“Giải pháp tăng cường liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây ở xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”.

89 9 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2019, 23:13

Tiêu thụ sản phẩm là công đoạn của quá trình sản xuất, nó là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất. Thông qua tiêu thụ, giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá được thực hiện. Tiêu thụ là sự chuyển hoá quyền sự dụng hàng hoá, tiền tệ giữa các chủ thể trong nền kinh tế MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC BẢNG BIỂU iv MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU CHUNG: 2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: .3 KẾT CẤU BÁO CÁO .3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LIÊN KẾT BỐN NHÀ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY .4 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 1.1.1 KHÁI NIỆM VÀ QUAN ĐIỂM SẢN XUẤT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM: .4 1.1.2 KÊNH TIÊU THỤ 1.1.3 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT NHÀ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY: 1.2 NỘI DUNG CỦA LIÊN KẾT “4 NHÀ” TRONG SẢN XUẤT – TIÊU THỤ SẢN PHẨM .9 1.3 VAI TRÒ CỦA LIÊN KẾT “BỐN NHÀ” TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY 14 1.3.1 VAI TRÒ CÁC TÁC NHÂN TRONG MỐI LIÊN KẾT 14 1.3.2 VAI TRÒ CỦA TỪNG NHÀ TRONG MỐI LIÊN KẾT NHÀ THỂ HIỆN NHƯ SAU 15 1.3.3 CÁC HÌNH THỨC LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT – TIÊU THỤ SẢN PHẨM 17 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LIÊN KẾT “4 NHÀ” TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY .19 i 1.4.1 CÁC YẾU TỐ TỪ HỘ SẢN XUẤT .19 1.4.2 CÁC YẾU TỐ TỪ DOANH NGHIỆP 20 1.4.3 CÁC YẾU TỐ TỪ NHÀ KHOA HỌC 20 1.4.4 CÁC YẾU TỐ TỪ NHÀ NƯỚC 21 1.5 CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN CÁC MỐI QUAN HỆ LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 21 1.6 KINH NGHIỆM 1.6.1 KINH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 22 NGHIỆM VỀ QUAN HỆ LIÊN KẾT CỦA MÔT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 22 1.6.2 KINH NGHIỆM VỀ LIÊN KẾT “4 NHÀ” Ở VIỆT NAM TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 24 1.6.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 27 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 29 2.1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA XÃ THẠCH SƠN 29 2.1.2 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ 34 2.1.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG .39 2.1.4 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 42 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.2.1 CHỌN ĐIỂM NGHIÊN CỨU .44 2.2.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TÀI LIỆU 45 2.2.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 45 2.2.4 CÁC CHỈ TIÊU DÙNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY Ở XÃ THẠCH SƠN 45 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 ii 3.1 THỰC TRẠNG LIÊN KẾT BỐN NHÀ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY TẠI XÃ THẠCH SƠN .47 3.1.1 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY .47 3.1.2 THỰC TRẠNG LIÊN KẾT KHOAI TÂY Ở XÃ THẠCH NHÀ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SƠN 53 3.1.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỐI LIÊN KẾT “BỐN NHÀ” TẠI XÃ THẠCH SƠN 69 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG MỐI LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN Ở THẠCH SƠN NHÀ THỜI GIAN TỚI .71 3.2.1 ĐỊNH HƯỚNG .71 3.2.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN KẾT BỐN NHÀ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY 72 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG 2.1 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN XÃ THẠCH SƠN NĂM 2016 31 BẢNG 2.2: HIỆN TRẠNG DÂN SỐ 35 BẢNG 2.3: HIỆN TRẠNG LAO ĐỘNG .35 BẢNG 2.4 HIỆN TRẠNG NHÀ VĂN HÓA XÃ NĂM 2017 37 BẢNG 3.1 BIẾN ĐỘNG NĂNG SUẤT SẢN LƯỢNG KHOAI TÂY 2015 – 2017 48 BẢNG 3.2 BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH VÀ CƠ CẤU GIỐNG KHOAI TÂY XÃ THẠCH SƠN 2015 - 2017 49 BẢNG 3.3 DỰ TRỮ KHOAI TÂY TẠI CÁC KHO LẠNH CỦA XÃ THẠCH SƠN NĂM 2015 – 2017 50 BẢNG 3.4 CƠ CẤU SẢN LƯỢNG KHOAI TÂY TIÊU THỤ THEO CÁC TÁC NHÂN 2017 .52 BẢNG 3.5 GIÁ KHOAI TÂY 52 BẢNG 3.6: NỘI DUNG TẬP HUẤN CHO CÁC HỘ THAM GIA MƠ HÌNH .56 BẢNG 3.7 TÌNH HÌNH TẬP HUẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRONG NĂM 2015 – 2017 CỦA XÃ THẠCH SƠN 57 BẢNG 3.8 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA NĂM 2017 60 BẢNG 3.9 ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA 61 BẢNG 3.10 KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KHOAI TÂY CỦA HỘ ĐIỀU TRA 62 iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ thực đường lối đổi theo tinh thần nghị đại hội VI Đảng, sản xuất nông nghiệp nước ta không ngừng khởi sắc Nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu sản xuất lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất Tổng giá trị loại nơng sản hàng hóa xuất ngày tăng lên Nơng nghiệp thật đóng vai trò tảng để tiến hành cơng nghiệp hóa đại hóa kinh tế quốc dân Trong q trình phát triển nông nghiệp nông thôn, đạt nhiều thành tích xuất sắc bộc lộ nhiều nhược điểm yếu cần khắc phục góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nói chung, cấu kinh tế nơng nghiệp nói riêng Nhiều địa phương phát huy tốt tiềm mạnh phát triển nơng nghiệp có địa phương chưa khai thác hết điều kiện địa phương đất đai, lao động sở hạ tầng nên sản xuất nông nghiệp phát triển chậm, cấu kinh tế chậm đổi Để phát triển sản xuất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa vấn đề mấu chốt phải có phối hợp nông dân với nhà doanh nghiệp với tư cách người sản xuất người cung cấp dịch vụ đầu vào/tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp Ngồi ra, nhà khoa học cần vào để tạo giống trồng vật ni có suất cao, chất lượng tốt, qui trình sản xuất tiên tiến để vừa phát triển sản xuất vừa bảo vệ môi trường tuân thủ qui định vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap GlobalGap Nhà nước với tư cách bà đỡ hoạch định sách có vai trò quan trọng qui hoạch vùng sản xuất tạo chế gắn bó nhà nơng với nhà khoa học doanh nghiệp, Nhà nước cung cấp dịch vụ cơng khuyến nơng, khuyến lâm, xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất nơng nghiệp Thời gian qua có số nghiên cứu liên kết bốn nhà sản xuất tiêu thụ số sản phẩm nông nghiệp địa phương Các nghiên cứu khẳng định liên kết bốn nhà lỏng lẻo, chưa đủ sức tạo bước ngoặt sản xuất tiêu thụ nơng sản hàng hóa Cho đến chưa có nghiên cứu đầy đủ đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết bốn nhà phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá thực trạng mối liên kết bốn nhà xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thời gian qua đề xuất giải pháp nhằm tăng cường liên kết bốn nhà góp phần phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp tình hình Xuất phát từ tình hình trên, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp tăng cường liên kết bốn nhà sản xuất tiêu thụ khoai tây xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Trên sở đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến liên kết “4 nhà” sản xuất tiêu thụ khoai tây xã Thạch Sơn thời gian qua đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối liên kết “4 nhà” đáp ứng yêu cầu sản xuất tiêu thụ nông sản địa phương thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Góp phần hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn liên quan đến liên kết “4 nhà” sản xuất tiêu thụ khoai tây - Đánh giá thực trạng liên kết “4 nhà” sản xuất tiêu thụ khoai tây xã Thạch Sơn Phân tích nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến mối liên kết “4 nhà” sản xuất tiêu thụ khoai tây địa phương - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối liên kết “4 nhà” đáp ứng yêu cầu sản xuất tiêu thụ khoai tây địa phương giai đoạn 20192021 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến liên kết “4 nhà” sản xuất tiêu thụ khoai tây Đối tượng khảo sát là: địa phương, hợp tác xã, hộ/nhóm hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà khoa học tham gia liên kết nhà địa phương thời gian qua - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến liên kết bốn nhà sản xuất tiêu thụ khoai tây xã Thạch Sơn - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập để nghiên cứu năm từ 2015-2017 Thời gian thực tập từ ngày 01/10/2018 đến ngày 10/12/2018 Kết cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu kết luận báo cáo gồm chương: Chương Cơ sở lý luận thực tiễn liên kết nhà sản xuất tiêu thụ khoai tây Chương Đặc điểm địa bàn nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu thảo luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LIÊN KẾT BỐN NHÀ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY 1.1 Một số khái niệm có liên quan 1.1.1 Khái niệm quan điểm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm công đoạn trình sản xuất, yếu tố định đến tồn phát triển trình sản xuất Thông qua tiêu thụ, giá trị giá trị sử dụng sản phẩm hàng hoá thực Tiêu thụ chuyển hoá quyền dụng hàng hoá, tiền tệ chủ thể kinh tế Chính hoạt động tiêu thụ sản phẩm cấu thành yếu tố khác nhau: chủ thể tham gia (người sản xuất, người tiêu dùng ), đối tượng (hàng hoá, tiền tệ…), thị trường… Tiêu thụ hàng hố q trình thực giá trị giá trị sử dụng hàng hố Thơng qua tiêu thụ, hàng hố chuyển từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ vòng chu chuyển vốn đơn vị sản xuất kinh doanh hình thành Từ tạo sở thu hồi chi phí tích luỹ để thực tái sản xuất mở rộng Đối với doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng Đây trình tách sản phẩm khỏi trình sản xuất bước vào q trình lưu thơng đến tay người tiêu dùng Tiêu thụ sản phẩm nhanh hay chậm trực tiếp tác động tới kết quả, hiệu sản xuất kinh doanh khẳng định giá trị sản phẩm có hay không chấp nhận người tiêu dùng 1.1.2 Kênh tiêu thụ Có nhiều định nghĩa khác kênh tiêu thụ, để phù hợp với đối tượng nghiên cứu đề tài nên định nghĩa quan điểm định quản lý kênh phân phối công ty sản xuất Kênh phân phối sản phẩm định nghĩa sau: “Một tổ chức tiếp xúc (quan hệ) bên để quản lý hoạt động nhằm đạt mục tiêu phân phối nó” Kênh tiêu thụ sản phẩm nối liền cung cầu sản phẩm Kênh an toàn vững chuyển tải nhiều hàng hố, việc chọn kênh tiêu thụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố phụ thuộc nhiều vào thị trường kinh doanh Kênh tiêu thụ sản phẩm có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau: giá cả, thương mại, sản phẩm Giá biến động theo hướng thuận lợi tiêu thụ có quan hệ chiều ngược lại Phương thức bán hàng phải phù hợp với thị trường Tiêu thụ sản phẩm phải có cách xâm nhập thị trường không đưa vào kênh bền vững Kênh tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò vào tăng trưởng kinh tế, cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường Chọn kênh tiêu thụ thích hợp giảm chi phí tiêu thụ, tăng lợi nhuận, thuận lợi cho cạnh tranh tăng khối lượng hàng bán thị trường Kênh tiêu thụ sản phẩm yêu cầu trao đổi sản phẩm lúc có trao đổi sản phẩm kênh tiêu thụ đơn giản, sản xuất hàng hố phát triển kênh tiêu thụ ngày đa dạng sản phẩm sản xuất hàng hố Trong doanh nghiệp, nơng hộ tiêu thụ sản phẩm hoạt động có định hướng cụ thể, kênh tiêu thụ có ảnh hưởng đến thu tiền chù kì kinh doanh sau Kênh tiêu thụ vấn đề có tính chất kinh tế khoa học phức tạp đa dạng đòi hỏi phải nghiên cứu, lựa chọn cho xác với loại sản phẩm cụ thể điều kiện định Những lựa chọn kênh phân phối: mục tiêu kênh, đặc điểm sản phẩm, đặc điểm khách hàng, đặc điểm trung gian phân phối, phân tích kênh phân phối đối thủ cạnh tranh, đặc điểm doanh nghiệp, đặc điểm môi trường kinh doanh Sự trung gian đem lại tiết kiệm lớn: Hình 1.1 Trung gian phân phối đem lại tiết kiệm Như hình vẽ ta thấy, bốn nhà sản xuất trực tiếp bán hàng cho bốn khách hàng cần 16 lần tiếp xúc Nhưng sử dụng trung gian phân phối số lần tiếp xúc giảm xuống lần Thông qua trung gian làm giảm số lần tiếp xúc người sản xuất đến khách hàng từ làm tăng hiệu phân phối xã hội Như thơng qua kênh tiêu thụ có trung gian, người sản xuất giảm đầu tư vật lực nhân lực mà sản phẩm tới tay người tiêu dùng Mặt khác, người tiêu dùng tiếp xúc nhiều chủng loại sản phẩm thông qua trung gian Cấu trúc hoạt động kênh tiêu thụ việc thiết lập thành viên thực chức phân bổ cho họ Cấu trúc kênh xác định ba yếu tố: trung gian sử dụng, nhiệm vụ hoạt động trung gian phải thực hiện, số lượng loại trung gian Cấu trúc kênh xác định qua chiều dài bề rộng hệ thống kênh 1.1.3 Khái niệm liên kết nhà sản xuất tiêu thụ khoai tây: - Khái niệm liên kết: Liên kết (integration) hệ thống thuật ngữ kinh tế có nghĩa hợp nhất, phối hợp hay sáp nhập nhiều phận thành chỉnh thể Trước khái niệm biết đến với tên gọi thể hoá gần gọi liên kết Sau số quan điểm liên kết kinh tế: hết hộ nông dân cho giá phân bón thuốc bảo vệ thực vật thời gian qua tăng mạnh Chính mà lượng phân bón sào hộ thấp, không hợp lý dẫn tới hiệu sản xuất thấp, ảnh hưởng tới hiệu liên kết * Về nhận thức hộ nơng dân Thời gian qua, xã Thạch Sơn có nhiều cố gắng việc nâng cao nhận thức người dân mối liên kết lợi ích mối liên kết đem lại Nhưng, nhận thức người dân nhiều hạn chế Những hộ tham gia liên kết biết nhiều liên kết hiệu hộ khơng tham gia liên kết đa phần không hiểu biết liên kết Ngun nhân quyền xã triển khai chưa rộng đến người dân, xã không triển khai mối liên kết bốn nhà Các hộ không tham gia liên kết khơng hiểu rõ lợi ích mà mối liên kết mang lại 3.1.3.2 Từ phía doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nơng có vai trò quan trọng mối liên kết “4 nhà” Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, chủ động ký kết hợp đồng, hướng dẫn, giúp đỡ nhà nông việc áp dụng kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn vật tư nông nghiệp, thực bao tiêu sản phẩm với giá thoả thuận bảo đảm lợi ích hai bên Tại huyện Sơn Động, quyền địa phương thực ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với số doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp thực liên kết tốt, đem lại lợi ích cho tác nhân Nhưng số lượng doanh nghiệp khơng nhiều, thời gian tới quyền địa phương cần phải tìm hiểu ký kết thêm hợp đồng tiêu thụ nông sản với nhiều doanh nghiệp khác Nguyên nhân doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp có nhiều rủi ro, thêm lòng tin doanh nghiệp hộ nơng dân chưa cao, có tình trạng phá hợp đồng xảy 3.1.3.4 Từ thương lái, người thu gom 71 Đây đối tượng thu mua nơng sản kênh tiêu thụ nơng sản địa phương Do đó, ảnh hưởng định mối liên kết tiêu thụ Do địa phương doanh nghiệp chế biến ký hợp đồng thu mua nơng sản hàng hóa với hộ nông dân nên người dân tiêu thụ nông sản qua thương lái/ người thu gom chủ yếu Thỏa thuận hộ nông dân thương lái/ người thu gom thỏa thuận miệng khơng có văn chứng thực nên liên kết lỏng lẻo, hộ nơng dân dễ bị ép giá có biến dộng thị trường xảy 3.1.3.5 Các yếu tố khác Biến động kinh tế chung tránh khỏi ảnh hưởng tác nhân tham gia thị trường Trong năm gần đây, kinh tế giới suy thoái, kinh tế Việt Nam không tránh khỏi ảnh hưởng, ngành kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng đặc biết nông nghiệp đặc điểm riêng ngành, nên tiêu thụ nơng sản gặp nhiều khó khăn Mơi trường thương mại quốc tế WTO đem đến cạnh tranh mạnh mẽ mặt hàng nơng sản hàng hóa có lúa, khoai tây chất lượng cao, giống, phân bón ngoại nhập, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng gắt gao phần gây lúng túng cho sản xuất, kinh doanh nước 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối liên kết nhà sản xuất tiêu thụ nông sản Thạch Sơn thời gian tới 3.2.1 Định hướng Với kết đạt năm qua để phát triển sản xuất tăng cường mối liên kết sản xuất tiêu thụ địa phương tơi đưa định hướng sau: Tiếp tục đẩy mạnh liên kết để phát triển sản xuất nơng sản hàng hóa đặc biệt liên kết sản xuất lúa thơm địa phương, tăng diện tích khoai tây lên 40% tổng số diện tích gieo trồng, nâng giá trị sản 72 xuất cấu sản xuất nông nghiệp xã Dựa sở phát huy lợi điều kiện tự nhiên ưu tiềm sản xuất khoai tây địa bàn để phát triển theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân, nâng cao nhận biết họ liên kết lợi ích mà liên kết mang lại Nâng cao trình độ dân trí cho người dân để họ tiếp thu thơng tin tốt năm bắt khoa học kỹ thuật nhận thức chắt chẽ việc thực hợp đồng liên kết Trong thời gian tới tiếp tục tăng cường liên kết với trung tâm khuyến nông việc chuyển giao tiến kỹ thuật địa phương, hợp đồng cung ứng đầu vào cho nông dân Cần tiếp tục thực việc quảng bá, giới thiệu tiềm phát triển nơng sản hàng hóa đặc biệt lúa thơm địa phương để thu hút doanh nghiệp cam kết thu mua sản phẩm, giải vấn đề đầu cho nơng dân Nhà nước cấp huyện, xã có kế hoạch nâng cấp, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng để thuận lợi cho việc sản xuất sản phẩm để phục vụ đầy đủ nguồn nguyên liệu cho Doanh nghiệp tham gia liên kết 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu liên kết bốn nhà sản xuất tiêu thụ khoai tây 3.2.2.1 Đối với hộ nông dân + Nâng cao nhận thức người dân mối liên kết, nâng cao trình độ dân trí, trình độ tiếp cận thơng tin, trình độ tiếp cận khoa học kỹ thuật Theo kết quả, điều tra hộ nơng dân có 22% hồn tồn khơng hiểu biết, 46% biết biết không rõ, 32% biết rõ chủ trương liên kết sản xuất Trong thời gian tới cần tăng cường hình thức tập huấn, tun truyền, cung cấp thơng tin giá thị trường, thông tin khoa học, lợi ích mà hoạt động liên kết đem lại cho tác nhân tham gia thường xuyên cập nhật tới hộ nơng dân để họ hiểu có ý thức thực Khuyến khích 73 hộ nơng dân tích cực tham gia liên kết với công ty để tạo ổn định bền vững cho sản xuất nơng sản hàng hóa địa phương Giúp hộ chưa liên kết thấy lợi liên kết có hiệu so với khi khơng tham liên kết, thay đổi tập quán sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa cách khuyến khích hộ chủ động ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất lúa chất lượng cao nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm + Thay đổi tập quán sản xuất người dân, giúp họ thây đổi nhận thức, đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất để có hiệu sản xuất cao hơn, suất chất lượng đầu cao lại tiết kiệm chi phí Dần thay đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, sử dụng quy trình kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến giống chất lượng để có suất chất lượng cao, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất + Tăng cường công tác khuyến nơng hướng dẫn, tập huấn qui trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao để nông dân nắm bắt thực Dự kiến năm có từ – lớp tập huấn kỹ thuật thôn tham gia liên kết xã, chuyển giao tiến kỹ thuật cho người nông dân địa bàn xã Các chương trình tập huấn cần mang sát tính thực tế để người dân dễ tiếp thu thực Hộ cần tham gia đầy đủ lớp tập huấn, quy trình khơng hiểu cần phải đưa thắc mắc lên cán tập huấn để giải đáp, thực quy trình học Ngồi ra, trình học thực cần theo dõi phản hồi với cán khuyến nơng để có giải đáp, hướng dẫn, thay đổi phù hợp với điều kiện hộ + Hộ cần theo dõi đầy đủ thông tin thị trường, nay, tivi phổ biến, hộ xem thơng tin kênh truyền hình, ý thơng báo trạm khuyến nơng Mặc dù internet hộ nông dân chưa phổ biến, có số hộ biết sử dụng internet để theo dõi cập nhật thông tin hộ nên phổ biến cho người trrong địa phương 74 biết để sản xuất, phát triển sản xuất nơng sản hàng hóa, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống nông thôn + Mặc dù quyền địa phương khuyến nơng tập huấn, hỗ trợ chuyển giao tiến kỹ thuật, hướng dẫn cụ thể cho bà cách trồng, chăm sóc thu hoạch bà từ tìm tòi, học hỏi để có thêm kinh nghiệm nhằm nâng cao suất chất lượng nơng sản + Hộ cần tìm hiểu thêm liên kết, tránh vi phạm hợp đồng, khơng nên lợi ích trước mắt mà vi phạm hợp đồng sở xây dựng lòng tin mối liên kết bị phá vỡ, doanh nghiệp không muốn thu mua hộ nữa, điều dẫn đến thiệt hại cho hộ sau 3.2.2.2 Đối với doanh nghiệp Ở địa phương, việc tiêu thụ sản phẩm thông qua thương lái chủ yếu Doanh nghiệp thu mua nông sản trực tiếp hộ nơng dân Chính vậy, để mang lại hiệu cao cho mối liên kết địa phương doanh nghiệp cần thực giải pháp sau: + Doanh nghiệp cần có mạng lưới thu gom thức doanh nghiệp địa phương nhằm tạo vùng nguyên liệu ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất + Ngồi trì ổn định với khách hàng vệ tinh thương lái, hộ thu gom địa phương cung cấp nguyên liệu thường xun cho cơng ty + Tạo dựng lòng tin với hộ nơng dân, sử dụng hình thức liên hệ trực tiếp với hộ nông dân để làm hợp đồng nơng sản, giảm bớt chi phí trung gian + Cơng ty cần có mức giá phù hợp cho mặt tạo động lực khuyến khích người nơng dân đầu tư thâm canh tăng suất để cung cấp nhiều sản phẩm cho nhà máy phát huy tối đa nguồn lực tự có hộ tạo ganh đua sản xuất hộ với Mặt khác, công ty giảm khoản đầu tư mà mua lượng nông sản nhiều 75 + Cần có chế độ thưởng phạt cán trạm thu mua người trực tiếp đạo, điều hành giám sát Vì vậy, để giảm thiểu vi phạm hợp đồng cán địa bàn phải bám sát sở, kết hợp chặt chẽ với quyền xã, hộ Cơng ty cần có hình thức khen thưởng cho cán bộ, trạm thu mua hoàn thành tốt nhiệm vụ ngược lại có hình thức kỷ luật nghiêm với cán khơng hồn hành tốt nhiệm vụ giao + Tổ chức họp mặt với hộ nơng dân, có tham gia ngành có liên quan nhằm giải tốt vấn đề nảy sinh q trình thực hợp đồng (về giá, chất lượng nông sản, quy chế thưởng, phạt) Tại buổi họp mặt, người nông dân nêu khó khăn, vướng mắc, băn khoăn giá, sách hỗ trợ cơng ty Phía cơng ty giải đáp thắc mắc giải thích rõ sách cơng ty, qua hai phía công ty người dân hiểu rõ nên mối liên kết gắn chặt + Có phương án chia sẻ rủi ro bên Khi xảy rủi ro thiên tai, đột biến giá nguyên nhân bất khả kháng khác thành viên liên kết phải tham gia kiểm tra bàn bạc, thảo luận để tìm chế thích hợp giải thoả đáng lợi ích hai bên, để khơng bên cảm thấy thiệt thòi + Doanh nghiệp cần có chế độ bồi thường hợp lý vi phạm hợp đồng nơng sản, có rủi ro hay vi phạm xảy phía hộ nơng dân phải chị thiệt nhiều hộ nắm bắt thông tin thị trường kém, thu nhập không ổn định, không cao họ không muốn tham gia hợp tác, điều khiến doanh nghiệp nguồn đầu vào chế biến hay xuất 3.2.2.3 Đối với nhà khoa học Hiện nay, địa phương kỹ thuật sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thói quen nên khơng đảm bảo chất lượng sản phẩm, suất không cao Mặt khác, người nông dân thiếu kiến thức kỹ thuật kiến thức thị trường giá để giúp người dân nắm bắt 76 kỹ thuật gieo trồng tìm hiểu thị trường đầu vào đầu sản phẩm phải có trợ giúp cán kỹ thuật mặt chuyên môn, kể việc dự báo thị trường, thời tiết Vì vậy, đội ngũ cán khuyến nông cần tiếp tục: + Tăng cường cán đạo kỹ thuật trồng thu hoạch sản phẩm cho địa phương Việc hướng dẫn kỹ thuật cho hộ nông dân phải trọng từ khâu trồng mới, chăm sóc đến thu hoạch sản phẩm Có tạo tiền đề cho phát triển vùng nguyên liệu bền vững, suất chất lượng sản phẩm nâng cao + Kết hợp với quyền địa phương để tổ chức tăng cường lớp tập huấn kỹ thuật, thông tin thị trường tuyên truyền chủ chương sách Nhà nước Các lớp tập huấn cần mang tính thực tế nhiều Qua đó, để nâng cao trình độ nhận thức người dân giúp họ áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất + Tập trung ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất, đưa giống trồng, vật nuôi có suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, đẩy mạnh đầu tư thâm canh để nâng cao hiệu giá trị đơn vị diện tích đất canh tác Tăng cường đội ngũ khuyến nông, cán kỹ thuật sở giúp hộ nơng dân ứng dụng có hiệu tiến sản xuất + Nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán khuyến nông, cán kỹ thuật để họ nắm chác chuyên môn việc triển khai hoạt động cuãng hiệu + Khi mở lớp tập huấn, cần ý hộ khó để tiếp thu lý thuyết sng, mà tình hình hộ, địa phương khác nên không để dùng khung lý thuyết mà cần tùy theo tình hình địa phương, vùng mà áp dụng mơ hình cho phù hợp, hay lớp tập huận cần xem xét tình hình thực tế để có nội dung tập huấn phù hợp 77 + Các nhà khoa học cần bám sát với tình hình thực tế địa phương để có lời khuyên, hướng giải kịp thời cho hộ nông dân sản xuất có khó khăn xảy + Nhà khoa học cần có nhứng dự báo xác, kịp thời để hạn chế rủi ro cho hộ 3.2.2.4 Đối với nhà nước Nhà nước tham gia vào mối liên kết với vai trò hỗ trợ, điều phối thơng qua sách khuyến khích đầu tư xây dựng sở hạ tầng, quy hoạch vùng nguyên liệu, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, đồng thời người kiểm tra, giám sát bảo đảm tính pháp lý cho việc thực hợp đồng bên Chính để tăng cường mối liên kết bốn nhà sản xuất tiêu thụ nơng sản địa phương quyền nơi cần: + Cần thúc đẩy việc chuyển nhượng ruộng đất hộ nông dân, quy hoạch tập trung đất sản xuất nơng sản tạo nên tích tụ ruộng đất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Đẩy mạnh dồn điền đổi Bởi ruộng đất hộ nông dân xã manh mún, nhỏ lẻ, nên việc cần thực việc qui hoạch ruộng đất đạo thực cách đồng mẫu lớn địa phương để người nơng dân có điều kiện mở rộng, tạo thuận lợi cho đầu tư thâm canh sản xuất tốt + Cần trì có thêm tăng cường hình thức hỗ trợ khuyến khích liên kết sản xuất vốn, đầu vào, khuyến nông, tiêu thụ sản phẩm + Đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông, lưới điện, đê bao, kiên cố hóa kênh mương, hệ thống giao thơng nội đồng, hệ thống thủy lợi phải cung cấp đầy đủ suốt trình sản xuất, đẩy mạnh công tác sản xuất trồng phục vụ công nghiệp chế biến xuất 78 tăng thu nhập cho người dân, để đảm bảo cho phát triển sản xuất nơng sản hàng hóa đặc biệt lúa thơm tốt + Tăng cường tuyên truyền giáo dục để nâng cao trình độ dân trí cho người dân, giúp họ dễ tiếp cận với khoa học kỹ thuật + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn để người dân nắm bắt thông tin cung cấp lịch thời vụ, bố trí sản xuất trồng hợp lý nhằm đảm bảo suất nông sản bán với giá cao Cập nhật thông tin giá thị trường thường xuyên, liên tục phương tiện thơng tin đại chúng loa, đài, báo chí + Tạo điều kiện tổ chức cho cán lãnh đạo, cán quản lý, hộ gia đình nghiên cứu, tham quan học tập kinh nghiệm làm ăn địa phương khác, quan tâm mở rộng chương trình kinh tế, mơ hình làm ăn có hiệu khẳng định, bước thay đổi tư tập quán sản xuất lạc hậu, tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá người dân + Có chiến lược quảng bá giới thiệu để nhà đầu tư thấy rõ tiềm năng, lợi địa phương để thu hút vốn đầu tư, doanh nghiệp chế biến hợp đồng thu mua sản phẩm giúp dân, giải vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho người dân an tâm sản xuất, góp phần làm kinh tế xã ngày phát triển + Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thương hiệu khoai tây Giáo Liêm, phát triển mạnh thương hiệu để tìm kiếm thêm thị trường Tìm hiểu thêm thị trường mặt hàng khoai tây, vụ đông mở rộng sản xuất hàng hóa 79 KẾT LUẬN * Kết luận Qua nghiên cứu thực tế mối liên kết “Bốn nhà” sản xuất tiêu thụ nông sản hàng hóa xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, rút số kết luận sau: - Đã hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu thực trạng liên kết bốn nhà sản xuất tiêu thụ nông sản địa phương - Xã Thạch Sơn xã nghèo huyện nghèo, nhà nước đầu tư hỗ trợ, xã lấy sản xuất nông nghiệp làm ngành chủ đạo Những năm qua xã có thay đổi nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất tăng 9,35% Trong cấu nông nghiệp, lúa chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2006 lúa đưa vào sản xuất ngày mở rộng diện tích hiệu mà mang lại Cùng với lúa khoai tây mạnh vụ đơng, đem lại phần thu nhập không nhỏ cho hộ nông dân Nông nghiệp chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa Tập trung số sản phẩm mạnh việc thực liên kết lúa khoai tây vụ đông Thực tế cho thấy liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản xã có hiệu định, tác nhân có tham gia liên kết có gắn kết hài hòa lợi ích hưởng lợi ích từ liên kết mang lại: + Nhà nước thể vai trò việc điều tiết, quản lý, triển khai trương trình liên kết bốn nhà đến người dân cung cấp thông tin kỹ thuật, thị trường, hỗ trợ đầu vào, đại diện ký kết hợp đồng liên quan đến thu mua, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp cho người dân Tuy nhiên, quản lý điều hành nhiều tồn trình độ chun mơn cán tuyến xã có nhiều hạn chế, chưa có chế tài hợp lý, kịp thời việc xử lý vi phạm hợp đồng việc, triển khai nguyên tắc liên kết đến người dân chưa thực đầy đủ, đơi q cứng nhắc… 80 + Nhà khoa học thể rõ vai trò chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người dân, nghiên cứu đưa giống sản phẩm có chất lượng cao, tập huấn cho người dân sử dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Nhưng, chương trình tập huấn mang nặng tính lý thuyết nên người dân tiếp thu kiến thức chưa thực hiệu quả, nên hiệu tập huấn chưa cao mong đợi + Đã có số doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm nơng sản hàng hóa lúa, khoai tây,… số lượng doanh nghiệp chưa nhiều Chưa có hợp đồng ràng buộc chặt chẽ, bền vững Doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm người nông dân Người dân chủ yếu tiêu thụ qua thương lái/ người thu gom với hình thức thỏa thuận miệng lỏng lẻo, dễ bị ép giá + Hộ nông dân liên kết nhận thức rõ mối liên kết hiệu liên kết mang lại, bên cạnh hộ nơng dân khơng tham gia liên kết lại đa phần không hiểu biết mối liên kết lợi ích liên kết mang lại Hộ nông dân tham gia liên kết ý thức trách nhiệm mối liên kết, tập trung sản xuất, tham gia tập huấn, tiếp thu khoa học kỹ thuật, gắn bó mối liên kết với doanh nghiệp Bên cạnh thành đạt được, địa phương bộc lộ số bất cập mối liên kết + Sự quản lý điều hành cán nhà nước chưa phát huy đầy đủ vai trò người điều tiết, hỗ trợ, số hỗ trợ chưa đem lại nhiều hiệu cho người nông dân + Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất tiêu thụ hàng hóa, nhiều mặt yếu + Nhà khoa học dựa lý thuyết nhiều thực tập huấn cho người nông dân, chưa bám sát thực tế khiến buổi tập huấn tồn lý thuyết khó hiếu, khó truyền đạt kiến thức đến người tham gia tập huấn 81 + Doanh nghiệp tham gia ký kết ít, chủ yếu vấn mối liên kết lỏng lẻo với thương lái/ người thu gom, doanh nghiệp ký kết hợp đồng trực tiếp với hộ nơng dân + Nhận thức người nơng dân mối liên kết nhiều hạn chế, trình độ tiếp cận thơng tin thấp, người dân mơ hồ mối liên kết Từ thực trạng nhân tố ảnh hưởng phân tích nghiên cứu đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu liên kết bốn nhà sản xuất tiêu thụ khoai tây * Kiến nghị - Đối với nhà nước + Cần thúc đẩy dồn điền đổi thửa, sách cách đồng mẫu lớn, tập chung đất đai cho sản xuất hàng hóa + Đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông, lưới điện, đê bao, kiên cố hóa kênh mương, hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi phải cung cấp đầy đủ suốt trình sản xuất, đẩy mạnh công tác sản xuất trồng phục vụ công nghiệp chế biến xuất tăng thu nhập cho người dân, để đảm bảo cho phát triển sản xuất lúa chất lượng cao tốt + Cần trì có thêm tăng cường hình thức hỗ trợ khuyến khích liên kết sản xuất vốn, khuyến nơng, tiêu thụ sản phẩm + Chính quyền địa phương cần thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn để người dân nắm bắt thơng tin cung cấp lịch thời vụ bố trí sản xuất trồng hợp lý nhằm đảm bảo suất vừa bán giá cao + Tạo điều kiện tổ chức cho cán lãnh đạo, cán quản lý, hộ gia đình nghiên cứu, tham quan học tập kinh nghiệm làm ăn địa phương khác, quan tâm mở rộng chương trình kinh tế, mơ hình làm ăn có hiệu khẳng định, bước thay đổi tư tập quán sản xuất lạc hậu, tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hố người dân 82 + Có chiến lược quảng bá giới thiệu để nhà đầu tư thấy rõ tiềm năng, lợi địa phương để thu hút vốn đầu tư, doanh nghiệp chế biến hợp đồng thu mua sản phẩm giúp dân, giải vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho người dân an tâm sản xuất, góp phần làm kinh tế xã ngày phát triển + Mở rộng diện tích trồng khoai tây vụ đơng quảng bá rộng rãi để tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ cho lúa, khoai tây Bên cạnh phát triển sản xuất loại nơng sản hàng hóa khác… mở rộng sản xuất tìm thêm thị trường chế biến, tiêu thụ - Đối với nhà khoa học + Trong việc triển khai chương trình tập huấn đến hộ nông dân, cán khuyến nông cán kỹ thuật cần bám sát thực tế hơn, bên cạnh lý thuyết cần phải có thực nghiệm người dân dễ tiếp thu + Đẩy mạnh chuyển giao KHCN tiến để người dân nâng cao trình độ hiểu biết sản xuất hiệu + Mở thêm lớp tập huấn hướng dẫn người dân gieo trồng giống mới, áp dụng KHKT tiên tiến vào sản xuất để sản xuất hiệu + Nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc Bồi dưỡng, trau dồi, tiếp thu kiến thức, nâng cao trình độ chun mơn để công việc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật hiệu + Cần tiếp thu kinh nghiệm quản lý, sản xuất địa phương khác để chọn lọc, soạn nội dung mơ hình tập huấn phù hợp với địa phương - Đối với nhà doanh nghiệp + Cần có kế hoạch phát triển mạng lưới thu gom địa phương xây dựng nhà máy chế biến để thuận tiện việc thu mua nông sản + Cần kết hợp với quyền địa phương liên kết tiêu thụ nhằm tạo đầu vào cho trình sản xuất + Mở rộng hình thức ký kết thu mua nông sản trực tiếp từ hộ nông dân mua qua thương lái/ người thu gom trước 83 + Củng cố lòng tin quan hệ mua – bán nông sản với người nông dân + Cũng chia sẻ rủi ro với tác nhân tham gia, giảm thiểu rủi ro nâng cao hiệu kinh tế - Đối với hộ nông dân + Cần nhận thức rõ lợi ích kinh tế lâu dài mà liên kết mang lại, từ tham gia liên kết để tạo hiệu sản xuất cao Tự nâng cao trình độ hiểu biết trách nhiệm tham gia liên kết sản xuất + Cần mạnh dạn đầu tư sản xuất áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất đồng thời tìm hiểu thêm biện pháp kỹ thuật trồng chăm sóc để nâng cao suất chất lượng nông sản + Tạo lập trì lòng tin bền vững quan hệ mua – bán nông sản với doanh nghiệp + Ngồi việc tích cực tham gia đầy đủ tập huấn kiến thức việc đưa sản phẩm nơng sản có chất lượng cao vào sản xuất, hộ nơng dân nên tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm sản xuất hộ trước vùng sản xuất khác, chọn lọc ứng dụng vào sản xuất hộ để đem lại hiệu tốt Thường xuyên tìm hiểu, trao đổi thơng tin, nâng cao khả tiếp nhận thơng tin, thị trường để dễ ứng phó có biến động xảy ra, việc tiếp thu khoa học kỹ thuật dễ dàng 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tất Bình (2000), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia, TP Hồ Chí Minh Quyền Mạnh Cường (2006) Nghiên cứu mơ hình liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè địa bàn huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Nông nghiệp, Hà Nội Thủ tướng phủ(2002) Quyết định số 80/2002/QĐ-TTG ngày 24/6/2002 sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hóa thơng qua hợp đồng Thủ tướng Chính phủ (2008) Chỉ thị 25/2008/TTg việc tăng cường đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2002) Thông tư số 77/2002/TT-BNN ngày 28/8/2002 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản Bộ tài (2003) Thơng tư số 04/2003/TT- BTC việc hướng dẫn số vấn đề tài chính, thực định số 80/2002/TTg ngày 24 tháng năm 2002 Chính phủ sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hóa thơng qua hợp đồng 85 ... nghiên cứu đề tài: “Giải pháp tăng cường liên kết bốn nhà sản xuất tiêu thụ khoai tây xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Trên sở đánh giá thực... ảnh hưởng đến liên kết “4 nhà sản xuất tiêu thụ khoai tây xã Thạch Sơn thời gian qua đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối liên kết “4 nhà đáp ứng yêu cầu sản xuất tiêu thụ nông sản. .. CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 ii 3.1 THỰC TRẠNG LIÊN KẾT BỐN NHÀ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY TẠI XÃ THẠCH SƠN .47 3.1.1 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ KHOAI TÂY
- Xem thêm -

Xem thêm: “Giải pháp tăng cường liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây ở xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”., “Giải pháp tăng cường liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây ở xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”., Hình 1.1 Trung gian phân phối đem lại sự tiết kiệm, Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất toàn xã Thạch Sơn năm 2016, Bảng 2.4 Hiện trạng nhà văn hóa xã năm 2017, (Nguồn: UBND xã Thạch Sơn. 2017), Bảng 3.6: Nội dung tập huấn cho các hộ tham gia mô hình, Bảng 3.10 Kết quả, hiệu quả sản xuất khoai tây của hộ điều tra

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay