Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4

90 46 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2019, 21:18

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4. Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) Bài 1- Tính giá trị biểu thức sau: a- 1994 x 867 + 1995 x 133 b- ( m :1 - m x1) : (m x 1994 + m + 1) Với m số tự nhiên Bài 2- Ba số có trung bình cộng 60 Tìm số đó, biết viết thêm chữ số vào bên phải số thứ số thứ số thứ 1/4 số thứ ba Bài 3- Cùng lúc Hà từ A đến B, Nam từ B đến A hai bạn gặp lần đầu điểm C cách điểm A km, lại tiếp tục Nam đến A quay lại B ngay, Hà đến B quay trở A Hai bạn gặp lần thứ hai điểm D cách B km Tính quãng đường AB xét xem nhanh hơn? Bài 4- Đoạn thẳng MN chia hình vng ABCD thành hình chữ nhật ABNM MNCD (như hình vẽ) Biết tổng hiệu chuvi hai hình chữ nhật 1986 cm 170 cm Hãy tìm diện tích hai hình chữ nhật đó? A B M N D C Biểu điểm: Bài1 :6 Điểm Bài2 :6 Điểm Bài3 :4 Điểm Bài4 :4 Điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Viết tất số chẵn chục nhỏ 4000 có chữ số từ chữ số sau: 0,2,3,4,5 ( chữ số có mặt lần số) Bài số 2- Tính giá trị biểu thức sau: ( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (45 x 55) Bài số 3- Bố mẹ tuổi, năm trước tuổi bố gấp lần tuổi tuổi 1/7 tuổi mẹ Tính tuổi bố , mẹ hiên Bài số 4- Hình chữ nhật ABCD có chu vi 48 m Người ta kẻ đường thẳng song song với chiều rộng để chia hình chữ nhật thành hình vng hình chữ nhật Tính kích thước hình chữ nhật Biết tổng chu vi hình vng hình chữ nhật băng 84 m A B D C Biểu điểm: Mỗi điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Tính giá trị biểu thức sau theo hợp lý nhất: a- ( 4568 + 3759) - ( 4563 + 3764) b- ( 56 x 27 + 56 x 35) : 62 Bài số Tìm số lớn có chữ số mà chia cho 75 thương số dư Bài số Có hai thùng đựng tất 398 lit dầu ăn Nếu lấy bớt 50 lit thùng thứ đổ sang thùng thứ hai thùng thứ hai đựng nhiều thùng thứ 16lít Tính xem thùng lúc đầu chứa lít dầu ăn? Bài số 4-Cho hình vng ABCD có cạnh 16 cm Lấy điểm cạnh nối lại hình vẽ Ta hình vng thứ hai, tiếp tục làm vậy… có hình vng cạnh dàI cm a- Tính tổng số hình vng? b- Tổng diện tích hình vng xentimet vng? A B D Biểu điểm: Bài1 :6 Điểm Bài2 :6 Điểm Bài3 :4 Điểm Bài4 :4 Điểm C Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Không thực phép tính, Hãy tìm X ( GiảI thích cách làm) a- 2087 + (X + 25 ) = 26 + 2087 b- X + 4321 + 2165 = 2155 + 4311 + 20 + 21 c- ( X + 2) x 1996 = 1996 x d- 25 x X < 25 x Bài số 2-Tuổi bố gấp lần tổng tổng tuổi hai anh em Biết tổng tuổi bố hai anh em 60 tuổi anh gấp đơI tuổi em Tính tuổi người Bài số 3-Trung bình cộng số 120 Nếu xoá đI chữ số số thứ hai số 1/60 số thứ Số thứ hai gấp lần số thứ ba Tìm ba số Bài số 4-Hãy thêm vào bên phảI bên tráI số 25, bên chữ số để số có chữ số chia hết cho 15 Bài số 5-Cho hình chữ nhật ABCD Người ta chia hình chữ nhật thành hình vng AMQD có chu vi nửa chu vi hình chữ nhật MNPQ Hình chữ nhật MNPQ có chu vi nửa chu vi hình chữ nhật NBCP Biết chu vi hình chữ nhật ABCD 48 m Tìm kích thước hình AMQD, MNPQ, NBCP A M N B D Q P Biểu điểm: Mỗi điểm C Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) Bài 1: a, Tính nhanh hợp lý: 1998 x 502 + 1999 x 498 b, Tìm chữ số a để cho: aaa + a a + a + a + a = 1000 Bài 2: Ba bạn Hà, Hương, Hằng có tất 27 Nếu Hà cho Hương vở, Hương cho Hằng vở, Hằng cho lại Hà số ba bạn Hỏi lúc đầu bạn có ? Bài 3: Trung bình cộng số 30 Tìm ba số biết 2/3 số thứ 1/3 số thứ hai số thứ ba 1/3 số thứ Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật, đổi chiều rộng thành 5m, chiều dài giữ ngun diện tích giảm 600m2 , đổi chiều rộng thành 7m, chiều dài giữ nguyên diện tích giảm 540m2 Tính chiều dài, chiều rộng diện tích khu vườn ? Biểu điểm: Mỗi điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) Bài 1: ( điểm) Một trường học có 315 bạn nam bạn nam bạn nữ Trường có 15 thầy giáo thầy giáo có giáo Hỏi trường có người nam có người nữ ? ( Tính thầy cô giáo học sinh ) Bài 2: ( điểm ) Tìm số tự nhiên biết bỏ chữ số cuối số ta số số cũ 2153 đơn vị Bài 3: ( điểm ) Tuổi bà gấp đôi tuổi mẹ, tuổi 1/5 tuổi mẹ Tính tuổi người biết tổng tuổi mẹ 36 tuổi Bài 4: ( điểm ) Tìm hai số chẵn có hai chữ số biết tích chúng số có chữ số giống Bài 5: ( điểm ) Một hình chữ nhật tăng chiều rộng thêm 1/8 chiều rộng phải giảm chiều dài để diện tích khơng thay đổi Bài 6: ( điểm ) Tìm số lẻ liên tiếp để tích 945 Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) 1, Có chữ số 1,2,3 Tìm tổng tất số khác có chữ số, số viết đủ với chữ số cho ( điểm ) 2, Tuổi người nhà cộng lại 120 Tuổi bố gấp tuổi em Tuổi em nửa tuổi anh Tuổi mẹ gấp đôi tuổi anh Hãy tính tuổi người ( điểm ) 3, Điền chữ số thích hợp vào dấu * ? ( Có giải thích ) ( điểm ) a, 4*3 b, 450 x x 2* ** *8* *** ***** 22** *** ***** A B D C E 4, Hình chữ nhật ABCD chia thành hình vng hình chữ nhật ( hình vẽ ) Biết chu vi hình chữ nhật G AEGD 90 cm, chu vi hình chữ nhật BEGCgấp lần chu vi hình vng ABCD Tính chu vi hai hình nhỏ ? ( điểm ) 5, Trong kho thực phẩm tồn lượng nước chấm Số nước chấm đựng vào can lít vừa hết, chứa vào can lít dư lít số can so với số can lít Hỏi kho tồn bao nhiên lít nước chấm số can lít cần có để đựng hết số nước chấm ? ( điểm ) Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) 1, Cho dãy số 1,2,3,4,5,6,7,8, .1991, 1992, 1993 Hỏi dãy có chữ số ? 2, Khi nhân số với 245, học sinh đặt tích riêng thẳng cột phép cộng nên tìm kết 4257 Tìm tích phép nhân ? 3, Có 40 vừa cam, vừa quýt, vừa bưởi Só cam số bưởi cộng lại số quýt Số cam số quýt cộng lại lần số bưởi Hỏi loại có ? 4, Tìm chu vi tứ giác, biết tổng cạnh liền tứ giác 38 cm, 41cm, 46 cm, 43 cm Độ dài cạnh lớn cạnh bé tứ giác ? 5,Một hình chữ nhật , tăng chiều rộng để chiều dài diện tích tăng thêm 20 m2, giảm chiêuc dài cho chiều rộng diện tích giảm 16 m2 Tính diện tích hình chữ nhật Biểu điểm: Mỗi điểm ®Ị sè Bài kiểm tra học sinh giỏi năm học 2002-2003 mơn tốn lớp ( Thời gian 60 phút) 1- Tìm tất số chẵn có chữ số mà chia số cho ta thương số có chữ số (5đ) 2- An có 170 viên bi gồm loại : bi màu xanh bi màu đỏ Bạn An nhận thấy 1/9 số bi xanh 1/8 số bi đỏ Hỏi bạn An có bi xanh, bi đỏ? (5đ) 3- Một người mua bàn ghế với tổng số tiền 1414000 đồng Giá bàn đắt giá ghế 226000 đồng.Hỏi giá tiền bàn ghế bao nhiêu? (4đ) 4- Tổng độ dài hai cạnh hình chữ nhật gấp lần hiệu độ dài hai cạnh Tính chu vi hình chữ nhật biết diện tích 800 m2 (4đ) 5- Cho hình chữ nhật ABCD Điểm E nằm cạnh AB Hãy vẽ hình chữ nhật AEGH cho diện tích diện tích hình chữ nhật ABCD (Gợi ý: kéo dài AD xác định điểm H nằm vị trí nào) A E B D C ®Ị sè 10 Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc 2001-2002 Môn tốn (thời gian 60 phút) Bài 1- (3 điểm) Tính : 1405 x 3004 140527 + 43 x 55 : - 175 Bài 2- ( điểm) Tính nhanh ( có trình bày cách tính):] 2001 x 767 + 2002 x 233 ( m : - m x ) : ( m x 2001 + m + ) Bài 3- ( điểm)Ba số có trung bình cộng 60 Tìm số Biếy viết thêm chữ số vào bên phải số thứ số thứ ba số thứ 1/4 số thứ hai Bài 4- ( điểm) Một hình chữ nhật ABCD có chu vi 48 m Người ta kẻ đường thẳng song song với chiều rộng để chia hình chữ nhật thành hình vng hình chữ nhật mới.Tính kích thước hình chữ nhật Biết tổng chu vi hình vng hình chữ nhật 84 m A B D C 10 §Ị 10: NhiỊu năm nay, đồng hồ (báo thức, treo tờng) ngời bạn thân thiết gia đình em Hãy tả lại đồng hồ Gợi ý Trớc làm cần xác định rõ: tả đồng hồ nào? Loại gì? Mở bài: Giới thiệu đồng hồ: (có thể nêu lai lịch, có? có từ lúc nào?) Hoặc: đồng hồ báo thức báo nh nào? Có thể kể vắn tắt việc, kỷ niệm gắn với đồng hồ Thân bài: a) Tả bao quát: Hình dạng đồng hồ: hình gì? màu sắc vỏ ngoài, mặt đồng hồ b) Chọn tả vài phận đồng hồ: - Tả kỹ mặt đồng hồ (màu sắc, hình dáng đặc điểm, số, kim đồng hồ ) tả cách hoạt động kim đồng hồ báo giờ, báo phút, giây, báo thức c) Tả gắn đồng hồ với sinh hoạt em gia đình em (VD: Bác đồng hồ đánh thøc em dËy ®óng giê ®Ĩ ®i häc ) KÕt bài: Có thể kể lại tình cảm em gia đình đồng hồ (có thể ghi lại lêi cđa bè mĐ, anh chÞ nãi vỊ chiÕc đồng hồ) Đề 11: Tả đồ dùng học tập đồ chơi mà em yêu thích B- Cây cối Đề 1: Tả có bóng mát sân trờng (hoặc nơi em ở) mà em cảm thấy gần gũi gắn Gợi ý Mở bài: Giới thiệu bóng mát tả: Cây gì? trồng từ bao giờ? đâu? Hoặc kỉ niệm gắn với Thân bài: - Tả bao quát: hình dáng cây, tầm cao, tán cây, - Tả cụ thể: Tả phận (hoặc thời kỳ phát triển cây) + Nếu tả phận phải tả theo trình tự (rễ, gốc, thân, cành, lá) cần tả kỹ tán thời điểm miêu tả cụ thể) 76 + Nếu tả thời kỳ phát triển theo trình tự lúc nhỏ, trởng thành phát triển, hoa, kết trái - Bộc lọ đợc tình cảm gần gũi, gắn với Đề 2: Nhà em (hoặc gần nơi em ở) có nhiều to Hãy tả có nhiều kỷ niệm gắn với em Gợi ý Mở bài: Giới thiệu định tả (có thể giới thiệu lai lịch định tả, thuộc loại gì? Mọc đâu? trồng) Có thể tả trực tiếp khái quát vào lúc học (rồi trờng nhà chơi đùa quanh cây) Có thể nêu vắn tắt kỷ niệm gắn với Thân bài: a) Tả bao quát cây: - Có thể tả nhìn từ xa Cao nh nào? Cành sao? Màu xanh nh nào? - Có thể tả vài đặc điểm chung gần: thân, to nh nào? Có đặc điểm Vòm sao? có đáng lu ý? b) Tả kĩ vài phận - Tả cây: đặc điểm hình dáng, màu sắc - Tả hoa cây: Hoa (quả) có vào dịp nào? Một vài nét chung hoa (quả) (màu sắc, hơng thơm, cảm xúc gợi cho ngời ngắm ) Tả kỹ hoa (hoặc quả, trái) c) Tả gắn với sinh hoạt kỷ niệm em: - Có trò chơi, hoạt động kỷ niệm gắn với bóng mát lá, hoa, => Hãy kể lại - Có cảm xúc, suy nghĩ Kết bài: Có thể nêu gắn thân, bạn bè, gia đình Đề 3: Trong thơ: "Tre Việt Nam" có đoạn: "Tre xanh Xanh tự Chuyện ngày xa có bờ tre xanh" Thân gầy guộc, mong manh Mà nên luỹ nên thành tre Dựa vào đoạn thơ tả tre làng quê em Gợi ý 77 Tre loại mọc thẳng, vơn cao, nơng tựa vào tạo thành bụi tre, luỹ tre Tre loại có sức chịu đựng dẻo dai bất chấp thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi Tre loài có ích Cây tre tợng trng cho cần cù, dẻo dai, bất khuất kiên cờng ngời Việt Nam Đề 4: Hãy tả đa cổ thụ đầu làng em Đề 5: Em tả ăn mùa chín Gợi ý Có nhiều loại ăn đề yêu cầu tả ăn nhng vào lúc chín Do cần lựa chọn thích hợp vào thời điểm vào giai đoạn chín Trình tự miêu tả nh đề trớc song trọng tâm cần tả kỹ quả, đặc biệt tả kỹ màu sắc chín, hơng thơm, mùi vị thởng thức Đề 6: Xuân muôn hoa khoe sắc, em tả lại hoa nở vào mùa xuân nêu cảm nghĩ Gợi ý - Mùa xuân có nhiều hoa nở, khoe hơng sắc Loại có hoa nở tợng trng cho mùa xuân miền Bắc hoa đào, miền Nam hoa mai - Khi miêu tả, trọng tâm cần tả kỹ hoa: ®Ỉc ®iĨm cđa hoa míi në, në ré Màu sắc hoa, cành hoa - Vẻ đẹp hoa góp phần tô điểm cho mùa xuân, vào dịp Tết - Cảm nghĩ em hoa Đề 7: Trong loài hoa dới đây, em thích hoa Hãy tả lại Cây bầu hoa trắng Cây mớp hoa vàng Tim tím hoa xoan Đỏ tơi râm bụt Mào gà đỏ chót Hồng ửng hoa đào Cao tít hoa cau Mà thơm ngan ngát Hoa sen nớc Hoa dừa mây Đất nớc em 78 Bốn mùa hoa thắm Đề 8: Tả bóng mát ăn quả, hoa mà em yêu thích Gợi ý Chỉ chọn tả mà em thích Cây bóng mát, ăn hoa Đề 9: Hãy tả lại có nhiều kỷ niệm gắn với em Đề 10: Tả luống rau vờn rau Đề 11: Em tả lại bóng mát mùa thay Đề 12: Đất nớc ta có nhiều loại quý gắn với dân tộc ta từ bao đời chiến đấu xây dựng, có tre Việt Nam Bằng nghệ thuật nhân hoá, em kể lại lời tre tự kể Luyện tập giới thiệu địa phơng Đề 1: Hãy giới thiệu trò chơi lễ hội tổ chức vào mùa xuân quê em Gợi ý Mở bài: Cần giới thiệu rõ: Tên địa phơng em, tên trò chơi hay lễ hội Thân bài:- Giới thiệu nội dung, hình thức trò chơi hay lễ hội - Thời gian tổ chức - Sự tham gia ngời vào trò chơi, lễ hội Kết bài: Trò chơi lễ hội để lại cho em ấn tợng Đề 2: nhiều vùng đất nớc ta, năm nh©n d©n tỉ chøc nhiỊu lƠ héi trun thèng Em tả lại lễ hội quê em Gợi ý - Tả rõ đợc vài nét bật quang cảnh lễ hội Các hình ảnh trang trí, cảnh tợng ngời dự hội đông vui, tấp nập - C¶nh diƠn lƠ héi - Béc lộ đợc tình cảm, cảm xúc lễ hội Một số đề su tầm từ năm trớc Đề (Thời gian 60 phút) I- Từ ngữ: 1- T×m mét sè tõ thêng dïng nãi vỊ trẻ em tập , tập nói 79 2- Viết đoạn văn ( khoảng 8-10 dòng ) chủ đề:"Tình bạn " có dùng từ ghép , từ láy II- Ngữ pháp 1- Điền từ : sự, cuộc, niềm, lòng, vào từ: vui, khó khăn, kính yêu, liên hoan,giận để tạo thành danh t trừu tợng 2-Đặt ba câu : - Một câu có tính từ làm vị ngữ - Một câu có danh từ trừu tợng làm chủ ngữ - Một câu cóhai trạng ngữ thời gian 3-Tìm phận ( Chủ ngữ, vị ngữ ) phận phụ ( trạng ngữ ) hai câu sau: a- Tình bạn chúng em từ ngày lại thắm thiết b- Xa xa, đoàn thuyền dòng sông từ từ trôi III- Cảm thụ : " Lêi ru cã giã mïa thu Bµn tay mẹ quạt mẹ đa gió Những thức chẳng mẹ thức chúng Đêm ngủ giấc tròn Mẹ gió suốt đời" ( Trích " Mẹ"- Trần Quốc Minh") Theo em, hình ảnh góp phần nhiều làm nên hay khổ thơ , sao? IV- Tập làm văn Viết văn ( khoảng 25 dòng) tả trờng thân quen em §Ị (Thêi gian 60 phót) I Tõ ng÷ 1- Giải thích nghĩa hai câu tục ngữ sau: - Cái nết đánh chết đẹp -Thơng ngời nh thể thơng thân 2- Hãy mở rộng từ "thơm" để tìm sắc độ khác II- Ngữ pháp 1- Có thể xếp câu sau theo trật tự nh cho thành đoạn văn Trăng Mặt nớc loé sáng Trăng mọc biển đẹp sức tởng tợng Bầu trời sáng lên Trăng lên cao, trăng nhỏ dần, vàng dần, nhẹ dần Cả vùng nớc sóng sánh , vàng chói lọi 2-Đặt ba câu: 80 a- Câu có chủ ngữ danh từ tạo thành b- Câu có vị ngữ động từ tạo thành c- Câu có vị ngữ tính từ tạo thành III- Cảm thụ văn học Nớc , Nớc ngời cha khuất, Đêm Đêm rì rầm tiếng đất, Những buổi ngày xa vọng nói " ( Nguyễn Đình Thi- " Đất nớc ", Tiếng Việt tập 1) Em hiểu hai dòng thơ cuối đoạn thơ nh nào? IV- Tập làm văn Viết văn ngắn( khoảng 20 dòng) tả đồ vật gắn thân thiết với em Đề (Thời gian 60 phút) I- Từ ngữ 1- Tìm từ tợng hình, từ tợg 2- Giải nghĩa từ :" cổ tích" 3- Tìm thêm từ ghép có gốc " cổ" giải nghĩa 4- Viết đoạn văn ( khoảng dòng) chủ đề "quê hơng" II- Ngữ pháp 1- Gạch dới phận chủ ngữ , vị ngữ đoạn văn sau: " Mùa xuân , gạo gọi đến chim Từ xa nhìn lại, gạo sừng sững nh tháp đèn khổng lồ hàng ngàn hoa hàng ngàn lửa hồng tơi Hàng ngàn búp nõn hàng ngàn ánh nến xanh.Tất lóng lánh, lung linh nắng Chào mào, sáo sậu, sáo ®en, ®µn ®µn lò lò bay ®i, bay vỊ Chóng gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít " 2- Thêm phận thiếu để tạo thành câu văn trọn vẹn cho dòng sau: - Trên trời xanh - Mặt trời - Từng đàn chim én - hót thánh thót - đẹp tuyệt vời 3- Hãy đặt câu có chủ ngữ danh từ, động từ, tính từ ( loại câu) III- Tập làm văn: điểm Hãy kể lại câu chuyện thật ngắn thật hay mà em đợc nghe đọc IV- Cảm thụ văn học: điểm 81 - Chép lại khổ thơ " Trên hồ Ba Bể" ( Văn ) - Những từ ngữ, hình ảnh góp phần làm cho đoạn thơ thêm hay? Cảnh hồ thêm đẹp - Viết đoạn văn ngắn năm dòng nói lên cảm xúc em trớc cảnh đẹp hồ Ba Bể Đề (Thời gian 60 phút) 1, Tìm tõ cïng nghÜa víi tõ mĐ ( chØ ngêi mĐ nhiều vùng, miền đất nớc ta) 2, Điền từ thích hợp vào chỗ trống thành ngữ sau: - Chân đá - Chân tay - Chân tay - Chân mắt - Tim chân 3, Chỉ từ dùng sai câu sau sửa lại cho Nêu rõ lý em cho từ dùng sai a, Tính tình anh hiền lành, nhng trận đánh giặc táo tợn vô b, Học sinh hiểu sai vấn đề cô giáo truyền tụng lại 4, Cho từ sau: Trêng häc, ngđ, giµ, phÊn khëi, tre, em bÐ, da hấu, cô giáo, ngọt, sôi a, Xếp tõ theo nhãm: danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ b, Ghép danh từ với động từ tính từ để tạo thành cụm từ hợp nghĩa 5, Xác định phận chủ ngữ phận vị ngữ câu đoạn văn sau: Chú chuồn chuồn nớc đẹp làm sao! Màu vàng lng chó lÊp l¸nh Bèn c¸i c¸nh máng nh giÊy bóng Cái đầu tròn hai mắt long lanh nh thuỷ tinh 6, Trong " Đất nớc", nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết: Mùa thu khác rồi, Tôi đứng vui nghe núi đồi, Gió thổi rõng tre phÊp phíi Trêi thu thay ¸o míi Trong biÕc nãi cêi thiÕt tha Em h·y cho biÕt: c¸c động từ tính từ in ngả hai câu thơ cuối có tác dụng gợi tả sinh động nh nào? 7, Sau ma đầu xuân, cối quanh em có nhiều thay đổi Hãy viết văn ngắn ( 15 - 20 dòng) tả lại ( thờng trồng để ăn lấy bóng mát) vào mùa thay đổi 82 Đề (Thời gian 60 phút) 1, Phân biệt nghĩa từ sau: Thầy giáo, cô giáo, giáo viên, nhà giáo 2, Tìm từ ngữ nghĩa hoăch gần nghĩa với từ " quê hơng" 3, Đặt câu với thành ngữ sau: - Học đâu hiểu - Máu chảy ruột mềm 4, Xác định động từ, danh từ, tính từ có đoạn thơ sau: Nắng vàng tơi rải nhẹ Bởi tròn mọng trĩu cành Hồng chín nh đèn đỏ Thắp lùm xanh 5, Chỉ rõ phận chủ ngữ vị ngữ câu sau: a, Trâu loài vật ăn cỏ b, Con trâu nhà em ăn cỏ c, Em mang cỏ cho trâu ăn d, Ngời nông dân coi trâu nh ngời bạn 6, Trong " Về thăm bà", nhà văn Thạch Lam có viết: " Thanh đi, ngời thẳng, mạnh, cạnh bà lng còng Tuy vậy, Thanh cảm thấy bà che chở cho nh ngày nhỏ" Em cảm nhận đợc ý nghĩa đẹp đẽ qua đoạn văn ? 7, Ngày Tết, nhà thờng có lọ hoa trang trí cho phòng thêm đẹp Hãy viết văn ngắn ( khoảng 15 - 20 dòng) tả lọ hoa Tết gia đình em đề (Thời gian 60 phút) 83 Câu 1: Việt Nam đất nớc ta ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp ? ( Trích Việt Nam thân yêu Tiếng Việt ) a, Tìm bốn từ ghép gần nghĩa với từ đất nớc b, Giải nghĩa từ: Biển lúa Đặt câu với từ Câu 2: Giải thích ngắn gọn ý nghĩa hai câu tục ngữ sau: - Quạ tắm ráo, sáo tắm ma - Tốt gỗ tốt nớc sơn Câu 3: Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ câu sau: - Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng chìm biển mây mù - Lúc tảng sáng, lúc chập tối, quãng đờng này, dân làng qua lại nhộn nhịp Câu 4: Biến đổi câu sau thành câu cảm, câu hỏi, cầu khiến: Mùa xuân đến Câu 5: Trong " Mẹ vắng nhµ ngµy b·o" ( TiÕng ViƯt ) - Cã khổ kết thúc: Thế bão qua Bầu trời xanh trở lại Mẹ nh nắng Sáng ấm gian nhà Câu thơ " Mẹ nh nắng mới, sáng ấm gian nhà" nói lên tình cảm bố hai sau nhiều ngày mong đợi ? Câu 6: Mợn lời trâu chuyện " Trí khôn ta đây" ( đọc lớp ), em kể lại truyện 84 §Ị (Thêi gian 60 phót) 1, T×m tõ cïng nghĩa, gần nghĩa trái nghĩa với từ sau: Lạnh, um tùm, chăm 2, Giải thích thành ngữ sau: Một nắng hai sơng Chân lấm tay bùn Kể thêm số thành ngữ nói tính cần cù vất vả ngời nông dân công việc đồng 3, Ghép thêm trạng ngữ ( Chỉ thời gian, địa điểm nguyên nhân, mục đích ) cho vế câu sau để tạo thành câu có trạng ngữ - Trời đầy sơng - Chúng em hăng hái phát biểu - Chúng em thi đua học tốt - Hồng cắt chuối khô che kín chuồng gà 4, Phân tích ngữ pháp ( Bộ phận chính, phận phụ ) câu sau: a, Chúng bên thác trắng xoá tựa mây trời, rừng âm âm, hoa chuối đỏ nh lửa b, Trong năm đánh giặc, nỗi nhớ đất đai, nhà cửa, ruộng vờn lại cháy lên lòng anh 5, " Công cha nh núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nh nớc nguồn chảy " a, Hãy tìm câu ca dao có nội dung tơng tự mà em đợc học b, H·y cho biÕt t¸c dơng ( c¸i hay ) biện pháp so sánh câu 6, Hãy viết khoảng 25 dòng trờng thân yêu cđa em 85 §Ị (Thêi gian 60 phót) 1- Hãy tạo thành 10 từ ghép cách ghép tiếng sau: yêu, thơng, quý, mến, kính 2- Tìm câu ca dao , tục ngữ có từ thầy(có nghĩa : ngêi lµm nghỊ day häc lµ nam giíi) 3- Viết câu có trạng ngữ bổ xung ý tình khác ( thời gian, nơi chốn, nguyên nhân) từ câu sau: Lá rụng nhiều 4- Xác định danh từ, động từ, tính từ hai câu thơ sau: " Cảnh rừng Việt Bắc thật hay Vợn hót chim kêu suốt ngày." 5- " Quê hơng cánh diều biếc Tuổi thơ thả đồng Quê hơng đò nhỏ Êm đềm khua nớc ven sông." ( Quê hơng - Đỗ Trung Quân) Đọc đoạn thơ , em thấy đợc ý nghĩ tình cảm nhà thơ quê hơng nh nào? 6- Kể lại câu chuyện nói giúp đỡ em ngời khác ( giúp đỡ ngời khác em) bộc lộ cảm nghĩ Bài kiểm tra học sinh giỏi năm học 2002-2003 (Thời gian 60 phút) 86 1- Tạo từ láy màu sắc từ tiếng sau: xanh, đỏ, trắng, vàng , đen ( 2,5 đ) 2-viết lại thành câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm từ câu kể sau: ( 3đ) a- Mặt trời mọc b- Bé Mai hát quan họ 3- Xác định phận trạng ngữ,chủ ngữ, vị ngữ câu sau: ( 2,5 đ) a- Nhờ có bạn bè giúp đỡ, bạn Hoà có nhiều tiến học tập tu dỡng thân b-Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, nhà ngồi luộc bánh chng, trò chuyện đến sáng 4- Trong Vàm Cỏ Đông (Tiếng Việt 3, tập ), nhà thơ Hoài Vũ có viết: " Đây sông nh dòng sữa mẹ Nớc xanh rợng lúa, vờn Và ăm ắp nh lòng ngời mẹ Chở tình thơng trang trải đêm ngày." Đọc đoạn thơ , em cảm nhận đợc vẻ đẹp đáng quý dòng sông quê hơng nh nào? ( đ) 5- Viết văn ngắn (khoảng 20 dòng) tả có bóng mát sân trờng (hoặc nơi em ở) mà em cảm thấy gần gũi gắn Bài kiểm tra chọn học sinh giỏi năm học 2004 - 2005 (Thời gian 60 phút) Câu 1: ( đ) Việt Nam đất nớc ta ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp ? ( Trích Việt Nam thân yêu Tiếng Việt ) a, Tìm bốn từ ghép gần nghĩa với từ đất nớc b, Giải nghĩa từ: Biển lúa Đặt câu với từ Câu 2: ( đ) Giải thích ngắn gọn ý nghĩa hai câu tục ngữ sau: - Quạ tắm ráo, sáo tắm ma - Tốt gỗ tốt nớc sơn 87 Câu 3: ( đ) Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ câu sau: - Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng chìm biển mây mù - Lúc tảng sáng, lúc chập tối, quãng đờng này, dân làng qua lại nhộn nhịp Câu 4- Trong Vàm Cỏ Đông (Tiếng Việt 3, tập ), nhà thơ Hoài Vũ có viết: " Đây sông nh dòng sữa mẹ Nớc xanh rợng lúa, vờn Và ăm ắp nh lòng ngời mẹ Chở tình thơng trang trải đêm ngày." Đọc đoạn thơ , em cảm nhận đợc vẻ đẹp đáng quý dòng sông quê hơng nh nào? ( đ) Câu 5- Viết văn ngắn (khoảng 20 dòng) tả có bóng mát sân trờng (hoặc nơi em ở) mà em cảm thấy gần gũi gắn ( 10đ) Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp (Nămhọc 2001-2002) (thời gian 60 phút) 1-Từ ngữ ( điểm) Em giải nghĩa thành ngữ sau: - Học biết mười - Học thầy không tày học bạn 2- Ngữ pháp( điểm) Tìm chủ ngữ , vị ngữ câu sau: -Trong công viên, hoa muôn màu khoe sắc toả hương - Chợ Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá 3- Cảm thụ văn học ( điểm) 88 Trong “ Việt Nam thân yêu”nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết: Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp Cánh cò bay lả rập rờn, Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều Em cảm nhận điều đẹp đẽ đất nước Việt Nam qua đoạn thơ ? 4- Tập làm văn( 10 điểm) Mua xuân tươi đẹp Cây cối đâm chồi nẩy lộc, chim chóc đua hót véo von Em tả cảnh nơi em buổi sáng mùa xuân ấm áp Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2002-2003 ( Thời gian 60 phút) 1-Từ ngữ ( điểm) Em giải nghĩa thành ngữ sau: -Chị ngã em nâng -Một ngựa đau tàu bỏ cỏ 2- Ngữ pháp( điểm) +Tìm chủ ngữ , vị ngữ câu sau: -Trên đỉnh cột cao chót vót, cờ phần phật tung bay - Tiếng mưa rơi lộp độp mái tôn + Vị ngữ hai câu thuộc loại từ nào? 89 3- Cảm thụ văn học ( điểm) Trong "Bè xuôi sông La" ( Tiếng Việt 4), nhà thơ Vũ Duy Thơng có viết: Sơng La sông La Trong ánh mắt Bờ tre xanh im mát Mươn mướt đôi hàng mi Đoạn thơ giúp em cảm nhận vẻ đẹp dòng sơng La nào? 4- Tập làm văn( 10 điểm) Người Hà Nội thích trồng cảnh Cây cảnh có loại cho hoa quý, có loại cho vẻ đẹp cây.Nhà em có cảnh Em tả cảnh mà em thích 90 ... chấm ? ( điểm ) Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn toán ( Thời gian 60 phút) 1, Cho dãy số 1,2,3 ,4, 5,6,7,8, .1991, 1992, 1993 Hỏi dãy có chữ số ? 2, Khi nhân số với 245 , học sinh đặt tích... nằm vị trí nào) A E B D C ®Ị sè 10 Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc 2001-2002 Mơn tốn (thời gian 60 phút) Bài 1- (3 điểm) Tính : 140 5 x 30 04 140 527 + 43 x 55 : - 175 Bài 2- ( điểm) Tính... chữ nhật 84 m A B D C 10 ®Ị 11 Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2002-2003 Mơn tốn lớp Thời gian 60 phút Bài 1- Tính giá trị biểu thức sau: ( 4 iểm) a) (107 + 207005) – 302 x 270 b) ( 247 247 :1001
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4, Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 4, IV. C¸c d¹ng bµi tËp c¶m thơ c¬ b¶n ë TiĨu häc, Tục ngữ là những câu nói nhân gian ngắn gọn, ổn đònh, có nhòp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội) được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghó và lời ăn tiếng nói hằng ngày. Đây là một

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay