Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước

213 149 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (20,000₫)
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2019, 03:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI LÊ MẠNH CƯỜNG KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Hà Nội-2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ MẠNH CƯỜNG KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Ngành: Quản lý xây dựng Mã số: 9580302 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Đăng Quang PGS TS Đặng Thị Xuân Mai Hà Nội-2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận án tiến sĩ “Kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước” kết trình học tập nghiên cứu riêng tơi Các số liệu sử dụng luận án hoàn toàn thu thập từ thực tế, xác, tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xử lý trung thực khách quan Tác giả luận án Lê Mạnh Cường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC CÁC K HIỆU CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận án CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Phân tích cơng trình nghiên cứu nước 1.1.1 Nhóm nghiên cứu quản lý chi phí quản lý dự án 1.1.2 Nhóm nghiên cứu liên quan đến kiểm sốt chi phí 10 1.1.3 Một số tài liệu nghiên cứu khác 18 1.2 Phân tích cơng trình nghiên cứu nước ngồi 19 1.3 Khoảng trống cần nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu đề tài 23 1.4 Phương pháp nghiên cứu 24 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 2.1 Lý luận kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước 26 2.1.1 Khái niệm phân loại kiểm soát 26 2.1.2 Khái niệm kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng .28 2.1.3 Nội dung phương pháp kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng 29 2.1.4 Mục đích điều kiện thực kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng 32 2.1.5 Một số khái niệm dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước vai trò quan quản lý nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng 34 2.1.6 Phân biệt kiểm sốt chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng 36 2.2 Kinh nghiệm kiểm sốt chi phí số nước giới 38 2.2.1 Kiểm sốt chi phí xây dựng Mỹ 38 2.2.2 Kiểm sốt chi phí xây dựng Trung Quốc .41 2.2.3 Kiểm soát chi phí xây dựng Anh 43 2.2.4 Kiểm soát chi phí xây dựng Úc 47 2.2.5 Kiểm soát chi phí xây dựng Singapore 50 2.2.6 Bài học Việt Nam rút từ kinh nghiệm kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng cơng trình nước 54 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quản lý nhà nước kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng .58 3.1.1 Thực trạng kiểm sốt chi phí quy định văn hướng dẫn .58 3.1.2 Thực trạng sở thực kiểm sốt chi phí mơ hình kiểm sốt chi phí 60 3.2 Thực trạng kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng số cơng trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước .64 3.2.1 Dự án xây dựng Đường kéo dài 64 3.2.2 Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến ThànhTham Lương 69 3.3 Thực trạng kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước theo trình tự đầu tư xây dựng 71 3.3.1 Kiểm sốt chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án 71 3.3.2 Kiểm sốt chi phí giai đoạn thực dự án 74 3.3.3 Kiểm sốt chi phí giai đoạn kết thúc xây dựng đưa cơng trình dự án vào khai thác sử dụng 79 3.4 Thực trạng quản lý kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng qua tổng hợp báo cáo Bộ Ngành địa phương .82 3.4.1 Thực trạng hệ thống định mức dự toán giá xây dựng 82 3.4.2 Thực trạng thực nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 83 3.4.3 Thực trạng kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng 83 3.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn nhà nước .88 3.5.1 Nhận diện nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước 89 3.5.2 Chiều hướng tác động nhân tố ảnh hưởng 90 3.6 Các công cụ trợ giúp cơng tác kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước 93 CHƯƠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SỐT CHI PHÍ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 4.1 Khảo sát thu thập số liệu phân tích nhân tố ảnh hưởng tới kiểm sốt chi phí chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước 95 4.1.1 Phương pháp thu thập số liệu .95 4.1.2 Phương pháp phân tích .96 4.1.3 Thu thập phân tích 97 4.2 Xếp hạng nhân tố ảnh hưởng tới khả thu thập xử lý thông tin chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 98 4.3 Các thống kê mô tả 100 4.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả thu thập xử lý thông tin chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng 103 4.4.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA .103 4.4.2 Kiểm định tin cậy thang đo nhóm Cronbach’s Alpha .105 4.4.3 Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn 108 4.4.4 Phân tích cơng cụ trợ giúp cơng tác kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng chủ đầu tư dự án sử dụng nhà nước 111 4.5 Đề xuất quy trình kiểm sốt chi phí trước thi cơng xây dựng 117 4.5.1 Quy trình kiểm sốt chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án 117 4.5.2 Quy trình kiểm sốt chi phí xác định dự tốn xây dựng cơng trình 121 4.5.3 Quy trình kiểm sốt chi phí xác định dự tốn gói thầu (giá gói thầu), giá trúng thầu xác định giá hợp đồng 126 4.6 Đề xuất quy trình kiểm sốt chi phí thi công xây dựng .131 4.7 Đề xuất quy trình kiểm sốt chi phí giai đoạn kết thúc xây dựng đưa cơng trình dự án vào khai thác sử dụng 135 4.7.1 Quy trình kiểm sốt chi phí tốn hợp đồng 135 4.7.2 Quy trình kiểm sốt chi phí tốn dự án hồn thành 139 4.8 Tổng hợp quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng đề xuất .142 KẾT LUẬN 143 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP Ý KIẾN TRẢ LỜI CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỤ LỤC 02: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA KHẢO SÁT PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hệ thống mẫu bảng biểu ghi chép thơng tin cần thu thập q trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng 31 Bảng 3.1: Tổng mức đầu tư dự án đường kéo dài 64 Bảng 3.2: So sánh tổng mức đầu tư dự án đường kéo dài 65 Bảng 3.3: Giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án đường kéo dài 68 Bảng 3.4: So sánh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Tham Lương 70 Bảng 3.5: Tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Tham Lương 78 Bảng 3.6: T trọng theo cấu chi phí theo loại hình cơng trình 80 Bảng 3.7: So sánh giá trị toán sân bay Tân sơn 81 Bảng 4.1: Cơ cấu đối tượng khảo sát 97 Bảng 4.2: Sắp xếp theo mức độ cần thiết 12 nhân tố 98 Bảng 4.3: Sắp xếp theo tầm quan trọng 12 nhân tố 98 Bảng 4.4: Xếp hạng nhân tố ảnh hưởng tới khả thu thập xử lý thông tin chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước kiểm sốt chi phí 99 Bảng 4.5: Đánh giá nhân tố chủ quan khách quan 103 Bảng 4.6: Bảng kết phân tích khám phá nhân tố với biến TT 104 Bảng 4.7: Bảng kết phân tích khám phá nhân tố với biến QT 105 Bảng 4.8: Kiểm định tin cậy nhân tố CX với biến TT 106 Bảng 4.9: Kiểm định tin cậy nhân tố CX với biến QT 106 Bảng 4.10: Kiểm định tin cậy nhân tố PL với biến TT 107 Bảng 4.11: Kiểm định tin cậy nhân tố PL với biến QT 107 Bảng 4.12: Kiểm định tin cậy nhân tố TH với biến TT 108 Bảng 4.13: Kiểm định tin cậy nhân tố TH với biến QT 108 Bảng 4.14: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố CX với biến TT 109 Bảng 4.15: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố PL với biến TT 109 Bảng 4.16: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố TH với biến TT 110 Bảng 4.17: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố CXA với biến QT .110 Bảng 4.18: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố PLA với biến QT 111 Bảng 4.19: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố THA với biến QT .111 Bảng 4.20: Bảng kết phân tích khám phá nhân tố với biến CC 112 Bảng 4.21: Kiểm định tin cậy nhân tố QDC với biến CC 113 Bảng 4.22: Kiểm định tin cậy nhân tố QDR với biến CC 113 Bảng 4.23: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố QDC với biến CC .114 Bảng 4.24: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố QDR với biến CC .114 Bảng 4.25: Kết phân tích tương quan biến 115 Bảng 4.26: Kết phân tích hồi quy với biến phụ thuộc biến quy định chung .116 Bảng 4.27: Kết phân tích hồi quy với biến phụ thuộc biến quy định riêng 116 Bảng 4.28: Báo cáo kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư 120 Bảng 4.29: Báo cáo kế hoạch chi phí dự tốn 125 Bảng 4.30: Báo cáo kết giá gói thầu-giá hợp đồng 131 Bảng 4.31: Báo cáo toán hợp đồng 138 Bảng 4.32: Tổng hợp quy trình kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng 142 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Các yếu tố hệ thống kiểm sốt chi phí 32 Hình 2.2: Mục đích kiểm sốt chi phí 33 Hình 2.3: Mối liên hệ quản lý chi phí kiểm sốt chi phí 37 Hình 2.4: Đầu vào đầu kiểm sốt chi phí 39 Hình 2.5: Kiểm sốt chi phí giai đoạn thiết kế chi tiết 46 Hình 4.1: T trọng theo giới tính 100 Hình 4.2: T trọng theo độ tuổi 101 Hình 4.3: T trọng theo trình độ 101 Hình 4.4: T trọng theo loại hình cơng việc 102 Hình 4.5: T trọng ý kiến đánh giá nội dung KSCP 102 Hình 4.6: T trọng ý kiến đánh giá giai đoạn KSCP 103 Hình 4.7: Quy trình kiểm sốt chi phí lập kế hoạch chi phí TMĐT .118 Hình 4.8: Quy trình kiểm sốt chi phí lập kế hoạch chi phí dự tốn .123 Hình 4.9: Quy trình kiểm sốt chi phí xác định dự tốn gói thầu, giá gói thầu .129 Hình 4.10: Quy trình kiểm sốt chi phí xác định giá trúng thầu giá hợp đồng 130 Hình 4.11: Quy trình kiểm sốt chi phí thực hợp đồng 133 Hình 4.12: Quy trình kiểm sốt chi phí tốn hợp đồng 137 Hình 4.13: Quy trình kiểm sốt chi phí tốn dự án hồn thành 141 viii DANH MỤC CÁC K HIỆU CHỮ VIẾT TẮT CĐT Chủ đầu tư CPM Phương pháp đường găng (Critical Path Method) CPĐTXDCT Chi phí đầu tư xây dựng cơng trình CPQLDA Chi phí quản lý dự án CPTVĐT Chi phí tư vấn đầu tư CSCS Hệ thống kiểm sốt chi phí, tiến độ DTXD Dự tốn xây dựng DTGT Dự tốn gói thầu ĐMXD Định mức xây ESM dựng EVA Quản lý tiến độ thu (Earned Schedule Management) EVM Phân tích giá trị thu (Earned Value Analys) EVMS Hệ thống đo lường giá trị thu (The Earned Value Measurement System) GTGT Giá trị gia tăng GXD Giá xây dựng KT-KT Kinh tế - Kỹ KT-XH Thuật Kinh tế - Xã MCCS hội Hệ thống quản lý kiểm sốt chi phí (Management Cost PERT and Control System) Phương pháp sơ đồ mạng (Program Evaluation and Review QĐĐT Quyết định đầu tư QLDA Quản lý dự án QS Chuyên gia giám sát khối lượng (Quantity Serveyor) SMAC Hệ thống kiểm sốt chi phí nhân công công trường (Site Manhours and Cost) TMĐT Tổng mức đầu tư TxDOT Phòng giao thơng Texas (Texas Department of Transportation) UBND Ủy ban nhân dân WBS Cơ cấu phân chia công việc (Work Breakdown Structure) Total (Tổng) 10 11 % of Variance (Tỷ lệ phương sai) 43.437 12.471 10.194 8.055 4.818 4.630 3.818 3.734 3.179 2.944 2.721 4.778 1.372 1.121 886 530 509 420 411 350 324 299 Cumulative % (Tỷ lệ lũy kế) 43.437 55.909 66.102 74.157 78.975 83.605 87.423 91.157 94.335 97.279 100.000 Total 3.137 2.321 1.814 % of Variance 28.517 21.097 16.488 Extraction Method: Principal Component Analysis (Phương pháp rút trích: Thành phần chính) Rotated Component Matrix a (Bảng ma trận xoay nhân tố) Component (thành phần chính) TT2 817 TT1 750 TT3 706 TT9 595 TT6 585 TT5 554 509 TT10 859 TT11 821 TT12 566 646 TT8 844 TT7 798 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics (Thống kê tin cậy) Cronbach's N of Items Alpha (Số biến quan sát) 769 Cumulative % 28.517 49.614 66.102 Item-Total Statistics (Thống kê biến tổng) Scale Mean if Scale Item Deleted (Trung bình thang đo loại biến) Variance if Item Deleted (Phương sai thang đo Corrected Item-Total Correlation (tương quan biến tổng) Cronbach' s Alpha if Item Deleted (Hệ số alph a loại biế n) loại biến) TT1 11 76 4.567 638 678 TT2 11 69 4.235 603 696 TT3 11 68 4.633 595 700 TT6 11 87 5.108 452 772 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 669 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TT7 3.29 743 502 TT8 3.61 724 502 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 701 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TT4 6.90 2.207 487 668 TT7 6.36 2.564 559 567 T 62.Reliability Statistics T 56 8620 Cronbach's N of Items 7054 Alpha 826 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TT9 TT10 TT11 TT12 Scale Variance if Item Deleted 6.591 5.983 5.927 6.096 11.32 11.64 11.74 11.38 Corrected Item-Total Correlation 585 630 709 688 Cronbach's Alpha if Item Deleted 810 793 754 765 Phân tích khám phá nhân tố với biến QT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of 863 1833.131 df Sphericity 55 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 5.386 48.961 48.961 3.559 32.353 32.353 1.244 11.306 60.267 2.411 21.921 54.274 1.143 10.389 70.656 1.802 16.382 70.656 840 7.641 78.297 536 4.876 83.173 412 3.741 86.914 354 3.221 90.135 330 3.002 93.137 276 2.513 95.649 10 247 2.242 97.892 11 232 2.108 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Component QT3 QT1 QT2 a 823 793 774 QT5 QT6 QT9 QT11 QT10 QT12 QT8 QT7 648 630 553 853 831 625 874 815 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 822 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QT1 12.55 4.109 739 731 QT2 12.37 4.102 655 772 QT3 12.41 4.343 712 747 QT6 12.61 4.744 492 843 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 764 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QT7 3.31 772 618 QT8 3.71 783 618 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 837 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QT9 11.59 6.034 641 805 QT10 12.07 5.421 679 790 QT11 12.13 5.673 699 779 QT12 11.64 5.989 656 799 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of 666 773.461 df Sphericity Sig 21 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2.852 40.741 40.741 2.557 36.523 36.523 1.746 24.947 65.689 2.042 29.165 65.689 758 10.829 76.518 608 8.691 85.209 458 6.536 91.745 351 5.010 96.755 227 3.245 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Component CC1 861 CC6 797 CC7 740 CC4 572 a CC2 548 CC3 897 CC5 891 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 778 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted CC1 15.66 6.174 676 691 CC2 16.10 7.344 475 761 CC4 16.36 7.219 494 755 CC6 15.60 6.640 545 740 CC7 15.81 6.985 573 730 Reliability Statistics N of Items Cronbach's Alpha 827 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted CC3 3.16 1.348 710 CC5 3.36 1.732 710 Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn Sử dụng để đánh giá mức độ nhân tố mơ hình Descriptive Statistics (Thống kê mô tả) N Minimum Maximum Mean Std Deviation (Giá trị bé (Giá trị lớn (Trung (Độ nhất) nhất) bình) chuẩn) lệch TT1 320 3.91 861 TT2 319 3.98 986 TT3 320 3.98 878 TT6 320 3.80 873 CX 320 1.00 5.25 3.9174 69083 Valid N (listwise) 319 N Minimum Maximum Mean Std Deviation TT7 319 3.61 851 TT8 320 3.29 864 TH 320 1.00 5.00 3.4453 74550 Valid N (listwise) 319 Minimum Maximum Descriptive Statistics Descriptive Statistics N Mean Std Deviation TT9 316 4.03 946 TT10 316 3.73 TT11 320 3.62 988 TT12 320 3.97 979 PL 320 1.00 5.50 3.8357 Valid N (listwise) 314 Minimum Maximum 1.052 80510 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation QT1 319 4.09 823 QT2 319 4.28 890 QT3 319 4.23 787 QT6 318 4.04 841 CXA 319 1.00 5.00 4.1604 Valid N (listwise) 318 Minimum Maximum 67299 Descriptive Statistics N QT7 318 Mean 3.71 Std Deviation 883 QT8 317 3.31 THA 318 1.50 5.00 3.5126 Valid N (listwise) 317 Minimum Maximum 879 79221 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation QT9 317 4.22 914 QT10 317 3.74 QT11 318 3.68 955 QT12 318 4.16 916 PLA 318 1.00 5.00 3.9479 Valid N (listwise) 316 Minimum Maximum 1.029 78348 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation CC1 318 4.22 932 CC2 317 3.78 831 CC4 318 3.52 843 CC6 318 4.29 941 CC7 318 4.08 827 QDC 318 1.00 5.00 3.9791 Valid N (listwise) 317 Minimum Maximum 63837 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation CC3 318 3.36 1.314 CC5 317 3.16 1.161 QDR 318 1.00 5.00 3.2594 1.14397 Valid N (listwise) 317 Tính chủ quan hay khách quan tiêu Y1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 172 53.6 75.1 57 17.8 24.9 229 71.3 100.0 92 28.7 321 100.0 Total Missing Total System 75.1 100.0 Y2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 73 22.7 32.2 154 48.0 67.8 Total 227 70.7 100.0 94 29.3 321 100.0 System Total 32.2 100.0 Y3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 173 53.9 76.5 76.5 52 16.2 23.0 99.6 4 226 70.4 100.0 95 29.6 321 100.0 Total Missing System Total 100.0 Y4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 71 22.1 70.3 30 9.3 29.7 Total 101 31.5 100.0 System 220 68.5 321 100.0 Total 70.3 100.0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing Total 186 57.9 87.3 27 8.4 12.7 Total 213 66.4 100.0 System 108 33.6 321 100.0 87.3 100.0 Y6 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 165 51.4 81.3 38 11.8 18.7 Total 203 63.2 100.0 System 118 36.8 321 100.0 Total 81.3 100.0 Y7 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 114 35.5 68.7 52 16.2 31.3 Total 166 51.7 100.0 System 155 48.3 321 100.0 Total 68.7 100.0 Y8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 67 20.9 60.4 60.4 43 13.4 38.7 99.1 3 100.0 Total 111 34.6 System 210 65.4 321 100.0 Total 100.0 Y9 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing Total 55 17.1 24.2 24.2 172 53.6 75.8 100.0 Total 227 70.7 100.0 System 94 29.3 321 100.0 Y10 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 44 13.7 24.6 135 42.1 75.4 Total 179 55.8 100.0 System 142 44.2 321 100.0 Valid Missing Total 24.6 100.0 Y11 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 46 14.3 25.6 25.6 133 41.4 73.9 99.4 Total 180 56.1 100.0 System 141 43.9 321 100.0 Total 100.0 Y12 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 27 8.4 11.6 11.6 202 62.9 86.7 98.3 3 98.7 4 99.1 233 72.6 100.0 88 27.4 321 100.0 Total Missing Total System Phân tích tương quan 100.0 CX CX TH PL CXA THA PLA QDC QDR Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 320** 355 000 320 ** 614 000 320 ** 546 000 319 ** 321 000 318 ** 426 000 318 ** 403 000 318 -.011 847 318 Correlations (Tương quan) PL CXA THA PLA ** ** ** ** 614 546 321 426 000 000 000 000 320 319 318 318 ** ** ** ** 342 284 599 253 000 000 000 000 320 320 319 318 318 ** ** ** ** 342 558 316 802 000 000 000 000 320 320 319 318 318 ** ** ** ** 284 558 440 630 000 000 000 000 319 319 319 318 318 ** ** ** ** 599 316 440 419 000 000 000 000 318 318 318 318 318 ** ** ** ** 253 802 630 419 000 000 000 000 318 318 318 318 318 ** ** ** ** ** 323 469 596 468 515 000 000 000 000 000 318 318 317 316 316 ** ** * ** 400 -.147 126 406 -.095 000 008 025 000 091 318 318 317 316 316 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) TH ** 355 000 320 QDC ** 403 000 318** 323 000 318 ** 469 000 318 ** 596 000 317 ** 468 000 316 ** 515 000 316 318 ** 211 000 318 QDR -.011 847 318** 400 000 318 ** -.147 008 318 * 126 025 317 ** 406 000 316 -.095 091 316 ** 211 000 318 318 Phân tích hồi quy Ảnh hưởng đến quy định chung Model Summary Model b R (Tóm tắt mơ hình) R Square Adjusted R Std Error of Durbin- (R bình Square the Estimate Watson phương) (R bình (Sai số chuẩn (Sai số chuẩn ước lượng) ước lượng) phương hiệu chỉnh) 514 a 265 258 55002 1.502 a Predictors(Biến độc lập): (Constant), PL, TH, CX b Dependent Variable (Biến phụ thuộc): QDC a ANOVA Model F Sum of Df (Bậc Mean Square Squares tự do) (Bình phương (Mức ý trung bình) nghĩa) (Tổng bình Sig phương)) Regression 34.193 11.398 Residual 94.990 314 303 129.183 317 Total 37.676 000 b a Dependent Variable: QDC b Predictors: (Constant), PL, TH, CX Coefficients a ( Hệ số) Model Unstandardized Coefficients Standardized (Mơ hình) (Hệ số chưa chuẩn hóa) T Sig Collinearity Statistics Coefficients (Mức ý (Thống kê đa cộng (Hệ số chuẩn nghĩa) tuyến) hóa) B Std Error Tolerance Beta VIF (Độ chấp nhận) (Constant) 1.951 203 CX 140 058 TH 139 PL 260 (hệ số 9.593 000 150 2.421 016 610 1.640 045 162 3.094 002 854 1.172 050 324 5.257 000 617 1.621 chặn) a Dependent Variable: QDC Model Summary b Model R 500 R Square a Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson 250 242 99568 1.067 a Predictors: (Constant), PL, TH, CX b Dependent Variable: QDR a ANOVA Model df Sum of Mean Square F Sig Squares Regression 103.555 34.518 Residual 311.292 314 991 Total 414.847 317 34.819 000 b a Dependent Variable: QDR b Predictors: (Constant), PL, TH, CX Coefficients a Model Unstandardized Coefficients t Standardized Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Const 2.321 368 CX 011 105 TH 775 PL -.462 ant) Tolerance Beta Std Error 6.305 000 006 100 920 610 1.640 081 506 9.556 000 854 1.172 090 -.321 -5.153 000 617 1.621 a Dependent Variable: QDR Model Summary Model b R 657 R Square a Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson 432 426 48502 1.489 a Predictors: (Constant), PLA, THA, CXA b Dependent Variable: QDC a ANOVA Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 55.739 18.580 Residual 73.395 312 235 129.134 315 Total a Dependent Variable: QDC b Predictors: (Constant), PLA, THA, CXA Coefficients a VIF 78.981 000 b Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Const 1.152 186 CXA 377 055 THA 183 PLA 154 ant) Std Error a Dependent Variable: QDC Beta Tolerance VIF 6.179 000 385 6.905 000 585 1.710 039 226 4.689 000 782 1.279 046 186 3.368 001 597 1.674 ... thập xử lý thông tin kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng chủ đầu tư sử dụng vốn nhà nước + Phân tích đánh giá thực trạng kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước thời gian vừa... lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước Việc 10 nghiên cứu hình thành chi phí thơng qua q trình đầu tư xây dựng quản lý chi phí góp phần hồn thiện nội dung kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng. .. dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước chủ đầu tư Đối tư ng phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: Đối tư ng nghiên cứu đề tài kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước , Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước , DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, DANH MỤC CÁC K HIỆU CHỮ VIẾT TẮT, Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, 1 Phân tích các công trình nghiên cứu trong nước, 2 Phân tích các công trình nghiên cứu nước ngoài, 1 Lý luận về kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, Hình 2.2: Mục đích kiểm soát chi phí, Hình 2.4: Đầu vào và đầu ra của kiểm soát chi phí [70], Hình 2.5: Kiểm soát chi phí trong giai đoạn thiết kế chi tiết [82], 1 Thực trạng quản lý nhà nước về kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, Bảng 3.1: Tổng mức đầu tư dự án đường 5 kéo dài, 3 Thực trạng kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước theo trình tự đầu tư xây dựng, 4 Thực trạng quản lý và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng qua tổng hợp báo cáo của các Bộ Ngành địa phương, 5 Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn nhà nước, Bảng 4.28: Báo cáo kế hoạch chi phí tổng mức đầu tư, Bảng 4.29: Báo cáo kế hoạch chi phí dự toán, Bảng 4.31: Báo cáo quyết toán các hợp đồng, Bảng 4.32: Tổng hợp các quy trình kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, ề phương diện thực tiễn, PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP KIẾN TRẢ LỜI CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, I. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, Anh/chị vui lòng điền vào các thông tin dưới đây:, PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU, Phân tích tương quan

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay