỗ ợp ê c ấ k u c ấ kế í - Các í c ấ lý cố liệu sử ụ c ế ê bêtơng - Tí cấp p ối bê tông - Cô ệ i cô bê tông - Vữa xi mă - Các l ại ê đ c iệ L .2.2 – Tìm iểu í c ấ ỗ ợp ê ô Bê tông asphalt Hoạ ộng dạy học ụ  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì í c ấ , l ại p ươ p áp đá iá í c ấ cố liệu c ấ kế í sử ụ để c ế ê ô xi mă  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu , ài p làm í iệm  Giả iê : - Trì í c ấ ỗ ợp ê , ếu ố ả ưở đế í c ấ ỗ ợp ê ô p ươ p áp đá iá í c ấ ỗ ợp bê tơng  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu làm í iệm L .2.2 – Tìm iểu í c ấ  Giả iê : lý ê ô - Trì í c ấ lý ê ô ư: iế , m u đà i, cườ độ , p ươ p áp đá iá ếu ố ả ưở đế í c ấ lý ê tông  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu , làm ài p í iệm L .1 – Tìm iểu  Giả iê : p ươ p áp iế kế cấp p ối - Trì p ươ p áp bê tông iế kế cấp p ối ê p íc s sá p ươ p áp ới au  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu , làm ài p í iệm L .4.2 – Tìm iểu  Giả iê : ệ i cô ê ô xi mă - Trì p ươ p áp i r x cô ê ô r x ư: cô ệ ơm, ơm p ụ , đầm c ê ô  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu L .1 – Tìm iểu  Giả iê : p ầ , í c ấ ứ ụ - Trì à p ầ c ế , ữa xi mă l ại ê í c ấ p ạm i ứ ụ ô đ c iệ ữa xi mă l ại ê ô đ c iệ  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu L .1 – N u ốc, p  Giả iê : Hoạ ộng ánh giá - Bài p rê lớp - Bài p -T c nghiệm -T c iệm - Bài p rê lớp - Bài p -T c iệm - Bài p rê lớp - Bài p -T c iệm í í í í 7/9 Tu n / hương Nội dung - Giới iệu ươ i um - T iế kế cấp p ối ê tông asphalt - Các í c ấ ê tông asphalt l ại ươ hu n u chi iế í c ấ i um L .1 – Tìm iểu p ươ p áp iế kế cấp p ối bê tơng asphalt L .2.2 – Tìm iểu í c ấ ê ô asp al h p dựng y L .1 – P x l ại ỗ ép iệm, p l ại ỗ ép x - Các í c ấ k L.O.2.2 – Tìm iểu p u ỗ ép íc í c ấ ỗ x ép x - C ế iế ỗ x - Các biệ p áp ca c ấ lượ ỗ L .4.2 – Tìm iểu p ươ p áp c ế iế ca c ấ lượ ỗ x Hoạ ộng dạy học - Trì u ốc , p ầ cấu , p l ại í c ấ ả ươ i um  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì p ươ p áp iế kế cấp p ối ê asp al àp íc s sá p ươ p áp ới au  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu làm ài p  Giả iê : - Trì í c ấ p ươ p áp xác đị í c ấ ê ô asp al m u đà i, cườ độ c ịu é , cườ độ c ịu ké , ươ số mars all  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu làm ài p  Giả iê : - Trì l ại ỗ ép x , p l ại ứ ụ ỗ ép x  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu  Giả iê : - Trì í c ấ k u c ủ ếu p ươ p áp xác đị í c ấ ả ép ỗx  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu làm ài p  Giả iê : - Trì p ươ p áp c ế iế , p ươ p áp ca c ấ lượ ỗ x s sá p ươ p áp ới au  Sinh viên: - Tra đổi, ả lu Hoạ ộng ánh giá - Bài p rê lớp - Bài p - Bài p rê lớp - Bài p 8/9 Thông tin li n hệ Bộ mô / a p ụ rác Vă p ò Bộ mơ V liệu – a iê Bộ mô V liệu N B6 Điệ ại 08 8647684 Giả iê p ụ rách T p ể iả Email tvmien@hcmut.edu.vn Tp TRƯỞN KHOA T N u N INH T HỦ NHIỆ P T N BỘ N Ch Minh, ng y 08 tháng 06 năm 2015 ÔN N HÁNH B PHỤ TRÁ H ẬP ĐỀ ƯƠN PGS.TS TR N N I ỀN 9/9 ... riể ữ L.O.6.2 – Đá iá c ấ lượ liệu x ụ r rì STT L.O.1 L.O.2 L.O.3 L.O.4 L.O.5 L.O.6 4.1.3, 4.1.6 (VLXD) k i sử 4.5.4, 4.5.5 Course learning outcomes Apply basiccal sicence and bas ically specialist
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 de cuong mon VLXD, 27 de cuong mon VLXD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay