Hãy cho biết quy định của bộ luật lao động về tiền lương làm thêm giờ tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 17:11

Hãy cho biết quy định của Bộ luật Lao động về: Tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động? Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động: Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 97 Bộ Luật lao động, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. Hãy cho biết quy định Bộ luật Lao động Tiền lương làm thêm tiền lương làm việc vào ban đêm người lao động? * Người lao động làm thêm trả lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc làm sau: - Vào ngày thường, 150%; - Vào ngày nghỉ tuần, 200%; - Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương người lao động hưởng lương ngày * Tiền lương làm việc vào ban đêm người lao động: - Người lao động làm việc vào ban đêm, trả thêm 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc ngày làm việc bình thường - Người lao động làm thêm vào ban đêm ngồi việc trả lương theo quy định khoản khoản Điều 97 Bộ Luật lao động, người lao động trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương theo công việc làm vào ban ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy cho biết quy định của bộ luật lao động về tiền lương làm thêm giờ tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động, Hãy cho biết quy định của bộ luật lao động về tiền lương làm thêm giờ tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay