Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì – tỉnh phú thọ

117 171 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2019, 08:39

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MINH GIÁM Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đỗ Thị Lan Thái nguyên, 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Trần Minh Giám Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài ngồi nỗ lực thân, nhận hướng dẫn tận tình, chu đáo nhà khoa học, thầy giáo giúp đỡ nhiệt tình, ý kiến đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể để hoàn thành luận văn Nhân dịp xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Lan - Phó khoa Tài nguyên Môi trường Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban đạo cơng tác giải phóng mặt tỉnh Phú Thọ, Sở tài nguyên môi trường tỉnh Phú Thọ, Ban quản lý dự án cơng trình thành phố Việt Trì, UBND thành phố Việt Trì, Phòng tài ngun mơi trường thành phố, Ban bồi thường giải phóng mặt thành phố, phòng ban chức thành phố, UBND phường, trưởng khu, nhân dân phường giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực luận văn địa phương Tơi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, cán bộ, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho trình thực đề tài Một lần tơi xin trân trọng cảm ơn! Việt Trì, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Trần Minh Giám Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài Yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1:TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Bản chất công tác Bồi thường giải phóng mặt 1.1.2 Bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất 1.1.3 Hỗ trợ 1.1.4 Tái định cư 1.2 Chính sách bồi thường hỗ trợ TĐC tổ chức quốc tế số nước .5 1.2.1 Ngân hàng giới (WB) Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 1.2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC số nước 1.3 Một số học thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số nước tổ chức quốc tế : 10 1.4 Chính sách bồi thường nhà nước thu hồi đất Việt Nam .11 1.4.1 Thời kỳ trước có Luật Đất đai 1988 .11 1.4.2 Thời kỳ từ năm 1988 đến năm 1993 .14 1.4.3 Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2003 .14 1.4.4 Thời kỳ từ năm 2003 tới 17 1.5 Thực tiễn việc bồi thường GPMB Việt Nam 18 1.5.1 Về sách bồi thường, hỗ trợ: 18 1.5.2 Những kết đạt trình GPMB 27 1.5.3 Về tồn trình bồi thường hỗ trợ tái định cư.28 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.1 Dự án đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10-QL2 Error! Bookmark not defined 2.1.2 Dự án hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành Error! Bookmark not defined 2.1.3 Dự án xây dựng Quảng trường Hùng Vương Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì Error! Bookmark not defined 2.2 Nội dung nghiên cứu: 31 2.3 Phạm vi nghiên cứu .Error! Bookmark not defined 2.4 Phương pháp nghiên cứu 32 2.4.1 Phương pháp thu thập thơng tin, văn pháp lí Nhà nước, thống kê tư liệu có thiệt hại bồi thường thiệt hại nói chung bồi thường thiệt hại người dân bị đất địa bàn thành phố Việt Trì phòng ban có liên quan: 32 2.4.2 Phương pháp điều tra: vấn trực tiếp cán tham gia lập phương án bồi thường hỗ trợ GPMB, lập phiếu điều tra trực tiếp vấn người có đất bị thu hồi .Error! Bookmark not defined 2.4.3 Phương pháp so sánh trường hợp khác bồi thường thiệt hại dự án Error! Bookmark not defined 2.4.4 Phương pháp chuyên khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực bồi thường thiệt hại .Error! Bookmark not defined 2.4.5 Tổng hợp kết điều tra kết hợp tư liệu khác để đề xuất kiến nghị hồn thiện sách bồi thường thiệt hại người dân bị đất Error! Bookmark not defined 2.4.6 Phương pháp xử lý số liệu: xử lý số liệu điều tra phương pháp thống kê sử dụng phần mềm excell Error! Bookmark not defined Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .34 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 34 3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên thành phố Việt Trì .34 3.1.2 Khái quát thực trạng kinh tế xã hội thành phố Việt Trì .38 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.2 Hiện trạng sử dụng đất 43 3.3 Tình hình quản lý sử dụng đất 44 3.3.1 Công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn thành phố Việt Trì năm 2010 44 3.3.2 Tình hình thực cơng tác bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì 46 3.3.3 Bộ máy cán ngành quản lý đất đai thành phố Việt Trì 47 3.3.4 Đánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố 49 3.3.5 Trình tự thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 51 3.4 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 03 dự án thuộc đối tượng nghiên cứu: 55 3.4.1 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thuộc đối tượng nghiên cứu: 55 3.4.2 Dự án Hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10-QL2.61 3.4.3 Dự án xây dựng Quảng trường Hùng Vương Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì 69 3.4.4 Đánh giá tình hình thực công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nghiên cứu 76 3.4.5 Một số giải pháp 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .88 Kết luận Error! Bookmark not defined Kiến nghị Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu NĐ CP TW ADB WB UBND QĐ-UBND TT- BTC TTLB HĐBT BTNMT GPMB TĐC CNH HĐH ĐTH HTX CNVC HSĐC GCNQSDĐ QSDĐ Chú giải Nghị định Chính phủ Trung ương Ngân hàng phát triển Châu Ngân hàng giới Uỷ ban nhân dân Quyết định uỷ ban nhân dân tỉnh Thông tư Bộ tài Thơng tư liên Hội đồng trưởng Bộ tài ngun mơi trường Giải phóng mặt Tái định cư Cơng nghiệp hố Hiện đại hố Đơ thị hố Hợp tác xã Cơng nhân viên chức Hồ sơ địa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả 23 Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2012 43 Bảng 3.2 Tổng hợp số lượng cán địa cấp xã 47 Bảng 3.3 Tổng hợp kết thu hồi đất 57 Bảng 3.4 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đường Nguyễn Tất Thành .59 Bảng 3.5 Tổng hợp kết bồi thường, hỗ trợ dự án 61 Bảng 3.6 Tổng hợp kết thu hồi đất 65 Bảng 3.7 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ 66 Bảng 3.8 Tổng hợp kết bồi thường, hỗ trợ dự án 69 Bảng 3.9 Hiện trạng đất đai, dân số nhà .72 Bảng 3.10 Tổng hợp trạng sử dụng đất 73 Bảng 3.11 Tổng hợp kết thu hồi đất .74 Bảng 3.12 Điều tra ý kiến người dân cán bộ, chuyên gia đơn giá bồi thường đất tài sản 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Biểu đồ 3.1 Cơ cấu diện tích theo loại đất 57 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu diện tích theo loại đất 65 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu diện tích thu hồi theo loại đất 74 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Phối cảnh tổng thể dự án hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành .64 Hình 2.2 Vị trí khu vực thiết kế tổng thể QH chung TP Việt Trì 71 Hình 2.3 Phối cảnh minh họa cụm cơng trình hỗn hợp 72 Hình 3.1 Thi cơng đường Nguyễn Tất Thành 60 Hình 3.2 Hiện trạng hạ tầng nhà người dân trước thu hồi đất 79 Hình 3.3 Khu tái định cư dự án đường Nguyễn Tất Thành hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành tốt trước nhiều .79 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 Chính phủ (1998), Nghị định số 22/1998/NĐ-CP (24/04/1998), việc đền bù Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng đồng; 10 Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP Về phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất; 11 Chính phủ (2006), Nghị định số 17/2006/NĐ-CP sủa đổi, bổ sung số điều nghị định 187/2004/NĐ-CP 12 Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ TĐC nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Chính phủ, Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất, 13 Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư – Chính phủ; 14 Hội khoa học đất (2010), Báo cáo điều tra, khảo sát thực địa đền bù giải toả thu hồi đất nông nghiệp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thuộc dự án nghiên cứu đề xuất sách đền bù, giải toả thu hồi đất nông nghiệp 15 Hội đồng Bộ trưởng (1990), Nghị định số 186/HĐBT việc đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng chuyển sang mục đích khác 16 Ngân hàng giới (2010), Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện chế giải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt Nam; 17 Nhà xuất trị quốc gia (2003), Luật Đất đai năm 2003 18 Nguyễn Uyên Minh (Vụ Pháp luật cải cách tư pháp- Văn phòng Trung ương Đảng), Khiếu nại đất đai - thực trạng, nguyên nhân giải pháp 19 UBND tỉnh Phú Thọ (2010), Quyết định số 4498/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 UBND tỉnh Phú Thọ giá loại đất năm 2011 địa bàn tỉnh Phú Thọ; 20 UBND tỉnh Phú Thọ (2011), Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định, Đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thực Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh; 22 Viện nghiên cứu Địa (2003), Điều tra nghiên cứu xã hội học sách đền bù GPMB TĐC 23 Website Viện chiến lược, sách Bộ Tài ngun Mơi trường (www.isponre.gov.vn), Chính sách đền bù thu hồi đất số nước khu vực Việt Nam ; 24 Website: thuvienphapluat.vn, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959, 1980, 1992; Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2001 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đơn giá bồi thường đất Nông nghiệp STT DIỄN GIẢI XÃ ĐỒNG BẰNG XÃ TRUNG DU, MIỀN NÚI Đất trồng lúa nước Hạng + Hạng 29,800 27,100 Hạng + Hạng 26,800 24,400 Hạng + Hạng 25,300 23,000 Hạng + Hạng 25,300 23,000 Hạng + Hạng 22,800 20,700 Hạng + Hạng 21,500 19,600 Hạng + Hạng 25,300 23,000 Hạng + Hạng 22,800 20,700 Hạng + Hạng 21,500 19,600 Hạng + Hạng 24,100 21,900 Hạng 21,700 19,700 Hạng + Hạng 20,500 18,600 Hạng + Hạng 11,200 7,100 Hạng 10,100 6,400 9,600 6,000 Đất trồng hàng năm lại Đất ni trồng thuỷ sản Đất trồng lâu năm Đất rừng sản xuất Hạng + Hạng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Điều tra bồi thường giải phóng mặt dự án Hộ gia đình Vân Phú (20 hộ) Nội dung Mức bồi thường đất Mức bồi thường tài sản so với thực tế Nguyện vọng BTHT người dân (tr.đ/sào) Nguyện vọng bồi thường Bồi thường đất Minh Nông (40 hộ) Gia Cẩm (20 hộ) Tiên Cát (20 hộ Cán (30 người) Nông Trang (20 hộ) Tổng Số hộ Cao Phù hợp Thấp 20 40 20 20 20 120 Cao Tương đương Thấp 20 40 20 50-70 70-100 100 16 32 19 Bằng tiền 18 31 Bằng đất Đúng Không 20 20 Tỷ lệ (%) 100 Cán cấp xã, thôn (25) Vân Phú Minh Nông Gia Cẩm 1 4 5,0 25,0 14 70,0 0,0 1 5,0 19 95,0 5,0 0,83 14 11,67 2 45,0 20 18 105 87,50 1 25,0 20 19 20 108 90,00 5 4 17 85,0 12 10,00 1 15,0 13 31 17 16 18 95 79,2 5 19 95 25 21,8 1 http://www.lrc.tnu.edu.vn 5 5 100 5 Nông Trang 120 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Tiên Cát Tổng Cán HĐ BTGPMB Số CB Tỷ lệ (%) (5 người) Sử dụng tiền bồi thường Mua sắm thiết bị 23 19,17 Xây dựng nhà cửa 16 43 35,83 SXKD 5 11 26 21,67 Gửi tiết kiệm 11 28 23,33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Bảng điều tra hỗ trợ Hộ gia đình Vân Phú (20 hộ) Nội dung Ổn định đời sống, ổn định sản xuất Chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm Đào tạo nghề Minh Nông (40 hộ) Gia Cẩm (20 hộ) Tiên Cát (20 hộ Cán (30 người) Nông Trang (20 hộ) Cao Tổng Số hộ Cán cấp xã, thôn (25) Tỷ lệ (%) Vân Phú Minh Gia Nông Cẩm Tiên Cát Tổng Cán HĐ Nông BTGPMB Tỷ lệ Số CB Trang (5 người) (%) Phù hợp Thấp 18 33 19 Bằng tiền 20 15 12,5 15 105 87,5 2,5 Bằng đất 20 37 20 20 20 117 97,5 Có 20 20 20 20 20 100 83,3 0,0 11 9,2 109 90,8 100 Không Nguyện vọng hỗ trợ đào tạo nghề Bằng tiền Học nghề 18 39 12 Về Tái định cư Tốt 20 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 5 5 5 5 5 5 http://www.lrc.tnu.edu.vn 5 0,0 20 100,0 0,0 19 95,0 5,0 0,0 20,0 0,0 20 100,0 Phụ lục Kết điều tra nghề nghiệp hộ trước sau thu hồi đất Nội dung Nghề nghiệp hộ trước thu hồi Nghề nghiệp hộ sau thu hồi Số lao động khơng có việc làm Nghề nghiệp Nơng nghiệp Nơng nghiệp phi nơng nghiệp Nông nghiệp Nông nghiệp phi nông nghiệp Trước thu hồi Tiên Cát (20 hộ) Nông Tổng Tỷ lệ Trang số hộ (%) (20 hộ) 18 37 15 17 94 78,3 13 26 21,7 16 37 17 86 71,7 13 11 34 28,3 13 11 37 16 11 14 58 11 24 15 11 68 Được bố trí 18 14,4 Tự tìm 12 11 10 49 39,2 Thất nghiệp 16 11 14 58 46,4 8 28 41,2 16 7 40 58,8 Sau thu hồi Số lao động học nghề Việc làm sau thu hồi đất Vân Minh Gia Phú nông Cẩm (20 hộ) (40 hộ) (20 hộ) Phù hợp Việc làm Không phù hợp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ: Địa chỉ: thôn: , xã (thị trấn): NỘI DUNG ĐIỀU TRA Đề nghị ơng bà vui lòng cho biết : - Tổng số người hộ : ………… : + Trong độ tuổi lao động : ………… + Ngoài độ tuổi lao động : …….…… - Trước thu hồi đất nghề nghiệp chủ yếu Ơng (bà) : …………….… Số lao động khơng có việc làm : …………………… …………… …… - Sau thu hồi đất nghề nghiệp chủ yếu Ông (bà):…… … ……… Số lao động khơng có việc làm : …………………………………………… I Về đất đai : Đề nghị ông (bà) cho biết thơng tin sau : - Tổng diện tích sử dụng: m2 - Loại đất sử dụng: m2 - Diện tích cơng nhận GCNQSDĐ: m2 - Diện tích khơng cơng nhận: m2 - Diện tích bị thu hồi m2 II Mục đích thu hồi đất : III Về bồi thường, hỗ trợ : 3.1 Về bồi thường : Giá đất : Theo ông bà, giá đất bồi thường tỉnh so với giá đất thị trường địa phương ? Cao: Tương đương: Thấp Đề xuất Ông (bà) giá đất bồi thường : + Đất : ……………………………… đồng/m2 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + Đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa) : ……………………… đồng/m2 Giá bồi thường tài sản, hoa màu : Theo ông(bà) đơn giá bồi thường, hoa màu, tài sản tỉnh quy định so với thực tế ? Thấp hơn: Tương đương: Cao hơn: Nguyện vọng Ông (bà) muốn nhận bồi thường gì: + Bằng tiền + Bằng đất tương ứng Ông (bà) đánh giá việc bồi thường Hội đồng BTGPMB ? Đúng quy định ; Chưa quy định 3.2 Về hỗ trợ: Theo ông (bà) mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tỉnh nào? Cao: Phù hợp: ; Thấp Nguyện vọng Ông (bà) hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm : Hỗ trợ đất kinh doanh dịch vụ + Bằng tiền Về hỗ trợ đào tạo nghề : - Ơng (bà) có nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề khơng : Có Khơng Nếu có tiền ……………….đồng ; số người gia đình học nghề……… Phương thức hỗ trợ: + Học nghề miễn phí sở đào tạo nghề + Bằng tiền + Tiền hỗ trợ đào tạo nghề tỉnh quy định phù hợp chưa : Phù hợp Khơng phù hợp Ơng (bà) sử dụng tiền học nghề : + Để học nghề + Để sử dụng vào mục đích khác Vấn đề việc làm ông bà sau đào tạo nghề: + Được bố trí ; Tự tìm ; Thất nghiệp Cơng việc : Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + Phù hợp + Không phù hợp Về tái định cư: + Ơng (bà) có thuộc trường hợp bố trí tái định cư khơng ? Có Khơng + Nếu thuộc trường hợp bố trí tái định cư, ông (bà) giao đất chưa ? Đã giao đất Chưa giao đất + Nếu giao đất tái định cư ơng bà đánh giá vị trị khu đất tái định cư so với nơi cũ ? + Tốt ; Như cũ ; Kém 3.3 Về tổ chức thực : Ơng (bà) có Nhà nước thơng báo thu hồi đất để làm khơng : + Có Khơng Hội đồng bồi thường có thơng báo sách bồi thường, hỗ trợ đến Ơng (bà) khơng ? + Có + Khơng Nếu có cách ? + Phát tài liệu trực tiếp + Thông báo phương tiện loa, đài + Tờ rơi Ơng (bà) có đọc tài liệu bồi thường giải phóng mặt khơng ? Có Khơng Nếu có ơng bà đánh giá tài liệu BTGPMB mà ông bà cung cấp ? + Dễ hiểu ; Có thể hiểu ;; Khó hiểu Theo ơng (bà) quy định bồi thường, hỗ trợ tỉnh ? + Cao ; Phù hợp ; Thấp Các phương án bồi thường GPMB có Hội đồng BTGPMB quyền niêm yết cơng khai khơng ? Có Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ông (bà) đánh giá nội dung hình thức phương án BTGPMB ? Rõ ràng, dễ hiểu, đủ nội dung ; Có thể hiểu ; Khó hiểu, thiếu nội dung Trong q trình thu hồi đất, bồi thường GPMB ơng (bà) có thắc mắc khiếu nại khơng? Có Khơng + Nếu có thắc mắc, khiếu nại nội dung ? Diện tích ; Nội dung bồi thường đất ;Bồi thường tài sản ; Hỗ trợ Ông (bà) đánh giá việc giải thắc mắc, khiếu nại quyền Hội đồng BTGPMB ? Sớm so với quy định ; Đúng thời gian ; Chậm trễ 10 Việc thực bồi thường hỗ trợ GPMB Hội đồng BTGPMB quyền: + Cơng khai, minh bạch + Chưa cơng khai, minh bạch 11 Mục đích sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ: Đầu tư vào SXKD: Gửi tiết kiệm: Mua sắm đồ dùng: Học nghề: Xây dựng nhà cửa: 12 Theo ơng bà tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương sau thu hồi đất ? + Tốt trước + Như cũ + Xấu 12 Theo ông bà hạ tâng đại phương ? + Tốt trước + Không thay đổi ; Kém : 13 Đời sống gia đình ông bà (tinh thần, vật chất) : + Tốt + Không thay đổi + Kém 14 Ơng bà có kiến nghị với quan nhà nước để công tác bồi thường GPMB tốt ? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Chữ ký người trả lời Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Họ tên : Chức vụ : Cơ quan công tác : NỘI DUNG ĐIỀU TRA Ơng (bà) có biết dự án đường Nguyễn Tất Thành, dự án hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành Quảng trường Hùng Vương không ? + Có + Khơng Ơng (bà) có tham gia họp BTGPMB dự án không ? + Đầy đủ + Không đầy đủ + Khơng Hình thức bồi thường Nhà nước thu hồi đất nay? + Bằng tiền + Bằng đất tương ứng + Tiền đất Theo ông bà, giá đất bồi thường tỉnh so với giá đất thị trường địa phương ? Cao: Tương đương: Thấp Đề xuất Ông (bà) giá đất bồi thường : + Đất : ……………………………… đồng/m2 + Đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa) : ……………………… đồng/m2 Giá bồi thường tài sản, hoa màu : Theo ông(bà) đơn giá bồi thường, hoa màu, tài sản tỉnh quy định so với thực tế ? Thấp hơn: Tương đương: Cao hơn: Theo Ông (bà) thu hồi đất nên bồi thường nào? + Bằng tiền + Bằng đất tương ứng Ông (bà) đánh giá việc bồi thường Hội đồng BTGPMB ? Đúng quy định ; Chưa quy định Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ơng (bà) có Nhà nước thơng báo thu hồi đất để làm khơng?: + Có Khơng Hội đồng bồi thường có thơng báo sách bồi thường, hỗ trợ đến Ơng (bà) khơng ? + Có + Khơng Nếu có cách ? + Phát tài liệu trực tiếp + Thông báo phương tiện loa, đài + Tờ rơi Ơng (bà) có đọc tài liệu bồi thường giải phóng mặt khơng ? Có Khơng Nếu có ơng bà đánh giá tài liệu BTGPMB mà ông bà cung cấp ? + Dễ hiểu ; Có thể hiểu ; Khó hiểu 10 Theo ơng (bà) quy định bồi thường, hỗ trợ tỉnh ? + Cao ; Phù hợp ; Thấp 11 Các phương án bồi thường GPMB có Hội đồng BTGPMB quyền niêm yết cơng khai khơng ? Có Khơng 12 Ơng (bà) đánh giá nội dung hình thức phương án BTGPMB ? Rõ ràng, dễ hiểu, đủ nội dung ; Có thể hiểu ; Khó hiểu, thiếu nội dung 13 Theo ông bà tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương sau thu hồi đất ? + Tốt trước + Như cũ + Xấu 14 Theo ông bà hạ tầng địa phương ? + Tốt trước + Không thay đổi ; Kém : 15 Theo ông (bà) đời sống người dân địa phương (tinh thần, vật chất) : Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn + Tốt trước + Không thay đổi ; Kém : 16 Những kiến nghị ông bà công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để công tác bồi thường GPMB tốt ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Chữ ký người trả lời Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... chọn đề tài: ‘ Đánh giá công tác bi thng v giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ’ Mục đích đề tài - Đánh giá việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ... thực công tác bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Việt Trì 46 3.3.3 Bộ máy cán ngành quản lý đất đai thành phố Việt Trì 47 3.3.4 Đánh giá việc thực sách bồi thường. .. cư số dự án địa bàn thành phố Việt Trì - Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến bồi thường giải phóng mặt số dự án địa bàn thành phố Việt Trì - Đề xuất, giải pháp hợp lý, sách bồi thường giải phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì – tỉnh phú thọ , Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì – tỉnh phú thọ , TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, * Nhận xét, đánh giá, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Xây dựng nhà cửa, Phụ lục 4. Kết quả điều tra nghề nghiệp của các hộ trước và sau thu hồi đất

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn