cho tre lam quen voi tac pham van hoc p2 2586

89 51 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2019, 13:35

VỀ s ự TIẾP NHẬN VĂN HỌC CỦA TRỄ MAU g iá o Đ Ặ C Đ IỂ M T iế p n h ậ n b ằ n g đ ọ c g iá n t iế p Ở tuổi ấu thơ(tuổi mầu giáo), trẻ nhỏ chứa b iết chữ việc đọc trẻ qu a k h â u tru n g gian cô giáo Các em đ ều thích vẽ Đó vừa trò chơi, vừa cách tiếp n h ậ n diễn đ t t h ế giới thự c theo cách cảm n h ậ n em Từ n h u cầu muôn biểu th ị h ằ n g hình vẽ n h ữ n g điểu cảm nhận, t r ẻ m ẫ u giáo có nhu cầu giãi bày lời (ngơn ngữ nói) nhữ ng điểu mà sơng phong p h ú đưa (lên “tầm đón n h ậ n ” c ủ a trẻ B ằ n g dường t ru y ề n t h ụ thõng qu a ngơn ngữ nói, trẻ m ẩ u giáo có th ể tiếp n h ậ n văn học Đừng giết chết vè dẹp hổn nhiên, tính dộc đáo vã màu sắc rực rõ ngơn ngữ trẻ em Đ kinh ngạc biết rằ n g t r ẻ em định nghĩa “biển dòng sơ ng có bờ" Với đặc điểm này, cô giáo phải tậ p tr u n g đọc văn trước lớp kể lại có nghệ t h u ậ t để tác dộng p h t triển sức ngho trõ Việc đọc phái mạch lạc p h â n biệt, n h ấ n m n h sắc thúi biểu cảm nh ữn g chỗ trọ n g tâm Từ tác động ngôn ngữ âm th a n h , cô giáo tạo điều kiện cho trỏ có k n n g n h in nh ững h ìn h ả n h sinh động rực rỡ sống Ngôn ngủ vãn học “ngơn ngữ tìn h cảm” Do dó, ph ải tạo diều kiện cho trẻ có nghe ra, nhìn t h ấ y cảm n h ậ n m àu sắc xúc cảm 60 n hững điều dược cò giáo tru y ề n đạt Việc đọc cô giáo trẽ n vãn bân tác ph ẩm tru y ề n d t lại có “sai số'’ ngơn ngữ viết, mà ngơn ngữ viết bao giò trừu tượng ước lệ ngón ngữ nói T h ậ t khó đạt tới tự n h iê n sinh động viết Bởi việc kê lại vãn bán tác p h ẩ m tậ n d ụ n g dược dặc diêm tám lý tiếp nhận vàn trẻ m ẫu giáo, giúp om tiếp n h ậ n văn học tốt T iế p n h ậ n v ă n h ọ c m a n g đ ậ m m u s ắ c x ú c c ả m Tuổi m ẫu giáo dễ xúc cảm Nói kh ác p h n ứng tự nhiên ỏ tình cám r ủ a om Nó biểu thị t r n g thái chưa ổn đ ịn h dễ dao dộng trước n h ữ n g tác động bơn ngồi Trỏ dễ xúc động nên luôn quan t â m đến t h ế giới c h un g quanh Giáo dục văn học nghệ i h u ặ t cho trẻ, kiến thức nàng lực chủ yếu v ẫ n tạo phong cách sòng N h ữ n g diều truy ền thụ cho trổ củng cố bàng cảm xức Cam xúc trước sông tạ o n ên th i ctộ tình cảm cao tình cảm th ẩ m mỹ trẻ để xác định dần phong cách sông cho trẻ Vấn dể quai) trọng ó trò m ầ u giáo khơng phải tri thức kinh nghiệm mà cảm xúc Đó n ă n g lực hố t h â n em với cách nhìn ngây thơ, giản dơn giông n h a u vãn học nghệ th u ậ t (lò) sổng Các em cho r ằ n g th ế g\ô) nghệ t h u ậ t t ác phẩm thực đời nên em dỗ d n g thực lòng chia sẻ Điều n ày giúp cho việc làm bật “tâ m trạ n g chủ đạo” “cảm xúc tr u n g tâ m ” cho trẻ làm quen với tác phẩm vãn học T i ê p n h ậ n it b ị r n g b u ộ c b i lý t r í kinh nghiệm mà chứa đựng khci n ă n g tướng tượng m n h mẽ Khi tiếp xúc với víYn học, trò mẫu giáo thường d ù n g trí tường tượng phơi hợp 61 (hình d u n g bên ngoài, với cảm nghĩ, xúc động bên trong) Các em thường g n tìn h cảm xúc động người cho kiện, tượng, k h iế n t r ẻ khơn g hiểu biết, hình d u n g kiện, tượng m sống với Đó đặc tính “n h â n hố” trẻ tiếp n h ậ n v ă n học T rẻ hấp t h ụ nh ững ấ n tượng từ thực tại, cải biến c h ú n g tạ o r a cách hiểu, cách cảm th ụ thực đầy đủ, s â u sắc Ý nghĩa lớn trí tưởng tượng trẻ vận d ụ n g tro n g tiếp n h ậ n văn học để sâu, mỏ rộng th a n h lọc đời sông cảm xúc m ình n h ậ n mói q u a n h ệ tưởng n h khó gắn chúng lại với n h au T làm n ảy sin h k h t vọng k ỹ sán g tạo trẻ tiếp xúc vói tác p h ẩ m v ă n học, m ột sản phẩm tinh thần, ngôn ngữ tinh tế, để hình th n h , bộc lộ t tưởng, tình cảm th ế giới bên trẻ T r í tưởng tượng có m ặ t tích cực tiêu cực T rí tường tượng trẻ kh ông p h ả i vô hạn Trí tưởng tượng ho ạt động nhờ tri thứ c kinh nghiệm, n h u cầu hứng th ú trẻ Cơ c h ế tưởng tượng s n g tạo phối hợp hĩnh dung thực Niềm ti n c ủ a t r ẻ vào t r í tưởng tượng r ấ t ngây tha, k iể m chứng, đó, khơng nên dề cao q đặc điểm tưỏng tượng ng p h ú tr ẻ tiếp n h ậ n văn học Cần xây dựng sở cảm n h ậ n thực linh cảm t h ậ t để tr ẻ tiếp nhận văn học đ ú n g hướng T iế p n h ậ n n g â y t h v t r i ệ t đ ể N hững câu hỏi củíi trẻ c h ứ ng tỏ em muôn “đi đ ến tậ n cùng" thường dồn người đối thoại “đ ến c h â n tường” Trẻ k h t khao biết t ấ t cả, nh ưng c h ấ p n h ậ n s ự giải thích khơng đầy đủ khoa học Điều đỏ p h ả n n h q u a n niệm đơn sơ, ngây thơ trẻ lĩnh hội th ố giới v vân học T ro ng tiếp n h ậ n v ăn học, trẻ thường vận dụng kinh nghiệm trực tiếp nguyên hợp, không phân biệt khác 62 n h a u chúng Cốc em chưa đòi hỏi lý lẽ m đòi hợp lý tinh cám khu ôn khổ h n hẹp Khi giải thích với t r ẻ cán n h ấ t quán Cái đả trở th n h kinh nghiệm riêng trỏ thi có sức sống lâu Làm m ấ t niềm tin c ủ a t r ẻ khó có th ể giúp trẻ tiếp n h ậ n văn học N h ấ t quán tạ o d ự n g niềm tin cách làm thoả m ã n k h t vọng trẻ tìm c h â n lý NGUYÊN TẮC P h t h u y t i n h t í c h c ự c s n g t o c ủ a t r ẻ C ầ n chọn dược hình thức tổ chức họe vận d ụ n g p hư ơng p h p n h thê n để t r ẻ không th a m gia mà tiếp n h ậ n tồn diện thích hợp từ n h ậ n thức trí tu ệ đến cảm xúc r u n g động tâ m hồn; từ n h ậ n biết đến n h ậ n xét đ n h giá cao b iết hay, đẹp tác phẩm Muốn vậy, phải tổ chức cho t r ẻ h o t động, n h ấ t n h ữ n g h o t động “chuyển vào tron g” (hướng nội) để tác p h ấ m trực tiếp tác động đến n h â n cách trẻ, biến t h n h nội dung n h â n cách b ển vững V a sứ c : k h ô n g p h ả i tạ o r a s ự p h ù hợ p với “k n ả n g có” c ủ a tr ẻ m hướng tới “k h ả n ă n g có t h ể đ t được” b n g nỗ lực đ n h thức tiềm n n g c ủ a t r ẻ nh p hươ ng p h p tích cực tro n g dạy học văn T h ự c h iệ n n guvên t;íc vừa sức p h ả i ch ú ý: 1) Bào d a m tính sư p h m k ế hoạch đào tạo có hệ thơng, từ đơn giản đến phức Lạp nhữ ng c ầ n th iết cho p h t tr iể n đ ú n g d n n ă n g lực trẻ Giáo dục đ ú n g đ ắ n tliứe LỈnli tro ng trẻ nh ững gi vốn có, giúp t r ẻ p h t triể n theo đ in h hướng sư phạm Phẫi ch ăn g cần p h t triể n tr ỏ trự c cảm ván học thô ng q ua việc hình th n h ngày c n g n h iề u có chất lượng n h ữ n g biểu tượng môi liên hệ biểu tượng 63 Trẻ c àn g p h t triể n có k h kết hợp có mạch lạc hệ thơng n h ữ n g biểu tượng ý niệm t'hinh th ể tác phẩm 2) Phải lựa chọn tài liệu dạy (bài học tác p h ẩ m văn học) phương p h áp dạv học phù hợp vối tâm lý n h ậ n thức, tâ m lý tiếp n h ậ n v ă n học n ăn g lực th ể chất, trí tuệ trẻ Đơi với trẻ m ẫu giáo, chủ yếu chưa phải xây dựng quan điểm tư tưởng xã hội n h ân sinh q u a n mà giúp trẻ sống hết m ình với k h t k hao sông sáng tạo Trong văn học th iê u nhi h iệ n dại có p h ận q uan trọng thiếu nhi sáng tác c ầ n ưu tiên tuyển chọn n h ữ n g tác phẩm vi gần gũi trẻ Vế nguvên tấc, phải lựa chọn nhiều t h ể loại văn học song cắn Ưu tiên loại truyện kể, trẻ r ấ t hửng th ú với loại H ứng thú thoả mãn, trẻ nh ìn thấy sống r ấ t rực rỡ phong phú, lạ Trẻ tạo sức để thích ứng vối đòi hỏi cao giáo làm q uen vói tác p h ẩ m văn học Đó cách để em n h ậ n thức đặc trưng v ă n học nghệ t h u ậ t có khả n n g p h ả n n h mô tả sông đa d ạn g độc đáo Việc lựa chọn tài liệu c ầ n ý, d ù văn học t h ế giới hay dân tộc, văn học d â n gian h a y v ã n học tuổi thơ, dểu phải tác p h ẩ m văn học đích thực Cần ưu tiên tuyển chọn truyện n gắn hoàn chỉnh, có liên q u a n tới đời sống nội tâ m k h t vọng xã hội e m để tạo nên tình thời điểm đồng sáng tạo tiếp n h ậ n v n học PHƯƠNG PHÁP Trưỏc hết cô giáo cần n ấm vững lý luận dọc kể, tra o đổi thê chuyển th ể văn học Đó phương pháp giúp trẻ m ẫ u giáo làm q uen với tác phẩm vàn học Đồng th i, phải vạch dược mức độ sư phạm cần t u â n theo thực phương pháp chủ yếu trơn Ngồi cô giáo phái tự rèn luyện thường xuyên dể có lực, kỹ n â n g vận dụ n g th n h th o sáng tạo phưclng pháp trơn ních cần d t tối phương pháp dọc phải đọc đ(' hay dọc diễn cám đọc sán g tạo Với phương pháp kể phải đ t tới s ự kh ú c triết I'à sin h đ ộ n g để táo dộng đến n â n g lực ghi nhớ n n g lực nghe nhìn, n h ậ n thấy sắc thái biểu cảm thái độ tìn h cám tác giả, CÚM n h â n v ặ t cùa ngưòi kể chuyện tạo n ên â n tượng m ạnh m ẽ em Hoạt động chuyển thể ph ải bào dám phong phú vồ hình th ứ c giừ tinh t h ầ n nguyên tắc Khi cô tĩiáo trẻ t r a o đổi n h ữ n g vấn đề tác phẩm, cô giáo cần chân th n h cỏi mở Sau đó, giáo phải định hướng diếu chinh để trẻ n h ấ t trí P h â n sô’ biển diễn phương p h p th ảo lu ậ n tác ph ẩm gần với q u y luật, tiếp n h ậ n văn học Nó bao h m phong phú m àu sắc cá n h â n quy ước tử số, hệ sô c h u n g m ang tinh tập ih ể xã hội th ể m ẫ u số Kết qu có t h ể xảy trường hợp s a u đây: a) Giá trị p h â n sơ'nói 1, có nghĩa tiếp n h ậ n c ủ a cá t h ế t r ẻ t r ù n g h ợ p h o n t o n VỚI s ự t i ế p n h ậ n c ủ a người khác, củ a tập thổ xã hội b) Giá trị p h â n sơ*nhỏ Đó tiếp n h ậ n c ủ a cá n h â n thấp trìn h độ c hu ng tậ p th ể xã hội Đó 65 tượng thực t ế bình thường Trong trường hợp này, trẻ xem b n đọc p h t triển c) G iá trị p h n sơ lớn hờn Dó trình dộ tiếp n h ận cá n h â n cao trìn h độ tập th ể xã hội Có thể c h ấp n h ậ n biểu người đọc, người tiếp n h ậ n có n ăng khiếu, tài nãng (Tạp chí nghiên cứu giáo dục só 1/1991) 66 CÁC PHƯƠNG PHÁP C BÀN CHO TRẺ MẦU GIÁO TIẾP XÚC VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC I KHÁI N IỆ M M Ớ I VỂ Sự T IẾ P xúc VỚI TÁC PH ẨM VẢN HỌC “ Cho trẻ làm quen với tác ph ẩm ván học” khái niệm dã iìunự láu nav trường m ẫu giáo thực đọc kể tác phá 111 vàn học cho tre “Làm q u e n ” b ắ t đ ầu có quan hệ V íỉi dụng ý trở nên quen biết, thời gian gặp gỡ thoáng t không lâu, nắm b ắ t n h ữ n g d ấ u hiệu bên tương, xem vận học n h tượng văn học xa lạ đội với trẻ chưa lạo mối q u a n hộ bên trong, chưa rõ tác động ảnh lurông ‘T iế p xúc” biểu thị gập gỡ trở nên có q u a n hệ thường xuMì có giao tiếp, trực tiếp chịu tác động, xem van học không xa lạ vổi trẻ Ngay từ nơi 4-5 tuổi thê trẻ đà gán gũi th â n quen với cổ tích, h t ru đồỉầị' dao Việc cho tre tiếp xúc với tác p h ẩ m văn học tức tạo mối quan hệ hai chiểu trẻ - tác p h ẩ m tác ph ẩm - trẻ Sự tác dộng nh ằm p h t triển ngơn ngữ cho trẻ, tạo cho trẻ có hiểu biêt sờ dăng vãn chương, gây nh ững d ấu ấn đ ầ u tiên VỚI trê ngôn ngữ nghệ th u ậ t Cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm vãn học bộc lộ đ ầ y đủ sâ u sắ c b ản ch ất, V n ghía, mục đích giáo dục trẻ tác phẩm vãn học 67 I I C Á C P H Ư Ơ N G P H Á P C B Ả N C H O T R Ẻ T IÊ P X Ú C V Ớ I TÁC PH ẨM V Ă N HỌC Ở TRƯỜNG M AM n o n Thực nhiệm vụ đem vãn học dến cho t r ẻ thôn? qua việc đọc kể tác phẩm , phường pháp truy ền thông như: kể diễn cảm, đàm thoại, trực quan, truy ền k h ẩ u sử d ụ n g thời gian dài Các phương pháp có thànl còng n h ấ t định, song mỏi c h ú ý đến phương pháp cô chưa ý đến trẻ, chưa th ể môi quan hệ biện chứng trình “dạy học” gi trẻ, nên chưa kích thích dược hứnf thú, kĩ năng, p h t triển tư duy, ngơn ngữ cho trẻ Hiệu giío dục chưa cao Q u an điểm giáo dục học đại đặc biệt ý đến việc p h t huy tích cực tính chủ th ể tiếp nh ận, coi trẻ tr u n g tâ m trìn h giáo dục Tiếp th u q u a n điểm ló kế thừ a p h t triển phương p h p truyền thống, m ột số piương p h p sau có th ể áp d ụ n g cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học Đ ọ c v k ể t c p h ẩ m c ó n g h ệ t h u ậ t Phương p h p bao h m việc đọc diễn cảm k ế t hip với h ìn h thức nghệ t h u ậ t khác để trìn h bày tác phẩm T rẻ m ẫ u giáo chưa đọc, chưa viết được, đến lốp với t â n hồn đón đợi hướng giáo Cơ cầu nối trẻ với tác ?hẩm Phương pháp coi phương pháp chủ đạo Đọc có sán g tạo cá n h â n làm cho tác phẩm vản học vốn ahững kỹ hiệu th ẩ m mỹ sống dậy, câ”t tiếng nói Cơ giáo cần sủ dụng sắc th i giọng m ình vối hình thức biểi khác tạo cho tác phẩm tra n h ám th a n h tưdng ứnj Đọc 68 (tòi hoi tr u n g th n h vrìi tác phẩm , tru y ề n đ t thơng tin đầy (lu ' h ìn h xác Ở dây đòi hiểu b iế t th n h tô nội dung l inh thức nghi) t h u ậ t cùn tác: ph am Phải dọc dúng giọng diệu íim hương sác thái tác phám C ũng có nghĩa phái đọc ày 146 c.Biểu diê?m đánh giá Biểu (ỉiểm dự kiến tường ứng với tiêu chí đ n h s íu : Đọc (liền câm Kể chuyện Tiêu chí: a/ điểm a/ điểm )/ điem b/ điểm (■/ điểm d điểm (!/ điểm d/ điểm ('/ điểm e/ 1.5 điểm g/ điểm g/ 1,5 điểm Biểu diểm nêu trê n cồn b an giám khảo vận dụng linh h
- Xem thêm -

Xem thêm: cho tre lam quen voi tac pham van hoc p2 2586 , cho tre lam quen voi tac pham van hoc p2 2586 , ĐƯA TRẺ VÀO HOẠT ĐỘNG, ĐỊNH HƯỚNG CÂU HỎI, VAI TRÒ CỦA TRANH MINH HỌA, ĐẶC ĐIỂM LĨNH HỘI TRANH..., I.Sự GẶP GỠ GIỬA THƠ VÀ TUỎI THƠ, II.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY THƠ CHO TRỀ MẪU GIÁO, PHƯƠNG PHÁP DẠY RẺ..., PHƯƠNG THỨC KỂ SÁNG TAOJ, II. NỘI DUNG MỘT SỐ KHAI NIỆM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay