cai cach hanh chinh 2173

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2019, 10:47

Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học Phần I MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, cải cách hành coi nhiệm vụ hàng đầu công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đảng Nhà nước ta thường xuyên đưa đường lối đạo ban hành sách lĩnh vực cải cách hành Cơng tác cải cách hành khơng phải nhiệm vụ riêng cấp quyền, lĩnh vực mà nhiệm vụ chung nói hàng đầu tồn thể máy trị, cấp quyền nhân dân Tại Đại hội XI, Đảng đạo: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm tạo lập trường cạnh tranh lành mạnh cải cách hành chính”, “bãi bỏ thủ tục hành gây phiền hà cho tổ chức cơng dân”, “tiếp tục hoàn thiện đẩy mạnh cải cách hành phục vụ phòng, chống tham nhũng lãng phí, tập trung vào lĩnh vực dễ xảy tham nhũng, lãng phí”, “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Đảng khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý thủ tục”, “đẩy mạnh cải cách lập pháp, hành pháp tư pháp”, “thực chương trình tổng thể cải cách hành đại hóa hành quốc gia” Nghị Đại hội XII Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh thực Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước theo hướng xây dựng hành dân chủ, đại, chuyên nghiệp, động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu Hồn thiện thể chế hành dân chủ - pháp quyền, quy định trách nhiệm chế giải trình quan nhà nước; giảm mạnh, bãi bỏ thủ tục hành gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đạo thực thi công vụ cán bộ, công chức; đẩy nhanh việc áp dụng phủ điện tử” Khánh Hòa tỉnh dun hải Nam Trung Bộ, có vị trí đặc biệt quan trọng, cửa ngõ biển Nam Tây Ngun, gắn kết với tỉnh Nam Trung Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học Bộ Tây Nguyên Để xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2020, Nghị Đại hội đảng cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề cập coi trọng nội dung cải cách thủ tục hành gắn với đổi lề lối, tác phong làm việc cán bộ, công chức, với đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điểm đột phá Cải cách hành có vị trí quan trọng, ln hai khâu đột phá nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Trong năm gần đây, cơng tác cách hành Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, đạo sát sao, liệt Các nhiệm vụ, giải pháp cách hành triển khai đồng bộ, có phối hợp chặt chẽ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đề đạt hiệu cao Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “khó đến đâu, gỡ đến đó”, số mơ hình, sáng kiến, giải pháp cách hành triển khai, mang lại hiệu thiết thực, người dân đánh giá cao Tuy nhiên, công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa tồn số khó khăn Vì lý đó, em chọn đề tài “Thực trạng giải pháp nâng cao cơng tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa” để báo cáo sau chuyến thực tế lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành K24 hệ tập trung tỉnh Khánh Hòa Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học Phần II NỘI DUNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BỘ MÀY HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HỊA Về mặt đơn vị hành chính, Khánh Hòa có thành phố Nha Trang Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm huyện đảo Trường Sa Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa gồm có thành viên Ông Nguyễn Tấn Tuân Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ơng Lê Đức Vinh; phó chủ tịch ơng Trần Sơn Hải; ơng Nguyễn Đắc Tài; ông Đào Công Thiên 18 Ủy viên UBND tỉnh Các quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh: Sở Công thương, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thơn, Sở Tài chính, Sở Tài ngun Mơi trường, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc Tính đến ngày 30/5/2017, tồn tỉnh Khánh Hòa có 2278 biên chế công chức quan tổ, chức hành chính, biên chế cơng chức theo chức vụ lãnh đạo 788; biên chế công chức theo chức danh chuyên môn 1167; hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 323 (Số liệu thống kê Sở nội vụ tỉnh Khánh Hòa) THỰC TRẠNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HỊA 2.1 Kết Nhiều nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành năm 2018 tỉnh Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học triển khai kịp thời, có cải thiện mơi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thực chế cửa, cửa liên thông, cải cách tổ chức máy, cải cách tài cơng số nội dung quan trọng đại hóa hành Các số có liên quan đến cách hành phê duyệt cơng bố kịp thời, cơng khai, giúp cán bộ, công chức, viên chức người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức rõ kết quả, tác động cải cách hành địa bàn tỉnh; qua có biện pháp khắc phục hạn chế bất cập, chung tay xây dựng máy hành tỉnh ngày đại, hiệu 2.1.1 Cải cách thể chế, hồn thiện quy định sách Việc xây dựng tổ chức thực văn quy phạm pháp luật UBND tỉnh tổ chức thực đầy đủ đùng quy định, ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật, kế hoạch cơng tác rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật, kế hoạch công tác pháp chế năm 2018, kế hoạch hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật thống địa bán tỉnh Khánh Hòa kỳ 2014-2018 Trong tháng đầu năm, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành 33 văn quy phạm pháp luật (06 Nghị HĐND tỉnh, 27 Quyết định của UBND tỉnh) 2.1.2 Cải cách thủ tục hành Văn phòng UBND tỉnh phối hợp trình UBND tỉnh ban hành 69 định cơng bố danh mục thủ tục hành chính, 463 thủ tục ban hành mới, 82 thủ tục sửa đổi bổ sung, 377 thủ tục bãi bỏ Tổng số thủ tục hành cấp 1.864 thủ tục Trong cấp tỉnh 1.431 thủ tục, cấp huyện 285, cấp xã 148 Một nội dung quan trọng khác cải cách thủ tục hành việc thực chế "một cửa" giải thủ tục hành Đến tất xã, huyện, thị xã, thành phố có phận cửa, điều động cán bộ, công chức làm việc phận cửa, cử cán phụ trách phận cửa 100% xã, huyện, thị xã, thành phố xây dựng nội quy, quy Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học chế hoạt động phận cửa, tổ chức thực việc cơng khai thủ tục hành phận cửa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phận cửa Đã xuất sáng kiến phục vụ người dân UBND huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, Sở Lao động - Thương binh Xã hội Từ đó, nhiều nội dung thuộc cơng tác cải cách hành chính, giải hồ sơ thủ tục hành cho cơng dân nâng cao chất lượng So với kỳ năm 2017, tỷ lệ hồ sơ giải trễ hạn giảm 3,04 % Hệ thống tin nhắn tự động SMS gửi 198.000 tin nhắn miễn phí đến số điện thoại di động khách hàng để thông báo tiến độ giải hồ sơ, nâng tổng số tin nhắn gửi lên 352.000 tin nhắn, góp phần giảm thời gian lại cho khách hàng giảm thiểu hồ sơ trễ hạn Các quan, đơn vị tiếp nhận/trả kết 73.000 hồ sơ thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu cơng ích Số hồ sơ trực tuyến tiếp nhận giải thành công 44.740 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 15.01% 2.1.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở nội vụ tham mưu UBND tỉnh phân bổ biên chế công chức cho quan, tổ chức hành nhà nước tỉnh năm 2018 (2.076 tiêu biên chế so với 2.278 biên chế công chức năm 2017) Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục thi tuyển chức danh trưởng phòng tương đương thuộc phòng chun mơn quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Gửi hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định 11 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố nói chung cấp huyện nói riêng quan tâm đổi cải tiến nội dung, chương trình phương thức; trọng bồi dưỡng kỹ thực hành; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức, công chức làm công tác Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành Ủy ban nhân dân xã, huyện, thị xã, thành phố cải cách hành chính, văn hóa cơng sở, Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý, điều hành phục vụ hỗ trợ cho giải thủ tục hành Bên cạnh đó, thành phố kết hợp lý thuyết với tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm với số đơn vị làm tốt 2.1.4 Tài công Thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế: Các quan hành xã, huyện, thị xã thành phố xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề biện pháp sử dụng tiết kiệm kinh phí đáp ứng nhiệm vụ ngày cao Tổng kết năm 2017, tiết kiệm chi từ khốn chi quản lý hành 42.477 triệu đồng (khối tỉnh 22.146 triệu đổng, khối huyện 154.141 triệu đồng) Có 199/204 đơn vị tiết kiệm kinh phí, đơn vị thuộc tỉnh 53/54 đơn vị, chiếm 98%; cấp huyện 146/150 đơn vị chiếm 97% Thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập: Đến cấp địa bàn tỉnh bàn giao quyền tự chủ cho đơn vị nghiệp Đa số đơn vị nghiệp huyện, thị xã, thành phố giao quyền tự chủ tài phát huy quyền tự chủ, chủ động khai thác nguồn thu nghiệp, mở rộng đa dạng hóa loại hình cung ứng dịch vụ, chủ động sử dụng nguồn kinh phí theo yêu cầu hoạt động đơn vị, đảm bảo chi tiêu có hiệu tiết kiệm sở quy chế chi tiêu nội 2.1.5 Hiện đại hóa hành cơng: Tồn tỉnh có 35 website, 165 trang thông tin điện tử công khai thủ tục hành tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, 181 trang thông tin quản lý văn điều hành 1.200 chứng thư số chuyên dùng quan từ cấp tỉnh đến cấp xã, 4.600 tài khoản thư điện tử công vụ cấp phát cho quan, đơn vị cá nhân Tỉ lệ văn đi/đến chuyển môi trường mạng tổng số văn gửi/nhận quan, đơn vị nội quan đơn vị đạt 89% Trong chuyển hồn tồn mơi trường mạng khơng kèm theo văn Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học giấy đạt 69.6% Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 137/137 đơn vị cấp xã áp dụng ISO 9001:2008 Từ kết đạt trên, số cải cách hành (PAR index) năm 2017 tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc, xếp thứ hạng 6/63 tỉnh thành, Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 01 bậc so với năm trước Có tiêu chí đạt số thành phần từ 80% trở lên, tiêu chí 90% (cải cách thủ tục hành đạt 95,98%) Tất tiêu chí có số thành phần cao mức trung bình chung tỉnh, thành phố, tiêu chí đại hóa hành chính, cao 21,47% Đây năm thứ tỉnh Khánh Hòa có Chỉ số cách hành (Par Index) cao mức trung bình chung tỉnh, thành năm thứ liên tiếp tăng vị trí xếp hạng TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 3.1 Tồn tại, hạn chế: Một số địa phương chưa quan tâm mức đến thực cải cách hành chính, cơng tác đạo tổ chức triển khai thiếu đồng bộ, số nội dung nhiệm vụ cải cách hành giai đoạn 2016 – 2020 chưa triển khai thực Bộ phận cửa số quan đơn vị chưa bố trí đủ cơng chức chun trách, trình độ lực chun mơn hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao Việc thực thủ tục hành liên thơng quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai nhiều vướng mắc Một số nơi, chế cửa liên thông hiệu chưa cao, chưa đáp ứng nguyện vọng nhân dân Tổ chức máy xếp lại, số đầu mối quan chuyên môn tham mưu cơng tác quản lý nhà nước có giảm, số Ban quản lý, đơn vị nghiệp có chồng chéo, hiệu hoạt động chưa cao, thiếu ổn định Tuy chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức có nâng cao trước, song số cán bộ, cơng chức có trình độ, kỹ chun mơn, tính chun nghiệp cao chưa nhiều.Trong nhiều quan, tổ chức, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng quản lý cán cơng chức có xu hướng nặng văn bằng, chứng chỉ, chưa Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học trọng nhiều đến lực cán cơng chức Việc đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với nhu cầu sử dụng; chưa có chế sách phù hợp để thúc đẩy việc nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; xuất hiện tượng nguồn nhân lực chất lượng cao có xu hướng dịch chuyển sang khu vực tư Tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hành chính, phục vụ giải thủ tục hành chậm, thiếu đồng bộ, đầu tư dàn trải, hiệu chưa mong muốn 3.2 Nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan: Khối lượng công việc cần giải địa bàn tỉnh lớn, đa dạng, phức tạp, hệ thống văn quy phạm pháp luật số lĩnh vực ban hành khơng đồng bộ, số nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, bất hợp lý chậm sửa đổi, bổ sung Thiếu sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích cán bộ, cơng chức hành chính, đồng thời chưa có chế tài xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị gây cản trở không thực chế cửa Do đó, chưa tạo động lực thực chế cửa cách tốt Nguyên nhân chủ quan: Việc thực đạo, điều hành tỉnh số địa phương, sở triển khai nhiệm vụ cải cách hành thiếu động, chưa liệt; số sở ngành trì trệ; người đứng đầu số quan, đơn vị chưa thực vào cuộc, đạo chung chung; cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chưa quan tâm mức, tính ổn định thấp; kỷ luật, kỷ cương cải cách hành chưa nghiêm; cơng tác tự kiểm tra, giám sát khơng quan, đơn vị chưa thực thường xuyên; việc xem xét, xử lý trách nhiệm trường hợp sai phạm thiếu kiên quyết; cơng tác tun truyền hạn chế, chưa có kế hoạch đồng bộ, tồn diện cơng tác tuyên truyền cải cách hành Một phận cán bộ, cơng chức, có cán lãnh đạo, quản lý trình độ, lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, việc khó, cộm, xúc Một số cán bộ, cơng chức Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học hành không thực quy định nhiệm vụ, công vụ, gây phiền hà cho tổ chức công dân Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức chậm; sách, chế độ cán bộ, cơng chức chưa phù hợp; chưa mạnh dạn thực đổi công tác cán GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Một là, rà sốt, cập nhật, bổ sung, cơng khai thủ tục hành chính; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tăng tỷ lệ hồ sơ sớm hạn; trình tiếp nhận giải hồ sơ thủ tục hành tránh yêu cầu thêm thành phần hồ sơ không quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác cải cách hành chính, có biện pháp hữu hiệu để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải trực tuyến mức độ 3, mức độ Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động phát bất cập, hạn chế có giải pháp khắc phục, giải kịp thời, định, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI, cải thiện Chỉ số SIPAS người dân, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ quan hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập địa bàn tỉnh Ba là, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh thông qua việc tiếp tục hồn thiện minh bạch hóa hệ thống quy định, sách đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp Tổ chức đối thoại lần thứ năm 2018 với doanh nghiệp, nhà đầu tư Bốn là, tiếp tục theo dõi việc thực chế cửa, chế cửa liên thông theo quy định; thẩm định quy trình, quy chế giải thủ tục hành liên thơng Triển khai kiểm tra cơng tác cải cách hành đợt 2; điều tra, khảo sát mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước đơn vị nghiệp địa bàn tỉnh năm 2018; Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học hồn thiện Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cải cách hành triển khai đánh giá, xếp hạng cải cách hành năm 2018; ban hành, triển khai kế hoạch tập huấn cải cách hành năm 2018 Năm là, hồn thành hạng mục Trung tâm Dịch vụ hành cơng trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ khai trương Trung tâm; triển khai xây dựng Đề án thí điểm mơ hình Khu dân cư điện tử PHẦN III KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 1.Kiến nghị: - Tăng cường công tác đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; - Phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật; - Cải cách thủ tục hành cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; - Xây dựng máy hành tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; - Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; - Cải cách tài cơng theo hướng huy động sử dụng hiệu nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính; - Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng u cầu cách mạng 4.0 Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang 10 Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học Kết luận Cải cách hành nói yêu cầu tất yếu quyền cấp, từ Trung ương tới địa phương Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh, thành phố nói chung tỉnh Khánh Hòa nói riêng có nỗ lực bước đầu đạt kết tích cực Tỉnh Khánh Hòa với vị trí đặc biệt quan trọng, cửa ngõ biển Nam Tây Nguyên, gắn kết với tỉnh Nam Trung Bộ Tây Nguyên, u cầu cải cách hành cần phải trọng coi nhiệm vụ hàng đầu Để thực tốt công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa, cần có chung sức, chung lòng cấp ủy Đảng, quyền, quan, đơn vị toàn thể nhân dân, để tạo nên hành vững mạnh, sạch, đảm bảo mục tiêu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Báo cáo thu hoạch “Thực trạng giải pháp nâng cao cơng tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa” thực thời gian ngắn có số thiếu sót, mong đóng góp ý kiến thầy giáo để hoàn thiện PHẦN IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Nghị số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Nghị số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 Quốc hội việc tiếp tục cải cách tổ chức máy hành nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang 11 Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học hiệu Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 Tỉnh ủy Khánh Hòa “Tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa X) đẩy mạnh cải cách hành chính” Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Khánh Hòa “Ban hành kế hoạch cài cách hành tỉnh Khánh Hòa năm 2018” Công văn số 1957/UBND-KSTTHC ngày 28/02/2018 UBND tỉnh việc “Tham mưu thực phương án đơn giản hóa thủ tục hành theo đạo Thủ tướng Chính phủ” Báo cáo số 1565/BC-SNV ngày 04/7/2018 Sở nội vụ tỉnh Khánh Hòa “Cơng tác cải cách hành tháng đầu năm 2018” Báo cáo số 191/BC – UBND ngày 14/9/2018 UBND tỉnh Khánh Hòa “Tình hình, kết cách hành quý III năm 2018 tỉnh Khánh Hòa” 10 Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 UBND tỉnh Khánh Hòa “Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết thực công tác cách hành quan, đơn vị, địa phương địa bàn tỉnh” NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM BÀI ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………… Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang 12 Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành K24 viên: Hoàng Văn Chương Học ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………… Thực trang giải pháp nâng cao công tác cải cách hành tỉnh Khánh Hòa Trang 13 ... Môi trường, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc Tính đến ngày 30/5/2017, tồn tỉnh Khánh Hòa có 2278
- Xem thêm -

Xem thêm: cai cach hanh chinh 2173, cai cach hanh chinh 2173, THỰC TRẠNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA, TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay