Dự thảo quy chế lương đấu thầu (1)

18 24 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2019, 11:45

Gắn việc chi trả tiền lương với vai trò, trách nhiệm đảm nhiệm; năng lực cá nhân; kết quả, hiệu quả thực hiện công việc của đơn vị và cá nhân cũng như kết quả kinh doanh, chính sách và chiến lược kinh doanh của Công ty. Đảm bảo công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị trường lao động, nhằm tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh và hiệu quả công việc. Quy định về trả tiền lương, tiền thưởng cho cá nhân, bộ phận nhằm mục đích khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Thực thi theo đúng quy định của pháp luật về lao động về thưởng lương và chế độ dành cho người lao động. Đảm bảo đời sống cho người lao động trong Công ty, yên tâm làm việc, công tác đáp ứng mức sống cơ bản cho người lao động trong công ty. CỒNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ DAVILAW QUY ĐỊNH PHÂN PHỐI, CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ DAVILAW Mã số: Lần sửa đổi: Tổng số trang: Ngày sửa đổi: THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO : NGƯỜI SOẠN THẢO Chữ ký: NGƯỜI KIỂM TRA Chữ ký: Họ tên: Chức vụ: Đơn vị: Họ tên: Chức vụ: Đơn vị: THÀNH PHẦN THAM GIA XEM XÉT: STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CHỮ KÝ NGƯỜI PHÊ DUYỆT: Chữ ký: Họ tên: Chức vụ: THEO DÕI SỬA ĐỔI VĂN BẢN : LẦN SỬA 01 NGÀY SỬA VỊ TRÍ TĨM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI GHI CHÚ MỤC LỤC MỤC LỤC DỰ THẢO QUY CHẾ PHÂN PHỐI, CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY CP SỞ HỮU TRÍ TUỆ DAVILAW (Ban hành kèm theo định số ngày Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw) CHƯƠNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Mục đích - Gắn việc chi trả tiền lương với vai trò, trách nhiệm đảm nhi ệm; l ực cá nhân; kết quả, hiệu thực công việc đơn vị cá nhân nh k ết kinh doanh, sách chiến lược kinh doanh Cơng ty - Đảm bảo công nội cạnh tranh với thị trường lao động, nh ằm tạo động lực nâng cao suất, chất lượng, hiệu kinh doanh hiệu qu ả công việc - Quy định trả tiền lương, tiền thưởng cho cá nhân, phận nhằm mục đích khuyến khích người lao động hồn thành tốt cơng việc theo chức danh đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty - Thực thi theo quy định pháp luật lao đ ộng v ề th ưởng l ương chế độ dành cho người lao động - Đảm bảo đời sống cho người lao động Công ty, yên tâm làm vi ệc, công tác đáp ứng mức sống cho người lao động công ty Điều Đối tượng phạm vi áp dụng Quy định áp dụng cho CBCNV thuộc Trung tâm đấu thầu Điều Cơ sở pháp lý tài liệu liên quan - Bộ Luật Lao động năm 2012 nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2013 - Tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 Điều Giải thích từ ngữ - Cơng ty Cơng ty CP Sở hữu trí tuệ Davilaw - Đơn vị Trung tâm, Công ty, Văn phòng, phòng chun mơn nghi ệp vụ tr ực thuộc quản lý Công ty CP Sở hữu trí tuệ Davilaw - Trưởng/Phụ trách đơn vị Giám đốc Trung tâm, Cơng ty, Văn phòng, Trưởng phòng chun mơn nghiệp vụ - Người lao động người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động Công ty - Lương tháng thực tế nhận tiền lương người lao động nhận hàng tháng bao gồm mức lương theo bậc lương xếp định kỳ hàng quý/năm mức lương theo hiệu công việc Lương thực nhận = Lương theo hệ số + Lương hiệu công việc - Lương hệ số mức lương đánh giá, xếp loại định kỳ dựa thâm niên làm việc nhóm lao động - Lương hiệu cơng việc: hình thức trả lương cho người lao động theo s ố lượng chất lượng sản phẩm cơng việc hồn thành Đây hình th ức tr ả lương gắn chặt suất lao động với thù lao lao đ ộng, có tác d ụng khuy ến khích người lao động nâng cao suất lao động góp phần tăng sản phẩm Lương hiệu công việc = Số lượng đầu việc * Đơn giá (KPI) đầu việc *Hệ số KPI – Mức phạt (nếu có) - Lương đóng bảo hiểm mức lương tối thiểu vùng theo quy định nhà nước - Tiền thưởng cuối năm tiền lương chi trả người lao động sở vị trí cơng việc, mức độ hồn thành nhiệm vụ kết qu ả h ợp đ ồng/dự án hồn thành kỳ tốn - Hội đồng lương Công ty phận định vấn đề thuộc thẩm quyền quy - định văn Điều Trách nhiệm 5.1 Hội đồng lương Công ty a Hội đồng lương Công ty bao gồm thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng phòng Hành Tổng hợp, Trưởng/Người trực tiếp phụ trách đơn vị b Hội đồng lương Công ty làm việc theo chế độ họp định kỳ đ ột xuất, nội dung họp ghi thành biên bản, có chữ ký thông qua thành viên H ội đồng c Trách nhiệm Hội đồng lương: - Tham mưu, đề xuất phương án toán tiền lương, bổ sung ti ền lương lễ, tết hàng năm Công ty - Thông qua danh sách xếp điều chỉnh lương người lao đ ộng làm vi ệc Công ty - Giải tranh chấp khiếu nại liên quan đến việc thực hi ện ti ền lương, thu nhập người lao động 5.2 Tổng Giám đốc điều hành: Phê duyệt việc chi trả tiền lương hàng tháng/quý/năm chức danh Công ty trực tiếp chi trả lương 5.3 Phòng Tổng hợp - Tổng hợp ngày công làm việc thực tế, làm sở tính lương hàng tháng - Đầu mối triển khai việc tính tốn tiền lương, thu nhập người lao động - Tổng hợp kết tham gia đóng góp cho dự án/ gói th ầu, tổng hợp đánh giá mức độ hồn thành cơng việc kỳ đánh giá cá nhân ng ười lao động, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm c sở tính ti ền l ương thu nhập khác - Tính tốn chi trả lương cứng, lương hiệu cơng việc thu nhập khác người lao động làm việc Công ty theo quy định văn 5.4 Phòng đấu thầu - Báo cáo kết thực công việc tháng, quý, năm đơn v ị, cá nhân người lao động Công ty gửi phòng Tổng hợp làm s chi trả lương cứng, lương mềm thu nhập khác Báo cáo kết thực công vi ệc hàng tháng cần phản ảnh rõ tính chất tham gia gói thầu, tham gia đ ầu vi ệc gì, m ức độ hoàn thành - Thực công việc khác theo đạo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc theo giai đoạn liên quan đến công tác tiền lương CHƯƠNG CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG HÀNG THÁNG ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG MỤC MỨC LƯƠNG THEO HỆ SỐ LƯƠNG/ BẬC LƯƠNG Điều Chi trả tiền lương theo hệ số lương 6.1 Căn xác định lương theo hệ số - Căn dựa mức lương tối thiểu vùng theo quy định nhà nước - Căn dựa quy định khoảng cách chênh lệch bậc lương theo quy định Luật lao động (Khoảng cách chênh l ệch phải 5% đ ể khuy ến khích người lao động nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ) - Căn dựa kinh nghiệm làm việc, số năm gắn bó, b ằng c ấp/ ch ứng ch ỉ liên quan 6.2 Cách thức xếp lương theo hệ số Xây dựng hệ thống thang bảng lương gồm 04 nhóm đối tượng, m ỗi nhóm tương ứng với 15 bậc Hệ thống thang bảng lương sở đánh giá, điều chỉnh bậc lương, tăng lương cho người lao động hàng quý, hàng năm kịp thời, khuy ến khích người lao động  Các nhóm đối tượng gồm: - Nhóm I: Lãnh đạo, quản lý Nhóm II: Nhân viên thức có chứng hành nghề đấu thầu Nhóm III: Nhân viên thức chưa có chứng hành nghề đấu thầu Nhóm IV: Nhân viên thử việc  Các bậc lương TT Nhóm Số năm làm việc Cơng ty/ Thâm niên 15 14 13 12 11 10 Trên 15 năm 14 năm - 15 năm 12 năm - 14 năm 10 năm - 12 năm năm - 10 năm năm - năm năm - năm 5 năm - năm năm - năm năm - năm năm - năm 18 tháng - 24 tháng 12 tháng - 18 tháng 14 6- 12 tháng 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự thảo quy chế lương đấu thầu (1), Dự thảo quy chế lương đấu thầu (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay