Giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu thủy sản

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2019, 14:43

GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI THẾ SO SÁNH TRONG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY TS Đậu Vĩnh Phúc Việt Nam quốc gia biển với nguồn lợi hải sản đa dạng, phong phú, khí hậu, thủy văn hệ thống sơng ngòi, kênh rạch dày đặc thuận lợi cho kinh tế thủy sản phát triển Nhận thức rõ vai trò, tiềm mạnh đó, năm qua Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, sách lớn nhằm “phát triển thủy sản thành ngành sản xuất hàng hóa, có thương hiệu uy tín, có khả cạnh tranh cao hội nhập kinh tế quốc tế ” xuất thủy sản hướng tất yếu, đầy hứa hẹn Tuy nhiên, thời gian qua, có cải thiện đáng kể, song số lợi so sánh (RCA) xuất thủy sản Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng, mạnh Thực tế làm đánh nhiều hội, chí hẳn thị phần thị trường truyền thống, đòi hỏi phải có giải pháp đột phá thời gian tới CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong lý thuyết thương mại, lý thuyết lợi so sánh đời từ sớm có vị trí quan trọng Trong tác phẩm “Nguyên lý kinh tế trị thuế khố” (1817), David Ricardo đề cập tới lợi so sánh (Comparative advantage) Quy luật lợi so sánh mà Ricardo đưa là: Mỗi quốc gia nên chun mơn hố vào sản xuất xuất sản phẩm mà quốc gia có lợi so sánh (chi phí sản xuất thấp tương đối) nhập sản phẩm mà quốc gia khơng có lợi so sánh (chi phí sản xuất cao) Như vậy, thương mại quốc tế, quốc gia tham gia có lợi quốc gia khơng có lợi tuyệt đối Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng trường phái Tư sản cổ điển Anh nên lý thuyết lợi so sánh, D.Ricardo xem chi phí lao động chi phí sản xuất nhất, thực tế nhiều chi phí khác, điểm hạn chế lớn lý thuyết ông Những nhà kinh tế hệ sau theo trường phái Ricardo (còn gọi Ricardian) tiếp tục nghiên cứu lợi so sánh dựa cách tiếp cận khác mở rộng Tiêu biểu Haberler, Heckscher - Ohlin Paul Krugman Khắc phục hạn chế Ricardo, Heckscher - Ohlin nghiên cứu lợi so sánh với mơ hình yếu tố sản xuất, lao động vốn điều kiện chi phí hội tăng Paul R.Krugman xem xét lợi so sánh trường hợp nhiều hàng hoá Hiện có nhiều phương pháp đo lường lợi so sánh cạnh tranh quốc gia Trong đó, tính tốn lợi so sánh trơng thấy (Revealed Comparative Advantage - RCA) phương pháp sử dụng phổ biến hiệu Hệ số nhà kinh tế học B.Balassa (1828 - 1891) người Hungary đề xuất vào năm 1965 để đo lường lợi so sánh quốc gia/vùng lãnh thổ dựa vào số liệu xuất quốc gia/vùng lãnh thổ so với giới Cơng thức tính sau: RCAxik = (Xik/Xi ) / (Xwk/Xw) (1) Trong đó: RCAxik: Chỉ số lợi so sánh trông thấy xuất nước/vùng lãnh thổ i sản phẩm k; Xik: Kim ngạch xuất sản phẩm k nước/vùng lãnh thổ i; Xi: Tổng kim ngạch xuất nước/vùng lãnh thổ i; Xwk: Tổng kim ngạch xuất sản phẩm k toàn cầu; Xw: Tổng kim ngạch xuất toàn cầu Nếu RCAxik > 1: khả xuất sản phẩm (k) quốc gia/vùng lãnh thổ (i) cao mức xuất sản phẩm (k) giới, tức quốc gia/vùng lãnh thổ có lợi so sánh sản phẩm (k) thị trường giới Hệ số lớn lợi so sánh lớn, quốc gia/vùng lãnh thổ có lợi xuất ngược lại Nếu RCAxik < 1: xuất sản phẩm (k) quốc gia/vùng lãnh thổ (i) thấp mức xuất sản phẩm (k) giới, tức quốc gia/vùng lãnh thổ (i) khơng có lợi so sánh xuất sản phẩm (k) thị trường giới KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA VIỆT NAM Theo số liệu Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP) Niên giám thống kê, giai đoạn 2013 đến 2016 thấy, kim ngạch xuất thủy sản tổng kim ngạch xuất nước có biến động mạnh theo năm Cụ thể, năm 2013, kim ngạch xuất thủy sản tổng kim ngạch xuất 6,899 tỷ USD 168,50 tỷ USD; năm 2014 với thuận lợi khí hậu thời tiết thị trường giới, kim ngạch xuất 7,922 tỷ USD 190 tỷ USD, sau đà tăng ngoạn mục 2014, năm 2015 có sụt giảm mạnh, ước đạt 6,68 tỷ USD 152 tỷ USD, nhiên đến 2016, mắc dù tổng kim ngạch xuất nước giảm (chỉ đạt 148,06 tỷ USD) song xuất thủy sản nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng đạt số ấn tượng 7,1 tỷ USD Trong đó, theo số liệu Ngân hàng giới - World bank Báo cáo thủy sản 2016 FAO, kim ngạch xuất thủy sản Tổng kim ngạch xuất giới giai đoạn 2013 - 2016 tăng theo năm, cụ thể: năm 2013 132,2 tỷ USD 13.213 tỷ USD ; năm 2014 148,3 tỷ USD 15.010 tỷ USD; năm 2015 156,5 tỷ USD 16.211 tỷ USD; năm 2016 184,38 tỷ USD 17.670 tỷ USD Từ công thức B.Balassa ta có kết sau: Bảng 1: CHỈ SỐ RCA CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 Đơn vị tính: tỷ USD Kim ngạch xuất Thủy sản Tổng Thủy sản Thế giới Tổng Chỉ số RCA Việt Nam so giới Việt Nam Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 6,899 168,5 132,2 13.213 4,0922 7,922 190 148,3 15.010 4,2201 6,680 152,01 156,5 16.211 4,5519 7,100 148,6 184,38 17.670 4,5788 Nguồn: Tổng hợp tính tốn tác giả Qua thống kê cho thấy: (1) Kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam có tăng, song khơng đều, biên độ dao động qua năm lớn (năm 2015, kim ngạch xuất thủy sản sụt giảm 15,6%) (2) Trong tranh chung xuất Việt Nam, thủy sản mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn, có nhiều mặt hàng “chen chân” vào thị trường khó tính như: Mỹ, EU, Nhật Bản mang lại giá trị xuất cao (3) So với mức tăng giới (3,94%), kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam giai đoạng 2013 - 2016 tăng trưởng chậm, đạt 2,91%, chưa thực tương xứng với tiềm năng, mạnh Tuy nhiên, để đánh giá thực trạng lợi so sánh xuất thủy sản Việt Nam so với giới chưa đủ, cần phải tính tốn cụ thề số lợi so sánh - RCA, thơng qua cho ta kết luận xác trả lời cho câu hỏi: Việt Nam có phải quốc gia có lợi so sánh xuất thủy sản không, xuất thủy sản có thực hướng đầy hứa hẹn? Từ kết tính tốn Bảng thấy, số RCA Việt Nam năm mức cao (từ 4,09đến 4,57), điều ngày có nghĩa Việt Nam quốc gia có lợi so sánh xuất thủy sản so với mặt chung giới xuất thủy sản hướng tất yếu, đầy hứa hẹn Tuy nhiên, số lợi so sánh RCA Việt Nam nhìn chung tăng chậm so với nước có điều kiện tương đồng khu vực giới, điều gây bất lợi cho Việt Nam xuất thủy sản thời gian tới MỘT SỐ GIẢI PHÁP Để khắc phục hạn chế nâng cao lợi so sánh xuất thủy sản tương xứng với tiềm mạnh thời gian tới, Việt Nam cần thực đồng số giải pháp sau: Một là: Rà sốt, bổ sung hồn thiện hệ thống chế, sách, chiến lược, kế hoạch liên quan hoạt động chế biến xuất thủy sản Trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung xuất thủy sản nói riêng, chế, sách có vai trò quan trọng, có mang tính định Từ vướng mắc thủ tục hoạt động xuất thủy sản đề xuất liệt VASEP thời gian qua cho thấy, hệ thống chế sách hành nhiều bất cập, chiến lược, kế hoạch thiếu tầm nhìn thực rào cản lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi so sánh xuất thủy sản Vì vậy, Chính phủ, ngành có liên quan cần hành động liệt, việc xây dựng hành lang pháp lí nước thơng thống, đồng thời nghiên cứu, phổ biến vận dụng hiệu hệ thống luật pháp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để thủy sản Việt Nam phát huy tốt tiềm mạnh mình, thực trở thành quốc gia mạnh thị trường xuất thủy sản giới Hai là: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm thủy sản Chất lượng sản phẩm thủy sản nhân tố quan trọng hàng đầu định đến hiệu hoạt động xuất thủy sản, xuất sang thị trường khó tính Vì vậy, nhà nước địa phương cần có chế sách, chế tài mang tính đột phá để khuyến khích chủ thể hoạt động chế biến xuất thủy sản tích cực ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ tay nghề người lao động khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản để sản phẩm thủy sản đạt chất lượng cao, giá thành sản phẩm thấp tạo lợi sức cạnh tranh thị trường Bên cạnh đó, cần chủ động, tích cực triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn thị trường chủ lực EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản để tránh bị “tuýt còi” thời gian gần Thứ ba: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất thủy sản Xúc tiến thương mại tìm thị trường đầu cho sản phẩm hoạt động có vai trò quan trọng Trong cần tập trung số hoạt động như: hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản xây dựng phát triển thương hiệu, thúc đẩy hoạt động giao lưu, quảng bá sản phẩm, đăng ký nhãn hàng, tổ chức tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, triển lãm quốc tế, Duy trì trường truyền thống (EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ), đồng thời tìm kiếm bạn hàng mở rộng thị trường mới, thực đa dạng hoá thị trường xuất thủy sản./ Tài liệu tham khảo Chính phủ (2013), Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội PGS.TS Hoàng Minh Đường, PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc (2005), Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP) (2013 2016), Báo cáo tình hình SXKD năm 2013, 2014, 2015, 2016, Tp.HCM Tổ chức Lương thực Nông nghiệp LHQ (FAO) (2016), Báo cáo thủy sản giới 2016 Tổng cục Thống kê (2013 - 2016), Niên giám thống kế năm 2013, 2014, 2015, 2016, Nxb Thống kê, Hà Nội http://www.worldbank.org/ ... bất lợi cho Việt Nam xuất thủy sản thời gian tới MỘT SỐ GIẢI PHÁP Để khắc phục hạn chế nâng cao lợi so sánh xuất thủy sản tương xứng với tiềm mạnh thời gian tới, Việt Nam cần thực đồng số giải pháp. .. lợi so sánh xuất thủy sản Việt Nam so với giới chưa đủ, cần phải tính tốn cụ thề số lợi so sánh - RCA, thơng qua cho ta kết luận xác trả lời cho câu hỏi: Việt Nam có phải quốc gia có lợi so sánh. .. có lợi so sánh sản phẩm (k) thị trường giới Hệ số lớn lợi so sánh lớn, quốc gia/vùng lãnh thổ có lợi xuất ngược lại Nếu RCAxik < 1: xuất sản phẩm (k) quốc gia/vùng lãnh thổ (i) thấp mức xuất sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu thủy sản, Giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay