Giáo án Sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 16:38

Giáo án điện tử - sinh 12 PHẦN 7: SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1: CÁ THỂ QUẦN THỂ SINH VẬT Tiết 41 - BÀI 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I Mục tiêu : - Tìm hiểu khái niệm mơi trường, phân biệt loại môi trường sống sinh vật - Nêiu khái niệm nhân tố sinh thái, phân biệt nhân tố sinh thái - Phân biệt nhóm ưa sáng nhóm ưa bóng - Nêu quy tắc thể thích nghi sinh vật với môi trường sống Nâng cao nhận thức đắn khoa học nguồn gốc phát sinh tiến hóa lồi người II phương tiện GV: GA, SGK ,SGV III Tiến trình giảng Kiểm tra cũ: Đầu chương không kiểm tra Nội dung: (đvđ) : Chúng ta thường nghe nói: mơi trường sống sinh vật, mơi trường bị ô nhiễm, loại sinh vật có giới hạn sinh thái xác định mơi trường gì? giới hạn sinh thái gì? mơi trường bị ô nhiễm ? Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: I- Môi trường sống nhân tố sinh Tìm hiểu mơi trường nhân tố sinh thái thái: * Môi trường sống: Môi trường sống bao gồm tất nhân tố xung quanh sinh vật, có tác độnh trực tiếp gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến tồn tại, sinh trưởng, phát triển hoạt động khác sinh vật - Các loại môi trường sống chủ yếu sinh vật: + Môi trường cạn MT: Dưới nước + Môi trường nước + Môi trường đất + Môi trường sinh vật * Nhân tố sinh thái: - Nhân tố sinh thái tất nhân tố mơi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật Tất nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật MT: cạn GV : Yêu cầu hs nghiên cứu sgk trả lời - Các nhóm nhân tố sinh thái: + Nhóm nhân tốsinh câu hỏi sau: - Mơi trường sống sinh vật gì? Người ta +Nhóm nhân tố hữu sinh phân biệt mơi trường sống sinh vật thành loại? Cho ví dụ? - Nhân tố sinh thái gì? Giáo án điện tử - sinh 12 - Có nhóm nhân tố sinh thái? Cho ví dụ II- Giới hạn sinh tháisinh thái: nhóm nhân tố sinh thái? Giới hạn sinh thái: HS : Nghiên cứu, thảo luận trả lời - Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định GV : Kết luận, bổ sung nhân tố sinh tháisinh vật tồn phát triển ổn định theo Hoạt động 2: thời gian Trong giới hạn sinh thái có khoảng Tìm hiểu giới hạn sinh tháisinh thái thuận lợi khoảng chống hoạt động GV : Hãy tham khảo SGK, quan sát tranh vẽ sống SV H35.1 H35.2 trả lời câu hỏi sau: Ổ sinh thái: - Phân biệt giới hạn sinh tháisinh thái? - Ổ sinh thái định nghĩa không - Phân biệt ổ sinh thái với nơi ở? gian sinh thái mà điều kiện môi - Hiểu biết giới hạn sinh tháisinh tháitrường quy định tồn phát triển ý nghĩa thực tiễn sản xuất bảo vệ không hạn định cá thể, lồi lồi sinh vật q hiếm? HS : Nghiên cứu, trả lời III- Sự thích nghi sinh vật với môi GV : Kết luận, bổ sung trường sống: Thích nghi sinh vật với ánh sáng: Hoạt động 3: - Thực vật: thực vật thích nghi khác với Tìm hiểu thích nghi sinh vật với môi điều kiện chiếu sáng khác Người ta trường sống chia thực vật thành nhóm cây: nhóm ưa sáng nhóm ưa bóng - Động vật: động vật thích nghi khác với điều kiện chiếu sáng khác Người ta chia động vât thành nhóm động vật: nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm Thích nghi sinh vật với nhiệt độ: - Quy tắc kích thước thể: - Quy tắc kích thước phận GV : Yêu cầu hs nghiên cứu sgk trả lời thể câu hỏi sau - Sinh vật thích nghi với ánh sáng thể động vật, thực vật ? - Sinh vật thích nghi với nhiệt độ tuân theo qui tắc HS : Nghiên cứu, trả lời GV : Kết luận, bổ sung Cũng cố, hướng dẫn nhà : Giáo án điện tử - sinh 12 .. .Giáo án điện tử - sinh 12 - Có nhóm nhân tố sinh thái? Cho ví dụ II- Giới hạn sinh thái ổ sinh thái: nhóm nhân tố sinh thái? Giới hạn sinh thái: HS : Nghiên cứu, thảo... sinh thái ổ sinh thái? - Ổ sinh thái định nghĩa không - Phân biệt ổ sinh thái với nơi ở? gian sinh thái mà điều kiện môi - Hiểu biết giới hạn sinh thái ổ sinh thái có trường quy định tồn phát triển... hạn sinh thái ổ sinh thái thuận lợi khoảng chống hoạt động GV : Hãy tham khảo SGK, quan sát tranh vẽ sống SV H35.1 H35.2 trả lời câu hỏi sau: Ổ sinh thái: - Phân biệt giới hạn sinh thái ổ sinh thái?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái, Giáo án Sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay