Giá trị lý luận và thực tiễn về xây vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

38 46 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2019, 00:34

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 2 Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài .5 NỘI DUNG .6 CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC .6 1.1 Vấn đề dân tộc thuộc địa .6 1.2 Mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp 11 CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHĨNG DÂN TỘC .14 2.1 Tính chất, nhiệm vụ mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc 14 2.2 Những luận điểm Cách mạng giải phóng dân tộc tư tưởng Hồ Chí Minh 18 CHƯƠNG III GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC .31 3.1 Làm phong phú học thuyết Mác-Lênin cách mạng thuộc địa 31 3.2 Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 33 KẾT LUẬN .36 TÀI LIỆU THAM KHẢO .36 LỜI CẢM ƠN 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề Cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết vận dụng sáng tạo nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể Việt nam, đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc giải phóng giai cấp giải phóng người Vấn đề dân tộc tôn giáo nhân quyền vấn đề nhạy cảm lực thù địch lợi dụng chống phá nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Mặt khác phát triển, biến đổi tất yếu nội hàm vấn đề khác đặt nội dung lý luận thực tiễn việc nhận thức giải vấn đề dân tộc bối cảnh tình hình Đây đòi hỏi có tính tất yếu cần đầu tư nghiên cứu để cung cấp luận khoa học khách quan góp phần giải hiệu vấn đề dân tộc bối cảnh bối cảnh tình hình phát triển đất nước Từ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh giới khoa học vận dụng vào Việt Nam, từ thực tiễn tình hình dân tộc việc giải vấn đề dân tộc, thực đại đoàn kết dân tộc Đảng ta chục năm qua, việc tiếp tục hoàn thiện nâng cao nhận thức vấn đề dân tộc bối cảnh tình hình cần thiết Với ý nghĩa đó, em xin chọn đề tài ''Tư tưởng Hồ Chí Minh xây vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Giá trị lý luận thực tiễn” làm tiểu luận Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiều cơng trình giới cơng bố Đó sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ biên, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, xuất năm 1998, tái lần thứ ba năm 2003 Đây tác phẩm lớn khẳng định điểm tư tưởng Hồ Chí Minh Trong đề cập sâu sắc vấn đề dân tộc, quan hệ dân tộc giai cấp với nội dung như: Cách mạng giải phóng dân tộc phải đường cách mạng vô sản; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Đây thực định hướng cho việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư tưởng vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Một số tác phẩm khác như: Tư tưởng Hồ Chí Minh số nội dung Nguyễn Bá linh, Nhà xuất Chính trị Quốc gia xuất năm 1995; Những nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Văn Đồng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia xuất năm 1998; Về đường giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh Trịnh Nhu Vũ Dương Ninh, Nhà xuất Chính trị Quốc gia xuất năm 1996; Dưới ánh sáng tư tưởng Hố Chí Minh Đặng Xuân Kỳ, Nhà xuất Chính trị Quốc gia xuất năm 1990; Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại tập thể tác giả Ngọc Liên chủ biên, Nhà xuất Chính trị Quốc gia xuất năm 1993 Những tác phẩm đề cập đến vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung tư tưởng vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc nói riêng cách mạng Việt Nam - Cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa Bên cạnh thể ý nghĩa ảnh hưởng tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc giai cấp thời đại, với lịch sử phát triển nhân loại Ngồi ra, phải kể đến báo tạp chí liên quan đến nội dung vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh, Lê nin vấn đề quan hệ dân tộc giai cấp; Sự thống lợi ích giai cấp lợi ích dân tộc nghiệp đổi Trần Hữu Tiến; Qan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại thời đại ngày Phạm Ngọc Quang (Tạp chí Triết học số – 1994) Trên sở cơng trình trên, thấy rõ giá trị ý nghĩa tư tưởng, tác giả kế thừa tìm hiểu rõ tư tưởng này, để từ thấy vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Làm rõ nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - Giá trị lý luận thực tiễn Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích đề tài thực nhiệm vụ sau: - Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - Giá trị lý luận thực tiễn Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Những nói, viết Chủ tịch Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - Giá trị thực tiễn lý luận Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Giá trị thực tiễn lý luận cách mạng Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phối hợp phương pháp: Phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, quy nạp, diễn dịch Đóng góp đề tài - Đề tài góp phần làm rõ nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Nêu lên giá trị to lớn Tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc Việt Nam, cách mạng Việt Nam nói riêng cách mạng giới nói chung - Đề tài làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An Kết cấu đề tài Đề tài phần mở đầu, nội dung, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, có ba chương tiết NỘI DUNG CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Trên sở lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin qua thực tiễn hoạt động cách mạng, quan điểm Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc hình thành Nhưng vấn đề dân tộc tư tưởng Hồ Chí Minh đề cập vấn đề dân tộc nói chung mà vấn đề dân tộc thuộc địa Bởi xuất phát từ thực tiễn chủ nghĩa đế quốc xâm chiếm thuộc địa để mở rộng thị trường, thực áp trị, bóc lột kinh tế, nơ dịch dân tộc trở thành vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa - Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh khơng bàn vấn đề dân tộc nói chung Xuất phát từ nhu cầu khách quan dân tộc Việt Nam, đặc điểm thời đại Người dành quan tâm đến thuộc địa, vạch thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ ách thống trị, áp bức, bóc lột nước ngồi, giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, thực quyền dân tộc tự quyết, thành lập Nhà nước dân tộc độc lập Hồ Chí Minh viết nhiều tác phẩm như: Tâm địa thực dân, Bình đẳng, Vực thẳm thuộc địa Cơng khai hóa giết người tố cáo chủ nghĩa thực dân, vạch trần gọi "khai hóa văn minh" chúng Người viết: "Để che đậy xấu xa chế độ bóc lột giết người, chủ nghĩa tư thực dân luôn điểm trang cho huy chương mục nát châm ngơn lý tưởng: Bác ái, Bình đẳng,v.v." "Nếu lối hành hình theo kiểu Linsơ bọn người Mỹ hèn hạ người da đen hành động vơ nhân đạo tơi khơng biết gọi việc người ÂU nhân danh khai hóa mà giết hàng loạt người dân châu Phi nữa" Trong có tiêu đề Đông Dương nhiều khác Người lên án mạnh mẽ chế độ cai trị hà khắc, bóc lột tàn bạo thực dân Pháp Đông Dương lĩnh vực trị,kinh tế, văn hóa, giáo dục Người rõ đối kháng dân tộc bị áp với chủ nghĩa đế quốc thực dân mâu thuẫn chủ yếu thuộc địa, mâu thuẫn khơng thể điều hòa Nếu C.Mác bàn nhiều đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, V.I.Lênin bàn nhiều đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh tập trung bàn đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, C.Mác V.I.Lênin bàn nhiều đấu tranh giai cấp nước tư chủ nghĩa, Hồ Chí Minh bàn nhiều đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa - Lựa chọn đường phát triển dân tộc Để giải phóng dân tộc cần xác định đường phát triển dân tộc, phương hướng phát triển dân tộc quy định yêu cầu nội dung trước mắt đấu tranh giành độc lập Mỗi phương hướng phát triển gắn liền với hệ tư tưởng giai cấp định Từ thực tiễn phong trào cứu nước ông cha lịch sử nhân loại Hồ Chí Minh khẳng định phương hướng phát triển dân tộc bối cảnh thời đại chủ nghĩa xã hội Hoạch định đường phát triển dân tộc thuộc địa vấn đề mẻ Từ nước thuộc địa lên chủ nghĩa xã hội phải trải qua nhiều giai đoạn khác Trong Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh viết: "Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản" Con đường kết hợp nội dung dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội: xét thực chất đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội "Đi tới xã hội cộng sản" hướng phát triển lâu dài Nó quy định vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản đoàn kết lực lượng dân tộc tiến hành cách mạng chống đế quốc chống phong kiến cho triệt để Con đường phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể thuộc địa Đó nét độc đáo, khác biệt với đường phát triển dân tộc phát triển lên chủ nghĩa tư phương Tây Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu thống trị nước ngoài, giàng độc lập dân tộc, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột bọn thực dân, thực quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập 1.1.2 Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa - Cách tiếp cận từ quyền người Hồ Chí Minh trân trọng quyền người Người tìm hiểu tiếp nhận nhân tố quyền người nêu Tuyên ngôn độc lập 1776 nước Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền 1791 Cách mạng Pháp, quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc Người khẳng định: "Đó lẽ phải không chối cãi được" Nhưng từ quyền người, Hồ Chí Minh khái quát nâng cao thành quyền dân tộc: "Tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do" - Nội dung độc lập dân tộc Độc lập, tự khát vọng lớn dân tộc thuộc địa Hồ Chí Minh nói: "Tự cho đồng bào tơi, độc lập cho Tổ quốc tôi, tất điều muốn; tất điều hiểu" Năm 1919, vận dụng nguyên tắc dân tộc tự đồng minh thắng trận Chiến tranh giới thứ long trọng thừa nhận, thay mặt người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxây Yêu sách gồm tám điểm, đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cương lĩnh trị Đảng, cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo, có tư tưởng cốt lõi độc lập, tự cho dân tộc Tháng 5-1941, Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, viết thư Kính cáo đồng bào, rõ: "trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng cao hết thảy" Người đạo thành lập Việt Nam độc lập đồng minh, báo Việt Nam độc lập, thảo Mười sách Việt Minh, mục tiêu là: "Cờ treo độc lập, xây binh quyền" Tháng 81945, Hồ Chí Minh đúc kết ý chí đấu tranh cho độc lập, tự nhân dân câu nói bất hủ: "Dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt dãy Trường Sơn phải kiên giành cho độc lập!" Cách mạng Tháng Tám thành cơng Người thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, long trọng khẳng định trước tồn giới : "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy" Trong quan niệm Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải độc lập thật sự, hồn tồn, gắn với hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước Trong thư điện văn gửi tới Liên hợp quốc Chính phủ nước vào thời gian sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: "Nhân dân chúng tơi thành thật mong muốn hòa bình Nhưng nhân dân kiên chiến đấu đến để bảo vệ quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc độc lập cho đất nước" Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ Thể tâm bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc Hồ Chí Minh lời kêu gọi 10 tổ chức; làm cho dân quen ỷ lại, mà quên tính tự cường" Người khẳng định "cách mệnh việc chung dân chúng việc hai người" Trong Cách mạng Tháng Tám 1945 hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh Quan điểm "lấy dân làm gốc" xuyên suốt trình đạo chiến tranh Người "Có dân có tất cả", "Dễ trăm lần khơng dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong" Khi hoạt động nước ngồi, Hồ Chí Minh nói: "Đối với tơi, câu trả lời rõ ràng: trở nước vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ đấu tranh giành tự độc lập" Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò quần chúng nhân dân khởi nghĩa vũ trang Người coi sức mạnh vĩ đại lực sáng tạo vô tận quần chúng nhân tố then chốt bảo đảm thắng lợi Người khẳng định: "Dân khí mạnh qn lính nào, súng ống không chống lại nổi" "Phải dựa vào dân, dựa vào dân kẻ địch khơng thể tiêu diệt được" "Chúng ta tin vào tinh thần lực lượng quần chúng, dân tộc" Dưới chế độ cai trị chủ nghĩa tư Pháp, từ xã hội phong kiến túy, Việt Nam biến thành xã hội thuộc địa với tàn tích phong kiến nặng nề Mặc dù thực dân Pháp trì phần quan hệ kinh tế giai cấp địa chủ phong kiến, song thành chế độ thuộc địa tất mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giai cấp Việt Nam bị đặt quỹ đạo chuyển động xã hội Ngồi giai cấp cơng nhân nông dân, giai cấp tư sản dân tộc phận địa chủ vừa nhỏ có mặt hạn chế quan hệ với quần chúng lao động, quan hệ với thực dân Pháp họ người Việt Nam chịu nỗi nhục nước Đó khơng phải giai cấp thống trị, mà trái lại, họ giai cấp bị trị có khả tham gia phong trào giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh phân tích: "… dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa sĩ, nơng, cơng, thương trí chống lại cường quyền" 24 Trong Cương lĩnh trị Đảng Người xác định lực lượng, cách mạng hao gồm dân tộc: Đảng phải tập hợp đại phận giai cấp công nhân, tập hợp đại phận nông dân phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, tri thức, trung nông vào phe vô sản giai cấp; phú nông, trung, tiểu địa chủ tư An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, lâu làm cho họ đứng trung lập Bộ phận mặt phản cách mạng (như Đảng Lập hiến) phải đánh đổ Trong lực lượng tồn dân tộc, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò động lực cách mạng cơng nhân nơng dân Người phân tích: giai cấp cơng nhân nơng dân có số lượng đơng nhất, nên có sức mạnh lớn Họ lại bị áp bóc lột nặng nề nhất, nên "lòng cách mệnh bền, chí cách mệnh công nông tay không chân rồi, thua kiếp khổ, giới, họ gan góc" Từ Người khẳng định: cơng nơng "là gốc cách mệnh" Khẳng định vai trò động lực cách mạng công nhân nông dân vấn đề mẻ so với nhận thức nhà yêu nước trước Trong nhấn mạnh vai trò cơng nhân nơng dân, Hồ Chí Minh khơng coi nhẹ khả tham gia nghiệp giải phóng dân tộc giai cấp tầng lớp khác Người coi tiểu tư sản, tư sản dân tộc phận giai cấp địa chủ bạn đồng minh cách mạng Người rõ: " học trò, nhà bn nhỏ, điền chủ nhỏ bị tư áp bức, song không cực khổ công nông; ba hạng bầu bạn cách mệnh công nông thôi" 2.2.4 Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc Khi chủ nghĩa tư chuyển sang giai đoạn độc quyền (đế quốc chủ nghĩa), kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đặt yêu cầu thiết thị trường Đó nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh xâm lược 25 thuộc địa Các nước thuộc địa trở thành nguồn sống chủ nghĩa đế quốc Nguyễn Ái Quốc khẳng định: "tất sinh lực chủ nghĩa tư quốc tế lấy xứ thuộc địa Đó nơi Chủ nghĩa tư lấy nguyên liệu cho nhà máy nó, nơi đầu tư tiêu thụ hàng, mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động nó, tuyển binh lính xứ cho đạo quân phản cách mạng nó" " nọc độc sức sống rắn độc tư chủ nghĩa tập trung thuộc địa" Người thẳng thắn phê bình số đảng cộng sản khơng thấy vấn đề quan trọng Người rõ: "Bàn khả biện pháp thực cách mạng, đề kế hoạch chiến đấu tới, đồng chí Anh Pháp đồng chí đảng khác hồn tồn bỏ qua luận điểm quan trọng có tính chiến lược Chính thế, tơi kêu gọi đồng chí: Hãy ý!" Trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, cách mạng thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt Nhân dân dân tộc thuộc địa có khả cách mạng to lớn Theo Hồ Chí Minh, phải "Làm cho dân tộc thuộc địa, từ trước đến cách biệt nhau, hiểu biết đoàn kết lại để đặt sở cho Liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh cánh cách mạng vô sản" Tại phiên họp thứ 22 Đại hội V Quốc tế Cộng sản (1-7-1924) Nguyễn Ái Quốc phê phán đảng cộng sản Pháp, Anh, Hà Lan, Bỉ đảng cộng sản nước có thuộc địa chưa thi hành sách thật tích cực vấn đề thuộc địa Trong giai cấp tư sản nước làm tất để kìm giữ dân tộc bị chúng nơ dịch vòng áp Trong yêu cầu Quốc tế Cộng sản đảng cộng sản quan tâm đến cách mạng thuộc địa, Hồ Chí Minh khẳng định cơng giải phóng nhân dân thuộc địa thực nỗ lực tự giải phóng Vận dụng cơng thức C.Mác: "Sự giải phóng giai cấp cơng nhân phải nghiệp thân giai cấp công nhân", Người đến luận điểm: 26 "Công giải phóng anh em (tức nhân dân thuộc địa - TG) thực nỗ lực thân anh em" Người đánh giá cao sức mạnh dân tộc vùng dậy chống đế quốc thực dân Người chủ trương phát huy nỗ lực chủ quan dân tộc, tránh tư tưởng bị động, trơng chờ vào giúp đỡ bên ngồi Tháng 8-1945, thời cách mạng xuất hiện, Người kêu gọi: "Toàn quốc đồng bào đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Người nói: "Kháng chiến trường kỳ gian khổ đồng thời lại phải tự lực cánh sinh Trơng vào sức Cố nhiên giúp đỡ nước bạn quan trọng, không ỷ lại, không ngồi mong chờ người khác Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ khơng xứng đáng độc lập" Trong phong trào cộng sản quốc tế tồn quan điểm xem thẳng lợi cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi cách mạng vơ sản quốc Quan điểm vơ hình trung làm giảm tính chủ động, sáng tạo phong trào cách mạng thuộc địa Theo Hồ Chí Minh Giữa cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lần đấu tranh Chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc Đó mối quan hệ bình đẳng khơng phải quan hệ lệ thuộc, quan hệ - phụ Nhận thức vai trò, vị trí chiến lược cách mạng thuộc địa sức mạnh dân tộc Nguyễn Ái Quốc cho cách mạng giải phóng dân tộc từ thuộc địa giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc Đây luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận thực tiễn to lớn; cống hiến quan trọng Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, thắng lợi phong trào cách mạng giải phóng dân tộc tồn giới gần kỷ qua chứng minh hồn tồn đắn 27 2.2.5 cách mạng giải phóng dân tộc phải tiến hành đường cách mạng bạo lực Các lực đế quốc sử dụng bạo lực để xâm lược thống trị thuộc địa, đàn áp dã man phong trào yêu nước "Chế độ thực dân, tự thân nó, hành động bạo lực kẻ mạnh kẻ yếu rồi" Chưa đánh bại lực lượng đè bẹp ý chí xâm lược chúng chưa thể có thắng lợi hồn tồn Vì thế, đường để giành giữ độc lập dân tộc đường cách mạng bạo lực Đánh giá chất phản động bọn đế quốc tay sai, Hồ Chí Minh vạch rõ tính tất yếu bạo lực cách mạng: "Trong đấu tranh gian khổ chống kẻ thù giai cấp dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy quyền bảo vệ quyền" Quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, coi nghiệp cách mạng nghiệp quần chúng, Hồ Chí Minh cho bạo lực cách mạng bạo lực quần chúng Trong thời kỳ vận động giải phóng dân tộc 1940-1945, Người với Trung ương Đảng đạo xây dựng sở bạo lực cách mạng bao gồm lực lượng: lực lượng trị quần chúng lực lượng vũ trang nhân dân Theo sáng kiến Người, Mặt trận Việt Minh thành lập Đó nơi tập hợp, giác ngộ rèn luyện lực trị quần chúng, lực lượng giữ vai trò định tổng khởi nghĩa vũ trang Hình thức bạo lực cách mạng bao gồm đấu tranh trị đấu tranh vũ trang, phải "tùy tình hình cụ thể mà định hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng khéo kết hợp hình thức đấu tranh vũ trang đấu tranh trị để giành thắng lợi cho cách Mạng" Trong cách mạng tháng Tám, bạo lực thể khởi nghĩa vũ trang với lực lượng trị chủ yếu Đó cơng cụ đập tan quyền bọn Phátxít Nhật tay sai, giành quyền tay nhân dân 28 Trong chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang đấu tranh vũ trang giữ vị trí định việc tiêu diệt lực lượng quân địch, làm thất bại âm mưu quân trị chúng Nhưng đấu tranh vũ trang khơng tách biệt với đấu tranh trị Theo Hồ Chí Minh, đồn thể cách mạng phát triển, quần chúng đấu tranh trị mạnh có sở vững để tổ chức lực lượng vũ trang tiến hành đấu tranh vũ trang Tư tưởng Hồ Chí Minh bạo lực cách mạng khác hẳn tư tưởng hiếu chiến lực đế quốc xâm lược Xuất phát từ tình yêu thương người, quý trọng sinh mạng người, Người ln tranh thủ khả giành giữ quyền đổ máu Người tìm cách ngăn chặn xung đột vũ trang, tận dụng khả giải xung đột biện pháp hòa bình, chủ động đàm phán, thương lượng, chấp nhận nhượng có nguyên tắc Việc tiến hành chiến tranh giải pháp bắt buộc cuối Chỉ khơng khả hòa hỗn, kẻ thù ngoan cố bám giữ lập trường thực dân, muốn giành thắng lợi quân Hồ Chí Minh kiên phát động chiến tranh Tư tưởng bạo lực cách mạng tư tưởng nhân đạo, hòa bình thống biện chứng với u thương người, u chuộng hòa bình, tự do, cơng lý, tranh thủ khả hòa bình để giải xung đột, tránh khỏi chiến tranh phải kiên tiến hành chiến tranh, kiên dùng bạo lực cách mạng, dùng khởi nghĩa chiến tranh cách mạng để giành, giữ bảo vệ hòa bình, độc lập, tự Đánh giặc tiêu diệt hết lực lượng, mà chủ yếu đánh bại ý chí xâm lược chúng, kết hợp giành thắng lợi quân với giải pháp ngoại giao để kết thúc chiến tranh Theo Hồ Chí Minh, nghiệp kháng chiến, kiến quốc "lực lượng dân" Người chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân chiến tranh nhân dân Xuất phát từ tương quan lực lượng lấy nhỏ đánh lớn, lấy địch nhiều, Hồ Chí Minh khơng chủ trương tiến hành kiểu chiến tranh thơng thường, có chiến 29 tuyến rõ rệt, dựa vào lực lượng quân đội dốc toàn lực vào số trận sống mái với kẻ thù, mà chủ trương phát động chiến tranh nhân dân, dựa vào lực lượng toàn dân, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt, đấu tranh toàn diện với kẻ thù đế quốc với tư tưởng chiến lược tiến công, phương châm chiến lược đánh lâu dài dựa vào sức Hồ Chí Minh nói: "Khơng dùng tồn lực nhân dân đủ mặt để ứng phó, khơng thể thắng lợi được" Toàn dân khởi nghĩa, toàn dân dậy nét đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh hình thái bạo lực cách mạng Trong chiến tranh, "quân việc chủ chốt", đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh trị "Thắng lợi quân đem lại thắng lợi trị, thắng lợi trị làm thắng lợi quân to lớn hơn" Đấu tranh ngoại giao mặt trận có ý nghĩa chiến lược, có tác dụng thêm bạn bớt thù, phân hóa lập kẻ thù, phát huy yếu tố nghĩa đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, tranh thủ đồng tình ủng hộ quốc tế Hồ Chí Minh chủ trương "vừa đánh vừa đàm", "đánh chủ yếu, đàm hỗ trợ" Đấu tranh kinh tế sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế ta, phá hoại kinh tế địch Người kêu gọi "hậu phương thi đua với tiền phương", coi "ruộng rẫy chiến trường, cuốc cày vũ khí, nhà nơng chiến sĩ", "tay cày tay súng, tay búa tay súng, sức phát triển sản xuất để phục vụ kháng chiến" Chiến tranh mặt văn hóa hay tư tưởng so với mặt khác khơng quan trọng Mục đích cách mạng chiến tranh nghĩa độc lập, tự do, làm cho khả tiến hành chiến tranh nhân dân trở thành thực, làm cho toàn dân tự giác tham gia kháng chiến Trước kẻ thù lớn mạnh, Hồ Chí Minh chủ trương sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài 30 Tự lực cánh sinh phương châm chiến lược quan trọng, nhằm phát huy cao độ nguồn sức mạnh chủ quan, tránh tư tưởng bị động trông chờ vào giúp đỡ bên Mặc dù coi trọng giúp đỡ quốc tế Hồ Chí Minh ln đề cao sức mạnh bên trong, phát huy đến mức cao nỗ lực dân tộc, đề cao tinh thần độc lập, tự chủ Độc lập, tự chủ, tự lực tự cường kết hợp với tranh thủ giúp đỡ quốc tế quan điểm quán tư tưởng Hồ Chí Minh Trong hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ, Người đă động viên sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời sức vận động, tranh thủ giúp đỡ quốc tế to lớn có hiệu vật chất tinh thần, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại kháng chiến thắng lợi 31 CHƯƠNG III GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 3.1 Làm phong phú học thuyết Mác-Lênin cách mạng thuộc địa 3.1.1 Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, xác định đường cứu nước theo khuynh hướng trị vơ sản, đường cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh hoạch định, khơng phải tồn từ trước Hồ Chí Minh khơng tự khn ngun lý có sẵn, khơng rập khn máy móc lý luận đấu tranh giai cấp vào điều kiện lịch sử thuộc địa, mà có kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, giải vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp giải quvết vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc, gắn độc lập dân tộc với phương hướng xã hội chủ nghĩa Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh bao gồm hệ thống quan điểm sáng tạo, độc đáo Lý luận phải trải qua thử thách gay gắt Song, thực tiễn chứng minh lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh đắn Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh đóng góp lớn vào kho tàng lý luận cách mạng thời đại làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin cách mạng thuộc địa 32 3.1.2 Về phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc Phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh độc đáo sáng tạo, thấm nhuần tính nhân văn Xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể thuộc địa, so sánh lực lượng chênh lệnh kinh tế quân dân tộc bị áp chủ nghĩa đế quốc Hồ Chí Minh xây dựng nên lý luận phương pháp khởi nghĩa toàn dân chiến tranh nhân dân Hồ Chí Minh sử dụng quan điểm toàn diện, biện chứng để phân tích, so sánh lực lượng ta địch Phát huy sử dụng sức mạnh toàn dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân tộc để tiến hành khởi nghĩa vũ trang chiến tranh cách mạng, kết hợp quy luật khởi nghĩa chiến tranh điểm độc đáo phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo phát triển học thuyết V.l.Lênin cách mạng thuộc địa thành hệ thống luận điểm mới, sáng tạo, bao gồm đường lối chiến lược, sách lược phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa Đó di sản tư tưởng quân vô Hồ Chí Minh để lại cho Đảng nhân dân ta Tư tưởng thâm nhập vào phong trào cơng nhân phong trào yêu nước Việt Nam, góp phần định việc xác lập đường cứu nước mới, làm cho phong trào yêu nước Việt Nam chuyền dần sang quỹ đạo cách mạng vơ sản Hồ Chí Minh tập hợp niên yêu nước Việt Nam, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho họ, dẫn dắt họ theo đường mà Người trải qua: từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin Sự chuyển hóa tiêu biểu Tân Việt cách mạng Đảng, từ lập trường tư sản chuyển sang lập trường vơ sản Đó chuyển hóa mang tính cách mạng, đưa nghiệp giải phóng phát triển dân tộc tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa 3.2 Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 33 Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta nhân dân ta đường thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Trong suốt chặng đường cách mạng, tư tưởnpg Hồ Chí Minh trở thành cờ dẫn dắt cách mạng nước ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Thắng lợi cách mạng tháng Tám 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945-1975) chứng minh tinh thần độc lập, tự chủ, tính khoa học, tính cách mạng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh đường giải phóng dân tộc Việt Nam, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên, nhân loại biến kỷ XX thành kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân toàn giới - Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 Mặc dù chiến lược giải phóng dân tộc thể Cương lĩnh trị Đảng bị phủ nhận thời gian dài bị thay chiến lược đấu tranh giai cấp Luận cương trị tháng 101930, khẳng định trở lại thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước (1539-1945) đặc biệt Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5-1941) Theo lý luận giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh Đảng chủ trương "thay đổi chiến lược", kiên giương cao cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc lên hàng đầu, giải vấn đề dân tộc khuôn khổ nước Đông Dương, thành lập Mặt trận Việt Minh, đề chủ trương khởi nghĩa vũ trang, lãnh đạo toàn dân tộc đẩy mạnh chuẩn bị lực lượng trị lực lượng vũ trang xây dựng địa cách mạng: sử dụng bạo lực cách mạng dựa vào lực lượng trị lực lượng vũ trang; từ khởi nghĩa phần chiến tranh du kích cục bộ, giành quyền phận nhiều vùng nông thôn, tiến lên chớp thời cơ, tổng khởi nghĩa nông thôn thành thị, giành quyền nước - Thắng lợi 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975) 34 Nắm vững tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam tiến hành hai kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân cũ suốt 30 năm Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân dân ta anh dũng đứng lên với tinh thần "thà hi sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ" niềm tin "kháng chiến định thắng lợi"; thực người dân người lính, làng xã pháo đài, khu phố trận địa, đánh giặc toàn diện vũ khí có tay; vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa chiến đấu vừa xây dựng hậu phương vận động quốc tế; từ chiến tranh du kích lên chiến tranh quy, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh quy, đánh địch mặt trận diện sau lưng chúng, kết hợp đánh tập trung đánh phân tán, đánh tiêu diệt đánh tiêu hao bước làm thay đổi so sánh lực lượng ta địch, tiến lên giành thắng lợi định tiến công chiến lược Đông Xuân 19531954 chiến dịch Điện Biên Phủ, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh tạo sở thực lực quân cho đấu tranh ngoại giao Hội nghị Giơnevơ, kết thúc kháng chiến Trong đụng đầu lịch sử dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm lược, quân dân ta nêu cao tinh thần dám đánh Mỹ thắng Mỹ với tinh thần: "Khơng có quý độc lập tự do!"; quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, phương châm chiến lược đánh lâu dài nghệ thuật giành thắng lợi bước; vừa xây dựng hậu phương miền Bắc, vừa đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chiến tranh cách mạng miền Nam; chiến lược tổng hợp chiến tranh nhân dân: sử dụng bạo lực cách mạng dựa vào hai lực lượng: lực lượng trị lực lượng vũ trang; kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang; tới khởi nghĩa phần, tiến lên làm chiến tranh cách mạng; kết hợp ba mũi giáp cơng: qn sự, trị binh vận; kết hợp ba vùng chiến lược: nơng thón rừng núi, nơng thơn đồng thị; kết hợp khởi nghĩa chiến tranh; kết hợp dậy tiến công, tiến công 35 dậy; kết hợp chiến tranh nhân dân địa phương với chiến tranh nhân dân binh đoàn chủ lực; kết hợp ba thứ quân; kết hợp đánh lớn, đánh vừa đánh nhỏ; kết hợp tiêu diệt lực lượng địch với bồi dưỡng lực lượng ta, thực đánh mạnh; làm lung lay ý chí xâm lược đế quốc Mỹ, kết hợp đấu tranh ba mặt trận: quân sự, trị ngoại giao, thực "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" Những thắng lợi chiến lược cách mạng Việt Nam kỷ XX chứng tỏ giá trị khoa học thực tiễn to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Trong cơng đổi nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc, phải biết khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng bảo vệ đất nước; nhận thức giải vấn đề dân tộc lập trường giai cấp công nhân; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải tốt mối quan hệ dân tộc anh em cộng đồng dân tộc Việt Nam 36 KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc vừa mang tính khoa học đắn, vừa có tính chất cách mạng, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế sáng, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc cho đồng thời độc lập cho tất dân tộc Đó cống hiến lớn, vận dụng đắn phát triển sáng tạo lý luận Mác – Lê nin điều kiện lịch sử Hồ Chí Minh Đề tài tơi tìm hiểu, nghiên cứu cách nghiêm túc quỹ thời gian có hạn hạn chế trình độ nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong quan tâm đóng góp ý kiến quý thầy cô giáo, bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (2015), Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia – thật Hồ Chí Minh tồn tập Hồ Chí Minh với lực lượng vũ trang nhân dân (1975), Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội, Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập (2000), Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội Trần Dân Tiên (2000) Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ tịch, Nhà xuất Trẻ, Chính trị quốc gia Hà Nội 37 Võ Nguyên Giáp (Chủ biên) (1994) Những chặng đường lịch sử, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội Võ Nguyên Giáp (Chủ biên) (1997) tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội kênh thơng tin tư liệu: doc.edu; 123doc.org; thuvienluanvan.info; loigiaihay.com LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài này, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tận tình thầy giáo, cô giáo các bạn sinh viên Đặc biệt quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn – Tiến sĩ Doãn Thái Việt Đề tài tài nghiên cứu phần nhỏ mảng đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh Mặc dù tơi cố gắng đổ dồn nhiều tâm huyết, thời gian để nghiên cứu đề tài quỹ thời gian nghiên cứu có giới hạn nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Rất mong q thầy, giáo bạn đóng góp ý kiến để đề tài hồn thiện Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Dỗn Thái Việt thầy, giáo khoa Lý luận trị 38 ... vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - Giá trị lý luận thực tiễn Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc. .. Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - Giá trị lý luận thực tiễn Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích đề tài thực. .. vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Giá trị thực tiễn lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị lý luận và thực tiễn về xây vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc , Giá trị lý luận và thực tiễn về xây vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc , CHƯƠNG 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC, CHƯƠNG 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, CHƯƠNG III. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay