Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở

249 9 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 11:11

MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Thế kỉ XXI là thế kỉ của nền kinh tế dựa vào tri thức. Để hình thành nền kinh tế tri thức thì cần phải PT khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, trong đó, yếu tố then chốt để PT các lĩnh vực nêu trên là nâng cao NLST của con ngƣời. Hơn nữa, bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng Công nghiệp 4.0 đòi hỏi con ngƣời phải có NLST nhằm tạo ra sự khác biệt, thể hiện trong chất lƣợng sản phẩm vật chất và sản phẩm tinh thần. Giáo dục đóng vai trò quan trọng để cung cấp các trình độ chuyên môn và khai phá NLST ở mỗi con ngƣời. Yêu cầu của giáo dục ngày nay không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho HS những kiến thức, những kinh nghiệm loài ngƣời tích lũy trƣớc đây mà còn phải hình thành và PT cho họ NLST để tạo ra những kiến thức mới, phƣơng tiện mới, cách giải quyết mới. Các chủ trƣơng, chính sách về giáo dục và đào tạo ở nƣớc ta đã thể hiện sự quan tâm xem xét vấn đề giáo dục PT NLST cho ngƣời học. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ ―Đổi mới chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp dạy và học, phƣơng pháp thi, kiểm tra theo hƣớng hiện đại; nâng cao chất lƣợng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tƣởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội‖. Nghị quyết số 29 –NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ƣơng 8 khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo: ―Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất ngƣời học‖ và đề ra mục tiêu: ―Giáo dục con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân‖; Chiến lƣợc giáo dục 2011-2020 đã thể hiện rõ quan điểm ―Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu. Tập trung nâng cao chất lƣợng giáo dục, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, khả năng lập nghiệp.‖ và đặt ra mục tiêu: ―Tiếp tục đổi mới PPDH và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hƣớng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của ngƣời học‖. Chƣơng trình GDPT mới (CT tổng thể 26/12/ 2018) cũng đã xác định NL GQVĐ và sáng tạo là một trong ba NL chung cốt lõi cần đƣợc PT cho HS. Khi PT CT theo định hƣớng PT NL ngƣời học thì việc DH phải đặc biệt chú trọng đến các PP và hình thức tổ chức dạy học tạo điều kiện cho HS đƣợc tích cực, tự chủ, ST, đƣợc gắn lí thuyết với thực tiễn, gắn học với hành; PPDH phải hƣớng tới từng đối tƣợng HS, quan tâm tới sự khác biệt về NL, sự đa dạng trong phong cách học của HS, góp phần hình thành và PT NL cũng nhƣ những tƣ tƣởng, tình cảm và nhân cách tốt đẹp cho HS. Nói cách khác, mục tiêu của đổi mới PPDH là hƣớng tới các PPDH mà nhờ đó có thể góp phần giáo dục và đào tạo những con ngƣời với đầy đủ phẩm chất, NL, đáp ứng nguồn nhân lực trong tƣơng lai, trong đó có NLST. Do đặc thù môn học, môn Toán có ƣu thế đặc biệt quan trọng trong việc rèn luyện tƣ duy lôgic, NL GQVĐ, góp phần PT trí thông minh thông qua định nghĩa khái niệm, chứng minh định lí, tính chất và giải bài tập toán học, … Những thao tác tƣ duy có thể rèn luyện cho HS qua môn Toán bao gồm phân tích, tổng hợp, so sánh, tƣơng tự, trừu tƣợng hóa, khái quát hoá, cụ thể hoá, đặc biệt hóa. Các phẩm chất trí tuệ có thể rèn luyện cho HS qua môn Toán bao gồm: tính độc lập, tính linh hoạt, tính phê phán, TDST. Ngoài ra, môn Toán còn góp phần quan trọng trong việc bồi dƣỡng lòng quyết tâm, tính kiên trì, sự say mê khoa học, … Do đó môn Toán là môn học có tiềm năng góp phần hình thành và PT NLST. Qua khảo sát thực trạng CT và SGK môn Toán THCS hiện hành và thực trạng DH môn toán THCS cho thấy việc xây dựng nội dung và tổ chức cho HS các hoạt động, tìm tòi, vận dụng kiến thức của GV còn hạn chế. HS thƣờng chỉ chú ý tới việc tiếp thu rồi tái hiện lại những điều GV dạy hoặc đã đƣợc viết sẵn trong SGK. GV chƣa quan tâm thỏa đáng đến PT NLST cho HS do chƣa đƣợc định hƣớng, chƣa biết cách làm, chƣa có ý thức để PT NLST cho HS trong DH nói chung và DH môn Toán nói riêng. Hiện nay, trên thế giới và ở Việt Nam đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về ST, NLST, PT NLST cho HS. Tuy nhiên, biểu hiện NLST của HS THCS trong học tập môn Toán và những biện pháp giáo dục mà trƣờng học cần thực hiện nhằm PT NLST cho HS thì vẫn còn những vấn đề cần làm rõ, cụ thể hơn, đặc biệt là với đối tƣợng HS đại trà, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục theo định hƣớng PT NL ngƣời học. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: ―Dạy học môn Toán theo hƣớng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh THCS‖. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẶNG THỊ THU HUỆ DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2019 iv MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG ……………………………………………………………… vi DANH MỤC CÁC ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ …………………………………… viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN …………………………………… 1.1 Năng lực, lực sáng tạo ……………………………………………… 1.1.1 Năng lực ……………………………………………………………… 1.1.2 Sáng tạo ………………… 13 1.1.3 Năng lực sáng tạo ……………………………………………………… 20 1.2 Năng lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn ……… 26 1.2.1 Các biểu tâm lý hoạt động học tập học sinh Trung học sở 26 1.2.2 Một số biểu đặc trƣng lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn ………………………………………… 28 1.2.3 Các mức độ lực sáng tạo học sinh THCS học tập môn Toán 35 1.2.4 Đánh giá lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn 39 1.3 Dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………………………………………………………… 43 1.3.1 Quan niệm dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………………………………………………………… 43 1.3.2 hội góp phần phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS mơn Tốn ……………………………………………………………………………… 46 1.3.3 Một số phƣơng pháp, hình thức tổ chức kĩ thuật dạy học mơn Tốn góp phần phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………… 47 1.4 Thực trạng dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS Việt Nam …………… ………………………………… 66 1.4.1 Chƣơng trình sách giáo khoa mơn Tốn cấp THCS hành với vấn đề phát triển lực sáng tạo cho học sinh …………… 66 1.4.2 Thực trạng dạy học môn Toán theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS Việt Nam ……………………………………… 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG ……………………………………………………………… 75 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP DẠY HỌC MƠN TỐN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THCS ………………………… 77 v 2.1 Định hƣớng xây dựng thực biện pháp dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS ……………… 77 2.2 Một số biện pháp sƣ phạm dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………………………………… 79 2.2.1 Biện pháp 1: Sử dụng tình gợi vấn đề, tạo hội cho học sinh phát triển khả phát giải vấn đề Toán học cách sáng tạo ……………………………………………………………… 79 2.2.2 Biện pháp 2: Lôi học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm để tìm tòi, khám phá, kiến tạo tri thức toán học ……………………………… 96 2.2.3 Biện pháp 3: Vận dụng phƣơng pháp dạy học dự án tạo điều kiện cho học sinh vận dụng Toán học tìm hiểu, giải vấn đề sống cách say mê, chủ động, sáng tạo ……………………… 103 2.2.4 Biện pháp 4: Thiết kế sử dụng hệ thống tập/nhiệm vụ gắn với đời sống thực tiễn, truyền cảm hứng cho học sinh việc vận dụng sáng tạo kiến thức kĩ Toán học …………………………………… 112 KẾT LUẬN CHƢƠNG ……………………………………………………… 121 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM …………………………………………… 122 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm …… …………………… 122 3.1.1 Mục đích thực nghiệm …… …… …………………………………… 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm ………………………………………………… 3.2 Tiến hành thực nghiệm …………………………………………………… 3.2.1 Kế hoạch thực nghiệm ………………………………………………… 3.2.2 Quy trình thực nghiệm ………………………………………………… 3.2.3 Nội dung thực nghiệm ………………………………………………… 3.3 Kết thực nghiệm sƣ phạm ……………… …………………………… 3.3.1 Cách xử lí đánh giá kết thực nghiệm …………………………… 3.3.2 Kết thực nghiệm sƣ phạm ………………………………………… 122 122 122 122 123 125 125 125 127 KẾT LUẬN CHƢƠNG …………………………………………………… 162 KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………………………………… 163 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ………………………………………………………………… 165 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………… 167 PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………… 176 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Bảng mô tả mức độ số biểu đặc trƣng NLST học tập môn Toán HS THCS 37 Bảng 1.2 Nhóm phƣơng pháp đánh giá NL, NLST 41 Bảng 1.3 Kết xác nhận biện pháp ĐG nhằm PT NLST cho HS 190 Bảng 1.4 Kết HS tự ĐG mức độ biểu NLST học tập …………… 191 Bảng 1.5 Kết mức độ sử dụng HĐ HT nhằm PT NLST cho HS ……… 193 Bảng 1.6 Tiêu chí mức độ ĐG NLST DHDA ……………………… 195 Bảng 3.1 Thống kê tên trƣờng, tên GV dạy TN, lớp TN lớp ĐC ……… 124 Bảng 3.2 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ……………………………………………… 144 Bảng 3.3 Tổng hợp tham số đặc trƣng trƣớc thực nghiệm (của lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi) ………………………………… 145 Bảng 3.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ……………………………………………… 146 Bảng 3.5 Tổng hợp tham số đặc trƣng sau thực nghiệm (của lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi) ………………………………… 147 Bảng 3.6 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý ……………………………………………………… 148 Bảng 3.7 Tổng hợp tham số đặc trƣng trƣớc thực nghiệm (của lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý) ……………………………………………… 149 Bảng 3.8 Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý ……………………………………………………………… 149 Bảng 3.9 Tổng hợp tham số đặc trƣng sau thực nghiệm (của lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý) ……………………………………………… 151 Bảng 3.10 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm ………………………………………………… 151 Bảng 3.11 Tổng hợp tham số đặc trƣng trƣớc thực nghiệm (của lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm) …………………………………… 152 vii Bảng 3.12 Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm ………………………………………………… 153 Bảng 3.13 Tổng hợp tham số đặc trƣng sau thực nghiệm (của lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm) ……………………………………… Bảng 3.14 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm (lớp 6, năm học 2016-2017) 154 155 Bảng 3.15 Tổng hợp tham số đặc trƣng trƣớc thực nghiệm (của lớp 6, năm học 2016-2017) ………………………………………………… 156 Bảng 3.16 Kết kiểm tra sau thực nghiệm (lớp 6, năm học 2016-2017) … 156 Bảng 3.17 Tổng hợp tham số đặc trƣng sau thực nghiệm (của lớp 6, năm học 2016-2017) ……………………………………………………… 157 Bảng 3.18 Thống kê số làm đƣợc nhiều cách giải ………………… 158 Bảng 3.19 Kết lấy thông tin GV mức độ phát triển NLST HS DH vận dụng PP DHDA ……………………………………… 159 Bảng 3.20 Kết lấy thông tin phiếu hỏi HS lớp mức độ phát triển NLST học vận dụng PP DHDA Bảng 3.21 Kết phiếu tự đánh giá sản phẩm dự án HS lớp 6, 160 161 viii DANH MỤC CÁC ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Trang đồ 1.1 Ba vòng tròn đồng tâm tƣ Krutecxki ……………………………… 18 đồ 1.2 Mơ hình thành tố sáng tạo Amabile ………………………………… 23 đồ 1.3 Các bƣớc thực dự án …………………………………………………… 53 đồ 1.4 Vòng tuần hồn ―Học tập qua trải nghiệm‖ ………………………………… 59 đồ 2.5 Tìm giải pháp GQVĐ ……………………………………………………… 91 đồ 2.2 Tác động BPSP DH mơn Tốn THCS đề xuất việc PT NLST cho HS …………………………………………………………… 120 Biểu đồ 1.1 Kết nhận biết đƣợc biểu NLST HS 188 Biểu đồ 1.2 Kết lựa chọn mức độ sáng tạo HĐ hình thức tổ chức DH 189 Biểu đồ 1.3 Kết mức độ biện pháp ĐG nhằm PT NLST cho HS 190 Biểu đồ 1.4 Kết HS tự ĐG mức độ biểu NLST học tập ………………… 191 Biểu đồ 1.5 Kết mức độ sử dụng HĐ HT nhằm PT NLST cho HS …………… 194 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ phần trăm biểu diễn kết điểm kiểm tra sau thử nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ……………… ………………… 146 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ phần trăm biểu diễn kết điểm kiểm tra sau thử nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý …………………………………………… 150 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ phần trăm biểu diễn kết điểm kiểm tra sau thử nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm …………………………………… 153 Biểu đồ 3.4: Biểu đồ phần trăm biểu diễn kết điểm kiểm tra sau thử nghiệm lớp 157 Đồ thị 3.1 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ………………………………… 145 Đồ thị 3.2 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A1 6A2 trƣờng THCS Mạc Đĩnh Chi ……………………………………… 147 Đồ thị 3.3 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý ………………………………………………… 148 Đồ thị 3.4 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A 6B trƣờng THCS Hải Lý ………………………………………………… 150 Đồ thị 3.5 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm ……………………………………… 152 Đồ thị 3.6 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6A 6C trƣờng THCS Thực Nghiệm ……………………………………… 154 Đồ thị 3.7 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm lớp 6, năm học 2016-2017 ………………………………………… 155 Đồ thị 3.8 Đƣờng lũy tích biểu diễn kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp 6, năm học 2016-2007 ………………………………………… 157 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thế kỉ XXI kỉ kinh tế dựa vào tri thức Để hình thành kinh tế tri thức cần phải PT khoa học, cơng nghệ, giáo dục đào tạo, đó, yếu tố then chốt để PT lĩnh vực nêu nâng cao NLST ngƣời Hơn nữa, bối cảnh hội nhập quốc tế cách mạng Cơng nghiệp 4.0 đòi hỏi ngƣời phải NLST nhằm tạo khác biệt, thể chất lƣợng sản phẩm vật chất sản phẩm tinh thần Giáo dục đóng vai trò quan trọng để cung cấp trình độ chun mơn khai phá NLST ngƣời Yêu cầu giáo dục ngày không dừng lại việc truyền thụ cho HS kiến thức, kinh nghiệm lồi ngƣời tích lũy trƣớc mà phải hình thành PT cho họ NLST để tạo kiến thức mới, phƣơng tiện mới, cách giải Các chủ trƣơng, sách giáo dục đào tạo nƣớc ta thể quan tâm xem xét vấn đề giáo dục PT NLST cho ngƣời học Báo cáo trị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI rõ ―Đổi chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp dạy học, phƣơng pháp thi, kiểm tra theo hƣớng đại; nâng cao chất lƣợng tồn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tƣởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kĩ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội‖ Nghị số 29 –NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ƣơng khoá XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ quan điểm đạo: ―Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất ngƣời học‖ đề mục tiêu: ―Giáo dục ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân‖; Chiến lƣợc giáo dục 2011-2020 thể rõ quan điểm ―Phát triển giáo dục phải thực quốc sách hàng đầu Tập trung nâng cao chất lƣợng giáo dục, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kĩ thực hành, khả lập nghiệp.‖ đặt mục tiêu: ―Tiếp tục đổi PPDH đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hƣớng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học ngƣời học‖ Chƣơng trình GDPT (CT tổng thể 26/12/ 2018) xác định NL GQVĐ sáng tạo ba NL chung cốt lõi cần đƣợc PT cho HS Khi PT CT theo định hƣớng PT NL ngƣời học việc DH phải đặc biệt trọng đến PP hình thức tổ chức dạy học tạo điều kiện cho HS đƣợc tích cực, tự chủ, ST, đƣợc gắn lí thuyết với thực tiễn, gắn học với hành; PPDH phải hƣớng tới đối tƣợng HS, quan tâm tới khác biệt NL, đa dạng phong cách học HS, góp phần hình thành PT NL nhƣ tƣ tƣởng, tình cảm nhân cách tốt đẹp cho HS Nói cách khác, mục tiêu đổi PPDH hƣớng tới PPDH mà nhờ góp phần giáo dục đào tạo ngƣời với đầy đủ phẩm chất, NL, đáp ứng nguồn nhân lực tƣơng lai, NLST Do đặc thù mơn học, mơn Tốn ƣu đặc biệt quan trọng việc rèn luyện tƣ lơgic, NL GQVĐ, góp phần PT trí thơng minh thơng qua định nghĩa khái niệm, chứng minh định lí, tính chất giải tập tốn học, … Những thao tác tƣ rèn luyện cho HS qua mơn Tốn bao gồm phân tích, tổng hợp, so sánh, tƣơng tự, trừu tƣợng hóa, khái qt hố, cụ thể hố, đặc biệt hóa Các phẩm chất trí tuệ rèn luyện cho HS qua mơn Tốn bao gồm: tính độc lập, tính linh hoạt, tính phê phán, TDST Ngồi ra, mơn Tốn góp phần quan trọng việc bồi dƣỡng lòng tâm, tính kiên trì, say mê khoa học, … Do mơn Tốn mơn học tiềm góp phần hình thành PT NLST Qua khảo sát thực trạng CT SGK mơn Tốn THCS hành thực trạng DH mơn tốn THCS cho thấy việc xây dựng nội dung tổ chức cho HS hoạt động, tìm tòi, vận dụng kiến thức GV hạn chế HS thƣờng ý tới việc tiếp thu tái lại điều GV dạy đƣợc viết sẵn SGK GV chƣa quan tâm thỏa đáng đến PT NLST cho HS chƣa đƣợc định hƣớng, chƣa biết cách làm, chƣa ý thức để PT NLST cho HS DH nói chung DH mơn Tốn nói riêng Hiện nay, giới Việt Nam nhiều cơng trình nghiên cứu ST, NLST, PT NLST cho HS Tuy nhiên, biểu NLST HS THCS học tập mơn Tốn biện pháp giáo dục mà trƣờng học cần thực nhằm PT NLST cho HS vấn đề cần làm rõ, cụ thể hơn, đặc biệt với đối tƣợng HS đại trà, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục theo định hƣớng PT NL ngƣời học Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài: ―Dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS‖ Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 2.1 Về lực sáng tạo biểu đặc trưng người lực sáng tạo Đã nhiều nghiên cứu nhà tâm lí học, giáo dục học giới đƣa quan niệm NLST nhƣ biểu đặc trưng người NLST Do cách tiếp cận, nhà nghiên cứu quan niệm khác NLST, biểu đặc trƣng ngƣời NLST Từ bình diện tâm lý học, Guilford (1967) quan niệm NLST thuộc tính cá nhân ngƣời Guilford ngƣời nói đặc điểm ngƣời NLST biểu diễn thành mơ hình Theo ông số nhà nghiên cứu tâm lý học sáng tạo khác nhƣ Torrance, Lowenfeld, ngƣời NLST phải tổ hợp đặc điểm: tính độc đáo, tính thành thục, tính mềm dẻo, tính chi tiết, tính nhạy cảm vấn đề Những đặc điểm nghiêng đặc điểm TDST [99] Những nghiên cứu số nhà tâm lý học Liên Xô (cũ) [theo 111], kết nghiên cứu Viện nhân cách Đại học tổng hợp California [theo 87], hay kết nghiên cứu William Benn [94] đƣợc số đặc điểm trội ngƣời NLST Những đặc điểm đƣợc chủ yếu tập trung vào đặc tính cảm xúc cá nhân ngƣời NLST Những nghiên cứu Carl Roger (2009) ngƣời ST ngƣời tính linh hoạt Cụ thể, họ khả chuyển đổi nhanh chóng loại tƣ khác tuỳ thuộc u cầu tình Thơng thƣờng họ ngƣời cởi mở, vui vẻ nhƣng lại trở nên điên rồ trở nên khó tính ln săm soi tìm lỗi Tuy vậy, họ ln kiên trì theo đuổi đến mục tiêu đặt Điều thể ông quan tâm đến hai yếu tố TDST phẩm chất, xúc cảm ngƣời NLST Ở nƣớc, từ bình diện tâm lý học, Huỳnh Văn Sơn (2009), Trần Thị Bích Liễu (2013), … quan niệm NLST khả ngƣời việc tạo GQVĐ cách mẻ Từ bình diện lý luận dạy học, nhiều nhà nghiên cứu nƣớc quan niệm NLST loại NL hành động đề xuất cấu trúc nhƣ biểu đặc trƣng NLST HS học tập với mục đích tìm kiếm cách thức tác động, đo lƣờng, đánh giá NLST Trần Thị Thu Huệ (2011) đề xuất số biểu NLST HS THPT thông qua DH Hóa học vơ Phạm Thị Bích Đào (2014) xác định thành tố NLST HS gồm: khả chuyển giao; khả phát vấn đề; khả tổng hợp, phân tích; khả đánh giá; khả thực hành xác định 13 tiêu chí thể NLST HS THPT học tập Hóa học Nguyễn Quang Hòe (2017) xác định biểu NLST HS học tập mơn Tốn Tuy nhiên, biểu đặc trƣng NLST HS mà nhà nghiên cứu xác định tập trung vào khả tƣ HS, chƣa quan tâm đến biểu đặc điểm cá nhân, trình cảm xúc HS Như vậy, giới nhƣ Việt Nam số nhà tâm lý học, giáo dục học sâu nghiên cứu NLST, số đặc điểm ngƣời NLST, số biểu đặc trƣng NLST HS học tập Tuy nhiên, chƣa đƣợc thống nhà nghiên cứu quan niệm NLST HS xuất phát từ cách tiếp cận khác Những biểu NLST HS học tập chƣa đƣợc thống nhà nghiên cứu Những biểu đặc trƣng NLST HS đƣợc nhà nghiên cứu đề xuất chủ yếu tập trung vào khả tƣ duy, chƣa làm rõ đƣợc biểu tố chất, đặc điểm cá nhân, trình xúc cảm HS Chƣa nghiên cứu rõ biểu đặc trƣng NLST HS THCS học tập mơn Tốn Tiếp cận từ bình diện lý luận dạy học môn, mong muốn xác định rõ quan niệm NLST HS, đƣa biểu đặc trƣng NLST HS THCS học tập mơn Tốn mà ngồi khả tƣ duy, nhận thức bao quát đƣợc tố chất, đặc điểm cá nhân, trình xúc cảm HS 2.1 Về dạy học theo hướng phát triển lực sáng tạo cho học sinh Vấn đề dạy học theo hƣớng phát triển NLST cho HS đƣợc nhiều nhà nghiên cứu giới nƣớc quan tâm Tùy theo cách tiếp cận NLST HS mà kết nghiên cứu DH theo hƣớng PT NLST cho HS đặt trọng tâm vào vấn đề cụ thể Từ bình diện tâm lý học, DH theo hƣớng bồi dƣỡng NLST cho HS nhà trƣờng chủ đề nhiều sách, báo tác giả: Penick ―Phát triển khả sáng tạo lớp học‖, Reid King (―Nghiên cứu khả sáng tạo học sinh‖), Torrance (―Những khám phá tư sáng tạo đầu tuổi học‖), Wallach Kogan (―Các cách suy nghĩ trẻ em‖), Yamamoto Kaoru (―Vai trò tư sáng tạo trí thơng minh thành tích học tập‖), … [Theo 73, tr.11] Các nhà nghiên cứu nƣớc nhƣ Vũ Minh Tâm (2007), Nguyễn Thị Huệ (2011), Trần Thị Bích Liễu (2013), … khẳng định giáo dục đóng vai trò quan trọng PT NLST cho HS Nguyễn Thị Huệ tổng kết lại số nội dung giáo dục nhân cách ST cần quan tâm trình DH Về phƣơng diện lý luận dạy học, Trần Thị Bích Liễu PPDH mà GV sử dụng DH để PT NLST cho HS Các tác giả nhƣ Nguyễn Thị Hồng Gấm (2011), Trần Thị Thu Huệ (2011), Đinh Thị Hồng Minh (2013), Phạm Thị Bích Đào (2015), … nghiên cứu đề xuất số biện pháp DH theo hƣớng PT NLST cho HS Trong dạy học mơn Tốn, Zilberberg (1988) nhấn mạnh tới hoạt động ngoại khóa DH nhằm PT NLST cho HS qua mơn Tốn số hình thức để tổ chức hoạt động ST dạy học mơn Tốn cho HS [115] Igonina Valentina “Hình thành tư sáng tạo học sinh học tốn thơng qua việc sử dụng PPDH nghiên cứu giải vấn đề” phân tích 229 dùng nói thƣơng tỉ số đƣợc GV - Tỉ số a b kí hiệu a : b hai đại lƣợng (cùng giới thiệu a b loại đơn vị đo)) - Khái niệm tỉ số thƣờng đƣợc hay dùng nói thƣơng hai đại lƣợng (cùng loại đơn vị đo) Hoạt động 1.3 (12 phút): Hoạt động củng cố trực tiếp khái niệm tỉ số Nội dung +) Viết tỉ số của: - Yêu cầu HS: 0,75 1,25; +) Viết tỉ số của:  3,15; 3 4  2 Hoạt động HS Hoạt động GV - Thực theo yêu cầu 0,75 1,25; 2 3,15; 4  GV, đổi chéo cho bạn bên cạnh để kiểm tra +) Đoạn thẳng AB dài 20 cm, đoạn thẳng CD dài m Tìm tỉ số độ dài + Tìm tỉ số độ dài đoạn thẳng AB kết đoạn thẳng AB đoạn thẳng CD +) Viết vào hai tỉ số hai số +) Viết vào hai phân số thẳng - Phân biệt tỉ số 0) phân số nói tỉ số a (b  b a : ”Khi b a a b b số nguyên, phân số, hỗn số, Còn nói phân số a a b đoạn thẳng CD yêu cầu cột bên Lƣu ý HS đơn vị độ dài hai đoạn +) Viết vào hai tỉ số hai số +) Viết vào hai phân số - Viết chuẩn hoá theo kết GV chữa Đổi chéo cho bạn bên cạnh để kiểm tra kết (trong thời gian phút) - Quan sát, hƣớng dẫn HS yếu - Gọi HS lên bảng viết theo bốn yêu cầu (mỗi HS viết theo yêu cầu) - Mời HS lớp nhận xét, GV chuẩn hoá - Trả lời câu - Yêu cầu HS lớp kiểm tra, đối chiếu hỏi lại - Ghi lại ý a - Đặt câu hỏi: Tỉ số (b  0) phân số vào b 230 b số a giống khác nhau? b nguyên.” Tỉ số phần trăm Hoạt động 2.1 (5 phút): Hoạt động giới thiệu tỉ số phần trăm cách tìm tỉ số phần trăm Nội dung Hoạt động Hoạt động GV HS Trong thực hành, ta thƣờng - GV xuất phát từ tỉ số 20 - Nêu cách tìm dùng tỉ số dƣới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu % 25 = 25 để giới thiệu tỉ  20 100 100 tỉ số phần trăm hai số a b đƣợc viết 100 25% Do đó, tỉ số phần trăm  Quy tắc: Muốn tìm tỉ số 20 25% phần trăm hai số a - Giới thiệu: Trong thực hành, ta b, ta nhân a với 100 thƣờng dùng tỉ số dƣới dạng tỉ số phần chia cho b viết kí hiệu a.100 trăm với kí hiệu % thay cho % vào kết quả: % 100 b - u cầu HS khái qt hố từ cách Ví dụ: Tỉ số phần trăm tìm tỉ số phần trăm 20 để hai số 78,1 25 là: nêu cách tìm tỉ số phần trăm hai 78,1.100 số a b %  312, 4% 25 - Chuẩn hố cách tìm tỉ số phần trăm hai số a b - Lấy ví dụ thay cho 100 số phần trăm: 25 theo cách hiểu - Ghi nội dung đƣợc GV chuẩn hố - Nhắc lại quy tắc tìm tỉ số phần trăm hai số a b Hoạt động 2.2 (7 phút): Hoạt động củng cố trực tiếp Nội dung *Tìm tỉ số phần trăm : - Yêu cầu HS: *Tìm tỉ số phần trăm : i) i) 8; ii) 25kg tạ 78,1 25 10 iii) 78,1 25 Hoạt động HS Hoạt động GV ii) 25kg tạ 10 iii) * Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nam - Thực theo yêu cầu GV, đổi chéo cho bạn bên cạnh để kiểm tra kết 231 * Tìm tỉ số phần số học sinh lớp lớp em - Viết chuẩn trăm số học sinh nam số học sinh Đổi chéo cho bạn bên cạnh để KT kết hoá theo kết GV chữa - Quan sát, hƣớng dẫn HS yếu lớp lớp em - Gọi HS lên bảng viết theo yêu cầu (mỗi HS viết theo yêu cầu) - Mời HS lớp nhận xét, GV chuẩn hoá - Yêu cầu HS lớp kiểm tra, đối chiếu lại Tỉ lệ xích Hoạt động 3.1 (7-10 phút): Hoạt động hình thành khái niệm tỉ lệ xích Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Bài toán: Khoảng - Đƣa đồ, cho HS đo khoảng - Thực theo cách thành phố Hà Nội thành phố Hải Phòng đồ 2,5cm cách hai điểm cụ thể đồ cho biết khoảng cách thực hai địa điểm thực tế u cầu HS tính tỉ số khoảng cách hai điểm Trên thực tế khoảng cách hai thành phố 100km Tính tỉ số khoảng cách hai thành phố đồ thực tế đồ thực tế (Trong trƣờng hợp chuẩn bị trƣớc số đồ đủ cho nhóm HS lớp u cầu nhóm đo khoảng cách hai địa điểm khác – GV phải đo trƣớc biết trƣớc khoảng cách thực hai địa điểm đó- tính tỉ số khoảng cách địa điểm đồ thực tế, đối chiếu với tỉ số Tỉ lệ xích T vẽ (hoặc đồ) tỉ số khoảng cách a hai điểm vẽ (hoặc đồ) khoảng cách b hai điểm tƣơng ứng thực tế: T = đƣợc ghi đồ, đối chiếu kết nhóm đồ loại) (Trong trƣờng hợp khơng đồ, đƣa tốn cột bên để giới thiệu tỉ lệ xích) - Giới thiệu tỉ số HS tính đƣợc tỉ lệ xích đồ (đƣợc ghi góc yêu cầu GV - Đƣa cách hiểu tỉ lệ xích - Ghi nhắc lại (nhẩm lại) khái niệm tỉ lệ xích mà GV chuẩn hoá 232 đồ) a (a, b b đơn vị đo) - Yêu cầu HS đƣa quan niệm tỉ lệ xích vẽ (hoặc đồ) Chuẩn hoá khái niệm tỉ lệ xích Hoạt động 3.2 (5 phút): Hoạt động củng cố trực tiếp Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS ?2 Khoảng cách từ điểm - Yêu cầu HS thực ?2, đổi - Thực ?2, đổi cực Bắc Hà Giang đến chéo cho bạn ngồi cạnh để kiểm chéo cho bạn bên điểm cực Nam mũi Cà tra kết Mau khoảng 1620km - GV đƣa kết để HS đối Trên đồ, khoảng chiếu, sửa chữa (nếu cần) cách khoảng 16,2cm Tìm tỉ lệ xích đồ cạnh để kiểm tra kết - Viết chuẩn hoá theo kết GV đƣa (nếu cần) Hoạt động luyện tập (30 -35 phút) TG 10 phút Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Bài tập 137, 143, 145 - Yêu cầu HS làm tập 137, 143, 145 - Làm tập 137, 143, 145 SGK, đổi SGK SGK, đổi chéo cho bạn ngồi cạnh để kiểm tra kết chéo cho bạn ngồi cạnh để kiểm tra kết 20-25 phút Nhiệm nhóm: vụ Kích thƣớc sân bóng đá mini ngƣời theo tiêu chuẩn Liên đồn bóng đá giới FIFA - Gọi HS đọc lời giải, kết (đối với bài); GV ghi nhanh lên bảng Mời HS lớp nhận xét, sửa chữa Biểu NLST - Đọc lời giải, kết - Đề xuất cho GV ghi lên bảng đƣợc - Đối chiếu, sửa chữa phƣơng án xác định tỉ (nếu cần) - Hoạt động nhóm để lệ xích phù - GV chuẩn hố lời giải, giải tình hợp – lấy đo kết ; yêu cầu HS đối Trao đổi, thảo luận để số chiếu, sửa chữa (nếu xác định đƣợc cơng khoảng cần) thức tính khoảng cách cách - GV giới thiệu hình ảnh hai điểm hai điểm vẽ sân bóng đá mini vẽ từ khái niệm tỉ lệ định thực tiễn thông qua xích, đề xuất đƣợc chiều dài clip ngắn tranh, cách xác định tỉ lệ xích (hoặc chiều rộng) sân 233 chiều dọc tối ảnh đƣa tình phù hợp để vẽ đƣợc bóng thiểu 25 m, cho nhóm HS vào vở, tính tốn kích chiều ngang (u cầu vẽ giấy A0 thƣớc hình chữ nhật (giấy A0, tối thiểu 15 bảng nhóm); cần vẽ vẽ hình chữ bảng phụ) m Em vẽ - Yêu cầu HS hoạt động nhật vào với kích với đơn vị hình chữ nhật nhóm để GQ tình thƣớc xác định; m chia mô sân thời gian 10 phút; đánh giá vẽ cho 25 bóng đá mini - u cầu HS trình bày kích thƣớc sản phẩm nhóm tối thiểu trƣớc lớp (mỗi nhóm vào phút trình bày); (và đề (hoặc 15); xuất nhiệm vụ tiếp - Đề xuất theo nhƣ: tỉ lệ đƣợc ý xích phù hợp rồi, tƣởng hồn - GV HS lớp nhận theo tỉ lệ tự xét, đánh giá sản phẩm chọn nhóm; tổng kết tình chuẩn hố cơng thức tính khoảng cách hai điểm vẽ biết tỉ lệ xích khoảng cách hai thể tìm hiểu vẽ tiếp thiện hình chữ nhật, vẽ sân hình tròn mơ bóng đá vùng cấm địa, khung mini; thành, đƣờng sân, vòng tròn sân, ) - Trình bày sản phẩm nhóm trƣớc lớp - Nhận xét sản phẩm - thể giao tiếp nhiệm nhóm bạn, điều vụ cho HS nhà: chỉnh, bổ sung sản theo tỉ lệ xích xác phẩm nhóm định, tìm hiểu vẽ (có thể nhà) điểm thực tế tiếp hình chữ nhật, hình tròn mơ vùng cấm địa, khung thành, đƣờng sân, vòng tròn sân, Hoạt động tổng kết học hƣớng dẫn tự học nhà (3 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức trọng tâm học; ứng dụng kiến thức vào sống thực tiễn - BTVN: Làm tập: từ 138, 140, 142; 144, 146, 147 trang 57, 58, 59 SGK (có thể giảm bớt để đƣa hai tập tình sau vào) tập tình sau: 234 Vì lý an toàn, khoảng cách tối thiểu ổ cắm điện vòi nƣớc 60 cm Trên , ơng Bình ghi rõ vị trí lắp đặt ổ điện nhà tắm Trên 50 vẽ, ổ cắm cách vòi nƣớc lavabo 4,5 cm Lắp đặt ơng Bình phù hợp với tiêu chuẩn an tồn khơng? Hãy nêu hai cách lí giải em vẽ tỉ lệ NGUỒN NĂNG LƢỢNG Điện tái tạo lấy từ nguồn: sức nƣớc, sinh khối (từ chất liệu thực vật nhƣ gỗ, chất thải…), sức gió, địa nhiệt (từ sức nóng Trái Đất), Mặt Trời Bảng sau cho thấy sản lƣợng điện năm 2012 (tính TWh) Hoa Kì, Canada, Pháp, Đức lấy từ nguồn lƣợng tái tạo từ nguồn khơng tái tạo Sản lƣợng điện Hoa Kì Canada Pháp Đức Từ nguồn tái tạo 500 400 80 140 Từ nguồn không tái tạo 3800 200 480 480 a) Trong nƣớc, tỉ lệ sản lƣợng điện sản xuất từ nguồn lƣợng tái tạo bao nhiêu? Đối với nƣớc, khoanh vào chữ trƣớc đáp án bảng dƣới đây: Nước Tỉ lệ sản lượng điện sản xuất từ nguồn lượng tái tạo Hoa Kì A 38 B 43 C 38 43 D 38 Canada A B C D Pháp A B C D Đức A 24 B 24 31 C 31 D 31 b) Trong nƣớc, nƣớc tỉ lệ sản lƣợng điện sản xuất từ nguồn lƣợng tái tạo lớn nhất? Nƣớc tỉ lệ sản lƣợng điện sản xuất từ nguồn lƣợng tái tạo nhỏ nhất? c) Thủy điện tạo nguồn điện tất khu vực đất nƣớc Hoa Kì nguồn điện tái tạo lớn Hoa Kì Hiện nay, thủy điện chiếm 65,9% tổng sản lƣợng điện tái tạo quốc gia 7% tổng sản lƣợng điện Hoa Kì Nếu theo bảng số liệu sản lƣợng điện từ nguồn thủy điện Hoa Kì năm 2012 bao nhiêu? Em trình bày lời giải 235 Phụ lục 7: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC BÀI KHẢO SÁT KIỂM TRA TOÁN Thời gian làm bài: 15 phút để rửa bát; để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa 30 phút để làm tập Thời gian lại, Hà định dành Một buổi tối (từ 19 đến 22 giờ), Hà định dành để xem chƣơng trình ca nhạc quốc tế ti vi kéo dài 30 phút Hỏi hơm Hà đủ thời gian để xem hết chƣơng trình ca nhạc khơng? Hãy nêu cách giải Trong buổi picnic, Nam, Huy, Hà, Mai, Bình chia sẻ bữa trƣa Cùng với thức ăn, bạn mang tới táo Sau ăn hết thức ăn khác, bốn ngƣời bạn muốn ăn táo Em nói với bạn cách chia táo cho bốn bạn đƣợc ăn số táo ĐÁP ÁN (4 điểm HS làm cách; điểm HS làm nhiều cách) HS đƣa cách giải sau: Cách 1: Đổi: 30 phút = giờ; 30 phút = Thời gian từ 19 đến 22 là: 22 – 19 = (giờ) Tổng thời gian Hà làm việc nhà làm tập là: 236 3 29 (giờ) hay 25 phút    2 12 12 Thời gian lại để Hà xem chƣơng trình ca nhạc là: 3 hay 35 phút  12 12 Do 35 >30, Hà đủ thời gian để xem hết chƣơng trình ca nhạc Cách 2: HS lấy tổng thời gian Hà (3 giờ) trừ thời gian làm hết tất việc thời gian xem ca nhạc Kết tính đƣợc phút đƣa kết luận Cách 3: HS tính cách lấy 19 cộng lần lƣợt với thời gian làm việc, bao gồm xem phim thấy chƣa đến 22 (21 55 phút) đƣa kết luận (4 điểm HS làm cách; điểm HS làm nhiều cách) HS đƣa cách chia sau: Cách 1: Chia thành phần nhau, bạn đƣợc miếng táo ( táo) Cách 2: Chia táo thành phần nhau, bạn đƣợc táo táo Cách 3: Chia táo, thành phần nhau, chia táo thành phần nhau, bạn đƣợc nửa táo táo Sau tiến hành dạy thực nghiệm xong dự án ―Côn đƣờng đến trƣờng‖, kết thúc chƣơng Phân số, tiến hành cho HS làm kiểm tra 45 phút lớp thực nghiệm đối chứng với đề kiểm tra nhƣ sau: 237 KIỂM TRA TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút Một hiệu sách dán thơng báo: ―Giảm giá 15% tồn sách‖ Bốn ngƣời bạn ý tới truyện giá 60000 đồng Vì giá chƣa kịp niêm yết nên họ phải tính nhẩm giá mới, nhƣng kết khơng giống Bình tìm kết 9000 đồng; Mai tìm 69000 đồng; Huy nghĩ giá phải 51000 đồng Hoà cho giá truyện 4500 đồng Ai đúng? Ai sai? Hãy giải thích câu trả lời em cách khác Một nhóm sinh viên định dã ngoại tới Hồ Đại Lải ngày xe đạp Họ khởi hành từ nhà lúc 30 phút sáng dự kiến 10 tới nơi Sau đƣợc 1 200000 Họ thấy đồ, Hồ Đại Lải cách 9,5 cm Sau nhóm sinh viên tiếp tục khởi hành với tốc độ nhƣ lúc trƣớc Hỏi nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải theo kế hoạch họ đƣợc 21 km dừng lại nghỉ? Hãy giải thích câu trả lời em 30 họ dừng lại nghỉ 20 phút tranh thủ tra đồ tỉ lệ xích ĐÁP ÁN (4 điểm HS làm cách; điểm HS làm nhiều cách) HS đƣa cách giải thích sau: Cách 1: Quyển truyện đƣợc giảm số tiền là: 15% 60000 = 9000 (đồng) Giá truyện là: 60000 – 9000 = 51000 (đồng) Do đó, Huy bạn Bình, Mai, Hòa tính sai Cách 2: Giá truyện so với giá gốc chiếm tỉ lệ là: 100% - 15% = 85% Giá truyện là: 85% 60000 = 51000 (đồng) Do đó, Huy bạn Bình, Mai, Hòa tính sai Cách 3: thể xác định tỉ số phần trăm số tiền đƣợc giảm mà bạn nghĩ so với giá gốc truyện (theo Bình, Huy, Hòa, truyện đƣợc giảm lần lƣợt 85% , 15%, 25%, theo Mai giá bị tăng) để so sánh với 15%, từ xác định đƣợc Huy bạn Bình, Mai, Hòa tính sai (4 điểm HS làm cách; điểm HS làm nhiều cách) HS đƣa cách giải thích sau: Cách 1: Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) 238 Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Từ lúc tiếp tục khởi hành sau nghỉ đến 10 giờ, nhóm sinh viên lại số thời gian là: 10 – 30 phút – 30 phút – 20 phút = 40 phút Vì 30 phút nhóm sinh viên đƣợc 21 km nên 40 phút với vận tốc họ đƣợc quãng đƣờng dài 21 km Mà họ phải 19 km nên nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch Cách 2: Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Từ lúc tiếp tục khởi hành sau nghỉ đến 10 giờ, nhóm sinh viên lại số thời gian là: 10 – 30 phút – 30 phút – 20 phút = 40 phút = Trong dài là: 14 giờ, với vận tốc khơng đổi, nhóm sinh viên đƣợc quãng đƣờng  23,3 (km) Vì 23,3 > 19 nên nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch Cách 3: Đổi: 30 = ; 20 phút = Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Thời gian cần thiết để nhóm sinh viên đƣợc 19 km đến Hồ Đại Lải là: 19 : 14 = 19 (giờ) (= giờ) 14 14 Tổng thời gian nghỉ nhóm sinh viên là: 19 67 +  = =3 (giờ) (  11 phút) 21 21 Thời điểm nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Nải là: 30 phút + 11 phút = 41 phút 239 Do đó, nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch Cách 4: Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Từ lúc tiếp tục khởi hành sau nghỉ đến 10 giờ, nhóm sinh viên lại số thời gian là: 10 – 30 phút – 30 phút – 20 phút = 40 phút Vì 30 phút nhóm sinh viên đƣợc 21 km nên 40 phút với vận tốc họ đƣợc quãng đƣờng dài 21 km Mà họ phải 19 km nên nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch Cách 3: Đổi: 20 phút = Vận tốc nhóm sinh viên là: 21 : 1,5 = 14 (km/h) Quãng đƣờng lại chƣa là: 9,5 : = 1900000 (cm) = 19 (km) 200000 Quãng đƣờng đến Hồ Đại Lải là: 21 + 19 = 40 (km) Tổng thời gian nghỉ nhóm sinh viên là: 40 : 14 + 67 = =3 (giờ) (  11 phút) 21 21 Thời điểm nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Nải là: 30 phút + 11 phút = 41 phút Do đó, nhóm sinh viên đến đƣợc Hồ Đại Lải sớm so với kế hoạch 240 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA lần BIỂU HIỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH (Dành cho giáo viên) Trƣờng THCS Ngày tháng năm Họ tên học sinh đƣợc đánh giá: Lớp Tên GV: STT Biểu học sinh Phát đƣợc vấn đề tình cụ thể HS nêu đƣợc câu hỏi thắc mắc trình học tập, HS giải câu hỏi thắc mắc tìm kiến thức chƣa đƣợc đề cập đến SGK, tài liệu mà HS sử dụng Trong trình học tập, HS nêu đƣợc vấn đề phát sinh liên quan đến kiến thức học, sau HS giải quyết, GV tổng kết đƣa kiến thức chƣa giảng hay SGK trƣớc Biết diễn đạt tập/nhiệm vụ theo cách khác cho lợi cho vấn đề cần giải Biết dự đoán phƣơng hƣớng giải tập/nhiệm vụ ý thức kiểm tra điều dự đốn Làm tập, luyện tập, thực hành không lệ thuộc, dập khuôn theo PP hƣớng dẫn SGK, tài liệu GV, chƣa phải PP tối ƣu nhƣng đƣợc GV chấp nhận Lựa chọn đƣợc PP giải toán đƣợc GV giới thiệu phù hợp với việc giải tập/nhiệm vụ cụ thể HS cải tiến cách thực thao tác mẫu GV, đƣợc GV đánh giá tốt HS phát tình phát sinh thực hành, luyện tập, tìm cách xử lý hiệu quả, đƣợc GV khuyến khích khen ngợi Đồng ý 241 10 HS nêu vấn đề, chủ động giải quyết, rút đƣợc kiến thức mới, đƣợc GV chọn lọc, bổ sung vào nội dung học 11 HS nêu thực đƣợc phƣơng án giải tập/nhiệm vụ nhiều điểm khác so với GV HS khác, kết đạt đƣợc vƣợt trội so với yêu cầu GV, đƣợc GV chọn để trình bày mẫu 12 Khi GV nêu tình vấn đề, HS chủ động giải tự rút kết luận 13 Biết giải tập theo nhiều cách, tìm cách làm, cách giải ngắn gọn 14 Biết tự tìm vấn đề, tự phân tích, tự giải tập mới, vấn đề 15 Đề xuất đƣợc nhiều phƣơng án khác giải cho vấn đề 16 Lập đƣợc kế hoạch đề xuất cách thực kế hoạch nhanh, khoa học, hiệu 17 Lựa chọn sử dụng hiệu kiến thức, kĩ toán học, nguồn tài liệu, thiết bị học tập, thời gian thực hiện, để tạo sản phẩm 18 Thu thập, xử lí thơng tin hiệu quả, khoa học, sáng tạo 19 Cải tiến cách làm cũ, đề xuất cách làm hoạt động học tập 20 Biết vận dụng kiến thức, kĩ toán học biết để đề xuất phƣơng án giải tập/nhiệm vụ gắn với thực tiễn 21 Báo cáo kết cho vấn đề cần tìm hiểu, vấn đề nghiên cứu theo cách hiểu riêng, độc đáo 22 Tranh luận, phản bác bảo vệ ý kiến cá nhân nhóm 23 Đánh giá tự đánh giá kết sản phẩm hoạt động học tập cá nhân nhóm 242 PHIẾU ĐIỀU TRA lần BIỂU HIỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH (Dành cho giáo viên) Trƣờng THCS Ngày tháng năm Họ tên học sinh đƣợc đánh giá: Lớp Tên GV: STT Biểu học sinh Phát đƣợc vấn đề tình cụ thể HS nêu đƣợc câu hỏi thắc mắc trình học tập, HS giải câu hỏi thắc mắc tìm kiến thức chƣa đƣợc đề cập đến SGK, tài liệu mà HS sử dụng Trong trình học tập, HS nêu đƣợc vấn đề phát sinh liên quan đến kiến thức học, sau HS giải quyết, GV tổng kết đƣa kiến thức chƣa giảng hay SGK trƣớc Biết diễn đạt tập/nhiệm vụ theo cách khác cho lợi cho vấn đề cần giải Biết dự đoán phƣơng hƣớng giải tập/nhiệm vụ ý thức kiểm tra điều dự đốn Làm tập, luyện tập, thực hành không lệ thuộc, dập khuôn theo PP hƣớng dẫn SGK, tài liệu GV, chƣa phải PP tối ƣu nhƣng đƣợc GV chấp nhận Lựa chọn đƣợc PP giải toán đƣợc GV giới thiệu phù hợp với việc giải tập/nhiệm vụ cụ thể HS cải tiến cách thực thao tác mẫu GV, đƣợc GV đánh giá tốt HS phát tình phát sinh thực hành, luyện tập, tìm cách xử lý hiệu quả, đƣợc GV khuyến khích khen ngợi 10 HS nêu vấn đề, chủ động giải quyết, rút đƣợc kiến thức mới, đƣợc GV chọn lọc, bổ sung vào nội dung học Đồng ý 243 11 HS nêu thực đƣợc phƣơng án giải tập/nhiệm vụ nhiều điểm khác so với GV HS khác, kết đạt đƣợc vƣợt trội so với yêu cầu GV, đƣợc GV chọn để trình bày mẫu 12 Khi GV nêu tình vấn đề, HS chủ động giải tự rút kết luận 13 Biết giải tập theo nhiều cách, tìm cách làm, cách giải ngắn gọn 14 Biết tự tìm vấn đề, tự phân tích, tự giải tập mới, vấn đề 15 Đề xuất đƣợc nhiều phƣơng án khác giải cho vấn đề 16 Lập đƣợc kế hoạch đề xuất cách thực kế hoạch nhanh, khoa học, hiệu 17 Lựa chọn sử dụng hiệu kiến thức, kĩ toán học, nguồn tài liệu, thiết bị học tập, thời gian thực hiện, để tạo sản phẩm 18 Thu thập, xử lí thơng tin hiệu quả, khoa học, sáng tạo 19 Cải tiến cách làm cũ, đề xuất cách làm hoạt động học tập 20 Biết vận dụng kiến thức, kĩ toán học biết để đề xuất phƣơng án giải tập/nhiệm vụ gắn với thực tiễn 21 Báo cáo kết cho vấn đề cần tìm hiểu, vấn đề nghiên cứu theo cách hiểu riêng, độc đáo 22 Tranh luận, phản bác bảo vệ ý kiến cá nhân nhóm 23 Đánh giá tự đánh giá kết sản phẩm hoạt động học tập cá nhân nhóm ... Các mức độ lực sáng tạo học sinh THCS học tập mơn Tốn 35 1.2.4 Đánh giá lực sáng tạo học sinh THCS học tập môn Tốn 39 1.3 Dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS ……………………………………………………………... PHÁP DẠY HỌC MƠN TỐN THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THCS ………………………… 77 v 2.1 Định hƣớng xây dựng thực biện pháp dạy học mơn Tốn theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh. .. 43 1.3.1 Quan niệm dạy học môn Toán theo hƣớng phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS …………………………………………………………… 43 1.3.2 Cơ hội góp phần phát triển lực sáng tạo cho học sinh THCS mơn Tốn ………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở, Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay