CẢNH NGÀY XUÂN

16 675 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 12:10

Môn Ngữ văn 9 Tiết 28: Cảnh ngày xuân Tiếp tục Nhiệt liệt chào mừng Các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh tham dự tiết học hôm nay Tiết 28: Cảnh ngày xuân Nhiệt liệt chào mừng Tiếp tục Môn Ngữ văn 9 Các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh tham dự tiết học hôm nay Cảnh ngày xuân Cảnh ngày xuân Trích Truyện Kiều Trích Truyện Kiều Ngày xuân con én đưa thoi, Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, Dập dìu tài tử giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Tà tà bóng ngả về tây, Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về. Chị em thơ thẩn dan tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê, Bước dần theo ngọn tiểu khê, Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. Nguyễn Du, Truyện Kiều Ngày xuân con én đưa thoi, Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Ngày xuân Ngày xuân con én đưa thoi con én đưa thoi , , Thiều quang Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Ngày xuân Ngày xuân con én đưa thoi con én đưa thoi , , Thiều quang Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ Cỏ non non xanh xanh tận chân trời, tận chân trời, CànhCành lê trắng trắng điểm một vài bông điểm một vài bông hoa. hoa. Ngày xuân con én đưa thoi, Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, Dập dìu tài tử giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Thanh minh Thanh minh trong tiết tháng ba, trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, Dập dìu tài tử giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Thanh minh Thanh minh trong tiết tháng ba, trong tiết tháng ba, Lễ là Lễ là tảo mộ tảo mộ hội là hội là đạp thanh đạp thanh . . Gần xa nô nức yến anh, Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, Dập dìu tài tử giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Thanh minh Thanh minh trong tiết tháng ba, trong tiết tháng ba, Lễ Lễ là tảo mộ tảo mộ hội là hội là đạp thanh đạp thanh . . Gần xa nô nức yến anh, Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, Dập dìu tài tử giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. DTTTTT DT ĐT ĐT DTDT [...]... tay ra về Bước dần theo ngọn tiểu khê, Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang Ghi nhớ: Đoạn thơ Cảnh ngày xuân là bức tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân tươi đẹp, trong sáng được lên qua từ ngữ, bút pháp miêu tả giàu chất tạo hình của Nguyễn Du Cảnh ngày xuân Trích Truyện Kiều Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài... tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh, TT TT DT Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân DT ĐT Dập dìu tài tử giai nhân, ĐT DT DT Ngựa xe như nước áo quần như nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về Bước dần theo ngọn tiểu khê, Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc... tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân Dập dìu tài tử giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về Bước dần theo ngọn tiểu khê, Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang . tham dự tiết học hôm nay Cảnh ngày xuân Cảnh ngày xuân Trích Truyện Kiều Trích Truyện Kiều Ngày xuân con én đưa thoi, Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều. chất tạo hình của Nguyễn Du. Cảnh ngày xuân Cảnh ngày xuân Trích Truyện Kiều Trích Truyện Kiều Ngày xuân con én đưa thoi, Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢNH NGÀY XUÂN, CẢNH NGÀY XUÂN, CẢNH NGÀY XUÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn