Giáo án Sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 16:37

Giáo án điện tử sinh 12 Phần bảy Sinh thái học Chương I Cá thể quần thể sinh vật Tiết 37 Môi trường sống nhân tố sinh thái I, Mục tiêu - Nêu khái niệm môi trường sống sinh vật, loại môi trường sống - Phân tích ảnh hưởng số nhân tố sinh tháisinh hữu sinh môi trường tới đời sống sinh vật - Nêu khái niệm giới hạn sinh thái, cho ví dụ minh hoạ - Nêu khái niệm ổ sinh thái, phân biệt nơi với ổ sinh thái Rèn kĩ phân tích yếu tố mơi trường xây dựng ý thức bảo vệ môi trường II.Hoạt động dạy học Hoạt động Môi trường sống nhân tố sinh thái Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Nội dung Học sinh nghiên cứu thông tin phần I -Mơi trườmg sống gì? Trả lời câu hỏi giáo viên -Các loại mơi trường ống? Ví dụ? Thống rút -Khái niệm nhân tố sinh thái? Kết luận : - Phân loại nhân tố sinh - Môi trường sống bao gồm tất nhân tố xung quanh sinh vật , có tác thái? động trực tiếp gián tiếp đến sinh vật - Các loại môi trường sống chủ yếu sinh vật : + Môi trường cạn : Gồm mặt đất khí GV cho hs xác định loại mơi trường số sinh vật : Cá , giun đất , sâu + Môi trường nước + Môi trường đất ăn , hoa hồng … + Môi trường sinh vật - Khái niệm nhân tố sinh thái tất nhân tố môi trường ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống Quan hệ sinh vật mơi trường sinh vật - Có nhóm NTST vơ sinh NTST quan hệ qua lại hữu sinh : người sinhvật khác Giáo án điện tử sinh 12 Hoạt động Giới hạn sinh tháisinh thái Hoạt động giáo viên - Giới hạn sinh thái ? - Xác định ý nghĩa số sơ đồ tổng quát mô tả giới hạn sinh thái sinh vật Ví dụ GHST số sinh vật - ổ sinh thái của loài nhân tố sinh thái ? - Cho ví dụ? Hoạt động học sinh – Nội dung 1,Giới hạn sinh thái Học sinh nghiên cứu thông tin phần II Trả lời câu hỏi giáo viên : Khái niệm :Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian Trong sơ đồ giới hạn sinh thái có Khoảng thuận lợi - Khoảng chống chịu - Giới hạn - Giới hạn - Điểm cực thuận 2, ổ sinh thái Học sinh nghiên cứu thông tin phần Quan sát hình vẽ 35.2 Trả lời câu hỏi giáo viên : - Giới hạn sinh thái nhân tố sinh tháisinh thái lồi nhân tố sinh thái - Tổ hợp giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái làm thành ổ sinh thái chung loài Ví dụ ổ sinh thái : Trên to , nhiều lồi chim sinh sống , có lồi sống cao , lồi sống thấp hình thành ổ sinh thái khác Hoạt động Sự thích nghi sinh vật với môi trường sống Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Nội dung Giáo án điện tử Dưạ vào nhu cầu ánh sáng thực vật chia thành nhóm : Ưa sáng ưa bóng - Đặc điểm hình thái , cấu tạo nhóm ? - Lấy ví dụ ưa sáng ưa bóng -ánh sáng ảnh hửơng đến đời sống động vật nào? - Lấy ví dụ động vật ưa sáng ưa tối? Lấy ví dụ minh hoạ cho qui tắc kích thước thể kích thước phận thể - Giải thích qui tắc giúp sinh vật thích nghi với ĐK nhiệt độ khác môi trường? - Thực vật sống nước có đặc điểm khác thực vật cạn? ( Nhiều TV sống nước thể lớn Tảo dài 100m, phần nước thường khơng có lỗ khí IV.Củng cố : sinh 12 1,Thích nghi sinh vật với ánh sáng Học sinh nghiên cứu thông tin phần Trả lời câu hỏi giáo viên Thống : -Thực vật: thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác có nhóm ưa sáng ưa bóng - Cây ưa sáng chịu ánh sáng mạnh , phiến dày , xếp nghiêng, mơ giậu phát triển - Cây ưa bóng phiến mỏng ,lá nằm ngang mơ giậu khơng có -Động vật :Thích nghi với điều kiện ánh sángkhác , ánh sáng giúp ĐV nhận biết vật , định hướng di chuyển trongkhơng gian Có nhóm : Động vật ưa sáng động vật ưa tối 2, Thích nghi sinh vật với nhiệt độ Học sinh nghiên cứu thông tin phần Trả lời câu hỏi phần lệnh : -Voi,Cừu ,thỏ Gâú vùng lạnh có kích thướclớn vùng nhiệt đới, lớp mỡ da dày - Thỏ vùng ôn đới có tai chi nhỏ động vật sống vùng nóng để hạn chế toả nhiệt a- Qui tắc kích thước thể Động vật nhiệt sống vùng ơn đới kích thước lớn ĐV lồi vùng nhiệt đới b- Qui tắc kích thước phận tai đuôi , chi  ĐV nhiệt sống nơi nhiệt độ thấp có tỉ số diện tích bề mặt thể S với thể tích thể giảm góp phần hạn chế toả nhiệt thể Kết luận Giáo án điện tử sinh 12 Câu 1: Nhiệt độ : ảnh hưởng đến TĐC, ST ,PT sinh vật ánh sáng ảnh hưởng đến khả QHợp TV quan sát ĐV Độ ẩm: AH đến khả thoát nước sinh vật Nồng độ CO2, O2, ảnh hưởng đến hơ hấp CO2 q cao gâychết Độ PH: ảnh hưởng đến khả hút khoáng TV nên ảnh hưởng đến ST Câu 5: ĐV nhiệt giữ nhiệt độ thể ổn định theo hướng thích nghi nhờ tăng giảm tỉ lệ S/V V.Dặn dò: Học trả lời câu hỏi sgk ... ổ sinh thái Học sinh nghiên cứu thông tin phần Quan sát hình vẽ 35.2 Trả lời câu hỏi giáo viên : - Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái lồi nhân tố sinh thái - Tổ hợp giới hạn sinh. .. giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái làm thành ổ sinh thái chung lồi Ví dụ ổ sinh thái : Trên to , nhiều lồi chim sinh sống , có lồi sống cao , lồi sống thấp hình thành ổ sinh thái khác Hoạt.. .Giáo án điện tử sinh 12 Hoạt động Giới hạn sinh thái ổ sinh thái Hoạt động giáo viên - Giới hạn sinh thái ? - Xác định ý nghĩa số sơ đồ tổng quát mô tả giới hạn sinh thái sinh vật Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái, Giáo án Sinh học 12 bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay