Giới thiệu một số tác phẩm của mác,lênin, HCM về kinh tế

214 17 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:29

GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM KINH ĐIỂN CỦA C.MÁC, PH.ĂNGGHEN, V.I.LÊNIN VÀ HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ QUÂN SỰ (Dùng cho đào tạo giảng viên KHXHNVQS, chuyên ngành kinh tế trị Mác – Lênin, bậc đại học) BAN BIÊN SOẠN PGS, TS, Phạm Đức Nhuấn Chủ biên PGS, TS, Trương Tuấn Biểu Đồng Chủ biên ThS, Nguyễn Thanh Hải Thư ký TS, Chử Văn Tuyên Thành viên TS, Vũ Văn Long Thành viên ThS, Bùi Thúc Vịnh Thành viên TS, Phạm Anh Tuấn Thành viên Đại tá, TS, Nguyễn Đức Độ Thành viên Môc lục Lời giới thiệu Trang Phần 1: Các Mác PH.Ăngghen Tác phẩm: Những nguyên lý chủ nghĩa Cộng sản Ph.ăngghen Tác phẩm: T- C.Mác 26 Tác phẩm: Phê phán C-ơng lĩnh Gô ta C.Mác 55 Tác phẩm: Chống Đuyrinh Ph.Ăngghen 70 Phần II: V.I.Lê nin Tác phẩm: Bàn gọi vấn đề thị tr-ờng V.I.Lênin Tác phẩm: Sự phát triển chủ nghĩa t- Nga V.I.Lênin Tác phẩm: Hải cảng Lữ Thuận thất thủ V.I.Lênin 94 102 124 Tác phẩm: Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn chủ nghĩa tbản V.I.Lênin Tác phẩm: Những nhiệm vụ tr-ớc mắt quyền Xô Viết V.I.Lênin Tác phẩm: Sáng kiến vĩ đại V.I.Lênin 136 173 12 Tác phẩm: Kinh tế trị thời đại chuyên vô sản V.I.Lênin Tác phẩm: Bàn thuế l-ơng thực V.I.Lênin 13 Tác phẩm: Bàn chế độ hợp tác xã V.I.Lênin 205 10 11 120 164 187 PhÇn III: Hå chí minh 14 Tác phẩm: Bản án chế độ thực dân pháp Hồ Chí Minh 226 15 Tác phẩm: Đ-ờng cách mệnh Hồ Chí Minh 234 16 Tác phÈm: “Di chóc” cđa chđ tÞch Hå ChÝ Minh 245 LỜI GIỚI THIỆU Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học học tập môn Kinh tế trị Kinh tế quân Mác – Lênin Học viện Chính trị xuất sách tham khảo: “Giới thiệu số tác phẩm kinh điển C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh kinh tế học trị kinh tế quân sự” dùng cho đào tạo giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự, chuyên ngành kinh tế trị Mác – Lênin, bậc đại học Cuốn sách tập thể tác giả khoa Kinh tế trị nhà khoa học cơng tác Học viện Chính trị biên soạn Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Đức Nhuấn Tiến sĩ, Trương Tuấn Biểu đồng chủ biên Cuốn sách giới thiệu 15 tác phẩm, chia làm phần Phần I, giới thiệu tác phẩm C.Mác Ph.Ăngghen; Phần II, giới thiệu tác phẩm V.I.Lênin; Phần III, giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh Riêng tác phẩm Tư C.Mác, quy mô đồ sộ nguyên lý, lý luận kinh tế trị trình bày phương pháp nghiên cứu tác phẩm giữ vị trí đặc biệt quan trọng lý luận kinh tế trị Mác – Lênin nên Ban biên soạn định giới thiệu riêng tác phẩm sách khác vào dịp thích hợp Các tác phẩm giới thiệu sách xếp theo thứ tự thời gian mà nhà kinh điển viết tác phẩm Trên sở kế thừa cơng trình khoa học có liên quan, nội dung sách có phát triển, khai thác sâu sắc hơn, toàn diện nội dung khoa học Kinh tế trị Mác – Lênin Kinh tế quân Mác – Lênin, phù hợp với chương trình giảng dạy đối tượng đào tạo giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân chuyên ngành Kinh tế trị Mác – Lênin bậc đại học Cuốn sách có giá trị tham khảo tốt, giúp người học nghiên cứu sâu nguyên lý, lý luận gốc nhà kinh điển Kinh tế học trị Kinh tế quân Mác – Lênin Trong trình biên soạn, tập thể tác giả có nhiều cố gắng song sách khơng tránh khỏi hạn chế định Ban biên soạn mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, đồng nghiệp bạn đọc để bổ sung, phát triển hoàn thiện lần xuất sau BAN BIÊN SOẠN PHẦN I CÁC MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN TÁC PHẨM “NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN” CỦA PH ĂNGGHEN HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ KẾT CẤU CỦA TÁC PHẨM 1.1 Hoàn cảnh đời tác phẩm Tác phẩm đời bối cảnh chủ nghĩa tư tự cạnh tranh phát triển tới đỉnh cao Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ với nội dung chủ yếu chuyển từ lao động thủ công sang lao động máy móc diễn rộng khắp Tây Âu Bắc Mỹ Quá trình đẩy tới hình thành cơng nghiệp tư chủ nghĩa, suất lao động tăng cao, thúc đẩy kinh tế thị trường tư chủ nghĩa phát triển Trên sở phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa bước hoàn thiện giữ địa vị thống trị kinh tế Tuy nhiên, dựa chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất nên sớm bộc lộ mâu thuẫn kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất ngày mang tính xã hội hố cao Đó ngun nhân dẫn đến mâu thuẫn trị - xã hội xã hội tư mà biểu tập trung mâu thuẫn giai cấp vô sản giai cấp tư sản Giai cấp tư sản giữ vai trò thống trị xã hội tư Sự tồn hay phát triển giai cấp vô sản phụ thuộc vào tương quan lực lượng kinh tế, trị hai giai cấp phát triển đại cơng nghiệp tư chủ nghĩa Đại công nghiệp sản sinh tập trung giai cấp vô sản vào nhà máy lớn, khu đô thị tập trung Vì vậy, giai cấp vơ sản phát triển số lượng chất lượng Giai cấp vô sản từ thân phận làm thuê, bị áp bóc lột ý thức sức mạnh thực trở thành lực lượng trị - xã hội rộng lớn khẳng định vai trò trị với phát triển nhân loại Vai trò giai cấp vô sản lại phụ thuộc vào đồn kết đấu tranh nhằm chống lại giai cấp tư sản để xoá bỏ áp bóc lột giai cấp Vì vậy, phong trào cộng sản giới thời gian phát triển mạnh mẽ, trước hết nước tư phát triển Anh, Pháp, Đức Đứng trước phát triển phong trào cộng sản công nhân quốc tế, thiên tài mình, nắm thời cơ, Ph.Ăngghen cho để phong trào công nhân phát triển hướng cấp thiết phải có lý luận soi đường Người viết tác phẩm để truyền bá tư tưởng Cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 1847 theo uỷ nhiệm Ban chấp hành khu Pari Liên đoàn người Cộng sản, Ph.Ăngghen biên soạn dự thảo Cương lĩnh Liên đoàn nhan đề: “Những nguyên lý chủ nghĩa Cộng sản” Vấn đề soạn thảo Cương lĩnh dạng cẩm nang (dưới hình thức câu hỏi câu trả lời) thảo luận từ trước Đại hội lần thứ Tháng năm 1847, Ban chấp hành Trung ương Liên đoàn người Cộng sản Luân Đôn phân phát dự thảo “Cẩm nang chủ nghĩa Cộng sản” cho khu chi thuộc Liên đoàn Văn kiện dự thảo chỉnh lý M.Hétxơ, người phái “Chủ nghĩa xã hội chân chính” soạn thảo Pari mang ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội không tưởng nên khơng làm cho C.Mác Ph.Ăngghen hài lòng Ngày 22 tháng 10, phiên họp Ban chấp hành khu Liên đoàn người Cộng sản Pari, Ph.Ăngghen phê phán kịch liệt dự thảo M.Hétxơ bác bỏ dự thảo Ph.Ăngghen giao soạn dự thảo Bản dự thảo “Những nguyên lý chủ nghĩa Cộng sản” viết sau khơng lâu Như vậy, tác phẩm đời từ tháng năm 1846 đến tháng năm 1848, thời kỳ hình thành chủ nghĩa Mác Tác phẩm sở tiền đề cho tuyên ngôn phong trào cộng sản - “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” 1.2 Kết cấu nội dung tư tưởng tác phẩm Tác phẩm in C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập, Tập 4, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Sự Thật, Hà Nội, năm 1995, từ trang 456 đến trang 480 Tác phẩm soạn thảo hình thức cẩm nang, gồm 25 câu hỏi câu trả lời Sởtác phẩm Ph.Ăngghen trình bày dạng câu hỏi câu trả lời theo vấn đề để hướng dẫn giai cấp vô sản nhận thức quan điểm tư tưởng đường giải phóng giai cấp, xây dựng xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa Vì vậy, nội dung tác phẩm trình bày cách toàn diện tất mặt kinh tế, trị, văn hố, xã hội, nhà nước pháp quyền, giai cấp …nhưng tập trung vào hai nội dung là: Trình bày vấn đề kinh tế hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa vấn đề trị - xã hội vấn đề nhà nước, giai cấp, đấu tranh giai cấp…Sau nội dung kinh tế trị học trình bày tác phẩm NỘI DUNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG TÁC PHẨM 2.1 Quan điểm Ph.Ăngghen chủ nghĩa cộng sản Có nhiều cách tiếp cận khác chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa cộng sản với tư cách phong trào, chủ nghĩa cộng sản với tư cách hình thái kinh tế - xã hội, chủ nghĩa cộng sản với tư cách học thuyết Trong tác phẩm này, riêng câu hỏi thứ 1, Ph.Ăngghen đặt vấn đề: Chủ nghĩa cộng sản gì? Ông trả lời rằng: “Chủ nghĩa cộng sản học thuyết điều kiện giải phóng giai cấp vơ sản” Thực chất giải phóng người khỏi áp bóc lột, bất cơng, xây dựng xã hội cơng bằng, bình đẳng, người phát triển tự toàn diện 2.2 Quan niệm giai cấp vô sản điều kiện đời, tồn giai cấp vô sản Quan niệm giai cấp vô sản Ph.Ăngghen đặt trả lời câu hỏi thứ Ông cho giai cấp vô sản giai cấp kiếm sống bán sức lao động mà sống lợi nhuận số tư nào, số phận họ phụ thuộc vào việc có bán hay khơng bán sức lao động Đó giai cấp mà hạnh phúc đau khổ, sống chết, tồn sống họ phụ thuộc vào chuyển biến tốt hay xấu công việc làm ăn thân cơng việc làm ăn lại phụ thuộc vào cạnh tranh khơng ngăn cản nhà tư Đây giai cấp lao động kỷ XIX, họ người hết tư liệu sản xuất, sở hữu sức lao động Tuy nhiên, Ăngghen cho giai cấp vô sản không đồng với giai cấp nghèo đói, người có chút tư liệu sản xuất, cơng nhân sống điều kiện trên, tức người vơ sản khơng phải lúc có Sự phân biệt Ăngghen trình bày câu hỏi câu trả lời thứ Về đời giai cấp vô sản, xác lập địa vị thống trị quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Ph.Ăngghen cho giai cấp vô sản sản phẩm cách mạng công nghiệp Cuộc cách mạng xảy nước Anh vào nửa sau kỷ XVIII, sau diễn tất nước văn minh giới Sở dĩ có cách mạng có phát minh máy móc mà trước hết máy nước, máy kéo sợi…Chính đời máy móc làm thay đổi tồn phương thức sản xuất tồn từ trước tới loại người cơng nhân cũ Máy móc đắt nên có nhà tư lớn dùng Hàng hố máy móc sản xuất rẻ tốt so với hàng hố cơng nhân sản xuất phương pháp thủ cơng Chính cách máy móc trao tồn cơng nghiệp vào tay nhà tư lớn hoàn toàn làm giảm giá trị số tài sản nhỏ bé khơng đáng kể thuộc cơng nhân Vì thời gian ngắn nhà tư nắm vào tay mình, cơng nhân khơng Máy móc chế độ công xưởng đời làm cho phân công lao động xã hội chun mơn hố sản xuất ngày sâu sắc, suất, chất lượng hàng hoá tăng cao, giá lại rẻ, cách cuối tất ngành công nghiệp chịu khống chế máy móc xảy với ngành kéo sợi, dệt vải Tất ngành cơng nghiệp hồn tồn chuyển vào tay nhà tư lớn, cơng nhân hết tàn dư cuối bảo đảm độc lập họ Chế độ công xưởng ngày mở rộng thống trị thay cho cơng trường thủ công, tầng lớp trung gian trước người thợ thủ công hạng nhỏ ngày phá sản; địa vị trước người sản xuất hoàn toàn thay đổi giai cấp tư sản, giai cấp vô sản tạo hút tất giai cấp khác vào hàng ngũ Như vậy, nhờ đời máy móc làm thay đổi địa vị trước người sản xuất dẫn đến hình thành giai cấp: tư sản vô sản Giai cấp nhà tư sản lớn độc chiếm tư liệu sản xuất tư liệu sinh hoạt Giai cấp vơ sản, người hồn tồn khơng có phải bán lao động cho nhà tư để đổi lấy tư liệu sinh hoạt cần thiết Quan hệ hai giai cấp quan hệ chủ thợ, quan hệ bóc lột bị bóc lột, qua quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa đời xác lập địa vị thống trị Sự đời giai cấp vô sản Ph.Ăngghen trình bày câu hỏi câu trả lời thứ tác phẩm Ở câu hỏi câu trả lời thứ 5, Ph.Ăngghen phân tích hàng hố sức lao động thông qua việc làm rõ bán sức lao động người vô sản cho nhà tư Theo Ăngghen, sức lao động thứ hàng hoá giống thứ hàng hoá khác, giá tuân theo quy luật giá trị Chi phí sản xuất sức lao động gồm có giá trị số lượng tư liệu sinh hoạt cần thiết để người cơng nhân trì lực lao động giai cấp cơng nhân khỏi bị diệt vong Vì người khơng có nên người công nhân phải trao đổi sức lao động khơng thể nhận nhiều số cần thiết cho mục đích Ph.Ăngghen cho tiền lương giá sức lao động đại công nghiệp cạnh tranh tự thấp, mức tối thiểu để trì đời sống người cơng nhân Tuy nhiên tình hình có lúc tốt, có lúc xấu nên người cơng nhân có lúc lĩnh nhiều tiền lương tính trung bình số tiền lương mà họ nhận không nhiều không mức tối thiểu nói Quy luật kinh tế tiền lương ngày thực cách chặt chẽ đại công nghiệp chiếm địa vị thống trị tất ngành lao động Từ câu hỏi câu trả lời thứ đến câu hỏi câu trả lời thứ 10, Ăngghen phân biệt giai cấp vô sản với giai cấp khác xã hội trước chủ nghĩa tư với người cơng nhân cơng trường thủ cơng Ơng phân tích trước có cách mạng cơng nghiệp, thời cổ đại có người lao động nơ lệ người chủ; thời trung cổ có người lao động nông nô chúa đất quý tộc; từ thời trung cổ đến cách mạng công nghiệp thành thị có người thợ thủ cơng làm việc cho người thợ 10 tiểu thị dân với phát triển công trường thủ công xuất công nhân công trường thủ công nhà tư lớn thuê mướn Sự đời giai cấp lao động địa vị họ gắn liền với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn lịch sử khác so với giai cấp có chiếm địa vị thống trị Người vô sản khác người nô lệ chỗ: Người nô lệ bị bán lần thôi, tài sản người chủ định, dù cực sinh hoạt họ bảo đảm, nơ lệ đứng ngồi cạnh tranh, họ thứ đồ vật thành viên xã hội công dân; người nô lệ muốn tự giải phóng cần tiêu diệt quan hệ nô lệ Ngược lại, người vô sản tự bán ngày, giờ; họ tài sản toàn giai cấp tư sản, lao động (sức lao động) họ bán có người cần đến nên sinh hoạt không bảo đảm; người vô sản sống điều kiện cạnh tranh chịu ảnh hưởng tất biến động nó, họ thừa nhận cá nhân, thành viên xã hội công dân, thuộc xã hội có trình độ phát triển cao có trình độ cao người nơ lệ; người vơ sản tự giải phóng sau tiêu diệt chế độ tư hữu nói chung Từ suy luận thủ tiêu chế độ tư hữu tư thủ tiêu chế độ tư hữu cuối đẻ chế độ người bóc lột người Tiếp so sánh Ph.Ăngghen khác người vô sản người nơng nơ Người nơng nơ có sử dụng công cụ sản xuất, phải nộp phần thu nhập hay phải làm số cơng việc, người nông nô phải đem nộp, sinh hoạt họ bảo đảm họ đứng ngồi cạnh tranh Người nơng nơ tự giải phóng cách gia nhập vào hàng ngũ người hữu sản vào cạnh tranh Người vơ sản làm việc công cụ sản xuất người khác, để làm lợi cho người nhận phần thu nhập, họ lĩnh sinh hoạt họ không bảo đảm; họ sống điều kiện cạnh tranh, họ tự giải phóng cách tiêu diệt cạnh tranh, chế độ tư hữu khác giai cấp Người vô sản khác với người công nhân công trường thủ công chỗ: Công nhân công trường thủ công họ khắp nơi, có cơng cụ sản xuất khung cửi, xa kéo sợi, mảnh đất nhỏ, họ sinh sống nơng thơn, nhiều quan hệ có 200 truyền vận động để tạo khí cách mạng cao, không sợ hy sinh gian khổ Nguyễn Ái Quốc viết: “1 Dân chúng công nông gốc cách mệnh, tư hoạt đầu (kẻ theo chủ nghĩa hội), khơng lợi dụng dân chúng nữa, phản cách mệnh Cách mệnh phải có tổ chức vững bền thành cơng Đàn bà trẻ giúp làm việc cách mệnh nhiều Dân khí mạnh qn lính nào, súng ống không chống lại Cách mệnh Pháp hy sinh nhiều người mà không sợ; ta muốn làm cách mệnh khơng nên sợ phải hy sinh”1 2.2.3 Lịch sử cách mệnh Nga Về cách mạng nước Nga, Nguyễn Ái Quốc đề cập đến hoàn cảnh lịch sử nước Nga kỷ XIX; đời giai cấp tư sản Nga cách mạng 1861 xoá bỏ chế độ nông nô tồn từ ngàn năm trước Nguyễn Ái Quốc đề cập đến 13 vấn đề là: Nguyên cách mệnh Nga từ đâu ra? Nơng nơ giải phóng làm gì? Kết đảng sao? Đảng làm việc cách mệnh nào? Sao mà biết dân tình xục rục mà vận động? Lúc vua xử trí nào? Vì cách mệnh 1905 thua? Cách mệnh 1905 thất bại, thợ thuyền Đảng có ngã lòng không? Lịch sử cách mệnh 1917 nào? Bọn hoạt đầu làm nào? Sao Đảng Cộng sản không tay làm? Cộng sản cách mệnh thành công bao giờ? Cách mệnh Nga với cách mạng An Nam nào? Trước hết nói đảng nước Nga, lúc đầu người cách mệnh lập đảng phái để liên hiệp dân cày lại không ý đến thợ thuyền như: “Cơng nhân giải phóng”, “Cơng đảng” đảng “Lao động tự do” - nhóm Mác xít Nga Plêkhanốp sáng lập, nên cuối tan rã Năm 1894, V.I.Lênin nhập nhóm Mác xít Nga Xanh Pêtécbua Năm 1895, V.I.Lênin hợp nhóm Mác xít lại thành Liên minh chiến đấu giải phóng giai cấp cơng nhân Đó bước chuẩn bị cho việc thành lập đảng giai cấp công nhân Nga Các tổ chức cách mạng Nga thời kỳ 1894-1905 coi thợ thuyền Sđ d, tr 274 201 (giai cấp cơng nhân) lực lượng nòng cốt, có liên minh chặt chẽ với dân cày (nông dân) tiến hành hoạt động bí mật tuyên truyền lý luận cách mạng xây dựng lực lượng cách mạng Đến năm 1917, cách mạng vô sản nổ giành thắng lợi Thắng lợi “Từ bữa ấy…Đảng Cộng sản cầm quyền, tổ chức Chính phủ cơng, nơng, binh, phát ruộng đất cho dân cày, giao công xưởng cho thợ thuyền, không bắt dân chết cho tư đế quốc chủ nghĩa nữa, sức tổ chức kinh tế mới, để thực hành giới đại đồng” Về ý nghĩa lịch sử kinh nghiệm học từ cách mạng Nga, tác giả Đường cách mệnh cho “Trong giới có cách mệnh Nga thành công thành công đến nơi, nghĩa dân chúng hưởng hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, khơng phải tự bình đẳng giả dối đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam Cách mệnh Nga đuổi vua, tư bản, địa chủ rồi, lại sức cho công nông nước dân bị áp thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất đế quốc chủ nghĩa tư giới Cách mệnh Nga dạy cho muốn cách mệnh thành cơng phải dân chúng (cơng nơng) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư Lênin”1 2.3 Về tổ chức lực lượng tiến hành cách mạng Trong Đường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc cho nước đế quốc câu kết với để áp bóc lột dân tộc khác; nhà tư liên minh với để bóc lột thợ thuyền nên người cách mạng, đảng cách mạng phải liên hiệp với để chống lại tư đế quốc Hội công nhân quốc tế, Đệ tam quốc tế, tổ chức cách mạng giai cấp công nhân người lao động toàn giới Để khẳng định Đệ tam quốc tế - Quốc tế III, thực tổ chức cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đề cập đến đời Đệ quốc tế, Đệ nhị quốc tế, Đệ tam quốc tế so sánh giống, khác tổ chức Cũng từ mục tiêu là: “ đập đổ tư chủ nghĩa” “ làm cho Sđ d, tr 280 202 quyền tay cơng nơng”; từ cách thức tập hợp tổ chức lực lượng; từ thực tiễn hoạt động Đệ tam quốc tế Nguyễn Ái Quốc cho rằng: “An Nam muốn cách mệnh thành cơng, tất phải nhờ Đệ tam quốc tế”1 Trong Đường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc đề cập đến số tổ chức cách mạng quần chúng như: phụ nữ quốc tế, công nhân quốc tế, niên quốc tế Trong nước có tổ chức quần chúng cơng hội, dân cày tổ chức có nhiệm vụ tuyên truyền giác ngộ quần chúng chống lại tư đế quốc Đối với nước ta lúc đó, nơng hội xem cách mạng dân tộc Muốn giành tự do, bình đẳng phải tiến hành cách mạng muốn cách mạng thành cơng thợ thuyền dân cày phải tổ chức cách chặt chẽ đồng tâm hiệp lực lại Một biết “cách mệnh tinh thần”, “cách mệnh kinh tế” “cách mệnh trị” thành công Trong Đường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc dành chương viết hợp tác xã Trong chương này, tác giả đề cập đến kiểu hợp tác cho hợp tác xã đời từ nước Anh – đời lòng chế độ tư chủ nghĩa Các hợp tác xã (sản xuất, mua bán, tín dụng ) liên hợp mang tính tự nguyện người lao động lĩnh vực sản xuất, lưu thông, tiêu dùng nhằm mục đích chung sức, chung vốn sản xuất cải thiện đời sống Đề cập đến lợi ích hợp tác, tác giả Đường cách mệnh muốn hướng nhân dân lao động đoàn kết vào đường làm ăn tập thể Trong thời kỳ chưa giành tự do, độc lập hợp tác xã vừa tổ chức kinh tế nhằm nâng cao sức sản xuất đời sống, hạn chế bóc lột địa chủ, tư bản; mặt khác hợp tác xã tổ chức để vận động, tập hợp quần chúng nhân dân lao động đấu tranh giành quyền lợi cho tổ chức quần chúng khác Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM Ngay từ rời đời, "Đường cách mệnh" cẩm nang tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào tổ chức cách mạng quần chúng nhân dân ta Đường cách mệnh cho quần chúng nhân dân lao động ý thức rằng: Sđ d, tr 287 203 muốn giành độc lập tự cho dân tộc phải tiến hành cách mạng Cuộc cách mạng phải cách mạng vơ sản theo đường lối sách lược Quốc tế thứ III Những nội dung trình bày Đường cách mệnh thể nhận thức vận dụng sáng tạo chủ nhĩa Mác -Lênin vào thực tiễn tuyên truyền, hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc Với cách trình bày ngắn gọn, xúc tích, lời văn giản dị, sáng tình cảm, tư tưởng cách mạng Người thấm sâu, thấm rộng vào quảng đại quần chúng, tạo tiền đề, tảng cho đời phát triển phong trào cách mạng, thắng lợi hoàn toàn cách mạng Việt Nam ngày hôm Mặc dù tác phẩm đời 82 năm từ ngày đến nay, tình hình trị, kinh tế - xã hội đất nước giới có nhiếu biến đổi, khẳng định nội dung, luận điểm trình bày tác phẩm tư tưởng đạo hoạt động kinh tế - xã hội trình thực công đổi đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đó quan điểm, tư tưởng cơng tác vận động xây dựng tổ chức quần chúng; tinh thần triệt để cách mạng, tinh thần hợp tác xã, xây dựng xã hội nhân dân làm chủ Đường cách mệnh tài liệu tham khảo, chuyên khảo quý cho đội ngũ nhà nghiên cứu, giảng dạy môn khoa học xã hội nói chung, mơn lí luận Mác - Lờnin t- t-ởng Hồ Chí Minh nói riêng 204 TÁC PHẨM “DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1- HỒN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TÁC PHẨM Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ dân Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống Tổ quốc đồng thời, đánh thắng chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ, xây dựng kinh tế đưa miền Bắc lên chủ nghĩa xã hội hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ Cuộc chiến tranh nghĩa trên, 1954 kết thúc vào mùa xuân 1975, giai đoạn 1965 - 1969 thời kỳ gian khổ, khó khăn, liệt chiến Trong thời kỳ này, chiến trường miền Nam giặc Mỹ bị Quân giải phóng nhân dân miền Nam đánh mạnh, phải gánh chịu nhiều thất bại tổn thất lớn Hòng cứu viện cho chiến trường miền Nam, Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc khơng qn hải qn, lực lượng khơng qn chủ yếu Với tinh thần: “Khơng có quý độc lập, tự do” nhân dân miền Bắc anh dũng chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại Mỹ giành thắng lợi lớn Đế quốc Mỹ buộc phải xuống thang chiến tranh, ngừng ném bom miền Bắc, ngồi vào bàn thương lượng với Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hội nghị Pari từ tháng năm 1968 Trong lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xây dựng đất nước miền Bắc, đạt nhiều thành tựu, xây dựng hậu phương vững mạnh cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng Đây thời kỳ, miền Bắc chi viện sức người, sức cho tiền tuyến lớn với tinh thần: “Mỗi người làm việc hai, miền Nam ruột thịt” Vào thời điểm này, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu nhân dân Việt Nam 70 tuổi Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhận thấy tuổi cao, sức khoẻ giảm sút, nghiệp cách mạng Đảng, nhân dân, dân tộc Việt nam lâu dài, với nhiều khó khăn, gian khổ phải vượt qua, để phòng xa, chưa kịp động viên, dặn chiến sỹ, đồng bào, nhân dân nước, Chủ Tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc thiêng 205 liêng, di sản quý giá để lại cho Đảng, cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết từ tháng 5- 1965 mừng thọ 75 tuổi tiếp tục bổ sung vào dịp tháng – 1968, hoàn thiện vào tháng - 1969 Tác phẩm in Hồ Chí Minh, Tồn tập, Tập 12, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 Di chúc văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tinh hoa, tư tưởng, đạo đức tâm hồn cao đẹp vĩ nhân, lãnh tụ cộng sản suốt đời phấn đấu, hy sinh Tổ quốc, nhân dân Di chúc khẳng định thắng lợi tất yếu kháng chiến chống Mỹ cứu nước dân tộc Việt Nam, đồng thời vạch định hướng mang tính cương lĩnh cho phát triển đất nước sau kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi Di chúc để lại tình thương bao la lãnh tụ vĩ đại nhân dân, tình cảm Người cha già dân tộc tất hệ, tầng lớp dân cư nước, tình cảm lãnh tụ phong trào vô sản nhân dân lao động quốc tế Di chúc di sản quý giá dân tộc Việt Nam nhân loại NHỮNG NỘI DUNG VỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG DI CHÚC Với dung lượng 1.048 từ Di chúc, hoàn thiện tháng năm 1969, dung lượng lớn dung lượng báo không nhiều, kể hai phần Bác viết năm 1965 1968 cộng lại, chứa đựng nhiều nội dung rộng lớn, nhiều lĩnh vực, mối quan hệ nghiệp cách mạng mà nhân dân ta thực Do vậy, Di chúc tài sản vô giá cho ngành khoa học, tổ chức xã hội, lĩnh vực hoạt động thực tiễn kinh tế - xã hội khai thác, sử dụng Trên góc độ kinh tế trị Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề sau : 2.1 Những định hướng chủ yếu mang tính cương lĩnh lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đất nước sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi Hoài bão lớn Hồ Chủ Tịch Tổ quốc giải phóng, nhân dân hạnh phúc Sinh thời Bác nói: Tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước nhà hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành Người nói: miền 206 Bắc định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội Theo Hồ Chủ Tịch, chủ nghĩa xã hội xã hội có tư liệu sản xuất chung, làm nhiều ăn nhiều, làm ăn ít, khơng làm khơng ăn, trừ người già cả, đau yếu trẻ em Người khẳng định chủ nghĩa xã hội cho dân giàu, nước mạnh Suốt đời nước, dân trước lúc xa Người dặn: Ngay sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân ta hồn tồn thắng lợi, cơng việc tồn Đảng, toàn quân toàn dân phải sức làm mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm trọng đế quốc Mỹ gây chiến tranh xâm lựợc dã man, tiếp theo, có kế hoạch xây dựng lại thành phố làng mạc đẹp đẽ hơn, đàng hoàng trước chiến tranh, mục tiêu cuối xây dựng nước Việt Nam hồ bình, thống độc lập, dân chủ giàu mạnh Đó tư tưởng định hướng chiến lược chủ yếu lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đất nước sau chiến tranh chống Mỹ cứu nước dân tộc thắng lợi mà Người mong muốn, gửi gắm lại cho hệ cách mạng nối tiếp Việt Nam trước lúc xa Việt Nam nước có tiềm nơng nghiệp, nơng dân chiếm đa số, mục tiêu chủ nghĩa xã hội Việt Nam trước hết đưa lại sống ấm no tự hạnh phúc cho người nông dân Theo đó, định hướng mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng đất nước độc lập, dân chủ, giàu mạnh để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trước hết chủ yếu tập trung giai cấp nơng dân Điều Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ Di chúc: Nay ta hoàn tồn thắng lợi, tơi có ý kiến đề nghị miễn thuế nông nghiệp năm cho hợp tác xã nông nghiệp đồng bào hỉ hả, mát mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất Đọc lại Di chúc Người, thấm thía lòng suốt đời nước, dân Bác Sinh thời Hồ Chủ Tịch dặn cán đảng viên Đảng: Kế họach một, biện pháp phải mười Đọc lại Di chúc rộng tác phẩm Người để lại cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam, thấy lòng vĩ đại, cao Bác nước, với dân, anh minh, tinh tế Lãnh tụ trước kiện trọng đại đất nước Nối tiếp nghiệp Người để lại, Đảng ta xây dựng chủ trương, tìm giải pháp phù hợp lãnh đạo tổ chức cho toàn dân thực bước thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất 207 nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh mà sinh thời Người mong ước Trong hoạt động thực tiễn lĩnh vực nói chung, kinh tế nói riêng, kết đạt bắt nguồn từ nhiều nhân tố Trong nhân tố đó, trước hết công tác kế hoạch Trong phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo mục tiêu cách mạng Việt Nam vậy, công việc sau có định hướng, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, việc phải xây dựng kế hoạch để triển khai thực Đây vừa biện pháp, vừa điều kiện bởi, kế hoạch bước cụ thể hoá định hướng chiến lược để thực Kết hoạt động phụ thuộc lớn vào công tác kế hoạch Trên lĩnh vực kinh tế vậy, kế hoạch phát triển kinh tế, xây dựng đất nước sau chiến tranh nhân tố góp phần quan trọng thực chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế xây dựng đất nước Theo đó, kế hoạch phải khoa học, phù hợp, cụ thể, tỷ mỉ khả thi Trong Di chúc Hồ Chủ Tịch viết ngắn gọn, song bao hàm đầy đủ nội dung Người viết: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hố, nhằm khơng ngừng nâng cao đời sống nhân dân Theo Hồ Chủ Tịch, kế hoạch phải sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót sai lầm Sau chiến tranh kết thúc, có chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, xây dựng đất nước cơng việc có ý nghĩa định phải có đủ nguồn nhân lực đáp ứng số lượng chất lượng Đặc biệt, với nước lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, vai trò nguồn nhân lực nghiệp cách mạng vơ sản đặc biệt quan trọng Vì, thời điểm giai cấp vô sản nhân dân lao động Việt Nam phải thực hai nhiệm vụ, hai tiến trình cách mạng xã hội để đưa đất nước tiến kịp xu thời đại, để thực mục tiêu cách mạng mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn Vì thế, cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng Bác Hồ kính u có tên gọi cách mạng dân tộc, dân chủ tư sản kiểu Mặt khác, lên chủ nghĩa xã hội từ nước nông nghiệp sản xuất nhỏ, nên nguồn nhân lực nước ta chất lượng thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Do vậy, 208 để có nguồn nhân lực có chất lượng cao, phải đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tài đức tất yếu, đặc biệt nguồn nhân lực trẻ, tương lai, rường cột nước nhà Vấn đề trên, trước lúc xa Hồ Chủ Tịch khơng qn dặn chúng ta: Đồn viên niên ta nói chung tốt, việc hăng hái xung phong, khơng ngại khó khăn, có chí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên Trong Di chúc Hồ Chủ Tịch nói: Xây dựng kinh tế mới, chế độ xã hội nước ta nhiệm vụ to lớn, nặng nề, phức tạp vẻ vang Nghiên cứu phát triển xã hội loài người từ thấp đến cao, từ kinh tế, thấy nhận định khoa học hoàn toàn đắn Sự vận động phát triển xã hội loài người, theo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, phát triển diễn theo hai xu hướng Xu hướng thứ nhất: xu hướng phát triển tuần tự, xu hướng mà trình phát triển quốc gia, dân tộc khơng bỏ qua hình thái kinh tế -xã hội mà thực phát triển từ thấp tới cao Những nước phát triển theo xu hướng có điều kiện thuận lợi hơn, kế thừa sở vật chất - xã hội mà xã hội trước xây dựng Xu hướng thứ hai, xu hướng phát triển nhảy vọt, bỏ qua Là xu hướng mà trình phát triển, quốc gia, dân tộc có bỏ qua một, vài hình thái kinh tế -xã hội, để lên xây hình thái kinh tế -xã hội cao mà hợp quy luật, phát triển Xu hướng giúp quốc gia, dân tộc rút ngắn thời gian phát triển, tạo điều kiện đưa đất nước bước theo kịp nước phát triển, chống nguy tụt hậu Phát triển đất nước theo xu hướng này, đòi hỏi phải nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, vất vả hơn, đồng thời phải có điều kiện Trên góc độ kinh tế, thấy, chủ nghĩa xã hội xã hội phát triển sau chủ nghĩa tư bản, kế thừa tất thành tựu kinh tế, kỹ thuật mà chủ nghĩa tư tạo lập để xây dựng xã hội tốt đẹp Cụ thể, kinh tế sản xuất lớn đại cơng nghiệp khí, máy móc đaị với phương pháp tổ chức, quản lý sản xuất khoa học, trình độ phân cơng lao động xã hội hoá cao, sở, tảng, điều kiện để nâng cao suất lao động xã hội cao nhiều so với trước Như vậy, với 209 nước lên chủ nghĩa xã hội chưa phát triển qua tư chủ nghĩa phải nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ tất yếu Vì, lúc, thời điểm giai cấp cơng nhân nhân dân lao động phải làm hai công việc, hai nhiệm vụ Đó nhiệm vụ đánh đổ chế độ quân chủ, xây dựng chế độ dân chủ công việc thay lao động thủ công lao động máy móc, khí đại chuyển sản nhỏ lên sản xuất lớn đại công nghiệp Nước ta lên chủ nghĩa xã hội từ nước phong kiến, nửa thuộc địa, nên nhiệm vụ, công việc giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam khó khăn, gian khổ, vất vả, nặng nề vẻ vang Nhận thức rõ vấn đề trên, Di chúc, Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta: Đây chiến đấu, chống lại cũ kỹ hư hỏng, để tạo mẻ, tốt tươi Để giành lấy thắng lợi chiến đấu khổng lồ cần phải động viên toàn dân, tổ chức giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại toàn dân Để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội cần phải có điều kiện, tiền đề định Một điều kiện, tiền đề giữ vị trí, vai trò quan trọng nguồn vốn, lĩnh vực tài chính, tiền tệ Đi lên từ nước nông nghiệp, sản xuất nhỏ, nghèo nàn nên nguồn vốn cho xây dựng, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất lớn, với nước ta thiếu nhiều Mặt khác, sở kinh tế sản xuất nhỏ, tác phong lao động, nếp nghĩ, cách làm đại phận người lao động chưa chuyển biến kịp theo yêu cầu trình chuyển sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, cơng nghiệp đại Điển hình, tính tốn, chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chi tiêu cho tiêu dùng bất hợp lý, lãng phí hiệu kinh tế thấp Trong di chúc, Chủ Tịch Hồ Chí Minh dặn nhân dân, Đảng, Nhà nước rằng: Sau qua đời, nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời tiền bạc nhân dân Và Người nhắc cán bộ, đảng viên, nhân dân là: Phải tính tốn, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm lĩnh vực hoạt động kinh tế để xây dựng đất nước Mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung, Việt Nam nói riêng mang lại sống ấm no, tự hạnh phúc cho nhân dân Mục tiêu 210 biểu cụ thể sống, sinh hoạt hàng ngày, vật chất tinh thần nhân dân Chủ nghĩa xã hội giai đoạn thấp Chủ nghĩa Cộng sản, tiêu dùng cho cá nhân xã hội vào công sức lao động, thành lao động người cống hiến cho xã hội để phân phối sản phẩm tiêu dùng Vì vậy, để cải thiện đời sống, người lao động trước hết phải có việc làm để có thu nhập, đời sống cải thiện Mặt khác, chủ nghĩa xã hội, xã hội nhân dân, nhân dân điều kiện, hoàn cảnh cụ thể người không giống nhau, nên việc làm thu nhập khác nhau, đặc biệt người già cả, bệnh tật không chăm sóc, người tàn tật, gia đình sách… xã hội cần có chủ trương, biện pháp, sách cụ thể để bảo đảm việc làm thu nhập, nhằm bảo đảm đời sống cho họ theo chiều hướng ngày cải thiện nâng cao Trong di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết vào dịp kỷ niệm lần thứ 78 ngày sinh mình, Bác nhắc nhở: Đầu tiên công việc người Cụ thể: Trước hết thương binh, người hy sinh phần xương máu cho Tổ quốc, chiến đấu thắng lợi, Đảng, Nhà nước, nhân dân phải tìm cách làm cho họ có nơi ăn chốn n ổn, đồng thời tìm việc làm phù hợp để họ tự lực cảnh sinh Đối với thân nhân liệt sỹ phải giúp đỡ họ có cơng ăn việc làm thích hợp, khơng để họ bị đói, rét Đối với nạn nhân chế độ xã hội cũ trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, bn lậu…có thể xem tầng lớp dân cư đáy xã hội, Chủ Tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến họ Người dặn dò: Nhà nước phải dùng, vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên người lao động lương thiện Quan tâm đến nhân dân, chăm lo cho nhân dân với Hồ Chủ Tịch chăm lo đến tất đối tượng cư dân, lứa tuổi, thành phần khơng phân biệt 2.2 Những định hướng mang tính cương lĩnh lĩnh vực khác cho phát triển đất nước sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước dân tộc thắng lợi Mở đầu Di chúc, Chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định thắng lợi tất yếu kháng chiến chống Mỹ cứu nước dân tộc Đây dự báo thiên tài Người, thực tế kết kháng chiến chống Mỹ cứu 211 nước dân tộc diễn Tiếp theo, Người khái quát lý viết Di chúc thiêng liêng Trong nội dung Di chúc, góc độ kinh tế -xã hội, ngồi định hướng chủ yếu mang tính cương lĩnh lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đất nước sau chiến tranh, Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh định hướng mang tính cương lĩnh lĩnh vực cho phát triển đất nước Cụ thể: Trong nghiệp cách mạng vô sản người lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân, thơng qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Vì thế, Đảng Cộng sản giữ vai trò định thắng lợi cách mạng Để Đảng Cộng sản, đội tiên phong giai cấp công nhân hồn thành sứ mệnh, nhiệm vụ giai cấp công nhân, nhân dân lao động phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh mặt Sự nghiệp cách mạng vô sản nhân dân Viêt Nam khơng nằm ngồi tính quy luật Do vậy, giai cấp công nhân mà trước hết tự thân Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời trách nhiệm chung toàn thể nhân dân lao động Việt Nam phải có trách nhiệm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày vững mạnh để hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ mà Tổ quốc, nhân dân giai cấp cơng nhân giao phó Trong Di chúc, Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói Đảng Người viết: Nhờ đồn kết chặt chẽ, lòng phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi đến thắng lợi khác Người khẳng định đoàn kết truyền thống quý báu Đảng ta Nhiệm vụ trước mắt Đảng Cộng sản Việt Nam nặng nề, vất vả, khó khăn, vinh quang Do đó, Đảng phải lãnh đạo nhân dân vượt qua giành thắng lợi tất yếu Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang, vinh quang đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải xây dựng vững mạnh mặt Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ Tịch Hồ Chí Minh trước lúc xa dặn: Các đồng chí từ Trung ương đến chi cần phải giữ gìn đồn kết trí Đảng giữ gìn mắt Theo Bác, để cố phát triển đoàn kết đảng viên thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình, phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phải tu dưỡng, rèn 212 luyện để thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải chí cơng, vơ tư, xứng đáng người đầy tớ thật trung thành nhân dân Trong lịch sử phát triển dân tộc, niên tương lai, rường cột nước nhà, nước nhà mạnh hay yếu, thịnh hay suy phụ thuộc lớn vào lực lượng niên Trong nghiệp cách mạng Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, niên Việt Nam cánh tay đắc lực Đảng, lực lượng xung kích, thực nhiệm vụ trị cách mạng Đánh giá vai trò, vị trí trẻ Việt Nam nghiệp cách mạng, Di chúc, Chủ Tịch Hồ Chí Minh dặn lại: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên Phụ nữ, nửa nhân loại Trong nghiệp cách mạng Việt Nam, Phụ nữ Việt Nam giữ vai trò, vị trí, quan trọng đóng góp cơng sức lớn Để Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tốt vai trò nghiệp cách mạng dân tộc giai đoạn cách mạng Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cân nhắc giúp đỡ phụ nữ công tác xã hội, đặc biệt phụ nữ làm cơng việc vị trí tổ chức, lãnh đạo Bác xem cách mạng nhằm đem đến quyền bình đẳng thật cho phụ nữ Thời điểm Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt đất nước, nhân dân, thời điểm kháng chiến chống Mỹ cứu nước dân tộc Việt Nam giai đoạn khó khăn, gian khổ, hy sinh Trong Di chúc, với niềm tin cộng sản, Chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cuộc chống Mỹ, cứu nước nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều nữa, song định thắng lợi hoàn toàn Dự báo thiên tài cố lòng tin, tiếp thêm sức mạnh cho toàn dân tộc để làm nên chiến thắng kháng chiến cứu nước vĩ đại Người rõ: Để đến thắng lợi cuối cùng, đất nước, nhân dân phải chịu nhiều mát hy sinh, người Nhưng nhân dân Việt Nam định xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng Là Người suốt đời phấn đấu hy sinh cho cách mạng, cho lý tưởng cộng sản, trước lúc xa, Người quan tâm đến phong trào cộng sản quốc 213 tế Người nói: Tơi tự hào với lớn mạnh phong trào cộng sản công nhân quốc tế bao nhiêu, tơi đau lòng nhiêu bất hòa Đảng anh em Biết khơng thể đóng góp cơng sức cho phong trào cộng sản quốc tế nữa, Hồ Chủ Tịch dặn lại đồng chí Đảng: Tơi mong Đảng ta sức hoạt động, góp phần đắc lực khơi phục lại khối đồn kết đảng anh em tảng chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa quốc tế vơ sản có lý có tình Với niềm tin cộng sản, Hồ Chủ Tịch tin tưởng đoàn kết cộng sản quốc tế khôi phục, phong trào cộng sản quốc tế lớn mạnh khơng ngừng, chiến thắng Lúc sống Người dành tất lòng hiền từ ấm áp cho đồng bào, con, cháu, già, trẻ, gái, trai, miền Bắc, miền Nam, miền Xuôi, miền Ngược Khi đi, Người để lại cho dân tộc nhân dân đất Việt muôn vàn tình thương u cho tồn dân, tồn Đảng, cho toàn thể đội, cho cháu niên nhi đồng Cả đời Bác cõi vĩnh đau đáu nỗi niềm không phục vụ Tổ quốc, nhân dân lâu nữa, nhiều Tình cảm Người đất nước, nhân đân Việt Nam lớn lao, vĩ đại vơ tận Nói Người điếu văn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt nam đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn đọc có viết: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta sinh Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, Người làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta non sơng đất nước ta Chủ Tịch Hồ Chí Minh tượng trưng cho tinh hoa dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất nhân dân Việt Nam Người lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại dân tộc ta Đảng ta, chiến sỹ lỗi lạc phong trào cộng sản quốc tế Trước lúc xa, Người không để lại tình thương cho nhân dân, dân tộc Việt Nam mà để lại tình thương cho đồng chí, bạn bè, nhân dân giới Người viết: Tôi gửi lời chào thân đến đồng chí, bầu bạn cháu niên, nhi đồng quốc tế Chủ Tịch Hồ Chí Minh tượng trưng cao đẹp chủ nghĩa yêu nước chân kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản 214 Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM Chủ Tịch Hồ Chí Minh xa Người để lại cho di sản văn hóa vô quý giá Di chúc Người ánh sáng đường, thúc hành động để thực mục tiêu cách mạng Những định hướng mang tính mục tiêu, cương lĩnh tất lĩnh vực kinh tế, trị -xã hội sở, khoa học để Đảng ta, Nhà nước ta xây dựng chủ trương, biện pháp đúng, phù hợp để lãnh đạo tổ chức cho toàn thể nhân dân, dân tộc ta, bước thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng để đến mục tiêu cuối Đã bốn mươi năm, Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta, phấn đấu thực Di chúc thiêng liêng Bác, nhận thấy tất định hướng, suy tư, dặn dò Bác nguyên giá trị, sở, nguyên tạo nên kỳ tích hai mươi năm nghiệp đổi đất nước Đảng, nhân dân ta, dân tộc ta Chúng ta ln cảm thấy có Bác kính u ln ln bên cạnh Bởi vì, theo đường Người, tiếp tục nghiệp vĩ đại Người Bởi vì, Người sống với non sơng đất Việt, tên tuổi hình ảnh Người ngày khắc sâu trái tim, khối óc Di chúc Người tài sản nhân dân, dân tộc Việt Nam nhân loại đường đấu tranh tự do, độc lập, hồ bình, cơng lý hạnh phúc ng-êi ... Cuốn sách giới thiệu 15 tác phẩm, chia làm phần Phần I, giới thiệu tác phẩm C.Mác Ph.Ăngghen; Phần II, giới thiệu tác phẩm V.I.Lênin; Phần III, giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh Riêng tác phẩm Tư... học tập mơn Kinh tế trị Kinh tế qn Mác – Lênin Học viện Chính trị xuất sách tham khảo: Giới thiệu số tác phẩm kinh điển C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh kinh tế học trị kinh tế quân sự”... V.I.Lênin Tác phẩm: Sáng kiến vĩ đại V.I.Lênin 136 173 12 Tác phẩm: Kinh tế trị thời đại chuyên vô sản V.I.Lênin Tác phẩm: Bàn thuế l-ơng thực V.I.Lênin 13 Tác phẩm: Bàn chế độ hợp tác xã V.I.Lênin
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu một số tác phẩm của mác,lênin, HCM về kinh tế, Giới thiệu một số tác phẩm của mác,lênin, HCM về kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay